HOTĂRÂRE nr. 1.618 din 23 decembrie 2003privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 20 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Importul produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare produse, se efectuează pe baza certificatului de abilitare şi a declaraţiei de conformitate, precum şi a inscripţionării termenului de valabilitate pe produs sau pe fiecare unitate de ambalaj, după caz.  +  Articolul 2 (1) Prevederile art. 1 nu se aplică mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor constând în produse. (2) Importul mostrelor constând în produse este permis în baza certificatului de abilitare pentru mostre. (3) Importul produselor sub formă de ajutoare şi donaţii este permis în baza certificatului de abilitare pentru ajutoare şi donaţii.  +  Articolul 3 (1) Certificatele de abilitare prevăzute la art. 1 şi art. 2 alin. (2) şi (3) sunt emise, după caz, de Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, de Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat şi de Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi de Agenţia Naţională Sanitară Veterinară, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, denumite în continuare autorităţi emitente. (2) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, autorităţile emitente prevăzute la alin. (1) aplică normele metodologice prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, sintagmele şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) declaraţie de conformitate - document prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs este conform unui document normativ; b) certificat de abilitare - document emis de una dintre autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1), în baza căruia este permis importul produselor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; c) certificat de abilitare pentru mostre - document emis de una dintre autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia unităţilor fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în baza căruia este permis importul de mostre aferente produselor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; d) certificat de abilitare pentru ajutoare şi donaţii - document emis de una dintre autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1), în baza căruia este permis importul produselor sub formă de ajutoare şi donaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; e) document normativ - document care prevede reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activităţi ori pentru rezultatele acestora; termenul este generic şi include standarde, specificaţii tehnice, coduri de bună practică şi reglementări.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea vamală permite importul produselor în baza documentaţiilor prevăzute la art. 1, art. 2 alin. (2) şi (3), după caz. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă birourilor vamale la care se realizează operaţiunea de vămuire a produselor la import.  +  Articolul 6 (1) Transporturile pentru care există suspiciuni privind conformitatea produselor sau autenticitatea documentelor prezentate autorităţii vamale sunt supuse controlului birourilor vamale, la solicitarea autorităţii vamale, de către personalul împuternicit din cadrul autorităţilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) Birourile vamale solicită, prin convocare scrisă transmisă prin fax sau e-mail, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, participarea la controlul vamal a reprezentanţilor autorităţilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1). Aceştia confirmă prin fax sau e-mail, în cadrul termenului fixat de autoritatea vamală, participarea la controlul vamal şi nominalizează persoana împuternicită. (3) Agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizează operaţiunea de vămuire a produselor la import, la definitivarea operaţiunii de vămuire vizează şi reţine certificatele de abilitare prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3), viza atrăgând încetarea valabilităţii documentelor în cauză.  +  Articolul 7În cazurile în care la controlul efectuat la birourile vamale se constată încălcări ale prevederilor legale, toate cheltuielile determinate de operaţiunile de verificare, expertizare, returnare a produselor şi de staţionare a mijloacelor de transport vor fi suportate de importator.  +  Articolul 8De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru produsele legal fabricate şi comercializate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European, prevederile art. 1 îşi încetează aplicabilitatea, cu condiţia ca aceste produse să prezinte un nivel de securitate echivalent cu cel cerut în România.  +  Articolul 9Agentul economic importator/beneficiarul importului de produse prevăzute în anexa nr. 1 are următoarele obligaţii: a) să depună documentaţia completă în vederea obţinerii certificatului de abilitare, a certificatului de abilitare pentru mostre sau a certificatului de abilitare pentru ajutoare şi donaţii, după caz; b) să anunţe autoritatea emitentă respectivă cu privire la orice modificare intervenită în documentaţia depusă pentru obţinerea certificatului de abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă; c) să utilizeze certificatul de abilitare, certificatul de abilitare pentru mostre sau certificatul de abilitare pentru ajutoare şi donaţii, după caz, numai în condiţiile şi în scopul pentru care a fost emis.  +  Articolul 10 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9 lit. b) şi c). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autorităţilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1).  +  Articolul 11Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 6-10 şi 12-19 din Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 23 decembrie 2003.Nr. 1.618.  +  Anexa 1
