LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*actualizata*)pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar(actualizata până la data de 07 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 6 august 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 07 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 24 mai 1999; LEGEA nr. 604 din 31 octombrie 2001; LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberala şi independenta, cu organizare autonoma reglementata. Este organizata şi funcţionează în baza principiului autonomiei, în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. (2) Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România este forul ştiinţific şi profesional neguvernamental al medicilor veterinari, care cuprinde şi coordonează activitatea asociaţiilor, societatilor şi ligilor de profil membre. (3) Medicina veterinara este o stiinta medicală care asigura confortul şi protectia animalelor şi contribuie la menţinerea sănătăţii publice şi la protectia mediului.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 1^1 1) Profesiunea de medic veterinar se exercită în România de către orice persoană, cetatean român, care poseda diploma de medic veterinar echivalata potrivit legii, precum şi de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European şi de cetatenii Elvetiei, care poseda diplome de medic veterinar, certificate sau alte documente care atesta aceasta calificare prevăzută de lege, eliberate de o institutie de invatamant din aceste state. (2) Pot exercita profesia de medic veterinar în România şi cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European şi cetatenii Elvetiei, care poseda diplome, certificate sau alte documente ce atesta calificarea de medic veterinar, eliberate de institutii de invatamant superior veterinar din tari terte, recunoscute într-un stat membru al Uniunii Europene. (3) Pot exercita profesia de medic veterinar în România şi cetatenii statelor terte, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European şi cetatenii Elvetiei, care poseda diplome certificate sau alte documente eliberate de institutii de invatamant veterinar din state terte, care atesta aceasta calificare, echivalate potrivit legii. (4) Recunoasterea profesionala a diplomelor, certificatelor sau a altor documente, care atesta calitatea de medic veterinar, se realizează de către Colegiul Medicilor Veterinari. (5) Medicii veterinari, cetăţeni români cu domiciliul în strainatate, precum şi medicii veterinari cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European şi cetatenii Elvetiei, care exercită profesia de medic veterinar în România, au aceleasi drepturi şi obligaţii cu privire la exercitarea acesteia ca şi medicii veterinari membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.--------------Art. 1^1 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 2 (1) Profesiunea de medic veterinar are ca obiective apararea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protectia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul ameliorarii efectivelor de animale, al asigurarii securitatii alimentare a populatiei, al facilitarii relatiilor comerciale şi al pastrarii echilibrului ecologic. (2) Prin natura liberala a profesiei, medicul veterinar cu drept de libera practica, în exercitarea profesiei sale, nu este functionar public.--------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 3Profesiunea de medic veterinar are exclusivitate în urmatoarele domenii de competenţa: a) sănătatea animalelor; b) sănătatea publică veterinara şi igiena produselor animaliere şi de origine animala; c) inspecţia şi controalele veterinare de frontieră; d) supravegherea şi diagnosticul de laborator veterinar; e) controlul igienei furajelor; f) coordonarea identificarii şi înregistrării animalelor; g) instruirea şi educatia veterinara continua; h) testarea, inregistrarea şi autorizarea producerii şi comercializarii produselor de uz veterinar şi ale altor materii care pot influenţa starea de sănătate a animalelor; i) comercializarea cu amanuntul şi utilizarea produselor biologice, antiparazitare de uz special şi medicamentelor de uz veterinar; j) consultanţă şi audit veterinar.