HOTĂRÂRE nr. 1.574 din 18 decembrie 2003 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala(actualizata până la data de 16 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 5 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 16 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 6 din 8 ianuarie 2004.În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscala,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale şi principalele atribuţii  +  Articolul 1 (1) Ministerul Finanţelor Publice se organizeaza şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplica strategia şi Programul de guvernare în domeniul finanţelor publice. (2) Ministerul Finanţelor Publice este minister cu rol de sinteza, institutie publică cu personalitate juridica. (3) În subordinea Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza şi funcţionează Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, institutie publică cu personalitate juridica, cu buget propriu. (4) Sediul Ministerului Finanţelor Publice şi al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala este în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor Publice contribuie în mod eficient, transparent şi orientat la elaborarea şi implementarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice, în exercitarea administrarii generale a finanţelor publice, asigurand utilizarea parghiilor financiare şi valutare în concordanta cu cerinţele economiei de piaţa şi pentru stimularea initiativei agentilor economici. (2) Ministerul Finanţelor Publice asigura, prin redistribuirea veniturilor, desfăşurarea activităţilor din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apararii naţionale şi ordinii publice. Prin atribuţiile încredinţate şi prin structura sa, Ministerul Finanţelor Publice indeplineste urmatoarele functii: a) de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanţelor publice; b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul sau de activitate; c) de elaborare şi implementare a politicii bugetare şi a politicii fiscale a Guvernului; d) de corelare a politicilor fiscale şi bugetare cu celelalte politici economico-sociale; e) de administrare a veniturilor statului, prin care se asigura administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, solutionare a contestatiilor şi de dezvoltare a unor relatii de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenţa, conform competentelor; f) de contractare şi administrare a datoriei publice; g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului; h) de exercitare a controlului financiar public intern; i) de asigurare a evidentei centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului; j) de elaborare şi supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilitatii; k) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate; l) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii unitare şi respectarii reglementarilor legale în domeniul sau de activitate, precum şi al funcţionarii instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa. (3) Ministerul Finanţelor Publice urmareste, pe termen mediu, indeplinirea masurilor necesare în vederea realizării cerințelor de aderare la Uniunea Europeana în domeniul sau de activitate. (4) Principiile care stau la baza activităţii Ministerului Finanţelor Publice sunt: a) coerenta, stabilitatea şi predictibilitatea cadrului macroeconomic; b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementarile Uniunii Europene; c) intarirea autorităţii institutiei; d) perfectionarea managementului fondurilor publice; e) transparenta activităţii în toate domeniile sale de activitate; f) satisfacerea cerințelor partenerilor sociali; g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential şi predictibil.  +  Articolul 3 (1) În realizarea functiilor sale Ministerul Finanţelor Publice are, în principal, urmatoarele atribuţii:1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung şi solutii de reforma în domeniul finanţelor publice;2. elaboreaza proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale şi raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum şi proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operand rectificarile corespunzătoare;3. stabileste echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat şi a rectificarii acestuia;4. stabileste metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale şi a proiectelor bugetelor locale;5. analizeaza periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, şi prezinta informari Guvernului cu propuneri de imbunatatire;6. urmareste execuţia operativa a bugetului general consolidat; stabileste masurile necesare pentru incasarea veniturilor şi limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;7. elaboreaza şi aproba clasificatia indicatorilor privind finanţele publice;8. elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor sociale de stat, al legii bugetului asigurarilor sociale de stat anuale, precum şi proiectul legii de rectificare a acestuia;9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecarui ordonator principal de credite în cadrul fiecarui exercitiu bugetar;10. analizeaza şi avizeaza deschiderile de credite bugetare pentru stimularea productiei de export şi a exporturilor;11. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;12. aproba, prin delegare de competente, modificari în fisele de investitii anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;13. aproba repartizarea pe trimestre a veniturilor şi a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale;14. avizeaza proiectele de acte normative care genereaza sporuri de cheltuieli sau modificari de venituri ale bugetului de stat şi care au influente asupra echilibrului bugetar;15. analizeaza, fundamentează, propune cadrul legislativ şi stabileste măsuri privind imprumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar şi refinantarii datoriei publice sau pentru acţiuni şi lucrari de interes public; administreaza datoria publică, urmareste rambursarea acesteia şi achitarea dobanzilor aferente, în condiţiile legii;16. reintregeste Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;17. avizeaza bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale;18. elaboreaza şi actualizeaza metodologia privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investitii publice;19. analizeaza