CONVENȚIE INTERNATIONALA EUROCONTROL din 13 decembrie 1960privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 (amendata prin Protocolul semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 5 iunie 1996  Notă
  România a aderat la Convenția internationala EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranța navigației aeriene, încheiată la 13 decembrie 1960 prin LEGEA nr. 44 din 27 mai 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 5 iunie 1996.
  (la 29-01-1999, Titlul CONVENȚIEI INTERNATIONALE EUROCONTROL din 13 decembrie 1960 a fost modificat de Articolul 2 din ORDONANȚA nr. 21 din 28 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 29 ianuarie 1999 ) Notă
  Conform art. 1 din PROTOCOLUL din 27 iunie 1997 armonizand Convenția internationala privind cooperarea pentru siguranța navigatiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificari*) Convenția internationala privind cooperarea pentru siguranța navigatiei aeriene EUROCONTROL, din 13 decembrie 1960, asa cum a fost amendata prin Protocolul din 6 iulie 1970, el insusi modificat prin Protocolul din 21 noiembrie 1978, și toate amendate prin Protocolul din 12 februarie 1981, denumita în continuare Convenția este inlocuita cu versiunea armonizata a textului convenției, anexat la prezenta, care regrupeaza textele rămase în vigoare ale convenției și modificările introduse de Conferinta diplomatica din 27 iunie 1997.
  CONVENȚIA INTERNAȚIONALĂ EUROCONTROL din 13 decembrie 1960privind cooperarea pentru siguranta navigatiei aeriene, incheiata la 13 decembrie 1960 (Versiune armonizata regrupand textele mentinute in vigoare din conventia actuala si modificarile introduse de Conferinta diplomatica din 27 iunie 1997)* Notă *) Traducere.  +  Articolul 11. În scopul realizării armonizării și integrarii necesare crearii unui sistem european uniform de management al traficului aerian, părțile contractante sunt de acord să își intareasca cooperarea și să își dezvolte activitățile comune în domeniul navigatiei aeriene, ținând seama cu strictete de necesitatile apararii și asigurand în acelasi timp tuturor utilizatorilor spatiului aerian maximum de libertate compatibila cu nivelul de siguranță necesar în cadrul furnizarii de servicii de trafic aerian eficiente economic și ținând seama de necesitatea de a minimiza, pe cat posibil, în special pe plan operational, tehnic și economic, toate efectele negative asupra mediului.Aceste obiective vor fi urmarite fără a se aduce atingere principiului suveranității complete și exclusive a fiecarui stat asupra spatiului aerian de deasupra teritoriului sau și capacității fiecarui stat de a-și exercită prerogativele în materie de siguranță și de aparare în spatiul sau aerian național.În acest scop, ele au convenit urmatoarele:a) sa stabileasca o politica europeana în domeniul gestiunii traficului aerian, implicand definirea strategiilor și a programelor în scopul dezvoltării capacității necesare, pentru a raspunde nevoilor tuturor utilizatorilor civili și militari într-un mod eficient economic, mentinand în acelasi timp nivelul de siguranță necesar;b) să se angajeze sa stabileasca obiective specifice în ceea ce priveste eficacitatea operațiunilor de management al traficului aerian în regiunile lor de informare a zborurilor, asa cum sunt descrise în anexa II la prezenta convenție, prin care statele, în conformitate cu dispozitiile pertinente ale convenției privind aviatia civila internationala, au acceptat să asigure serviciile de trafic aerian fără a impieta asupra principiilor de libertate a traficului în spatiile care nu se supun suveranității statelor, asa cum decurg din conventii, acorduri internationale, reguli sau principii de drept international public cutumiar;c) să introducă un sistem de examinare a performantelor și de stabilire a obiectivelor gestiunii traficului aerian;d) sa puna în aplicare un plan comun de convergenta și implementare privind serviciile și instalatiile de navigatie aeriana în Europa;e) sa adopte și să aplice standarde și specificatii comune;f) sa armonizeze reglementarile aplicabile serviciilor de trafic aerian;g) sa dezvolte capacitatea disponibila pentru a raspunde cererilor de trafic aerian și să asigure folosirea cea mai eficienta cu putinta prin crearea, exploatarea și dezvoltarea, împreună, a unui sistem comun de management al fluxurilor de trafic aerian, în cadrul punerii în aplicare a unui sistem european uniform de management al traficului aerian;h) sa favorizeze achizitionarea comuna a sistemelor și instalațiilor de trafic aerian;i) sa puna în aplicare o politica comuna pentru