--------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 4Medicul veterinar îşi exercită profesiunea în colaborare cu alte profesiuni, în urmatoarele domenii: a) apararea sănătăţii publice şi protectia consumatorului; b) cresterea şi furajarea animalelor; c) selecţia, ameliorarea şi reproductia animalelor; d) realizarea produselor de uz veterinar şi a altor materii care influenţează starea de sănătate a animalelor; e) cercetari de genetica animala fundamentala şi aplicativa; f) protectia animalelor domestice şi a celor salbatice; g) industrializarea şi valorificarea produselor animaliere şi de origine animala; h) protectia mediului şi controlul poluarii; i) statistica medical-veterinara; j) comercializarea produselor de uz veterinar, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 lit. i); k) controlul miscarii animalelor, al produselor animaliere şi de origine animala; l) cercetarea medical-veterinara; m) nutritia animalelor; n) biotehnologii medical-veterinare; o) învăţământul medical-veterinar.---------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 5În exercitarea profesiunii, medicul veterinar aplica, respecta şi este protejat de legile statului, precum şi de prevederile Statutului medicului veterinar şi ale Codului de deontologie medical-veterinara aprobate de Congresul Naţional al Medicilor Veterinari, cu respectarea legii.---------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 6Profesiunea de medic veterinar se exercită în cadrul urmatoarelor structuri profesionale: a) reteaua veterinara de stat; b) serviciile medicale veterinare particulare, autorizate legal; c) instituţiile de invatamant veterinar autorizate şi acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu; d) alte institutii publice şi private.---------------Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Capitolul 2 Organizarea profesiunii de medic veterinar  +  Secţiunea 1 Colegiul Medicilor Veterinari  +  Articolul 7 (1) Se infiinteaza Colegiul Medicilor Veterinari, ca forma de organizare profesionala autonoma, neguvernamentala, apolitica şi nonprofit. Colegiul are personalitate juridica. (2) Colegiul Medicilor Veterinari reprezinta interesele şi apara drepturile profesionale ale membrilor săi. (3) Organizarea şi functionarea Colegiului Medicilor Veterinari se realizează pe principiul teritorial, al eligibilitatii şi ierarhiei. (4) Organele de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari sunt: a) Congresul naţional; b) Consiliul naţional; c) consiliile judetene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8 (1) Colegiul Medicilor Veterinari are urmatoarele atribuţii: a) va da avizul consultativ pentru proiectele de acte normative, reglementarile şi normele de exercitare a profesiunii în toate domeniile de activitate specific veterinare, conform legislaţiei în vigoare; b) elaboreaza Codul de deontologie medical-veterinara, Regulamentul de organizare şi functionare a Colegiului Medicilor Veterinari, Statutul medicului veterinar, ale caror prevederi sunt obligatorii în exercitarea profesiunii de medic veterinar; c) acorda medicilor veterinari atestatul de libera practica; d) aplica sanctiunile disciplinare prevăzute de regulamentul sau de organizare şi functionare, suspenda sau retrage atestatul de libera practica; e) reprezinta profesiunea în faţa organelor guvernamentale, a altor foruri profesionale şi stiintifice, a instituţiilor publice sau private; f) promovează relatiile pe plan extern cu organizaţii şi institutii profesionale similare; g) tine evidenta membrilor săi şi actualizeaza permanent tabloul general al acestora; h) propune anual Ministerului Educatiei, Cercetarii şi Tineretului cifra de scolarizare pentru învăţământul superior medical-veterinar; i) acorda sprijin informational, elibereaza documente oficiale medicilor cetăţeni români care solicită aceasta oficial, pentru a exercita profesia în Uniunea Europeana sau în alte state, precum şi medicilor veterinari cetăţeni straini care solicită sa profeseze în România, în condiţiile legii. (2) În materia recunoasterii calificarilor profesionale obtinute în statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spatiului Economic European, precum şi în materia exercitarii profesiei de medic veterinar de către cetatenii statelor menţionate, Colegiul Medicilor Veterinari adopta hotărâri cu efect juridic, armonizate cu reglementarile comunitare.--------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 9 (1) Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, în colaborare cu instituţiile de invatamant superior din domeniu, la propunerea Colegiului Medicilor Veterinari şi a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România, stabilesc profilurile profesionale de baza şi specializarile medicilor veterinari. