ORDONANŢĂ nr. 78 din 24 august 2000 (*actualizată*)privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România(actualizată până la data de 29 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 30 august 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 iulie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Înlocuirea denumirii "Ministerului de Interne" cu denumirea "Ministerul Administraţiei şi Internelor" s-a facut direct în textul formei actualizate.Prin HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 s-a dispus organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Înlocuirea denumirii "Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului" s-a facut direct în textul formei actualizate.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate pentru circulaţia pe drumurile publice din România numai după omologarea acestora de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", denumita în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 2Pentru vehiculele rutiere supuse înmatriculării pentru circulaţia pe drumurile publice din România documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberata de R.A.R.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 3 (1) Omologarea pentru circulaţia pe drumurile publice este de tip sau individuală, după cum urmează: a) omologarea de tip reprezintă procedura prin care R.A.R. certifica conformitatea unui anumit tip de vehicul rutier nou, fabricat, importat sau introdus în ţara de regula pentru comercializare, cu cerinţele prevăzute în reglementările şi normele tehnice specifice privind admiterea acestui tip în circulaţie pe drumurile publice din România; b) omologarea individuală reprezintă procedura prin care R.A.R. atesta ca un vehicul rutier fabricat, importat sau introdus în ţara, prezentat pentru omologare, respecta reglementările şi normele tehnice privind admiterea acestuia în circulaţie pe drumurile publice din România. (2) Pentru vehiculele rutiere omologate de tip în una dintre ţările Uniunii Europene, prezentate pentru omologare de tip în România, în condiţiile alin. (1) lit. a), procedura de omologare cuprinde numai certificarea conformităţii tipului de vehicul rutier prezentat cu tipul de vehicul omologat în Uniunea Europeană, pe baza documentaţiei respective privind omologarea de tip existenta sau prezentată la R.A.R. (3) Prin vehicule rutiere noi, în sensul prezentei ordonanţe, se înţelege vehiculele rutiere fabricate, importate sau introduse în ţara, aflate înaintea primei înmatriculări.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 4 (1) Omologarea individuală se efectuează la cererea deţinătorului, persoana fizica sau juridică română, persoana fizica străină care are sau îşi stabileşte reşedinţa în România, pentru: a) vehiculele rutiere noi, fabricate, importate sau introduse în România, în număr de cel mult 10 bucăţi de acelaşi tip, de către aceeaşi persoana juridică sau fizica; b) vehiculele rutiere la care ultima înmatriculare a fost înregistrată în alta ţara; c) vehiculele rutiere construite din piese, echipamente şi/sau subansambluri detaşate; d) vehiculele rutiere înmatriculate în România, dar care au suferit modificări constructive semnificative faţă de varianta originala. (2) Vehiculele rutiere omologate individual, de regula, nu pot face obiectul comercializării înainte de înmatriculare.-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 5 (1) Omologarea de tip şi extinderea omologării de tip se acordă de către R.A.R. (2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R. prin reprezentantele judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de localitatea în care îşi are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea. (3) Vehiculele rutiere vor fi destinate comercializării numai cu condiţia existenţei omologării de tip, a extinderii omologării de tip sau a omologării individuale, după caz, solicitată de constructorii români sau de reprezentanţii autorizaţi ai acestora, de reprezentanţii autorizaţi ai constructorilor străini, precum şi ai importatorilor autorizaţi, persoane juridice române. (4) Extinderea omologării de tip se acordă de R.A.R. pentru vehiculele rutiere anterior omologate de tip în România. (5) Persoanele juridice care au obţinut omologarea de tip sau extinderea omologării de tip vor fi numite în continuare solicitanţi.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 6Dacă, în urma efectuării procedurii de omologare de tip, vehiculul rutier corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei şi de protecţie a mediului, precum şi folosinţei căreia îi este destinat sau, după caz, este conform cu tipul omologat în Uniunea Europeană, R.A.R. eliberează un certificat de omologare de tip pentru circulaţie, cu valabilitate naţionala, conţinând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 7Solicitantul omologării de tip sau, după caz, al extinderii omologării de tip pentru fiecare vehicul rutier comercializat va furniza cumpărătorului o copie a certificatului de omologare de tip sau a extinderii omologării de tip, pe care se va atesta conformitatea vehiculului rutier livrat cu tipul omologat.-----------Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 8Eliberarea certificatelor de omologare internaţionala pentru vehiculele rutiere şi componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor şi componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi R.A.R. sunt desemnate de Guvernul României, parte la Acordul din 1958, ca departament administrativ şi, respectiv, serviciu tehnic.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.-----------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 10 (1) Cartea de identitate a vehiculului conţine date despre vehicul şi proprietarii pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv. (2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. (3) Datele despre proprietari se înscriu de către autoritatea competentă care efectuează înmatricularea, potrivit legii. (4) Autoritatea competenţa care efectuează înmatricularea înscrie proprietarul vehiculului la rubrica "deţinători" din cartea de identitate a vehiculului. (5) La înstrăinarea vehiculului ultimul proprietar al acestuia are obligaţia de a transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 11Eliberarea cărţii de identitate se face în următoarele condiţii: a) în cazul omologării individuale, precum şi în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate în România, dacă vehiculul poate fi identificat, corespunde normelor tehnice de siguranţă a circulaţiei, de protecţie a mediului, precum şi folosinţei căreia îi este destinat; b) în cazul omologării de tip sau al extinderii omologării de tip, în baza documentului prevăzut la art. 7 şi a verificării conformităţii vehiculului prezentat cu tipul omologat.