ORDIN nr. 440 din 12 mai 2003 (*actualizat*)privind inregistrarea şi raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi servicii medicale ambulatorii la nivel de spital(actualizat până la data de 19 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2004.Vazand Referatul de aprobare nr. DB 4.246/2003 al Centrului de Calcul, Statistica Sanitara şi Documentare Medicală Bucureşti,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001*) privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,--------------*) Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 a fost abrogata de HOTĂRÂRE nr. 743 din 3 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 8 iulie 2003.ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:--------------Titlul ordinului a fost modificat de ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2004.  +  Articolul 1 (1) Structurile denumite spitalizare de zi furnizeaza servicii programabile de diagnostic, tratament şi monitorizare pentru pacienti care nu necesita supraveghere pentru o durată mai mare de 12 ore. (2) Structurile prevăzute la alin. (1) asigura servicii medicale ambulatorii la nivel de spital. (3) Pacientii care beneficiaza de serviciile medicale asigurate în regim de spitalizare de zi nu sunt asimilati pacientilor ingrijiti în regim de spitalizare continua.--------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2004.  +  Articolul 2 (1) Paturile de spitalizare de zi se evidentiaza separat în structura spitalului şi nu se includ în numărul total de paturi raportate şi finantate ca servicii de spitalizare. (2) Organizarea acordarii acestor servicii este obligatorie şi se face de către conducerea spitalului împreună cu sefii de sectii, informand directiile de sănătate publică sau Ministerul Sănătăţii în functie de subordonare.--------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2004.  +  Articolul 3 (1) Furnizarea acestor servicii va fi asigurata de personalul angajat în sectiile spitalului, prin decizie a conducerii acestuia, în cadrul programului normal de lucru. (2) Finantarea serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi, precum şi a celor ambulatorii la nivel de spital se face conform prevederilor contractului-cadru şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.--------------Art. 3 a fost modificat de ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2004.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă introducerea în sistemul informational al spitalului a formularului "Fisa pentru spitalizarea de zi", prezentat în anexa nr. 1. (2) Formularul prevăzut la alin. (1) se completeaza pentru fiecare pacient care beneficiaza de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, pentru întreaga durata de supraveghere fiind utilizat un singur formular.  +  Articolul 5Inregistrarea statistica în formularul "Fisa pentru spitalizarea de zi" se face în conformitate cu instrucţiunile Centrului de Calcul, Statistica Sanitara şi Documentare Medicală Bucureşti, cuprinse în anexa nr. 2.  +  Articolul 6În cazul aparitiei în timpul spitalizarii de zi a unor situaţii care impun prelungirea supravegherii pentru un interval de timp care depăşeşte 12 ore, pacientul va fi indrumat spre internare intr-o secţie de spital general sau de specialitate, după caz.  +  Articolul 7 (1) Raportarea statistica pentru paturile cu spitalizare de zi se face distinct de raportarea pentru paturile cu spitalizare continua, în conformitate cu instrucţiunile Centrului de Statistica Sanitara şi Documentare Medicală Bucureşti, prevăzute în anexele nr. 2 şi 3. (2) Datele clinice la nivel de pacient din fiecare fisa pentru spitalizarea de zi, respectiv servicii medicale ambulatorii la nivel de spital, vor fi colectate şi transmise sub forma electronică la Institutul Naţional de CercetareDezvoltare în Sănătate, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedenta.--------------Art. 7 a fost modificat de ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2004.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10Directiile din Ministerul Sănătăţii, Centrul de Calcul, Statistica Sanitara şi Documentare Medicală Bucureşti, directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unitatile sanitare implicate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 12 mai 2003.Nr. 440.  +  Anexa 1Judeţul ................ [][] Nr. înregistrare [S][Z][][][][]Localitatea............. CNP [][][][][][][][][][][][][]Spitalul................[][][][][][] Întocmit de: ..................Sectia ................. [][][][][] parafa medicului                         FISA PENTRU SPITALIZAREA DE ZINUMELE ......................... PRENUMELE ..................... Sexul M/F []Data nasterii: zi [][] luna [][] an [][][][] │ Grup sangvin: A/B/AB/O; Rh +/-                                              │Domiciliul legal: judeţul [][] Localitatea....│ Alergic la: ..................Sect. [] Mediul U/R [] Str. .......... Nr. ...Reşedinţa: judeţul [][] Localitatea ..........Sect. [] Mediul U/R [] Str. ........ Nr. .....Ocupatia .....................................Locul de muncă ...............................C.I./B.I. seria [][] Nr. [][][][][][] Certificat nastere (copil) seria [][]                                                             Nr. [][][][][][]Statut pacient:       Asigurat [] Neasigurat [] Nr. carnet asigurat [][][][][][][][]Casa de asigurarejudet/M.Buc. [][] Transporturi [] CASAOPSNAJ [] Talon pensie [][][][][][][]Nr. carnet pt. bolnavii inclusiîn programele de sănătate [][][][][][][][]Diagnostic principal ................................................[][][][]1. ..................................................................[][][][]2. ..................................................................[][][][]Diagnostic secundar .................................................[][][][]1. ..................................................................