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului împreună cu Colegiul Medicilor Veterinari şi instituţiile de invatamant superior organizeaza concursul şi elibereaza certificate care atesta gradul profesional de medic primar veterinar. (3) Colegiul Medicilor Veterinari colaboreaza cu instituţiile publice în stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi de perfectionare a învăţământului medical-veterinar universitar şi postuniversitar, în concordanta cu cerinţele şi standardele internationale şi cu legislatia României.--------------Art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 10Componenta Consiliului naţional, a consiliilor judetene şi al municipiului Bucureşti, precum şi condiţiile şi modul de indeplinire al atribuţiilor şi competentelor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a acestuia.  +  Articolul 11 (1) Veniturile Colegiului Medicilor Veterinari se constituie din: a) taxa de inscriere în colegiu, cotizatiile lunare ale membrilor, alte venituri realizate din manifestari stiintifice şi culturale, precum şi din drepturi editoriale; b) subventii, donatii şi sponsorizari din partea unor persoane fizice sau juridice, din tara sau din strainatate, în condiţiile legii; c) chirii, dobanzi şi orice alte surse legale. (2) Consiliile judetene şi al municipiului Bucureşti virează lunar Colegiului Medicilor Veterinari o cota de 50% din cotizatiile încasate. Fondurile banesti pot fi utilizate pentru perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare, crearea de institutii cu scop ştiinţific, investitii legate de dotarea cu mijloace adecvate pentru diverse activităţi ale colegiului, cheltuieli administrativ-gospodaresti şi pentru fondul de salarii pentru aparatul tehnico-administrativ propriu.  +  Secţiunea a 2-a Congresul Naţional al Medicilor Veterinari  +  Articolul 12 (1) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari este forul reprezentativ suprem al profesiunii de medic veterinar şi se constituie din delegaţi aleşi în adunările generale ale consiliilor judetene şi al municipiului Bucureşti ale Colegiului Medicilor Veterinari. (2) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari se intruneste o dată la 3 ani. La cererea majorităţii consiliilor judetene şi al municipiului Bucureşti, Consiliul naţional convoaca Congresul extraordinar. (3) Congresul Naţional al Medicilor Veterinari este legal constituit, dacă sunt prezente două treimi din numărul delegatilor convocati, şi adopta hotărâri cu votul majorităţii simple.  +  Articolul 13Congresul Naţional al Medicilor Veterinari are urmatoarele atribuţii: a) adopta Regulamentul de organizare şi functionare a Colegiului Medicilor Veterinari; b) adopta Statutul medicului veterinar; c) adopta propuneri de acte normative privind profesiunea de medic veterinar şi aproba Codul de deontologie medical-veterinara; d) adopta hotărâri privind formarea, calificarea, specializarea şi perfectionarea medicilor veterinari, precum şi criteriile pentru promovarea profesionala; e) adopta rezolutii şi recomandari privind programul sau ştiinţific; f) adopta hotărâri privitoare la relatiile de colaborare dintre Colegiul Medicilor Veterinari şi Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România sau alte foruri profesionale şi stiintifice din tara şi din strainatate.--------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 14Hotărârile Congresului Naţional al Medicilor Veterinari sunt definitive şi obligatorii pentru toţi membrii Colegiului Medicilor Veterinari.  +  Capitolul 3 Membrii Colegiului Medicilor Veterinari  +  Articolul 15 (1) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari se dobandeste de orice medic veterinar, cetatean român sau al statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European ori cetatean elvetian, indiferent de convingerile politice, religioase, culturale, de origine etnica, care indeplineste urmatoarele condiţii: a) exercita în mod legal profesiunea de medic veterinar în România, în conformitate cu dispozitiile art. 1^1; b) nu se afla în cazurile de nedemnitate prevăzute de legislatia în vigoare; c) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar. (2) Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari este obligatorie pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar.--------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 15^1 (1) Prevederile art. 15 nu se aplică în cazul exercitarii profesiei de către cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European şi de către cetatenii elvetieni sub forma de prestări de servicii. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cetatenii statelor menţionate se înregistrează în registrul tinut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, fără a dobandi calitatea de membri. (3) Pentru prestarea de servicii persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Medicilor Veterinari, în condiţiile legii. (4) În exercitarea profesiei în forma prestarii de servicii, aceste persoane se supun normelor de deontologie profesionala.