stabilirea și calculul tarifelor percepute de la utilizatorii instalațiilor și serviciilor de navigatie aeriana de ruta, denumite în continuare tarife de ruta;j) sa puna în aplicare un mecanism separat de furnizare de servicii, pentru elaborarea și armonizarea pe o baza multilaterala a unui regim de reglementare a sigurantei în domeniul gestiunii traficului aerian, în lumina unui sistem integrat de siguranță aeronautica;k) sa participe la conceperea, punerea în aplicare și la urmarirea unui sistem mondial de navigatie prin satelit;l) sa identifice noi posibilitati de acțiuni comune în domeniul conceperii, punerii în aplicare, monitorizarii sau exploatarii de sisteme și servicii de navigatie aeriana;m) sa elaboreze, în contextul unui concept "poarta la poarta", o politica globală și un mecanism eficient corespunzător pentru conceperea și planificarea strategica a rutelor și a spatiului aerian.2. În acest scop, ele infiinteaza o Organizație europeana pentru siguranța navigatiei aeriene (EUROCONTROL), în continuare denumita Organizația, care va actiona în cooperare cu autoritățile naționale civile și militare, precum și cu organizațiile utilizatorilor. Organizația va fi compusa din trei organe:a) Adunarea Generală, care este organul răspunzător pentru elaborarea și aprobarea politicii generale a Organizației, incluzând:(i) politica comuna privind tarifele de ruta și celelalte activități ale Organizației în domeniul tarifelor;(ii) functiile de examinare și de evaluare a performantelor Organizației;(iii) definirea obiectivelor Organizației și, în special, a obiectivelor în materie de standardizare, planificare, performanta și reglementare în materie de siguranță;(iv) alegerea pe baza unor criterii tehnice și financiare a unor mari programe-cadru de cooperare;(v) relatiile externe cu state și organizații și cererile de aderare la prezenta convenție;b) Consiliul, care este organul insarcinat cu executarea deciziilor Adunarii Generale și, sub rezerva puterilor acordate acesteia din urma, cu luarea oricăror măsuri având caracter obligatoriu față de părțile contractante, precum și cu supervizarea lucrărilor Agentiei;c) Agentia, al carei Statut este inclus în Anexa I la prezenta convenție, care va fi organul insarcinat sa duca la indeplinire obiectivele Organizației, conform articolelor urmatoare din aceasta convenție, ca și sarcinile care îi sunt încredințate de Adunarea Generală sau de Consiliu, sa initieze propuneri corespunzătoare și sa angajeze resursele tehnice, financiare și de personal pentru a realiza obiectivele fixate.3. Sediul Organizației se afla la Bruxelles.  +  Articolul 21. Organizația are urmatoarele sarcini:a) sa elaboreze și sa aprobe planuri detaliate de armonizare și de integrare a serviciilor și sistemelor de trafic aerian ale părților contractante, în special ale sistemelor de navigatie la sol și la bord, în vederea instituirii unui sistem european uniform de management al traficului aerian;b) sa coordoneze planurile de punere în aplicare, elaborate de părțile contractante, astfel încât să asigure convergenta către un sistem european uniform de management al circulației aeriene;c) sa examineze și sa coordoneze, în numele părților contractante, problemele relevante pentru domeniul navigatiei aeriene studiate de Organizația Aviației Civile Internationale (O.A.C.I.) sau de alte organizații internationale implicate în aviatia civila, sa coordoneze și să prezinte acestor organe modificari sau propuneri;d) sa defineasca, sa conceapa, sa puna la punct, sa valideze și sa organizeze punerea în aplicare a unui sistem european uniform de management al circulației aeriene;e) sa puna la punct și sa exploateze un sistem european comun de management al fluxurilor de trafic aerian într-un centru international comun, conform lit. d);f) sa elaboreze, sa adopte și sa mențină permanent în studiu standarde, specificatii și practici comune pentru sistemele și serviciile de management al circulației aeriene;g) sa elaboreze și sa aprobe proceduri în vederea punerii în aplicare a unei strategii de achizitionare în comun de sisteme și instalații de circulatie aeriana;h) sa coordoneze programele de cercetare și dezvoltare ale părților contractante privind noile tehnici în domeniul navigatiei aeriene, sa asambleze și sa distribuie rezultatele acestora, sa promoveze și să execute în comun studii, teste și cercetari aplicate, precum și dezvoltari tehnice în acest domeniu;i) sa stabileasca un sistem independent de urmărire a performantelor sub toate aspectele gestiunii traficului aerian, în special politica generală și planificarea, managementul