HOTĂRÎRE Nr. 370 din 4 iulie 1994 *** Republicatăprivind introducerea experimentala a unui nou sistem de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor în acest domeniu
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 27 decembrie 1994  Notă *) Republicată în temeiul art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 841 din 25 noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 12 decembrie 1994. Hotărârea Guvernului nr. 370 din 4 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 20 iulie 1994.  +  Articolul 1 (1) Asistenţa medicală în judeţele cuprinse în experimentare se asigura de către medici şi alt personal de specialitate, acreditaţi în acest scop de către o comisie formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi reprezentanţi propuşi de societăţile profesional-ştiinţifice medicale, aprobată prin ordin al ministerului sănătăţii. (2) Asistenţa medicală se asigura prin cabinetele medicale organizate în acest scop de către medicii acreditaţi potrivit prevederilor alin. (1) şi prin spitale sau alte unităţi sanitare cu paturi, autorizate sa funcţioneze în judeţele cuprinse în experimentare, de către inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă. (3) Cabinetele medicale prevăzute la alin. (2) vor funcţiona în cadrul actualelor imobile ale dispensarelor, centrelor de sănătate, policlinicilor sau în alte spaţii ce vor fi puse la dispoziţie de către organele administraţiei publice locale.  +  Articolul 2 (1) Serviciile medicale care se asigura populaţiei de către medici şi alt personal de specialitate prin cabinete de medicina primara, de specialitate, precum şi prin spitale, în condiţiile legii, se stabilesc prin norme elaborate de Ministerul Sănătăţii. (2) Serviciile de asistenţa medicală primara se aduc la cunoştinţa populaţiei prin grija medicilor şi a autorităţilor publice locale pe raza cărora funcţionează cabinetele respective. (3) În cazul în care unele servicii medicale nu pot fi asigurate în cadrul unor cabinete cuprinse în experimentare, acestea vor fi asigurate de alte unităţi sanitare stabilite prin norme elaborate de Ministerul Sănătăţii. (4) Serviciile medicale se asigura în mod obligatoriu, în caz de urgenta, şi pentru cetăţenii care în mod temporar se afla în localităţile din judeţele aflate în experimentare.  +  Articolul 3 (1) Asistenţa medicală primara se asigura fiecărui pacient de către medicul de medicina primara, ales de acesta în mod liber. În acest scop, fiecare persoana care beneficiază de asistenţa medicală, potrivit legii, are obligaţia de a opta pentru un medic care să îi acorde asistenţa medicală primara. (2) Lista cuprinzând pacientii înscrişi la fiecare medic de medicina primara se depune la direcţia sanitară judeteana de către medic după avizarea acesteia, sub aspectul cuprinderii pacientilor în lista, de către autoritatea publică locală pe raza căreia funcţionează cabinetul medical. (3) Pacientii pot schimba medicul care le acorda asistenţa medicală primara, pentru care au optat iniţial, după o perioadă de cel puţin 3 luni. Cererea de modificare a opţiunii se face cu acordul medicului pe lista căruia urmează să se facă înscrierea şi se depune, potrivit prevederilor alin. (2), la direcţia sanitară judeteana. (4) Actualizarea listelor se face lunar de către fiecare medic, ori de cîte ori apar modificări în listele respective, altele decît cele prevăzute la alin. (3), în condiţiile prevăzute la alin. (2). (5) Medicii acreditaţi pentru acordarea asistenţei medicale, care solicită trecerea în alte localităţi rurale neacoperite din punct de vedere al asistenţei medicale primare, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 22 şi 23 ale Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 pentru personalul mutat în alta localitate. Cheltuielile corespunzătoare se suporta de direcţia sanitară judeteana.  +  Articolul 4 (1) Medicul care urmează sa acorde asistenţa medicală primara va contracta cu direcţia sanitară judeteana serviciile pe care le asigura potrivit art. 2 pentru pacientii înscrişi pe listele proprii, serviciile profilactice şi alte obiective sanitare, cu precizarea condiţiilor pentru realizarea acestora. Contractul de acordare a asistenţei medicale primare devine anexa la contractul individual de muncă ce va fi preluat de către direcţia sanitară judeteana. (2) Plata cuvenită medicului pentru serviciile contractate şi realizate se stabileşte în raport cu numărul şi structura, pe virste, a pacientilor înscrişi pe lista proprie, cu gradul de realizare a activităţilor profilactice şi a obiectivelor sanitare stabilite, pe baza numărului de puncte calculat potrivit Normelor pentru plata serviciilor de asistenţa medicală primara, cuprinse în anexa nr. 1 şi a valorii unui punct, diferenţiat şi în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea.  +  Articolul 5 (1) Drepturile şi obligaţiile medicilor cu care s-au încheiat contracte de acordare a asistenţei medicale primare potrivit art. 4 alin. (1) se determina în perioada de experimentare în raport cu salariul de baza şi cu celelalte drepturi salariale prevăzute în contractul individual de muncă. (2) Contribuţia de asigurări sociale, ajutorul de şomaj şi alte obligaţii salariale calculate conform reglementărilor în vigoare asupra fondului total de salarii, pentru personalul cuprins în experimentare, se suporta de către direcţiile sanitare judeţene. Impozitul pe salarii, contribuţia de 3% pentru pensia suplimentară şi de 1% pentru ajutorul de şomaj, calculate potrivit legii, se plătesc de către personalul medical cuprins în experimentare din veniturile individuale.  +  Articolul 6 (1) Pentru realizarea serviciilor medicale primare, medicul este ajutat de personal mediu sanitar şi auxiliar, asigurat pe bază de contract de către direcţia sanitară judeteana. Plata acestui personal se face de către direcţia sanitară judeteana direct sau de alta unitate cu personalitate juridică stabilită de direcţia sanitară judeteana. (2) Numărul de personal mediu şi auxiliar sanitar prevăzut la alin. 1 se stabileşte pe baza normelor elaborate de către Ministerul Sănătăţii. În cazul în care, temporar, nu se poate asigura personalul mediu sanitar necesar, iar medicul preia şi sarcinile ce revin acestuia, punctajul stabilit iniţial pentru plata serviciilor acestuia se majorează cu 25%.  +  Articolul 7 (1) Pentru funcţionarea cabinetelor medicale şi acordarea serviciilor medicale primare contractate, fiecare medic sau grup de medici care se pot asocia în acest scop are dreptul la un buget de cheltuieli pentru practica medicală, care face parte din contract. (2) Procurarea materialelor sanitare, a medicamentelor sau a altor bunuri, prevăzute în bugetul pentru practica medicală, se face de către medic cu carnet de C.E.C. cu limita de suma pus la dispoziţie sau prin direcţia sanitară, în mod direct, ori prin cea mai apropiată unitate sanitară stabilită cu direcţia sanitară şi menţionată în contract, în condiţiile legii. (3) Cheltuielile materiale şi de întreţinere ale cabinetului medical se finanţează, conform legii, de la bugetul local. Autorităţile publice locale vor sprijini desfăşurarea experimentului, atât prin măsuri organizatorice, cît şi prin alocarea la timp a fondurilor necesare. (4) Sumele neconsumate pe parcursul anului la nivelul prevăzut în bugetul pentru practica medicală, altele decît cheltuielile de capital, se pot utiliza, în condiţiile legii, pentru dotări ale cabinetului medical, potrivit art. 8 din Legea nr. 36/1994, dacă în urma evaluării efectuate de direcţia sanitară judeteana a rezultat ca activitatea medicală a respectat criteriile de calitate şi eficienta stabilite în contract.  +  Articolul 8 (1) Accesul la asistenţa medicală de specialitate ambulatorie se face pe baza recomandarii medicului pe a cărui lista este înscrisă persoana respectiva, cu excepţia urgentelor medicale care nu necesita recomandare. (2) Plata medicilor care acorda asistenţa medicală de specialitate ambulatorie se face, în cadrul judeţelor cuprinse în experimentare, prin sistemul de plată pe serviciu medical. (3) Serviciile medicale ambulatorii de specialitate se codifica şi se cuantifica pe bază de punctaj de către Ministerul Sănătăţii în termen de 6 luni de la aprobarea prezentei hotărâri. Valoarea unui punct se stabileşte în raport cu sumele destinate acestei activităţi. (4) Prevederile art. 4, 5, 6 şi 7 ale prezentei hotărâri se vor aplica în mod corespunzător şi la experimentarea noului sistem de alocare a resurselor în asistenţa medicală de specialitate ambulatorie.  +  Articolul 9 (1) Asistenţa medicală în spitale şi în alte unităţi sanitare cu paturi se asigura, în condiţiile legii, într-un sistem mixt de plată pe zi de spitalizare şi pe caz, tinindu-se seama de complexitatea actului medical. (2) Trecerea la experimentarea sistemului prevăzut la alin. (1) se va face într-o perioadă de 6 luni de la aprobarea prezentei hotărâri. În această perioadă Ministerul Sănătăţii va codifica şi va evalua activităţile medicale din spitale şi alte unităţi sanitare cu paturi şi va elabora reglementările necesare pentru experimentarea noului sistem. Sumele globale pe zi şi pe caz se stabilesc în cadrul fondurilor destinate acestei activităţi.  +  Articolul 10Celelalte unităţi sanitare ca: leagane de copii, crese, centre de recoltare şi conservare a singelui, inspectorate de poliţie sanitară şi medicina preventivă, institute medicale, stabilite de Ministerul Sănătăţii, vor funcţiona în continuare ca unităţi independente cu buget propriu, conform legii.  +  Articolul 11Controlul calităţii serviciilor medicale acordate pacientilor în unităţile sanitare cuprinse în experimentare se asigura de către direcţiile sanitare judeţene, potrivit normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 12Experimentarea începe în judeţele prevăzute în anexa nr. 2, urmînd ca Ministerul Sănătăţii, pe baza rezultatelor obţinute, sa extindă experimentul şi în alte judeţe, informind, în prealabil, Guvernul.  +  Articolul 13În perioada de experimentare se împuterniceşte Ministerul Sănătăţii sa introducă sau sa corecteze elementele de diferentiere a veniturilor medicilor şi ale altui personal de specialitate, prevăzute în prezenta hotărâre, în funcţie de serviciile medicale acordate pacientilor, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 14Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor emite norme în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa 1 NORMEpentru plata serviciilor de asistenţa medicală primara  +  Articolul 1Suma cuvenită medicului care acorda asistenţa medicală primara se stabileşte prin înmulţirea numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi structura pe virste a pacientilor înscrişi pe lista medicului, cu serviciile profilactice şi obiectivele realizate, cu valoarea stabilită pe un punct.  +  Articolul 2 (1) Numărul de puncte acordat în raport cu numărul şi structura pe virste a pacientilor se stabileşte astfel: - număr de puncte, acordat pe o persoană înscrisă pe lista, în raport cu vârsta pacientului:
    Vârsta pacientuluiNr. puncte/persoană
    0-1 an14,5
    1-4 ani10,5
    5-18 ani8,5
    19-44 ani4,0
    45-59 ani8,5
    peste 60 ani12,5
  - în situaţia în care numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de pacienti şi structura acestora pe virste este mai mare de 10.500, punctele ce depăşesc acest nivel se reduc cu 50 %, dacă numărul de pacienti este mai mare de 1.500, şi cu 70%, dacă numărul de pacienti este mai mare de 2.000. (2) La calculul numărului lunar de puncte se iau în considerare persoanele înscrise pe lista medicului, existente la data de 1 a lunii respective. (3) În primele 6 luni de experimentare, la calculul numărului de puncte cuvenite medicului în raport cu numărul şi cu structura pe virste a pacientilor se iau în considerare persoanele înscrise pe lista medicului din ultima zi a fiecărei luni. (4) În acelaşi mod prevăzut la alin. (3) se va proceda şi în cazul medicilor care îşi încep activitatea la cabinetul medical respectiv. Pacientii preluati de la alţi medici vor fi luati în considerare numai în cazul în care au fost radiati de pe listele medicilor pe care au fost înscrişi.
   +  Articolul 3Numărul de puncte acordat pentru serviciile medicale realizate se stabileşte astfel:
    a) Examen de bilanţ (copil, adolescent şi adult): - vârsta la care se face examenul de bilanţ:număr de puncte/persoană:
    - până la 1 an, din 3 în 3 luni10
    - 3 ani şi 6 ani8
    - 14 ani şi 17 ani3
    - 30 ani şi 45 ani3
    b) Luarea în evidenţă şi supravegherea gravidei şi a lehuzei10
    c) Depistarea şi urmărirea bolnavului T.B.C.10
    d) Urmărirea bolnavilor de hepatită3
    e) Urmărirea bolnavilor cu diabet5
    f) Urmărirea bolnavilor cu boli venerice şi a contacţilor4
    g) Urmărirea bolnavilor cu boli infecţioase şi a contacţilor2/1
    h) Îngrijirea bolnavilor hipertensivi cu valvulopatii, boli coronariene3
    i) Depistare oncologică:număr de puncte, pe caz
    - clinică a cancerului cutanat1
    - clinică a cancerului de prostată3
    - clinică a cancerului de sân2
    - clinică a cancerului colului uterin3
    j) vaccinări:număr de puncte/persoană vaccinată
    - poliomelită- de bază2
      - revaccinări3
    - trivaccin- de bază6
      - rapel R12
      - rapel R26
    - rujeolă- de bază3
      - revaccinări6
    - BCG- de bază3
      - revaccinări6
    - ATP- de bază4
      - revaccinare 11
      - revaccinare 23
   +  Articolul 4 (1) Numărul de puncte acordat pentru activităţile sanitare realizate se stabileşte după cum urmează:
    a) control privind igiena alimentară5 puncte/acţiune
    b) control privind igiena mediului şi comunală5 puncte/acţiune
    c) control privind igiena colectivităţilor de copii şi tineri şi alte colectivităţi10 puncte/acţiune
    d) supravegherea apei potabile5 puncte/probă
    e) educaţie sanitară organizată pe grupe20 puncte/curs complet.