--------------Art. 15^1 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 16Membrii Colegiului Medicilor Veterinari pot fi membri activi şi membri de onoare. Criteriile de includere a membrilor în una dintre aceste categorii sunt prevăzute în Statutul medicului veterinar.--------------Art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 17La înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari, medicul veterinar depune în faţa consiliului judetean sau al municipiului Bucureşti al Colegiului Medicilor Veterinari, într-un cadru solemn, urmatorul juramant:«Jur să-mi exercit profesiunea cu competenţa şi responsabilitate, în mod demn, cu probitate şi devotament, actionand în toate imprejurarile printr-o conduita exemplara, în spiritul normelor Codului de deontologie medical-veterinara şi al respectarii legilor tarii.Voi folosi toate cunoştinţele mele profesionale şi stiintifice pentru promovarea şi apararea sănătăţii animalelor, protectia sănătăţii omului şi a condiţiilor ecologice.Jur sa apar, cu toate puterile mele, onoarea, prestigiul şi nobilele traditii ale profesiunii de medic veterinar!»--------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 17^1 (1) Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au urmatoarele drepturi: a) în exercitarea profesiunii sunt ocrotiti de lege; b) să-şi exercite profesiunea medical-veterinara, în condiţiile legii; c) să-şi desfasoare activitatea nestingherit şi fără vreo imixtiune din partea altor categorii profesionale; d) sa informeze Colegiul Medicilor Veterinari despre orice încălcare a dreptului de exercitare a profesiei; e) sa asiste la sedintele organelor de conducere a Colegiului Medicilor Veterinari; f) sa aleaga şi să fie aleşi; g) sa participe la formele de perfectionare profesionala continua; h) sa foloseasca insemnele şi titlurile profesionale sau academice. (2) Insulta, calomnia ori amenintarea, savarsita împotriva medicului veterinar în timpul exercitarii profesiei şi în legătură cu aceasta, se pedepseste conform legii. (3) Lovirea sau alte violente savarsite împotriva medicului veterinar, în condiţiile exercitarii profesiei, se pedepsesc conform legii. (4) Actiunea penala se pune în miscare la plangerea prealabila a părţii vatamate, iar pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. d), şi din oficiu. Retragerea plangerii prealabile sau impacarea părţilor inlatura raspunderea penala.--------------Art. 17^1 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 18Membrii Colegiului Medicilor Veterinari au urmatoarele obligaţii: a) să respecte legile şi celelalte acte normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic veterinar şi să se supuna hotărârii organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Veterinari; b) să respecte şi să aplice în orice imprejurare normele de etica şi deontologie medical-veterinara; c) sa promoveze intregul ansamblu de măsuri menite sa conduca la dezvoltarea cresterii animalelor şi a potentialului lor productiv; d) sa protejeze sănătatea omului împotriva bolilor comune omului şi animalelor, sa participe la protejarea mediului, în scopul mentinerii echilibrului ecologic; e) sa urmareasca şi sa sprijine masurile de protecţie a animalelor, în conformitate cu reglementarile internationale; f) medicul veterinar care desfăşoară activitate medical-veterinara raspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale.--------------Litera f) a art. 18 a fost introdusa de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 19Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari şi exercitarea profesiunii de medic veterinar devin nedemne şi se suspenda pentru: a) desfăşurarea unor activităţi care contravin normelor Codului de deontologie medical-veterinara, constatate, sanctionate şi rămase definitive; b) interzicerea exercitarii profesiunii pe durata stabilita prin hotărârea judecătorească sau disciplinara, rămasă definitivă; c) în caz de neplata a cotizatiilor şi a contribuţiilor profesionale, timp de 6 luni neintrerupt de la scadenta acestora.--------------Litera a) a art. 19 a fost modificata de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 20Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari inceteaza: a) dacă împotriva medicului veterinar s-au luat măsuri de ridicare a dreptului de a profesa, ca sanctiune disciplinara sau ca urmare a hotărârii Colegiului Medicilor Veterinari, pentru evidenta incapacitate profesionala ori boala psihica, atestata de comisia medicală de expertiza; b) dacă medicul veterinar a fost condamnat definitiv pentru o faptă care constituie culpa profesionala, prevăzută şi pedepsita de Codul penal, care îl face nedemn de a-şi exercită profesiunea.