sigurantei pe și în apropierea aeroporturilor și în spatiul aerian, precum și aspectele financiare și economice ale serviciilor furnizate, și sa stabileasca obiective care să se adreseze tuturor acestor aspecte;j) sa studieze și sa promoveze măsuri adecvate pentru cresterea randamentului și eficacitatii în domeniul navigatiei aeriene;k) sa elaboreze și sa aprobe criterii, proceduri și metode comune pentru a garanta o eficacitate și o calitate optime ale sistemelor de management al circulației aeriene și serviciilor de trafic aerian;l) sa elaboreze propuneri în vederea armonizării reglementarilor europene aplicabile serviciilor de trafic aerian;m) sa sprijine îmbunătățirea eficacitatii și flexibilitatii folosirii spatiului aerian de către utilizatorii civili și militari;n) sa elaboreze și sa aprobe politicile coordonate sau comune pentru a imbunatati managementul circulației aeriene pe și în apropierea aeroporturilor;o) sa elaboreze și sa aprobe criterii comune de selecție și politici comune pentru formarea, obtinerea de licente și evaluarea aptitudinilor pentru personalul de servicii de trafic aerian;p) sa elaboreze, sa puna în aplicare și sa exploateze elementele viitoarelor sisteme europene comune care îi sunt încredințate de părțile contractante;q) sa stabileasca, sa factureze și sa perceapa tarifele de ruta, în contul părților contractante care participa la sistemul comun de tarife de ruta, în condițiile prevăzute în anexa IV;r) sa stabileasca și sa puna în aplicare un mecanism care să permită dezvoltarea și armonizarea la nivel multilateral a reglementarilor în materie de siguranță și în domeniul managementului traficului aerian;s) sa indeplineasca orice alte sarcini reiesind din principiile și obiectivele prezentei conventii.2. Organizația poate, la cererea uneia sau mai multor părți contractante și pe baza unuia sau mai multor acorduri speciale incheiate între Organizație și părțile contractante interesate:a) sa asiste părțile contractante naționale la planificarea, specificarea și crearea de sisteme și servicii de trafic aerian;b) sa furnizeze și sa exploateze, în totalitate sau în parte, instalatiile și serviciile de trafic aerian în contul părților contractante naționale;c) sa asiste părțile contractante naționale în ceea ce priveste stabilirea, facturarea și perceperea tarifelor pe care le solicita utilizatorilor serviciilor de navigatie aeriana, care nu sunt prevăzute în Anexa IV la aceasta convenție.3. Organizația poate:a) incheia acorduri speciale cu părțile necontractante interesate sa participe la executarea sarcinilor prevăzute la paragraful 1 al art. 2;b) la cererea unor părți necontractante sau a altor organizații internationale, să execute în numele acestora orice alta sarcina reiesind din prezentul articol, pe baza acordurilor speciale incheiate între Organizație și părțile interesate.4. Organizația se va asigura, în măsura posibilului, ca functiile sale de prestare de servicii, mai ales cele prevăzute la lit. e), g), p) și q) ale paragrafului 1 al art. 2, la paragraful 2 al art. 2 și la lit. b) paragraful 3 al art. 2, sunt exercitate independent de functiile sale de reglementare.5. În vederea facilitarii executarii sarcinilor sale, Organizația poate, în baza unei decizii a Adunarii Generale, sa infiinteze întreprinderi care vor fi guvernate de statute specifice reiesind fie din dreptul international public, fie din dreptul național al unei părți contractante, sau sa dobandeasca o participatie majoritara în asemenea întreprinderi.  +  Articolul 31. Prezenta convenție se aplică serviciilor de navigatie aeriana de ruta și serviciilor conexe de apropiere și de aeroport aferente traficului aerian în Regiunile de informare a zborurilor enumerate la Anexa II.2. a) Orice modificare pe care o parte contractantă doreste sa o aduca listei Regiunilor sale de informare a zborurilor inclusa la Anexa II va face obiectul unei decizii luate de Adunarea Generală, cu unanimitate de voturi exprimate, dacă ar putea avea ca efect schimbarea limitelor spatiului aerian acoperit de prezenta convenție.b) Orice modificare ce nu are un asemenea efect va fi totusi notificata Organizației de partea contractantă interesata.3. În sensul prezentei conventii expresia circulatie aeriana va viza aeronavele civile, precum și aeronavele militare, ale vamii și ale Politiei, care se conformeaza procedurilor Organizației Aviației Civile Internationale.În virtutea unui acord special, cum sunt acordurile menționate la lit. b) paragraful 2 al art. 2, o parte contractantă poate cere ca expresia circulatie aeriana să se aplice și la restul traficului deasupra teritoriului sau.  +  Articolul 4Organizația are personalitate juridica. Pe teritoriul părților contractante ea poseda capacitatea juridica cea mai larga recunoscută persoanelor juridice de către legislatiile naționale. Ea are dreptul, între altele, sa dobandeasca sau sa instraineze bunuri mobile sau imobile și sa recurga la justiție. Cu excepția prevederilor contrare ale prezentei conventii sau ale Statutului prevăzut în Anexa I, ea este reprezentata de Agentie, care acționează în numele Organizației. Agentia administreaza patrimoniul Organizației.  +  Articolul 51. Adunarea Generală este compusa din reprezentanti ai părților contractante la nivel ministerial. Fiecare parte contractantă poate desemna mai mulți delegați, mai ales pentru a permite reprezentarea intereselor atât ale aviației civile, cat și ale apararii naționale, dar nu are dreptul decat la un singur vot.2. Consiliul va fi compus din reprezentanti ai părților contractante la nivel de directori generali ai aviației civile. Fiecare parte contractantă poate desemna mai mulți delegați, mai ales pentru a permite reprezentarea intereselor atât ale aviației civile, cat și ale apararii naționale, dar nu are dreptul decat la un singur vot.3. Pentru problemele referitoare la sistemul comun de tarife de ruta, Adunarea Generală și Consiliul sunt compuse din reprezentanti ai părților contractante care participa la sistemul comun de tarife de ruta în condițiile prevăzute în Anexa IV.4. Reprezentantii organizațiilor internationale care pot contribui la activitatea Organizației sunt, în măsura necesitatilor, invitati de Adunarea Generală sau de Consiliu sa participe în calitate de observatori în structurile de lucru ale Organizației.  +  Articolul 61. Adunarea Generală ia decizii în ceea ce priveste părțile contractante, Consiliul și Agentia, în special în cazurile menționate la lit. a) paragraful 2 al art. 1.În plus, Adunarea Generală:a) numeste directorul general al Agentiei, la recomandarea Consiliului;b) aproba introducerea de recursuri, în numele Organizației, la Curtea permanenta de arbitraj de la Haga, în cazurile menționate la art. 34;c) stabileste principiile aplicabile exploatarii sistemului european comun de management al fluxurilor de trafic aerian prevăzut la lit. e) paragraful 1 al art. 2;d) aproba amendamentele la Anexa I în condițiile de vot prevăzute la paragraful 1 al art. 8;e) aproba amendamentele la Anexele II și IV în condițiile de vot prevăzute la paragraful 3 al art. 8;f) revizuieste periodic sarcinile Organizației.2. Pentru a formula o politica comuna pentru tarifele de ruta, Adunarea Generală:a) stabileste principiile guvernand stabilirea costurilor pe care părțile contractante și Organizația le pot debita utilizatorilor pentru instalatiile și serviciile de navigatie aeriana de ruta puse la dispoziția lor;b) determina formula de calcul al tarifelor de ruta;c) determina principiile aplicabile în materie de exonerare de la plata tarifelor de ruta și poate, între altele, decide ca pentru anumite categorii de zboruri astfel exonerate de plată tarifelor de ruta, stabilite în Anexa IV, costurile suportate cu privire la instalatiile și serviciile de navigatie aeriana de ruta să poată fi recuperate direct de părțile contractante;d) aproba rapoartele Consiliului privind tarifele de ruta.3. Adunarea Generală poate:a) sa trimita Consiliului, spre examinare, orice problema care intră în competența sa;b) sa delege Consiliului, atunci când este necesar, puterea de a lua decizii în domeniile privind competența sa generală, menționate la lit. a) paragraful 2 al art. 1;c) sa infiinteze orice alt organ subsidiar, după cum considera necesar;  +  Articolul 71. Consiliul, în virtutea puterilor conferite de prezenta convenție, poate lua decizii cu privire la părțile contractante, în ceea ce priveste sarcinile menționate la paragraful 1 al art. 2.2. Consiliul, în virtutea drepturilor de supraveghere conferite de prezenta convenție, în ceea ce priveste Agentia:a) aproba, după consultarea organizațiilor reprezentative ale utilizatorilor spatiului aerian care sunt recunoscute, programele de activitate cincinale și anuale ale Agentiei, pe care aceasta le prezinta pentru realizarea sarcinilor menționate la art. 2, precum și planul financiar cincinal și bugetul, inclusiv oblibațiile financiare, raportul de activitate al Agentiei și rapoartele prezentate în aplicarea lit. c) paragraful 2 al art. 2, a paragrafului 3 al art. 10 și a paragrafului 1 al art. 11 din Statutul Agentiei;b) aproba principiile care guverneaza structura generală a Agentiei;c) supervizeaza