[][][][]2. ..................................................................[][][][]3. ..................................................................[][][][]4. ..................................................................[][][][]5. ..................................................................[][][][]6. ..................................................................[][][][]7. ..................................................................[][][][]8. ..................................................................[][][][]Semnatura şi parafa medicului curant.INVESTIGATII ŞI PROCEDURIData începerii procedurilor: ora ..... ziua ..... luna ..... anul ......Data terminarii procedurilor: ora ..... ziua ..... luna ..... anul ......┌────┬──────┬─────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐│Nr. │ Data │ Denumire investigatie/procedura │ Cod │ Medicamente administrate ││crt.│ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼──────┼─────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ │ │└────┴──────┴─────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────┘Motivatia intreruperii procedurilor: (1) vindecat chirurgical; (2) la cerere;(3) recomandarea medicului curant; (4) transfer la alta unitate; (5) deces;(6) alte cauze.Data inchiderii fisei: .................................Recomandari:Semnatura şi parafa medicului curant:  +  Anexa 2INSTRUCTIUNIprivind inregistrarea statistica şi raportareapacientilor care primesc servicii spitalicestiîn regim de spitalizare de zi1. Urmatoarele tipuri de servicii medicale pot fi furnizate în regim de spitalizare de zi:A. Servicii pentru afecţiuni acute:● Investigatii şi proceduri în scop diagnostic şi/sau terapeutic, cum ar fi:- interventii chirurgicale în oftalmologie, ORL, ortopedie, chirurgie maxilo-faciala, obstetrica-ginecologie etc., pentru care pacientul nu necesita monitorizare mai mult de 12 ore;- teste diagnostice (de exemplu: endoscopii, biopsii etc.).B. Tratament şi monitorizare pentru afecţiuni cronice:1. insuficienta renala cronica (dializa renala + monitorizare);2. afecţiuni oncologice (chimioterapie/radioterapie/cobaltoterapie + monitorizare);3. HIV/SIDA, diabet, TBC, hepatite cronice, boala Gaucher, boli cronice ale aparatului respirator şi cardiovascular etc.C. Servicii de recuperare-reabilitare:- cardiovasculara;- respiratorie;- ortopedica;- neuropsihomotorie etc.2. Pentru pacientii care primesc serviciile spitalicesti menţionate la pct. 1 se întocmeşte formularul "Fisa pentru spitalizarea de zi".3. Comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii sunt responsabile pentru stabilirea tipurilor de scheme terapeutice, proceduri terapeutice şi pachetul de investigatii necesar pentru fiecare dintre afectiunile enumerate la pct. 1.4. Formularul "Fisa pentru spitalizarea de zi" va contine în mod obligatoriu informaţiile incluse în anexa nr. 1, precum şi orice alte informaţii necesare şi se completeaza după cum urmeaza:● Datele de identificare a pacientului - se completeaza la fel ca în formularul "Foaie de observatie clinica generală".● Diagnosticul principal (reprezinta afectiunea de baza pentru care pacientul primeste serviciile spitalicesti) - se codifica după CIM 10 - OMS.● Diagnostice secundare (se referă la afecţiuni concomitente cu boala principala sau complicatii ale acesteia) - se codifica după CIM 10 - OMS.● Pentru investigatiile şi procedurile efectuate pacientilor se completeaza data începerii şi terminarii acestora în unitatea respectiva.● Investigatiile şi procedurile se vor inregistra codificat, în randuri separate pentru fiecare prezentare a pacientului, în conformitate cu clasificarea Centrului de Calcul, Statistica Sanitara şi Documentare Medicală Bucureşti.● Închiderea formularului "Fisa pentru spitalizarea de zi" se face de către medicul curant, cu completarea rubricii "Motivatia intreruperii procedurilor".5. Modalitatile de plată pentru serviciile medicale menţionate la pct. 1 se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare (contractul-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale spitalicesti şi în ambulatoriul de spital) şi cu normele metodologice de aplicare a acestora.6. Datele statistice culese pentru pacientii pentru care se completeaza formularul "Fisa pentru spitalizarea de zi" nu vor fi incluse în raportarea indicatorilor statistici privind spitalizarea integrală (continua). Bolnavii tratati în structurile denumite "spitalizare de zi" nu vor fi inclusi în numărul total al bolnavilor raportati ca internati în spital.7. Datele culese din acest tip de foaie se vor centraliza lunar şi vor cuprinde numărul de bolnavi şi numărul de proceduri, separat pe categoriile de servicii medicale menţionate la pct. 1, conform centralizatorului lunar prevăzut în anexa nr. 3. Datele vor fi trimise la Serviciul de statistica şi informatica din directia de sănătate publică judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a lunii urmatoare trimestrului incheiat, la nivel central transmiterea facandu-se conform sistemului informational în vigoare.--------------Pozitia 3 a literei B a pct. 1 al anexei 2 a fost modificata de ORDINUL nr. 3 din 6 ianuarie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2004.  +  Anexa 3                              CENTRALIZATOR LUNAR              privind inregistrarea şi raportarea pacientilor care         beneficiaza de servicii medicale în cadrul spitalizarii de zi┌──────────────────────┬─────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐│Denumirea procedurii/ │ Cod │ Nr. de │ Nr. de proceduri/investigatii ││ investigatiei │ │ pacienti │ efectuate │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │├──────────────────────┼─────┼───────────┼─────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │└──────────────────────┴─────┴───────────┴─────────────────────────────────────┘------------