--------------Litera a) a art. 20 a fost modificata de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 21Abrogat.--------------Art. 21 a fost abrogat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Capitolul 4 Calificarea, specializarea şi promovarea în grade profesionale a medicilor veterinari  +  Articolul 22Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari poate atesta, în condiţiile prezentei legi, medici veterinari în diferite profiluri profesionale.--------------Art. 22 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 23Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari face propuneri privind criteriile de obtinere a gradelor profesionale, conform normelor legale în vigoare, în: a) asistenţa medical-veterinara; b) epidemiologie veterinara; c) supraveghere şi diagnostic de laborator; d) sănătate publică veterinara şi igiena produselor animaliere şi de origine animala; e) patologia reproductiei.--------------Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Capitolul 5 Libera practica medical-veterinara  +  Articolul 24 (1) Activităţile efectuate prin libera practica medical-veterinara sunt: asistenţa medical-veterinara, insamantarile artificiale, diferitele servicii de specialitate şi consultanţă tehnica şi legislativa sanitar-veterinara, producerea şi comercializarea medicamentelor antiparazitare şi de uz veterinar şi a aparaturii şi instrumentarului de uz veterinar. (2) Serviciile medical-veterinare particulare fac parte din sistemul unic sanitar-veterinar naţional.--------------Art. 24 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25 (1) Medicii veterinari cu drept de libera practica îşi pot desfăşura activitatea independent, atât ca persoane fizice autorizate, cat şi ca persoane juridice. (2) Pentru sprijinirea liberalizarii profesiunii de medic veterinar, directiile sanitar-veterinare judetene şi a municipiului Bucureşti, precum şi regiile autonome sau alte institutii de care apartin dispensarele veterinare pot vinde, închiria sau concesiona medicilor veterinari care devin liber-profesionisti cladirile, spatiile, dotarile şi mijloacele existente în circumscriptiile sanitar-veterinare de asistenţa şi în clinicile veterinare de stat. Se exceptează de la vanzare locuintele. (3) În scopul prevăzut la alin. (2) autorităţile administraţiei publice locale pot închiria, concesiona sau vinde, după caz, medicilor veterinari care devin liber-profesionisti, cladirile şi spatiile, precum şi dotarile şi mijloacele aferente acestora, în care se desfăşoară activitatea circumscriptiilor sanitare veterinare şi care se afla în proprietatea publică sau privată a comunelor, oraşelor şi municipiilor. 4) Medicii veterinari care devin liber-profesionisti şi rămân în localitatea de domiciliu au drept de preemtiune la inchirierea şi la concesionarea cladirilor şi amenajamentului respectiv în care se realizează activitatea specifică de medic veterinar, în cadrul circumscriptiei. (5) Cladirilor, spatiilor, precum şi dotarilor aferente nu li se va schimba destinaţia, fiind obligatorie folosirea numai în scopul medicinei veterinare. Schimbarea destinatiei se va putea realiza numai cu avizul autorităţilor administraţiei publice locale.----------------Alin. (3) al art. 25 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 24 mai 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 25 mai 1999.Alin. (4) şi (5) ale art. 25 au fost introduse de LEGEA nr. 604 din 31 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 8 noiembrie 2001.Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^1 (1) În exercitarea profesiei sale, medicul veterinar cu drept de libera practica se organizeaza şi funcţionează în cadrul: a) cabinetului medical-veterinar, în una dintre urmatoarele forme:1. cabinet medical-veterinar;2. cabinete medical-veterinare asociate; b) societatilor comerciale cu obiect principal de activitate activităţile veterinare. (2) În formele de organizare a profesiei prevăzute la alin. (1) îşi exercită profesia medicii veterinari titulari sau asociaţi, care pot avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice alta categorie de personal.