ORDONANŢA nr. 9 din 21 ianuarie 2000 (*actualizată*)privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti(actualizată până la data de 18 iunie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 18 iunie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie şi ale art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Părţile sunt libere sa stabilească, în convenţii, rata dobânzii pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 2În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi fără să se arate rata dobânzii, se va plati dobânda legală.  +  Articolul 3Dobânda legală se stabileşte, în materie comercială, la nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României.Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianţi cei care fac fapte de comerţ, având comerţul ca o profesiune obişnuită, şi societăţile comerciale.În toate celelalte cazuri dobânda legală se stabileşte la nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, diminuat cu 20%.Nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, în funcţie de care se stabileşte dobânda legală, este cel din prima zi lucrătoare a anului, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul I al anului în curs, şi cel din prima zi lucrătoare a lunii iulie, pentru dobânda legală cuvenită pe semestrul II al anului în curs.Dobânda de referinţa a Băncii Naţionale a României se calculează ca medie, ponderată cu volumul tranzacţiilor, între dobânda la depozitele atrase de Banca Naţionala a României şi vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul.Nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Băncii Naţionale a României.--------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.  +  Articolul 4În relaţiile de comerţ exterior sau în alte relaţii economice internaţionale, atunci când legea română este aplicabilă şi când s-a stipulat plata în moneda străină, dobânda legală este de 6% pe an.  +  Articolul 5În raporturile civile dobânda nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an.Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa acestuia se datorează numai dobânda legală.  +  Articolul 6Prin dobânda se înţelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, dar şi alte prestaţii sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obliga drept echivalent al folosinţei capitalului.  +  Articolul 7Plata anticipata a dobânzilor se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasată rămâne bine dobandita creditorului, indiferent de variatiile ulterioare.  +  Articolul 8Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza şi pot produce dobânzi în temeiul unei convenţii speciale încheiate în acest sens, după scadenta lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel puţin un an.Dispoziţiile alin. 1 şi 2 nu se aplică contractului de cont curent, precum şi atunci când prin lege s-ar dispune altfel.  +  Articolul 9În raporturile civile obligaţia de a plati o dobânda mai mare decât cea stabilită în condiţiile prezentei ordonanţe este nulă de drept.  +  Articolul 10Dobânzile percepute sau plătite de Banca Naţionala a României, de bănci, de Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., de organizaţiile cooperatiste de credit şi de Ministerul Finanţelor Publice, precum şi modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementări specifice.--------------Alin. 1 al art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.Dispoziţiile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile nivelului dobânzii stabilite prin hotărâri ale colegiilor jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Abrogat.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 356 din 6 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 18 iunie 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul justiţiei,Valeriu StoicaMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes---------