                        PRODUSE PERICULOASE
                pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu
  Nr. crt. Categorii de produse -denumire generica- Poziţii/coduri tarifare*1)
  1. Seve şi extracte vegetale; substanţe pectice, pectinati şi pectati; mucilagii şi agenţi de mărire a vascozitatii 13.02
  2. Uleiuri minerale şi produse rezultate din distilarea acestora 27.07 27.10
  3. Diverse substanţe chimice anorganice 28.01 de la 2804.70.00 până la 2804.90.00 28.05 28.06 2807.00 2808.00.00 28.09 2811.11.00 2811.19 2811.23.00 2811.29
  4. Sulfuri de nemetale 28.13
  5. Amoniac, hidroxizi, oxizi, peroxizi 28.14 28.15 28.16
  6. Săruri ale unor diverşi acizi anorganici 28.28 28.29 28.37 2838.00.00
  7. Alţi compuşi anorganici 2843.90 2848.00.00 2850.00 de la 2851.00.30 până la 2851.00.80
  8. Hidrocarburi ciclice şi derivaţi ai hidrocarburilor (altele decât derivaţii halogenati ai hidrocarburilor reglementaţi de Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind protecţia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, şi la Protocolul privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părţilor, de la Londra, din 27 - 29 iunie 1990, cu modificările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobata cu modificări prin Legea nr. l59/2000)*2) 29.02 ex29.03 29.04
  9. Fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţi 29.07 29.08
  10. Eteri, epoxizi şi derivaţi 29.09 29.10
  11. Acizi carboxilici cu funcţii oxigenate, esteri şi derivaţi 2918.29.80 2918.30.00 2918.90 2919.0O 29.20
  12. Compuşi organici cu unele funcţii azotate 2927.00.00 2928.00 29.29
  13. Alţi compuşi organo-anorgarnici 2931.00
  14. Hormoni, prostaglandine, tromboxani şi leucotriene 29.37
  15. Antibiotice 29.41
  16. Alţi compuşi organici 2942.00.00
  17. Produse farmaceutice (altele decât dispozitivele medicale)*2) 3O.O1 ex30.02 30.03 3O.04 3006.30.00 3006.60
  18. Ingrăşăminte de la 31.01 până la 31.05
  19. Substanţe colorante organice sintetice, lacuri, vopsele, pigmenţi, compoziţii vitrifiabile şi alte produse similare 32.04 3205.00.OO 32.06 32.07 32.O8 32.09 3210.00
  20. Feroceriu şi alte aliaje piroforice sub toate formele 36.06
  21. Altele (metanol brut (spirt de lemn))*2) ex3807.OO.90
  22. Insecticide, fungicide, dezinfectanti, rodenticide şi alte produse similare 38.O8
  23. Alte produse ale industriei chimice 38.11 3814.00 3817.OO 3824.90
  24. Materiale plastice în forme primare (lichide şi paste, inclusiv dispersii -emulsii şi suspensii - şi soluţii) de la ex. 39.01 până la ex. 3914.00.00
  ____________________*1) În situaţia în care în aceasta coloana figurează poziţia tarifara (grupa de 4 cifre) sau subpozitia tarifara (grupa de 6 cifre), vor fi supuse prevederilor actului normativ mărfurile clasificate la toate codurile tarifare (grupe de 8 cifre) incluse în aceste poziţii, respectiv subpozitii.*2) Cu prefixul "ex" au fost evidenţiate situaţiile în care din totalitatea mărfurilor clasificate la o poziţie, subpozitie sau cod tarifar sunt supuse reglementarilor prevăzute în actul normativ numai cele menţionate între paranteze.
   +  Anexa 2NORME METODOLOGICE  +  Capitolul I Responsabilităţile autorităţilor emitente1. Ministerul Sănătăţii:1.1. emite, prin Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre şi certificate de abilitare pentru ajutoare şi donaţii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la codurile tarifare: ex. 3002.90.10, ex. 3002.90.30, ex. 3002.90.50, 3808.10.10, 3808.10.30, 3808.10.40, 3808.10.90, 3808.20.30, 3808.20.50, 3808.20.80, 3808.40.10, 3808.40.20, 3808.40.90, 3808.90.10, 3808.90.90;1.2. emite, prin Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre şi certificate de abilitare pentru ajutoare şi donaţii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la poziţiile tarifare: 29.37, 29.41 (pentru produsele de uz uman), 30.01, ex. 30.02 (fără produsele clasificate la codurile tarifare menţionate la pct. 1.1 şi fără vaccinuri de uz veterinar), 30.03, 30.04, 3006.30.00, 3006.60.2. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului:2.1. emite, prin Agenţia Naţională Sanitară Veterinară, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre şi certificate de abilitare pentru ajutoare şi donaţii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la poziţiile tarifare 29.41 (pentru produsele de uz veterinar) şi 2942.00.00;2.2. emite, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul agenţii economici importatori, certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre şi certificate de abilitare pentru ajutoare şi donaţii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la poziţiile tarifare de la 31.01 până la 31.05.Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, clasificate la poziţiile tarifare de la 31.01 până la 31.05, cu altă destinaţie decât îngrăşăminte, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti vor emite negaţii privind obligaţia deţinerii certificatului de abilitare;2.3. emite, prin unităţile fitosanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul agenţii economici importatori, certificate de abilitare şi certificate de abilitare pentru ajutoare şi donaţii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la poziţia tarifară 38.08, pentru produse de uz fitosanitar.3. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase- emite certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre şi certificate de abilitare pentru ajutoare şi donaţii pentru importul produselor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, la poziţiile tarifare: 13.02, 27.07, 27.10, 28.01; de la 2804.70.00 până la 2804.90.00; 28.05, 28.06, 2807.00, 2808.00.00, 28.09; 2811.11.00; 2811.19; 2811.23.00; 2811.29, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16, 28.28; 28.29; 28.37; 28.38.00.00, 2843.90; 2848.00.00; 2850.00; de la 2851.00.30 până la 2851.00.80; 29.02; ex. 29.03; 29.04, 29.07; 29.08; 29.09; 29.10; 2918.29.80; 2918.30.00, 2918.90, 2919.00; 29.20; 2927.00.00, 2928.00, 29.29; 2931.00, 32.04, 3205.00.00, 32.06, 32.07, 32.08, 32.09, 3210.00; 36.06; ex. 3807.00.90; 38.11; 3814.00; 3817.00; 3824.90; de la ex. 39.01 până la ex. 3914.00.00.  +  Capitolul II Metodologia de emitere şi anulare a certificatelor de abilitare, a certificatelor de abilitare pentru mostre şi a certificatelor de abilitare pentru ajutoare şi donaţii1. În scopul obţinerii certificatelor de abilitare, agenţii economici importatori vor prezenta uneia dintre autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre următoarele documente: a) solicitarea în scris, din care să rezulte:- numele sau denumirea agentului economic şi sediul social al firmei;- lista codurilor tarifare;- lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicită abilitarea; b) copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului; c) declaraţie privind scopul importului produselor; d) copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la poziţia tarifară 38.08; e) document care să ateste că îngrăşământul poartă marca "EC FERTILIZER" sau marca "RO ÎNGRĂŞĂMÂNT", pentru îngrăşămintele cuprinse la poziţiile tarifare de la 31.01 până la 31.05; f) pentru produsele clasificate la poziţiile tarifare: 29.37, 29.41, 30.01, ex. 30.02 (fără sânge uman şi culturi de microorganisme), ex. 30.02.30 (fără vaccinuri pentru medicina veterinară), 30.03, 30.04. 3006.30.00 (preparate opacifiante pentru examinări radiografice, reactivi de diagnostic concepuţi pentru a fi administraţi pacienţilor), 3006.60 (preparate chimice anticoncepţionale pe bază de hormoni sau spermicide), document care să ateste că agentul economic importator a angajat, în baza unui contract de muncă, un farmacist posesor al autorizaţiei de liberă practică, precum şi copie de pe această autorizaţie; g) pentru produsele utilizate în profilaxia sanitară umană, clasificate la poziţia tarifară 38.08, copie de pe avizul sanitar; h) pentru sânge clasificat la poziţia tarifară 30.02, certificat emis de autoritatea competentă a statului respectiv, care să ateste că produsul nu este infectat.2. În scopul obţinerii certificatelor de abilitare pentru mostre, agenţii economici importatori vor prezenta uneia dintre autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre solicitarea în scris, din care să rezulte următoarele:- numele sau denumirea agentului economic şi sediul social al firmei;- lista codurilor tarifare;- lista denumirilor produselor/grupelor de produse (lista denumirilor comerciale/tehnice ale produselor) pentru care solicită abilitarea;- cantitatea mostrelor;- scopul importului de mostre.Importul mostrelor de produse de uz fitosanitar clasificate la poziţia tarifară 38.08 se reglementează prin ordin al ministrului agriculturii, apelor, pădurilor şi mediului, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Importul mostrelor de produse prevăzute la pct. 1 lit. f) se reglementează prin ordin al ministrului sănătăţii, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.3. În scopul obţinerii certificatelor de abilitare pentru ajutoare şi donaţii, beneficiarul va prezenta uneia dintre autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre următoarele documente: a) solicitarea în scris, din care să rezulte următoarele:- numele sau denumirea beneficiarului, adresa şi codul fiscal ale beneficiarului;- felul şi numărul de identificare a mijlocului de transport pe care au fost încărcate produsele respective; b) acceptul de donaţie; c) actul de donaţie la care se ataşează lista produselor donate. În cazul donaţiilor de medicamente de uz uman se va preciza denumirea comună internaţională, denumirea comercială şi termenul de valabilitate; d) pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la poziţia tarifară 