  (2) Activităţile sanitare ce se realizează lunar se stabilesc de direcţia sanitară judeteana.
   +  Articolul 5 (1) Numărul total de puncte, rezultat potrivit art. 2, se majorează în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, după cum urmează:
    - zone izolate20%
    - condiţii grele40%
    - condiţii foarte grele60%.
  (2) Cabinetele medicale de medicina primara la care se aplică majorările prevăzute la alin. (1) se stabilesc de direcţia sanitară judeteana cu acordul Ministerului Sănătăţii.
   +  Articolul 6Numărul total de puncte rezultat potrivit art. 2 se majorează, în raport cu gradul profesional obţinut de medicul de medicina generală, cu 10%, dacă a obţinut gradul de medic specialist şi cu 20%, dacă a obţinut gradul de medic primar.  +  Articolul 7Fondul total alocat pentru asistenţa medicală primara în cele opt judeţe cuprinse în experimentare se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor, şi se utilizează pentru calculul valorii unui punct pentru judeţele respective, respectiv pentru plata drepturilor cuvenite medicilor cuprinşi în experimentare, pe baza statelor de funcţii aprobate acestor judeţe, potrivit legii. La elaborarea statelor de funcţii se va avea în vedere ca numărul de pacienti ce revin unui medic să fie cel puţin 1.500, iar numărul de medici să se încadreze în numărul mediu total de posturi finanţate de la bugetul de stat.  +  Articolul 8Suma cuvenită lunar fiecărui medic cuprins în experimentare se determina pe baza numărului de puncte rezultat în raport cu numărul şi cu structura pe virste a pacientilor, corectată în funcţie de condiţiile în care se desfăşoară activitatea şi, respectiv, gradul profesional al medicului, precum şi a numărului de puncte cuvenit lunar pentru serviciile medicale realizate. La sfârşitul trimestrului se va face regularizarea drepturilor cuvenite, luindu-se în considerare şi activităţile sanitare realizate.  +  Articolul 9Medicii cărora li s-a redus numărul de puncte, ca urmare a depăşirii limitelor prevăzute la art. 2 alin. (1), pot beneficia de anularea cu 25% a reducerii, dacă se angajează să asigure condiţii pentru desfăşurarea practicii medicale tinerilor medici, pe perioada cît funcţionează ca medici debutanti, la pacientii înscrişi pe listele lor. Ţinerii absolvenţi vor fi plătiţi în perioada respectiva de către direcţiile sanitare judeţene cu salariul de baza prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, cu modificările ulterioare, pentru medic debutant.  +  Articolul 10 (1) În localităţile în care pacientii posibil de înscris pe lista unui medic se situeaza în medie sub 1.000, o parte dintre medici vor fi redistribuiti la alte cabinete medicale pe baza metodologiei stabilite de Ministerul Sănătăţii. (2) În mod excepţional, pe o perioadă de 3 luni de la data începerii experimentului, perioada în care se va realiza, în mod efectiv, redistribuirea de către Ministerul Sănătăţii, medicii care se încadrează în prevederile alin. (1) şi care vor realiza până la data redistribuirii un venit mai mic de 75% din salariul calculat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994, vor primi şi diferenţa până la 75% din salariul respectiv. (3) Sumele acordate, potrivit prevederilor alin. (2), ca diferenţa se vor deduce din fondul total de salarii determinat potrivit art. 7, ce se va lua în calcul la sfârşitul trimestrului pentru stabilirea finala a valorii unui punct pe baza căreia se va face regularizarea drepturilor cuvenite medicilor pentru trimestrul expirat.  +  Articolul 11În cazul medicilor care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate, cu un număr mic de locuitori şi la care Ministerul Sănătăţii a stabilit ca necesar menţinerea unui post de medic, numărul de puncte poate fi majorat cu până la 100% de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Finanţelor. ----------------