activitățile Agentiei în domeniul tarifelor de navigatie aeriana;d) determina, după consultarea organizațiilor reprezentative ale utilizatorilor spatiului aerian și ale aeroporturilor pe care le recunoaste, condițiile generale de exploatare a sistemului comun european de management al fluxurilor de trafic aerian prevăzut la lit. e) paragraful 1 al art. 2, ținând seama cu strictete de prerogativele exercitate de state în gestionarea spatiului lor aerian. Aceste condiții generale trebuie să prevada, între altele, regulile aplicabile, precum și procedurile de constatare a nerespectarii acestor reguli;e) formuleaza directive în atenția Agentiei, pe baza rapoartelor prezentate cu regularitate de aceasta sau oricand considera necesar pentru indeplinirea sarcinilor încredințate Agentiei, și aproba modalitatile de cooperare între Agentie și structurile naționale implicate, pentru a permite Agentiei sa pregateasca propunerile corespunzătoare;f) desemneaza, la propunerea directorului general, societatea de audit-consultanță care să ajute Biroul de audit la examinarea conturilor tuturor incasarilor și cheltuielilor;g) poate cere ca serviciile Agentiei sa faca obiectul unor inspecții administrative și tehnice;h) da directorului general descarcare în ceea ce priveste administrarea de către el a bugetului;i) aproba numirea de către directorul general a directorilor Agentiei;j) aproba Statutul directorului general, Statutul administrativ al personalului, Regulamentul financiar și Regulamentul contractelor;k) poate autoriza deschiderea de către Agentie a unor negocieri privind acordurile speciale menționate la art. 2, adopta acordurile negociate înainte de a le supune spre aprobare Adunarii Generale sau le incheie, dacă dispune de o delegatie în virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13;l) aproba Regulamentul privind protectia datelor;m) în indeplinirea sarcinilor prevăzute la lit. f) paragraful 1 al art. 2, stabileste regulile și procedurile aplicabile normelor, specificatiilor și practicilor privind sistemele și serviciile de gestionare a traficului aerian.3. Consiliul infiinteaza o comisie pentru examinarea performantelor și o comisie pentru reglementarea sigurantei. Aceste comisii fac propuneri Consiliului și beneficiaza de asistența și sprijinul administrativ ale serviciilor Agentiei, care dispun de suficienta independenta pentru a-și exercită functiile.4. Consiliul infiinteaza un Comitet Permanent de Interfata Civila-Militara.5. Consiliul infiinteaza un Birou de audit, caruia îi poate da o delegare de atribuții și, în limite precise, o delegare de puteri.6. Consiliul poate fi asistat de alte comitete din domenii diferite de activitate ale Organizației.7. Consiliul poate da o delegare de atribuții și, în limite precise, o delegare de puteri Comitetului Permanent de Interfata Civila-Militara și oricărui comitet creat după intrarea în vigoare a convenției. Aceste delegari de atribuții sau de puteri nu trebuie să impiedice Consiliul de a fi în măsura sa ridice obiectii în orice moment, în cadrul atribuțiilor sale de supervizare generală.  +  Articolul 81. Deciziile adoptate de Adunarea Generală cu privire la părțile contractante, în special în virtutea lit. a) paragraful 2 al art. 1 și primului alineat al paragrafului 1 al art. 6, sau de Consiliu, în special în virtutea lit. b) paragraful 2 al art. 1 și a paragrafului 1 al art. 7, sunt luate pe baza unei majoritati de voturi exprimate, cu condiția ca aceasta majoritate sa reprezinte cel puțin trei pătrimi din voturile ponderate exprimate, în condițiile de ponderare prevăzute la art. 11, și cel puțin trei pătrimi din părțile contractante sa participe la vot.Aceasta regula se aplică, de asemenea, deciziilor luate în cazurile menționate la lit. i), p), r) și s) paragraful 1 al art. 2, la paragraful 5 al art. 2, la lit. a), c) și d) paragraful 1 al art. 6, la paragraful 2 al art. 6, la lit. b) paragraful 3 al art. 6, la lit. d), j) și k) paragraful 2 al art. 7, la paragrafele 3, 6 și 7 ale art. 7, la art. 12 și la paragrafele 2 și 3 ale art. 13.Aceasta regula se aplică și deciziilor luate în virtutea art. 3 al Anexei IV. Atunci când se referă la ratele unitare, la tarifele și la condițiile de aplicare a sistemului de tarife de ruta menționate la art. 3 lit. c) din Anexa IV, o decizie nu se aplică părții contractante care a votat împotriva și decide sa actioneze în conformitate. În acest caz, acea parte contractantă are obligația să prezinte o expunere de motive și nu poate pune sub semnul intrebarii politica comuna, asa cum este definita la paragraful 2 al art. 