38.08 se va prezenta în plus copie de pe certificatul de omologare eliberat conform Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995.Importul ajutoarelor şi donaţiilor de produse prevăzute la pct. 1 lit. f) se reglementează prin ordin al ministrului sănătăţii, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.4. Nu se eliberează certificate de abilitare, certificate de abilitare pentru mostre sau certificate de abilitare pentru ajutoare şi donaţii agenţilor economici importatori care depun documentaţie incompletă faţă de cea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3.5. Certificatele de abilitare, certificatele de abilitare pentru mostre sau certificatele de abilitare pentru ajutoare şi donaţii se eliberează în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete.6. Certificatul de abilitare este valabil pe o perioadă de maximum un an de la data emiterii, cu drept de prelungire de un an. Certificatele de abilitare pentru mostre şi certificatele de abilitare pentru ajutoare şi donaţii sunt valabile pentru un singur transport.7. Certificatul de abilitare se anulează în următoarele situaţii: a) constatarea, la birourile vamale, a neconformităţii produselor cu documentele însoţitoare, la controlul prevăzut la art. 6 alin. (2); b) constatarea, ulterior vămuirii, de către organele de control ale autorităţilor emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre a neconformităţii produselor cu documentele în baza cărora a fost emis certificatul de abilitare; c) la solicitarea agentului economic.8. Decizia privind anularea certificatului de abilitare, împreună cu măsurile dispuse privind produsele în cauză, va fi comunicată, în scris, de către autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre Autorităţii Naţionale a Vămilor, în termen de maximum 48 de ore. În situaţia în care în acest interval produsele înscrise pe un certificat de abilitare anulat au fost vămuite la import, biroul vamal în cauză va comunică aceasta autorităţilor emitente, care vor lua măsurile ce se impun.9. Autorităţile emitente prevăzute la art. 3 alin. (1) din hotărâre au obligaţia de a face publică lista agenţilor economici importatori abilitaţi, pe site-ul autorităţilor administraţiei publice în subordinea/coordonarea cărora îşi desfăşoară activitatea, şi de a menţine şi a actualiza evidenţele agenţilor economici importatori cărora li s-au eliberat sau anulat certificatele de abilitare.  +  Anexa 3Autoritatea emitentăNr. ........ din ................CERTIFICAT DE ABILITARESe abilitează agentul economic ....../(denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul comerţului) ...... pentru importul următoarelor produse:Codul tarifar: Denumirea produsului/grupei de produse:(denumirea comercială/tehnică a produsului)Prezentul certificat este valabil până la data de ......., cu drept de prelungire şi completare.Prezentul certificat nu exonerează agentul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.Agentul economic abilitat este obligat să anunţe autoritatea emitentă despre orice modificare intervenită în documentaţia depusă la abilitare, în termen de maximum 15 zile de la schimbarea produsă.Conducătorul autorităţii emitente,....................................  +  Anexa 4Autoritatea emitentăNr. ...... din .........CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU MOSTRESe abilitează agentul economic ......./(denumire, sediu, certificat de înregistrare la registrul comerţului) ...... pentru importul următoarelor produse:Codul tarifar: Denumirea produsului/grupei de produse:(denumirea comercială/tehnică a produsului)Cantitatea: Scopul:Prezentul certificat nu exonerează agentul economic de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.Conducătorul autorităţii emitente,.................................
  Viza biroului vamal
   +  Anexa 5Autoritatea emitentăNr. ...... din ...............CERTIFICAT DE ABILITARE PENTRU AJUTOARE ŞI DONAŢIIBeneficiarul:Denumirea comercială a produsului*):Donatorul:Ajutoare/donaţii: conform listei anexateFelul şi numărul de identificare ale mijlocului de transport:Prezentul certificat nu exonerează beneficiarul de răspunderile ce îi revin, potrivit legii, pentru import.Prezentul certificat este valabil pentru un singur transport.___________ Notă *) Se va completa numai pentru produsele de uz fitosanitar clasificate la poziţia tarifară 38.08.Conducătorul autorităţii emitente,..................................
  Viza biroului vamal
   +  Anexa 6AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE CONTROLAUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILORBiroul vamal ................Nr. ......../data ...........CONVOCARECătreAutoritatea emitentă ..............................În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, vă solicităm să participaţi la controlul vamal la importul de ..........., efectuat de ,......, încărcat pe mijlocul de transport ........, în ziua de ........., până la ora ..........., la sediul nostru situat în .................... .Solicităm nominalizarea persoanei împuternicite şi confirmarea participării în termen de ................ ore.Şeful biroului vamal,.....................────────────────