programul de investitii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectarii criteriilor de selecţie şi prioritizare şi al esalonarii creditelor bugetare în functie de durata de execuţie a obiectivelor;20. coordonează monitorizarea intregului program de investitii publice;21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizitiilor publice şi asigura transpunerea acquisului comunitar şi indrumarea metodologica unitara în acest domeniu;22. elaboreaza şi actualizeaza metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;23. stabileste modul de organizare şi functionare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, precum şi sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;24. elaboreaza strategia în domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii ale ordonatorilor principali de credite;25. avizeaza programe de investitii publice anuale şi multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;26. administreaza contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Naţionala a României, scop în care incheie conventii cu aceasta;27. stabileste sistemul de organizare şi functionare a Trezoreriei Statului în vederea asigurarii efectuării operaţiunilor de încasări şi plati pentru sectorul public;28. elaboreaza şi administreaza bugetul de venituri şi cheltuieli al Trezoreriei Statului;29. colaboreaza cu Banca Naţionala a României la elaborarea balantei de plati externe, a balantei creanţelor şi angajamentelor externe, a reglementarilor din domeniul monetar şi valutar şi informeaza semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de solutii în acoperirea deficitului sau utilizarii excedentului din contul curent al balantei de plati externe;30. contracteaza şi garanteaza împrumuturi de stat de pe piaţa financiară interna şi externa, în scopul şi în limitele competentelor stabilite de lege;31. asigura punerea în circulatie prin Banca Naţionala a României, pe bază de convenţie, a unor instrumente financiare specifice;32. elaboreaza lucrarile privind contul general anual de execuţie a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului şi, respectiv, a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum şi conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuţie, pe care le prezinta spre insusire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;33. elaboreaza sau avizeaza proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor şi normativelor de cheltuieli şi acordarea unor drepturi personalului din instituţiile publice;34. colaboreaza cu alte autorităţi publice în procesul elaborarii de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;35. elaboreaza proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe şi indirecte, urmareste perfectionarea asezarii acestora şi armonizarea legislativa în acest domeniu;36. elaboreaza, pe baza modelului-cadru al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economica (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenţie pentru evitarea dublei impuneri şi urmareste actualizarea acestuia în concordanta cu recomandarile adoptate de O.C.D.E.;37. negociaza, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;38. elaboreaza strategii, studii comparative, prioritati şi proiecte de acte normative privind politica fiscala a României în domeniul convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri;39. urmareste realizarea unui management eficient şi coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea şi menţinerea unui sistem fiscal unitar, stabil şi armonizat în stransa concordanta cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economica a Guvernului;40. elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul contabilitatii financiare şi de gestiune şi urmareste perfectionarea acestuia în corelatie cu normele europene în domeniu;41. elaboreaza proiecte de acte normative cu privire la achiziţiile publice;42. exercita, prin organele sale de specialitate, controlul utilizarii creditelor bugetare de către instituţiile publice; controlează, în condiţiile legii, activitatea financiară a agentilor economici;43. elaboreaza proiecte de acte normative privind datoria publică şi Trezoreria Statului;44. urmareste respectarea angajamentelor asumate prin acordurile incheiate cu organismele financiare internationale în domeniul datoriei publice;45. elaboreaza politica vamala în concordanta cu cadrul legislativ existent, precum şi actele normative în realizarea acesteia;46. elaboreaza proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi asigura valorificarea acestora în condiţiile legii;47. asigura administrarea monopolului de stat, în condiţiile legii;48. reglementeaza controlul financiar preventiv şi exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii şi utilizarii, legale şi eficiente, a fondurilor publice;49. îndrumă metodologic, organizeaza activitatea de instruire şi pregatire profesionala în domeniul auditului intern;50. realizează activităţi de control operativ la institutii publice şi solutioneaza contestaţiile depuse de acestea;51. exercita calitatea de reprezentant al României la organismele internationale cu caracter financiar;52. negociaza, pregăteşte parafarea, semnarea şi ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea şi protejarea reciproca a investitiilor;53. coordonează, negociaza şi incheie acorduri internationale în numele statului, în domeniul relatiilor financiare şi valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;54. reprezinta statul, ca subiect de drepturi şi obligaţii, în faţa instanţelor, precum şi în orice alte situaţii în care acesta participa nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabileste în acest scop un alt organ;55. asigura legătură cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social, sindicatele, patronatele şi alti exponenti ai societatii civile în problemele specifice activităţii sale;56. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurarii eficientei activităţii şi stabilitatii sociale şi sustine în Parlament proiectele de acte normative pe care le initiaza;57. solutioneaza petitiile formulate de către cetăţeni şi adresate Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale;58. elaboreaza, implementeaza şi dezvolta sistemul informatic în domeniul finanţelor publice;59. asigura, potrivit legii, tipărirea hartiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii datoriei publice, timbrelor fiscale, precum şi a formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscala şi financiar-contabila;60. elaboreaza, monitorizează şi implementeaza sistemul de comunicare interna şi externa şi cadrul comunicational în scopul sustinerii activităţii sale;61. asigura prin sistemul de management al performantei şi dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul crearii unei organizaţii moderne, flexibile, functionale şi eficiente, în condiţiile legii;62. editeaza materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoasterii sale de către personalul propriu şi de către contribuabili;63. asigura elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finante Publice şi Contabilitate", prin finanţare din venituri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finantate integral din venituri proprii;64. exercita atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activităţii companiilor naţionale aflate sub autoritatea sa;65. urmareste constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartida rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate României de organisme internationale sau guvernele altor tari;66. asigura evidenta statistica a ajutoarelor externe nerambursabile;67. gestioneaza asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeana potrivit prevederilor memorandumurilor de înţelegere, memorandumurilor şi acordurilor de finanţare semnate de Guvernul României şi de Comisia Europena;68. asigura fundamentarea, coordonarea şi realizarea activităţilor specifice procesului de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana pe domeniile din competenţa şi responsabilitatea sa;69. elaboreaza strategia şi cadrul normativ general, coordonează şi evalueaza activitatea de audit public intern la nivel naţional, efectueaza misiuni de audit public intern de interes naţional cu implicatii multisectoriale şi exercită activităţi de audit public intern la nivelul aparatului propriu;70. efectueaza inspecţii privind respectarea legalităţii, atât la nivelul aparatului propriu, cat şi la nivelul celorlalte institutii publice;71. aplica, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, legislatia în domeniul ajutorului de stat;72. aplica dispozitiile legale în domeniul preturilor, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finanţelor Publice;73. urmareste evolutia preturilor în economie;74. aplica dispozitiile legale în domeniul concurentei neloiale şi al publicităţii, pentru care legea abiliteaza Ministerul Finanţelor Publice;75. participa la schimbul de informaţii şi experienta în relatiile cu organizaţiile şi instituţiile internationale, în domeniul sau de activitate. (2) Ministerul Finanţelor Publice indeplineste toate atribuţiile şi are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.-------------Pct. 71-75 ale alin. (1) al art. 3 au fost introduse de HOTĂRÂREA nr. 6 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2004.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice colaboreaza cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme.  +  Articolul 5În indeplinirea atribuţiilor sale Ministerul Finanţelor Publice şi Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, după caz, sunt autorizate: a) sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea masurilor de respectare a legii; b) sa ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenţa sa; c) sa aprobe inlesniri, restituiri, compensari şi amanari la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor varsaminte bugetare obligatorii în condiţiile legii; d) să aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita şi masurile asiguratorii, în condiţiile legii, pentru recuperarea creanţelor bugetare; e) sa incheie protocoale de schimb de informaţii, documente şi de colaborare cu ministere, institutii publice şi cu alte organizaţii, potrivit competentelor atribuite; f) sa refuze cererile de finanţare de la bugetul de stat, de suplimentare şi de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu indeplinesc condiţiile legale sau se abat de la reglementarile în vigoare; g) sa retraga creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizeaza în alte scopuri decat cele stabilite; h) sa respinga situaţii financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu indeplinesc condiţiile stabilite de normele legale şi sa stabileasca noi termene pentru refacerea şi prezentarea acestora, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de legislatia în vigoare; i) sa stabileasca orice alte măsuri, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice, instituţiile publice, precum şi agentii economici au obligaţia de a pune la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice, la cererea acestuia, datele şi informaţiile necesare în vederea realizării atribuţiilor sale.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 7 (1) Ministerul Finanţelor Publice are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanţelor publice, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice este de 1.418, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 6 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2004.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se organizeaza Agentia Naţionala de Plati, cu un numar de 300 de posturi, având structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 3. (2) Agentia Naţionala de Plati devine operationala în anul 2005. (3) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se asigura prin redistribuire în cadrul numarului de posturi aprobat ministerului, în condiţiile legii. (4) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se vor nominaliza, în functie de necesitatile de pregatire profesionala sau de acţiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activităţile premergatoare funcţionarii Agentiei Naţionale de Plati.  +  Articolul 9 (1) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din unitatile subordonate acestuia se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi functionare prevăzute la alin. (1) şi (2), care se semneaza de salariat şi se aproba în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Finanţelor Publice  +  Articolul 10 (1) Conducerea Ministerului Finanţelor Publice se exercită de către ministrul finanţelor publice. (2) Ministrul finanţelor publice reprezinta ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din tara şi din strainatate. Prin ordin al ministrului finanţelor publice unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate. (3) Ministrul finanţelor publice indeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor. (4) Ministrul finanţelor publice indeplineste şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (5) Ministrul finanţelor publice conduce aparatul propriu al ministerului. (6) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul finanţelor publice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (7) Ministrul finanţelor publice indeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite. (8) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru, şi în subordinea cărora se pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administratia publică centrala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 760/2001. (9) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul finanţelor publice. Raspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) În cazul în care ministrul finanţelor publice, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, îl deleaga pe unul dintre secretarii de stat sa exercite aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 12 (1) Desemnarea secretarului de stat care are şi calitatea de presedinte al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se face prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Secretarul de stat presedinte al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala are calitate de ordonator secundar de credite şi exercită atribuţiile legale în aceasta calitate pentru Agentia Naţionala de Administrare Fiscala, directiile generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi pentru Directia generală de administrare a marilor contribuabili.  +  Articolul 13 (1) Secretarul general al ministerului este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001. (3) Secretarul general al ministerului indeplineste şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare a ministerului ori încredinţate de ministru. (4) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt functionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Ministrul finanţelor publice aproba prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru unitatile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare.  +  Articolul 15 (1) Unitatile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) Repartizarea la nivel de judet, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, a numarului maxim de posturi de specialitate prevăzut la pct. I din anexa nr. 4, pentru unitatile subordonate, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice, în condiţiile legii. (3) Structura organizatorica, normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor unităţilor subordonate: directiile generale ale finanţelor publice judetene şi Directia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 16 (1) Conducătorii unităţilor teritoriale, directori executivi, exclusiv directorul executiv al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc şi se elibereaza din functie de ministrul finanţelor publice, cu avizul consultativ al prefectului. (2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se numesc persoanele cu functii publice de conducere de trezorier-sef din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti, de trezorier-sef adjunct din cadrul Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, precum şi de sef administratie adjunct - trezorerie şi contabilitate publică din cadrul administratiilor finanţelor publice municipale.  +  Articolul 17Ministerul Finanţelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, iar pentru activităţi specifice numărul de mijloace de transport şi consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 18 (1) Prefecturile împreună cu consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale vor sprijini asigurarea spatiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unităţilor din teritoriu subordonate Ministerului Finanţelor Publice. (2) În localităţile în care unitatile teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice nu dispun de spatii corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unităţi prin asigurarea, în condiţiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.  +  Capitolul II Organizarea şi functionarea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Secţiunea 1 Principalele obiective şi atribuţii ale Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Articolul 19 (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are ca obiective principale urmatoarele: a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, conform competentelor, precum şi a veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentand contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorate de platitori, persoane juridice şi persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilati acestora; b) aplicarea unitara a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare în domeniul sau de activitate; c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor. (2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are, în principal, urmatoarele atribuţii:1. propune şi elaboreaza strategii de dezvoltare, precum şi solutii de reforma în domeniul administrarii veniturilor bugetare pentru care este competenţa potrivit legii;2. asigura aplicarea corecta, unitara şi nediscriminatorie a legislaţiei fiscale;3. elaboreaza proceduri de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale;4. analizeaza proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competenţa;5. participa, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;6. efectueaza monitorizarea depunerii de către platitori a declaratiilor impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare potrivit legii, precum şi a plăţilor efectuate;7. initiaza şi desfăşoară acţiuni legale în cazul neconformarii contribuabililor în indeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată;8. elaboreaza proceduri privind activitatea de asistenţa, indrumare şi informare a contribuabililor;9. asigura acordarea asistentei pentru contribuabili prin mijloace specifice;10. elaboreaza, cu avizul direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conţinutul şi modelele formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum şi instrucţiunile de completare a acestora;11. elaboreaza şi aplica procedurile de impunere pentru persoanele juridice şi persoanele fizice, conform dispoziţiilor legale;12. elaboreaza şi aplica procedurile privind evidenta contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal şi a cazierului fiscal;13. elaboreaza şi editeaza materiale de specialitate în domeniul sau de activitate în vederea cunoasterii acestora de către personalul propriu şi de către contribuabili;14. urmareste incurajarea conformarii voluntare prin oferirea de servicii de asistenţa contribuabililor, facilitandu-le acestora indeplinirea obligaţiilor fiscale;15. elaboreaza şi aplica procedurile privind plata voluntara şi stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;16. elaboreaza şi aplica proceduri privind alte modalităţi de stingere a obligaţiilor bugetare pentru care este competenţa;17. elaboreaza şi aplica proceduri privind executarea silita;18. elaboreaza şi aplica metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;19. exercita urmarirea, supravegherea şi controlul fiscal pe intreg teritoriul naţional, respectarii legislaţiei în domeniul impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi al celorlalte venituri bugetare pentru a caror administrare este competenţa potrivit legii;20. exercita prin organele sale de specialitate controlul operativ şi inopinat în legătură cu aplicarea şi cu respectarea legislaţiei fiscale;21. desfăşoară activităţi de investigare fiscala cu ocazia controlului;22. acţionează prin mijloace specifice pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în condiţiile legii;23. coordonează, îndrumă şi verifica modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislaţiei fiscale şi a legislaţiei contribuţiilor sociale de către structurile de administrare;24. solutioneaza contestaţiile şi petitiile care au ca obiect oblibaţiile fiscale ale persoanelor fizice şi juridice, conform prevederilor legale;25. participa la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaza şi face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale şi a legislaţiei în vigoare privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte venituri bugetare;26. furnizeaza Ministerului Finanţelor Publice informaţii necesare fundamentarii estimarii veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;27. analizeaza periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competenţa, stabilind masurile necesare pentru incadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;28. furnizeaza structurilor specializate ale Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare fundamentarii calculului contributiei României la bugetul Comunităţii Europene;29. asigura aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din conventiile şi tratatele internationale la care România este parte;30. incheie şi deruleaza conventii şi proiecte de colaborare cu organisme şi institutii internationale în domeniul sau de activitate, conform mandatului acordat;31. initiaza măsuri pentru stimularea cooperarii internationale în domeniul sau de activitate;32. gestioneaza şi coordonează schimbul de informaţii intern şi intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată şi accize;33. colaboreaza cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pe linia integrarii europene;34. asigura desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de cooperare internationala în domeniul sau de activitate;35. urmareste realizarea unui management eficient şi coerent al administraţiei fiscale, având ca scop menţinerea unei administratii fiscale unitare, stabile şi armonizate;36. exercita controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii şi utilizarii legale şi eficiente a fondurilor publice;37. aplica legislatia în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sanctionare şi incetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului, cu excepţia functiilor care sunt în competenţa de aprobare a ministrului finanţelor publice;38. elaboreaza şi deruleaza programe de perfectionare profesionala a personalului din cadrul Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala la nivel central şi la nivelul structurilor de administrare prin Şcoala de Finante Publice şi alte organisme specializate în acest domeniu;39. elaboreaza şi fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, precum şi programul de investitii şi achizitii publice pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;40. reprezinta statul în faţa instanţelor, ca subiect de drepturi şi obligaţii privind impozitele, taxele, contribuţiile sociale şi alte activităţi ale Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala;41. asigura un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc şi în conformitate cu principiile şi standardele europene, în vederea asigurarii eficientei activităţii, stabilitatii şi solidaritatii sociale;42. exercita functia de audit public intern în condiţiile legii;43. asigura, potrivit legii, tipărirea formularelor şi imprimatelor tipizate utilizate în domeniul sau de activitate;44. elaboreaza, monitorizează şi implementeaza sistemul de comunicare interna şi externa şi cadrul comunicational în scopul sustinerii activităţii sale;45. asigura prin sistemul de management al performantei şi dezvoltare profesionala un corp al functionarilor publici profesionist, onest, stabil şi eficient, în scopul crearii unei organizaţii moderne, flexibile, functionale şi eficiente, în condiţiile legii. (3) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala indeplineste toate atribuţiile şi are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare în activitatea de administrare a veniturilor bugetare pentru care este competenţa.  +  Articolul 20În exercitarea atribuţiilor sale Agentia Naţionala de Administrare Fiscala colaboreaza cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte institutii publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice şi alte entităţi.  +  Articolul 21În indeplinirea atribuţiilor sale Agentia Naţionala de Administrare Fiscala este autorizata:1. sa exercite nemijlocit şi neingradit controlul fiscal, conform dispoziţiilor legale în vigoare;2. sa dea agentilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii pentru luarea masurilor de respectare a legii;3. să aplice sanctiunile prevăzute de lege în competenţa sa;4. sa aprobe inlesniri, în condiţiile legii, restituiri şi compensari la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi a altor venituri bugetare pentru care este competenţa;5. sa urmareasca şi sa ia măsuri în aplicarea legislaţiei în materie de ajutor de stat, în domeniul sau de activitate conform competentelor;6. să aplice, prin organele abilitate, modalitatile de executare silita şi masurile asiguratorii, în condiţiile legii, pentru a caror colectare este competenţa potrivit legii;7. sa incheie protocoale de schimb de informaţii, documente de colaborare cu ministerele, instituţiile publice şi cu alte organizaţii, potrivit competentelor atribuite;8. sa stabileasca orice alte măsuri în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 22În scopul indeplinirii atribuţiilor sale Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are dreptul să solicite informaţii de la celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte institutii şi autorităţi publice, de la societăţi financiar-bancare şi de la alte persoane, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Articolul 23 (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente şi se poate stabili numărul posturilor de conducere, în condiţiile legii. (2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, exclusiv secretarul de stat - presedinte al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, este de 365. (3) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorica prevăzută în anexa nr. 2, prin Regulamentul de organizare şi functionare a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (4) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile structurilor din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, cu atribuţii de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (5) Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile individuale ale personalului propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala şi ale structurilor de administrare se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare şi functionare prevăzute la alin. (3) şi (4), care se semneaza de salariat şi se aproba în condiţiile legii. (6) Directorii generali, directorii generali adjuncţi, directorii şi directorii adjuncţi, sefii de servicii şi sefii de birouri, personalul de execuţie din aparatul propriu al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se numesc şi se elibereaza din functie, în condiţiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (7) Directorii executivi adjuncţi din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, Directiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, care coordonează structurile de administrare, sefii de administratie şi sefii de administratie adjuncţi [cu excepţia celor prevăzuţi la art. 16 alin. (2)] ai administratiilor finanţelor publice ale municipiilor, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti se numesc şi se elibereaza din functie, în condiţiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (8) Directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi ai Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se numesc şi se elibereaza din functie prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala. (9) În cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti un director executiv adjunct indeplineste şi functia de administrator-sef care coordonează structurile de administrare şi care este numit şi eliberat din functie, în condiţiile legii, prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.-----------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 6 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2004.  +  Articolul 24 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 Ministerul Finanţelor Publice exercita calitatea de creditor bugetar prevăzută de lege, prin Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi structurile de administrare, pentru veniturile bugetare pe care le administreaza. (2) Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de operator, inscrie prin Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi structurile sale de administrare, în calitate de agenti împuterniciţi, creantele bugetare administrate de aceasta, la Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare, în condiţiile legii.  +  Articolul 25 (1) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finanţelor publice, conform art. 15 alin. (2). (2) Structura organizatorica, normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor structurilor de administrare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala  +  Articolul 26 (1) Agentia Naţionala de Administrare Fiscala este condusa de un presedinte. (2) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala conduce Agentia Naţionala de Administrare Fiscala şi raspunde în faţa ministrului finanţelor publice pentru întreaga sa activitate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala emite ordine, în condiţiile legii. (4) Secretarul de stat presedinte al Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala poate să delege calitatea de ordonator secundar de credite. (5) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala reprezinta Agentia Naţionala de Administrare Fiscala în relaţia cu tertii. Prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala unele atribuţii pot fi delegate şi persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate. (6) Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala indeplineste şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative. (7) În cazul în care preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, din motive intemeiate, nu îşi poate exercita atribuţiile cuvenite, îl deleaga pe inlocuitor sa exercite aceste atribuţii. (8) Inlocuitorul propus de preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala va fi numit prin ordin al ministrului finanţelor publice. (9) Inlocuitorul indeplineste atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, prin ordin.  +  Articolul 27Preşedintele Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala aproba prin ordin, pentru aparatul propriu şi pentru structurile de administrare, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanţelor bugetare.