--------------Art. 25^1 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^2 (1) Cabinetul medical-veterinar este unitatea fără personalitate juridica, furnizoare de servicii medical-veterinare. (2) În cabinetul medical-veterinar îşi exercită profesia medicul veterinar titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici veterinari sau orice alta categorie de personal. (3) Cabinetele individuale se pot asocia formand cabinete medicale veterinare asociate, în scopul exercitarii în comun a activităţii. Medicii veterinari titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilitatile individuale prevăzute de lege.--------------Art. 25^2 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^3 (1) Cabinetele medical-veterinare asociate pot avea patrimoniu comun. (2) Medicul veterinar poate schimba oricand forma de organizare a profesiei, cu instiintarea autorităţii care a aprobat înfiinţarea şi inregistrarea cabinetului medical-veterinar.--------------Art. 25^3 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^4Unitatile medical-veterinare cu personalitate juridica, ce se infiinteaza potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor condiţii: a) au ca obiect de activitate principal activităţile veterinare; b) sunt înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare.--------------Art. 25^4 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^5 (1) Actul de înfiinţare a cabinetelor medical-veterinare este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridica, ce se întocmeşte la consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, după aprobarea sa de către Biroul executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari. Certificatul de înregistrare este necesar pentru obtinerea autorizatiei de functionare a cabinetului, o copie a acestuia fiind inmanata titularului. (2) Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare se tine de către Colegiul Medicilor Veterinari.--------------Art. 25^5 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^6 (1) Cladirilor, spatiilor, precum şi dotarilor aferente nu li se va schimba destinaţia, fiind obligatorie folosirea numai în scopul practicarii medicinii veterinare. (2) Schimbarea destinatiei se poate realiza numai cu acordul proprietarului.--------------Art. 25^6 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^7 (1) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului, utilizate în prezent pentru activităţi medical-veterinare, vor fi trecute în domeniul privat al statului, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi vandute, inchiriate sau concesionate cabinetelor medical-veterinare ori, după caz, unităţilor medical-veterinare cu personalitate juridica. (3) Normele metodologice privind vanzarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 25^7 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 25^8Limitele dotarii cabinetelor medical-veterinare se stabilesc de către Biroul executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari.-------------Art. 25^8 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 26Tarifele şi onorariile pentru libera practica medical-veterinara se stabilesc de către fiecare medic veterinar, pe criterii de competenţa, Colegiul Medicilor Veterinari stabilind tarifele minime unice şi obligatorii.-------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 27 (1) Medicamentele şi produsele antiparazitare de uz veterinar se comercializeaza numai din depozite, puncte farmaceutice şi farmacii veterinare autorizate legal. (2) Produsele biologice de uz veterinar se comercializeaza numai din depozite veterinare autorizate şi se folosesc numai de către medicii veterinari, persoane fizice sau juridice autorizate, în cadrul actului medical-veterinar.-------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 28 (1) Medicii veterinari cu drept de libera practica, pe bază de contract incheiat cu directiile sanitar-veterinare, efectueaza actiunile prevăzute în programul de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale care sunt transmisibile la om, precum şi alte activităţi care concura la supravegherea sanitar-veterinara a teritoriului. (2) Tarifele de plată pentru actiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Colegiul Medicilor Veterinari şi se negociaza pentru noul an bugetar cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Agentia Naţionala Sanitara Veterinara.-------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 29Atribuţiile şi competentele medicilor veterinari liber-profesionisti, precum şi indeplinirea unor indatoriri publice se stabilesc printr-un regulament elaborat de Colegiul Medicilor Veterinari împreună cu Agentia Naţionala Sanitar-Veterinara.  +  Capitolul 5^1 Proceduri şi sancţiuni-------------Cap. 5^1 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 29^1Comisia Superioara de Deontologie şi Litigii, comisiile judetene de deontologie şi litigii, respectiv a municipiului Bucureşti, judeca incalcarea şi nerespectarea legislaţiei şi a reglementarilor specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar, precum şi abaterile deontologice şi disciplinare ale medicilor veterinari.--------------Art. 29^1 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 29^2Membrii Colegiului Medicilor Veterinari care încalcă legile şi regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic veterinar şi nu respecta Codul de deontologie medical-veterinara raspund disciplinar, în functie de gravitatea abaterii, şi li se va aplica una dintre urmatoarele sancţiuni: a) avertisment; b) mustrare; c) mustrare severa; d) suspendarea dreptului de a exercita medicina veterinara pe o perioadă care nu poate depăşi un an de la data emiterii hotărârii comisiei; e) radierea din evidenta Colegiului Medicilor Veterinari, ceea ce determina interzicerea definitivă de a exercita medicina veterinara pe teritoriul României, care se poate lua numai de către Comisia Superioara de Deontologie şi Litigii la propunerea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucureşti.--------------Art. 29^2 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 29^3Comisia judeteana de deontologie şi litigii, respectiv a municipiului Bucureşti, reprezinta prima structura ce solutioneaza aspectele menţionate la art. 29^1, iar Comisia Superioara de Deontologie şi Litigii reprezinta forumul naţional şi structura de apel pentru orice încălcare, nerespectare sau abatere savarsita de un medic veterinar şi nesolutionata la nivel judetean.--------------Art. 29^3 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 29^4Procedura privind solutionarea litigiilor şi abaterilor savarsite de către medicii veterinari este stabilita în regulamentul de ordine interioara pentru Comisia Superioara de Deontologie şi Litigii, comisiile judetene de deontologie şi litigii şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.--------------Art. 29^4 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 29^5Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor Veterinari nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, potrivit prezentei legi, conform prevederilor legale.--------------Art. 29^5 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 29^6Exercitarea fără drept a oricarei activităţi specifice profesiei de medic veterinar constituie infractiune şi se sancţionează potrivit legii.--------------Art. 29^6 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale  +  Articolul 30Abrogat.--------------Art. 30 a fost abrogat de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 30^1 (1) Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea cabinetelor medical-veterinare, indiferent de forma de organizare, se exercită de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului prin Agentia Naţionala Sanitara Veterinara şi de către Colegiul Medicilor Veterinari. (2) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor medical-veterinare se exercită de către autoritatea sanitar-veterinara centrala şi teritoriala, Colegiul Medicilor Veterinari sau de alte organe abilitate, în condiţiile legii.--------------Art. 30^1 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 30^2Urmatoarele acte vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi constituie reglementari specifice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi: a) Statutul medicului veterinar; b) Regulamentul de organizare şi functionare a Colegiului Medicilor Veterinari; c) Codul de deontologie medical-veterinara; d) Regulamentul privind atribuţiile şi competentele medicilor veterinari cu drept de libera practica în indeplinirea unor indatoriri publice.--------------Art. 30^2 a fost introdus de LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004.  +  Articolul 31În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Consiliul Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România va organiza adunări generale ale filialelor judetene şi a municipiului Bucureşti pentru alegerea consiliilor judetene şi a Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor Veterinari. După alegerea acestor organe, Adunarea Medicilor Veterinari din România îşi inceteaza activitatea.--------------NOTĂ:LEGEA nr. 592 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 7 ianuarie 2004, conform art. III, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIULM SPINEANU------------------