LEGE nr. 595 din 22 decembrie 2003pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, cu urmatoarele modificari şi completari:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:"(3) Constituie, de asemenea, în sensul prezentei ordonante de urgenta, vechime în diplomatie sau, după caz, în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala urmatoarele perioade: a) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de persoanele menţionate la art. 4 alin. (1) la Administratia Prezidentiala, Parlamentul şi Guvernul României, ca angajaţi de specialitate cu studii superioare pe probleme de politica externa, relatii internationale şi protocol; b) durata mandatelor membrilor personalului diplomatic şi consular aleşi sau numiti în functii de demnitate publică; c) perioadele lucrate de membri ai personalului diplomatic şi consular ca functionari internationali trimisi de statul român şi salarizati de organizaţii internationale, dacă dovedesc cu documente bancare ca au retras sumele ce le-au fost reţinute din salarii pentru pensii şi le-au transferat în contul statului român; d) perioadele lucrate după pensionare de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de alte persoane, în instituţiile menţionate în prezentul articol şi la art. 4, în diplomatie sau în comert exterior, în baza aceluiasi contract de muncă sau a unui nou contract de muncă, prin cumul sau fără cumul cu pensia din sistemul public sau pensia de serviciu; e) perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiilor de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea de comert exterior şi relatii economice internationale, precum şi cele lucrate în unităţi cu specific de comert exterior şi cooperare economica internationala; f) perioadele lucrate anterior intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta de juristii angajaţi în Ministerul Afacerilor Externe, de la data încadrarii lor în direcţii şi compartimente cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii diplomatice şi consulare pâna la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular; g) perioadele lucrate de juristii angajaţi în Ministerul Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comert exterior, încadrati în compartimente sau servicii cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii de comert exterior şi cooperare economica internationala; h) perioadele lucrate anterior intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta de angajatii cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe, de la data încadrarii lor ca referenti ajutori, referenti, interpreţi relatii, referenti ajutori relatii şi referenti relatii, pâna la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular."2. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pensiile aflate în plata ale membrilor personalului diplomatic şi consular care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 se actualizeaza la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic şi consular cu aceleasi grade sau functii, aflati în activitate în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, şi avute de acestia la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta."3. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (1) şi alineatul (3) vor avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - (1) Membrii personalului diplomatic şi consular şi celelalte persoane care au desfăşurat activitate de comert exterior şi cooperare economica internationala, încadrati în administraţiile centrale din Departamentul de Comert Exterior, Ministerul Comerţului Exterior, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, Ministerul Comerţului, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Industriei şi Comerţului, Departamentul de Comert Exterior şi Promovare Economica din Ministerul Afacerilor Externe şi din unităţi cu specific de comert exterior şi cooperare economica internationala, precum şi ca trimisi în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din strainatate, beneficiaza de pensie de serviciu dacă îndeplinesc urmatoarele condiţii cumulative de pensionare:............................................................. (3) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pensiile persoanelor care au desfăşurat activitate în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior şi a celorlalte ministere şi departamente de comert exterior menţionate la alin. (1) se actualizeaza, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleasi grade sau functii, aflate în activitate în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior, şi avute de acestea la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta."4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un alineat nou, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:"(5) Pentru membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi pentru alte persoane care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, în instituţiile şi organizaţiile internationale menţionate la art. 1, cât şi în directiile şi compartimentele de comert exterior şi cooperare economica internationala din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, din fostele ministere şi departamente de comert exterior, vechimea în diplomatie şi vechimea în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala se cumuleaza."5. După articolul 4 se introduce un articol nou, articolul 4^1, cu urmatorul cuprins:"Art. 4^1. - În cazul în care din însumarea perioadelor de vechime rezultă fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se întregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza."6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:"Art. 5. - Pentru fiecare an lucrat în diplomatie, respectiv în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala, peste vechimea minima de 20 de ani barbatii şi 15 ani femeile, la cuantumul pensiei de serviciu se adauga câte 1% din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) şi (4), fără a putea depăşi 100% din acest venit."7. La articolul 8 se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:"(2) Sotia sau sotul şi copiii persoanelor îndreptatite la pensie de serviciu, decedate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de pensie de urmas din pensia de serviciu a acestora, în condiţiile prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale."8. După articolul 10 se introduc doua articole noi, articolele 10^1 şi 10^2, cu urmatorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică atât membrilor personalului diplomatic şi consular, cât şi persoanelor care au îndeplinit timp de minimum 10 ani functii de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea direcţiilor generale de comert exterior din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comert exterior. (2) De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza şi persoanele care au exercitat cel puţin două mandate de ambasador al României în strainatate, pe o perioadă de minimum 8 ani. (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică, de asemenea, membrilor personalului diplomatic şi consular şi persoanelor care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în functii de demnitate publică, îndeplinite în instituţiile menţionate la alin. (1), cu mandatul sau mandatele de ambasador în strainatate. (4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic şi consular şi pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) este de 80% din venitul salarial lunar net al ambasadorului aflat în activitate în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, salariu stabilit conform art. 2 alin. (3) şi (4).Art. 10^2. - Vechimea în magistratura, stabilita conform prevederilor Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vechimea în diplomatie sau în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala, stabilita conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se cumuleaza."9. După articolul 11 se introduce un articol nou, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută, potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977, de personalul Ministerului Afacerilor Externe şi al fostelor ministere şi departamente de comert exterior, pe perioada desfăşurării misiunilor în strainatate, pensia de serviciu se majoreaza în raport cu sumele datorate corespunzător drepturilor salariale avute în tara pe aceeaşi perioadă. (2) Criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu prevăzute la alin. (1) se vor stabili prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."  +  Articolul IIPensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculeaza în functie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeasi ordonanţa, astfel cum a fost aprobata prin prezenta lege.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 11 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 16 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUBucureşti, 22 decembrie 2003Nr. 595.---------