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 12 (1) Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către R.A.R. datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora, asa cum au fost ele prevăzute de către constructor, nu vor fi omologate pentru circulaţie. (2) Vehiculele rutiere înmatriculate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obţine eliberarea sau modificările în cartea de identitate a vehiculului. (3) Pentru identificarea vehiculelor rutiere în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), R.A.R. solicita expertizarea de către serviciile specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 13 (1) La înmatriculare deţinătorii vehiculelor rutiere vor face dovada certificării autenticităţii vehiculelor sau a identificarii acestora, după caz. (2) Certificarea autenticităţii unui vehicul rutier reprezintă atestarea de către R.A.R. sau de către reprezentanţii autorizaţi ai acesteia a faptului ca vehiculul respectiv şi principalele sale elemente de identificare sunt originale şi/sau nu au fost supuse unor modificări neautorizate, precum şi a faptului ca documentele de provenienţă a vehiculului, eliberate de autorităţile competente străine, sunt autentice. La certificarea autenticităţii se atesta şi faptul ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din ţara sau din străinătate, la data solicitării, potrivit bazelor de date la care R.A.R. are acces. (3) Identificarea unui vehicul rutier în vederea înmatriculării acestuia se efectuează de către R.A.R. şi consta în verificarea şi atestarea identităţii vehiculului în raport cu datele menţionate în cartea de identitate a acestuia, coroborate cu verificarea conformităţii componentelor principale ale vehiculului cu numărul de identificare a acestuia. (4) Prevederile alin. (1) referitoare la certificarea autenticităţii nu se aplică vehiculelor rutiere noi, care deţin omologare de tip, extindere de omologare de tip sau omologare individuală, iar cele referitoare la identificare nu se aplică vehiculelor rutiere noi, care deţin omologare de tip sau extindere de omologare de tip. (5) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticităţii sau identificarea este inclusă în procedura de omologare individuală, după caz. (6) Certificarea autenticităţii unui vehicul rutier sau dovada de identificare a acestuia este valabilă timp de 30 de zile de la data efectuării acestora.-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 13^1R.A.R. are acces la baza de date necesare, referitoare la evidenta vehiculelor rutiere înmatriculate în ţara sau în străinătate, pe bază de protocoale încheiate cu deţinătorii acestor baze de date.-----------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.-----------Art. 14 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 15 (1) Pe lângă atribuţiile prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin R.A.R., îndeplineşte următoarele atribuţii referitoare la omologarea de tip: a) controlează la solicitantul omologării de tip, respectiv la solicitantul extinderii omologării de tip, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulaţie şi retrage, în caz de neconformitate, omologarea de tip; b) impune solicitanţilor prevăzuţi la lit. a) remedierea defectiunilor de fabricaţie constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelaşi tip şi care pun sau pot pune în pericol siguranţa circulaţiei ori protecţia mediului. (2) În funcţie de neconformităţile constatate, R.A.R. poate impune solicitanţilor omologării de tip, respectiv extinderii omologării de tip, măsuri privind sistarea comercializării şi/sau retragerea lotului respectiv de vehicule, cu interdicţia comercializării sau a folosirii până la remediere ori retragerea din circulaţie a vehiculelor. (3) Cheltuielile datorate retragerii din circulaţie, remedierii neconformitatilor şi repunerii în circulaţie a vehiculelor sau, după caz, a lotului de vehicule se suporta de către solicitanţii omologării de tip şi ai extinderii omologării de tip.-----------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 16 (1) Cărţile de identitate sunt şi rămân valabile pe toată durata existenţei vehiculului. (2) La epuizarea spaţiului destinat înscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a deţinătorilor, R.A.R. este obligat sa elibereze un duplicat. (3) Pentru situaţii speciale, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate aproba eliberarea cărţilor de identitate cu valabilitate limitată în timp, dar nu mai mult de un an.-----------Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 16^1În cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului, R.A.R. poate emite un duplicat la cartea de identitate, cu avizul autorităţii competente care a efectuat înmatricularea.-----------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 16^2Pierderea, furtul sau distrugerea cărţii de identitate a vehiculului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.-----------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 17 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va emite reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România. (2) Reglementările şi normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere, eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România, se reactualizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se aproba prin ordin al ministrului, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (3) Instrucţiunile privind completarea cărţii de identitate la înmatricularea vehiculelor se reactualizează de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Finanţelor Publice şi de autoritatea competentă care efectuează înmatricularea şi se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrului finanţelor publice şi ministrului autorităţii competente care efectuează înmatricularea, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (4) Reglementările, normele tehnice şi instrucţiunile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se actualizează ori de câte ori este nevoie.-----------Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 23 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 30 mai 2003.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 5-7, art. 8 lit. f) şi g), art. 9 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor tehnice de către autovehiculele şi remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 81 şi art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum şi alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Anca Boagiu--------