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 28 (1) Personalul din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, respectiv, din cadrul Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, care are calitatea de functionar public, beneficiaza de toate drepturile şi are oblibaţiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Salarizarea personalului Ministerului Finanţelor Publice se face potrivit reglementarilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natura salariala pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual. (3) Salarizarea personalului Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 29Actele juridice emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, continua să îşi produca efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 30Agentia Naţionala de Administrare Fiscala are o sigla ale carei caracteristici se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 32Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 33La data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.574.  +  Anexa 1--------------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2004.  +  Anexa 2    STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA                                              ┌─────────────────────────────┐                                              │MINISTRUL FINANTELOR PUBLICE │                                              └─────────────────────────────┘                                                           |                            ┌──────────────┐ |                            │ PRESEDINTE ├................                            │ │-------------------------─┐                            └─────┬────────┘ |  ┌──────────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐ |  │ PURTATOR DE CUVANT, │ │ │DIRECTIA DE AUDIT │ |  │ RELATII PUBLICE ŞI ├────┼───┤ PUBLIC INTERN │ |  │ MASS MEDIA │ │ └──────────────────┘ |  └──────────────────────────┘ │ |                                  │ |  ┌──────────────────────────┐ │ |  │ SECRETARIATUL │ │ ┌──────────────────┐ |  │ PERMANENT PE LANGA ├────┼────┤DIRECTIA JURIDICA │ |  │COMITETUL INTERMINISTERIAL│ │ │ │ |  └──────────────────────────┘ │ └──────────────────┘ |                                  │ |                                  │ ┌---------------─┐                                  │ | ┌---------─┐                                  │ | ┌┘--------─┐|   ┌────┬────────┬─────────────┬──┴──┬─────┬─────┐┌------------─┐ ┌┘--------─┐|┘   │ │ ┌───┴─────┐ │ │ │ │| Directia | |Directiile|┘   │ │ │DIRECTIA │ │ │ │ │| generală | |generale |   │ │ │GENERALĂ │ │ │ │ │| de | | ale |   │ │ │ DE │ │ │ │ │|administrare | |finanţelor|   │ │ │INSPECŢIE│ │ │ │ │|a marilor | |publice şi|   │ │ │ FISCALA │ │ │ │ │|contribuabili| |a munici- |   │ │ └───┬─────┘ │ │ │ │└-------------┘ |piului |   │ │ ┌──┴───┐ │ │ │ │ |Bucureşti |  ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ └---------─┘  │A│ │B│ │C│ │D│ │E│ │F│ │G│ │H│ |  └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ |                                                                    ┌---------─┐                                                                   ┌┘--------─┐|                                                                 ┌ ---------─┐||                                                                 │Structurile||┘                                                                 |municipale,|┘                                                                 |orăşeneşti,|                                                                 |comunale |                                                                 └-----------┘LEGENDA:--------A - DIRECTIA GENERALĂ DE GESTIUNE A IMPOZITELOR ŞI CONTRIBUTIILORB - DIRECTIA GENERALĂ DE COLECTARE A CREANTELOR BUGETAREC - DIRECTIA DE CONTROL FISCALD - DIRECTIA DE INVESTIGATII FISCALEE - DIRECTIA GENERALĂ DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILORF - DIRECTIA DE COOPERARE INTERNATIONALA, PLANIFICARE ŞI RELATII INSTITUTIONALEG - DIRECTIA DE ORGANIZARE ŞI RESURSE UMANEH - DIRECTIA ECONOMICA ŞI ADMINISTRATIVA  +  Anexa 3               STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI NAŢIONALE DE PLATI                        ┌─────────────────────────────┐                        │ SECRETAR DE STAT │                        └──────────────┬──────────────┘                                       │               ┌───────────────────────┼────────────────────────┐               │ │ │  ┌────────────┴──────────────┐ ┌────┴──────────────┐ ┌───────┴───────────┐  │ Directia Managementul │ │Directia Financiar-│ │Directia Tehnologia│  │Plăţilor pentru instrumente│ │ Contabila, Bugete │ │ Informatiei │  │ financiare UE │ │ şi Raportări │ │ │  └───────────────────────────┘ └───────────────────┘ └───────────────────┘  +  Anexa 4                                   UNITATILE    aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice                                                         Numărul maxim                                                         -------------                                                           de posturi                                                           ----------    I. Institutii publice şi unităţi subordonate,       finantate de la bugetul de stat    1. Agentia Naţionala de Administrare Fiscala*) 365    2. Directiile generale ale finanţelor publice       judetene în subordinea cărora funcţionează       administraţiile finanţelor publice municipale,       administraţiile finanţelor publice orăşeneşti       şi administraţiile finanţelor publice comunale;       Directia generală a finanţelor publice a       municipiului Bucureşti în subordinea careia       funcţionează administraţiile finanţelor publice       ale sectoarelor municipiului Bucureşti;       Directia generală de administrare a marilor       contribuabili**) 26.223    II. Activităţi care funcţionează pe lângă Ministerul        Finanţelor Publice    1. Tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista       Finante Publice şi Contabilitate"***)    III. Companii naţionale asupra cărora Ministerul Finanţelor Publice exercita calitatea de reprezentant al statului ca acţionar    1. Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A.    2. Compania Naţionala "Loteria Română" - S.A.-----------    *) Au fost incluse şi posturile aferente activităţii de control financiar, stabilite până în prezent conform art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi functionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare.    **) Include şi structurile de administrare din cadrul acestora.    ***) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finantate integral din venituri proprii.    NOTĂ:    În numărul de posturi finanţat de la bugetul de stat, repartizat direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene, a municipiului Bucureşti şi Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sunt cuprinse 558 de posturi aferente activităţii de control şi de solutionare a contestatiilor, preluate la Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, finantate, în intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003, de la bugetul asigurarilor sociale de stat (213), bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (195), bugetul asigurarilor pentru şomaj (148).    În acelasi numar de posturi sunt cuprinse 47 de posturi preluate cu data de 1 ianuarie 2004 de la Agentia Naţionala de Ocupare a Forţei de Muncă.    În acest numar este cuprinsa şi reducerea, cu data de 1 ianuarie 2004, a unui numar de 150 de posturi repartizate altor institutii pentru intarirea structurilor de integrare europeana.------------    Anexa 4 a fost inlocuita cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 8 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 16 ianuarie 2004.  +  Anexa 5                      MIJLOACELE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL                   DE CARBURANTI PENTRU ACTIVITĂŢI SPECIFICE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                    Consumul                                                                    maxim deNr. Unitatea Tipul Numărul carburantcrt. mijlocului de maxim pentru un                                        transport aprobat autovehicul                                                       (bucăţi) (litri/luna)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aparatul propriu*)  a) pentru programe PHARE*1) - autoturism 2 450                                      - autoturism de                                        teren 1 450  b) pentru transport marfa şi     persoane (delegaţii) - autovehicule 5 450 2. Agentia Naţionala    de Administrare Fiscala - autoturism 5 300 3. Directiile generale ale - autoturism - cate 5 300    finanţelor publice judetene; pentru fiecare                                                       D.G.F.P.**)                                      - autoturism - 3 pentru                                                       D.G.A.M.C.**) 300    Directia generală a finanţelor - autoturism - cate 1 pentru 450    publice a municipiului fiecare D.G.F.P.    Bucureşti; Directia generală judeteana şi 2    de administrare a marilor pentru D.G.F.P.    contribuabili a municipiului                                                       Bucureşti                                      - autovehicul - cate 1 pentru 600                                      pentru transport fiecare D.G.F.P.                                      de valori judeteana şi 2                                      la trezorerie pentru D.G.F.P.                                                       a municipiului                                                       Bucureşti                                      - autovehicul - cate 2 pentru 400                                      pentru transport fiecare D.G.F.P.                                      de marfa Arad, Bihor,                                                       Constanta, Timiş,                                                       respectiv a                                                       municipiului                                                       Bucureşti, şi                                                       cate 1 pentru                                                       celelalte D.G.F.P. 4. Administraţiile finanţelor - autoturism - cate 1 pentru 300    publice municipale şi fiecare unitate    orăşeneşti din municipiile    şi oraşele cu peste 50.000 de    locuitori şi din sectoarele - autoturism - cate 1 pentru 450    municipiului Bucureşti fiecare                                                       administratie a                                                       finanţelor publice                                                       de sector                                      - autovehicul - cate 1 pentru 600                                      pentru transport fiecare unitate                                      de valori la care are în                                      trezorerie structura                                                       activitate de                                                       trezorerie                                      - autovehicul - cate 1 pentru 400                                      pentru transport fiecare unitate                                      de marfa 5. Administraţiile finanţelor - autoturism - cate 1 pentru 450    publice municipale fiecare unitate    şi orăşeneşti din municipii care are în    şi oraşe, altele decat cele structura    prevăzute la pct. 4 activitate de                                                       trezorerie                                      - autovehicul - cate 1 pentru 600                                      pentru transport fiecare unitate                                      de valori care are în                                      la trezorerie structura                                                       activitate de                                                       trezorerie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*1) Autoturismele şi consumul de carburanti se finanţează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finanţelor publice, în functie de dotarile rezultate din protocoalele şi memorandumurile incheiate cu organismele internationale.*) exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice**) D.G.F.P. - Directia generală a finanţelor publice; D.G.A.M.C. - Directia generală de administrare a marilor contribuabiliNOTĂ: 1) Directia generală a finanţelor publice a judeţului Tulcea are în dotare o şalupă pentru control şi activitate curenta. 2) Nu se considera depăşiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecarei unităţi.-----------------