6.2. Deciziile adoptate de Adunarea Generală în ceea ce priveste Agentia, în special în baza lit. a) și c) paragraful 2 al art. 1 și a primului alineat al paragrafului 1 al art. 6, sau de Consiliu, în special în baza lit. b) și c) paragraful 2 al art. 1, se iau prin majoritatea voturilor exprimate, cu condiția ca majoritatea sa reprezinte mai mult de jumătate din voturile ponderate exprimate, în condițiile de ponderare prevăzute la art. 11, și mai mult de jumătate din părțile contractante să își fi exprimat votul. În problemele de importanța deosebită și cu condiția ca minimum o treime din părțile contractante cu drept de vot sa o ceara, majoritatea trebuie să reprezinte cel puțin trei pătrimi din voturile exprimate, în loc de jumătate.Aceasta regula se aplică și deciziilor luate în cazurile menționate la lit. b) paragraful 1 al art. 6, la lit. a) paragraful 3 al art. 6, la lit. a)-c), e)-i), l) și m) paragraful 2 al art. 7, la paragraful 2 al art. 9 și la paragraful 2 al art. 10.3. Cu toate acestea, deciziile sunt luate cu unanimitatea voturilor exprimate în ceea ce priveste cererile de aderare la Organizație menționate la art. 39, eventualele modificari aduse Anexei II, cu excepția situației menționate la lit. b) paragraful 2 al art. 3, și Anexei IV și condițiilor de retragere sau de aderare menționate la paragrafele 4 și 5 ale art. 36 și la paragrafele 3 și 4 ale art. 38.4. Deciziile adoptate de Adunarea Generală și de Consiliu sunt obligatorii față de părțile contractante și de Agentie, sub rezerva dispozițiilor art. 9.  +  Articolul 91. Dacă o parte contractantă notifica Adunarii Generale sau Consiliului ca motive imperative de interes național, legate de apararea naționala sau de siguranță, o împiedica sa actioneze în baza unei decizii luate cu majoritatea voturilor exprimate în condițiile prevăzute la paragraful 1 al art. 8 de mai sus, aceasta poate să deroge de la aplicarea deciziei respective, cu condiția să prezinte Adunarii Generale sau Consiliului o expunere a motivelor sale și o declaratie precizand, dacă:a) derogarea se referă la o problemă în care nu exista nici o obiectie ca decizia să se aplice celorlalte părți contractante, fiind înțeles în ceea ce o priveste ca partea contractantă respectiva nu va aplica decizia sau o va aplica doar în parte;b) derogarea se referă la o problemă de o asemenea importanța pentru interesele sale naționale de aparare și de siguranță, încât decizia nu trebuie pusa în aplicare până la luarea unei a doua decizii, potrivit aranjamentelor de la lit. b) paragraful 2 de mai jos.2. a) În cazul în care prevederile lit. a) paragraful 1 de mai sus devin aplicabile, directorul general va prezenta Adunarii Generale sau Consiliului rapoarte la intervale de cel puțin un an, pentru a arata progresele facute, pentru ca nici una dintre părțile contractante sa nu deroge.b) În cazul în care modalitatile enuntate la lit. b) paragraful 1 de mai sus devin aplicabile, punerea în aplicare a deciziei este suspendata și, într-un interval de timp ce urmeaza să fie determinat, aceasta este prezentată Adunarii Generale, pentru o a doua decizie, chiar dacă decizia initiala a fost luata de Consiliu. Dacă după aceasta noua examinare a doua decizie o confirma pe cea initiala, o parte contractantă poate deroga de la aplicare în condițiile stabilite la lit. a) paragraful 1 de mai sus. Adunarea Generală va reexamina decizia initiala în termen de cel mult un an.3. În caz de razboi sau de conflict, dispozitiile prezentei conventii nu pot afecta libertatea de actiune a nici uneia dintre părțile contractante implicate. Acelasi principiu se va aplica și în caz de criza sau de urgenta naționala. Fiecare dintre părțile contractante își poate asuma temporar raspunderea, în tot sau în parte, pentru serviciile de trafic aerian în spatiul aerian din jurisdictia sa pentru motive de interes național și, mai ales, în domeniul apararii. Arhitectura sistemului european de management al traficului aerian trebuie să permită reluarea efectiva a unor astfel de servicii, în conformitate cu cerințele părților contractante.  +  Articolul 101. Contribuția anuală a fiecarei părți contractante la buget este determinata, pentru fiecare exercitiu financiar, potrivit formulei de repartizare de mai jos:a) o primă fractiune, până la concurenta a 30% din contribuție, este calculată proportional cu valoarea Produsului Intern Brut al părții contractante, asa cum este definit la paragraful 2 de mai jos;b) a doua fractiune, de 70%, va fi calculată în proportie cu valoarea bazei de cost pentru tarifele de ruta ale părții contractante, asa cum sunt definite la paragraful 3 de mai jos.2. Produsul Intern Brut care este luat în calcul este cel care rezultă din statisticile intocmite de Organizația pentru Cooperare Economica și Dezvoltare - sau dacă acest lucru nu este posibil, de orice organism oferind garantii echivalente și desemnat printr-o decizie a Consiliului - prin calcularea mediei aritmetice a ultimilor 3 ani pentru care aceste statistici sunt disponibile. Valoarea Produsului Intern Brut este cea care se calculeaza pe baza coeficientilor de cost și a preturilor curente exprimate în unitatea europeana de cont corespunzătoare.3. Baza de cost pentru facilitatile de ruta care se ia în considerare este cea stabilita pentru penultimul an precedent exercitiului bugetar în cauza.  +  Articolul 111. Ponderarea mentionata la art. 8 va fi determinata potrivit tabelului de mai jos:--------------------------------------------------------------------------------        Contribuția anuală a unei părți contractante,                  Număr          în procente față de totalul contribuțiilor                     de          anuale ale tuturor părților contractante                    voturi--------------------------------------------------------------------------------    Mai puțin de 1%                                                     1    De la 1 până sub 2%                                                 2    De la 2 până sub 3%                                                 3    De la 3 până sub 4,5%                                               4    De la 4,5 până sub 6%                                               5    De la 6 până sub 7,5%                                               6    De la 7,5 până sub 9%                                               7    De la 9 până sub 11%                                                8    De la 11 până sub 13%                                               9    De la 13 până sub 15%                                              10    De la 15 până sub 18%                                              11    De la 18 până sub 21%                                              12    De la 21 până sub 24%                                              13    De la 24 până sub 27%                                              14    De la 27 până sub 30%                                              15    30%                                                                16--------------------------------------------------------------------------------2. Numărul de voturi va fi stabilit initial cu incepere de la data intrarii în vigoare a Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles în 1997, prin referire la tabelul de mai sus și conform regulii de determinare a contribuțiilor anuale ale părților contractante la bugetul Organizației, prevăzute la art. 10.3. În cazul aderarii unui stat, se procedeaza în acelasi fel la stabilirea noului numar de voturi al părților contractante.4. Numărul de voturi este revizuit în fiecare an, în conformitate cu prevederile de mai sus.  +  Articolul 12Adunarea Generală și Consiliul elaboreaza regulamentele lor interioare, care includ reguli privind alegerea unui presedinte și a unui vicepresedinte, precum și regulile de aplicare a procedurii de votare și a cvorumului.  +  Articolul 131. Organizația menține cu statele și cu celelalte organizații internationale interesate relatii utile pentru realizarea obiectivelor sale.2. Adunarea Generală este, fără prejudicierea prevederilor lit. k) paragraful 2 al art. 7, ale paragrafului 3 al prezentului articol și ale art. 15, singura imputernicita sa incheie, în numele Organizației, acordurile speciale care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 2.3. Adunarea Generală poate, la propunerea Consiliului, sa delege acestuia decizia de a incheia acordurile speciale care sunt necesare pentru indeplinirea sarcinilor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 14Acordurile speciale menționate la art. 2 trebuie să stabileasca sarcinile, drepturile și oblibațiile părților la acorduri, precum și condițiile de finanțare, stabilind masurile care trebuie luate. Aceste acorduri pot fi negociate de Agentie în condițiile prevăzute la lit. k) paragraful 2 al art. 7.  +  Articolul 15În limitele directivelor date de Consiliu, Agentia poate să stabileasca cu servicii tehnice interesate, publice sau private, ale părților contractante, ale unor părți necontractante sau cu organizații internationale relatii indispensabile pentru coordonarea circulației aeriene și pentru functionarea serviciilor Agentiei. În acest scop, Agentia poate incheia, în numele Organizației și sub rezerva informării Consiliului, contracte de o natura pur administrativa, tehnica sau comerciala, în măsura în care acestea sunt necesare pentru operarea Agentiei.  +  Articolul 161. Caracterul de interes public este recunoscut, acolo unde este necesar, în conformitate cu legea naționala și cu efectele care decurg din dispozitiile acesteia în ceea ce priveste exproprierea în interesul public, achizițiile imobiliare necesare pentru amplasarea instalațiilor Organizației, sub rezerva acordului guvernelor interesate. Procedura de expropriere pentru motive de interes public poate fi inceputa de autoritățile competente ale statului implicat, în conformitate cu legea sa naționala, în scopul realizării acestor achizitii în lipsa unui acord amiabil.2. Pe teritoriul părților contractante unde procedura mentionata la paragraful precedent nu exista, Organizația poate beneficia de procedurile de achizitie fortata, care poate fi folosita în folosul aviației civile și telecomunicatiilor.3. Părțile contractante recunosc dreptul Organizației de a beneficia, cu privire la orice lucrari și servicii create în numele ei pe teritoriile respective, de aplicarea legii naționale în ceea ce priveste restrictiile drepturilor de proprietăți de bunuri imobile care exista în interes public în favoarea serviciilor naționale pentru acelasi scop și, în special, cu referire la servitutile de utilitate publică.4. Organizația va suporta cheltuielile rezultand din aplicarea prevederilor acestui articol, inclusiv compensatiile platibile potrivit legii statului pe teritoriul caruia sunt situate bunurile.  +  Articolul 17În executarea sarcinilor prevăzute la lit. b) paragraful 2 al art. 2, Agentia va aplica reglementarile în vigoare pe teritoriile părților contractante și în spatiile aeriene pentru care le este incredintata furnizarea serviciilor de trafic aerian, potrivit acordurilor internationale la care sunt părți.  +  Articolul 18În realizarea obiectivelor prevăzute la lit. b) paragraful 2 al art. 2, în limitele puterilor conferite serviciilor de trafic aerian, Agentia da comandantilor de aeronave toate instrucțiunile necesare. Acestia sunt obligati să respecte instrucțiunile, cu excepția cazurilor de forta majoră prevăzute în regulile menționate în articolul precedent.  +  Articolul 191. În realizarea sarcinilor prevăzute la lit. e) paragraful 1 al art. 2, Organizația determina, potrivit condițiilor generale prevăzute la lit. d) paragraful 2 al art. 7, masurile de reglementare necesare și le comunică operatorilor de aeronave și serviciilor corespunzătoare de trafic aerian. Părțile contractante se vor asigura ca operatorii de aeronave, comandantii de la bordul acestora și serviciile corespunzătoare de navigatie aeriana se conformeaza acestor măsuri, cu excepția unor motive imperioase de siguranță.2. Respectarea de către serviciile de trafic aerian ale unei părți contractante a condițiilor generale sau a masurilor de reglementare menționate la paragraful 1 al prezentului articol este în responsabilitatea exclusiva a părții contractante respective.3. La cererea Organizației, în cazul încălcării condițiilor generale sau a masurilor de reglementare menționate la paragraful 1 al prezentului articol de către un operator de aeronave sau de către un comandant de bord, procedura de urmărire a unui contravenient poate fi inceputa:a) de către partea contractantă, atunci când incalcarea a fost înregistrată pe teritoriul ei;b) de către Organizație, în conformitate cu principiile de competența enuntate la art. 35, dacă partea contractantă pe teritoriul careia trebuie inceputa procedura este de acord.4. Părțile contractante sunt obligate sa incorporeze în legislatiile lor naționale dispozitii care să asigure respectarea condițiilor generale prevăzute la lit. d) paragraful 2 al art. 7.  +  Articolul 20În realizarea sarcinilor prevăzute la lit. e) paragraful 1 al art. 2, precum și, după caz, la lit. b) paragraful 2 al art. 2, incalcarile reglementarilor de navigatie aeriana comise în spatiul aerian în care Agentia realizează aceste sarcini vor fi înregistrate în procese-verbale de către agenti speciali autorizati de Agentie în acest scop, fără a se aduce prejudicii dreptului recunoscut de legislatia naționala a agentilor părților contractante ca, potrivit legislației naționale, să constate încălcări de aceeasi natură. Procesele-verbale menționate mai sus au în fața tribunalelor naționale aceeasi valoare ca și cele intocmite de agentii naționali care au competența de a constata infractiuni de aceeasi natură.  +  Articolul 211. Circulatia publicatiilor și a altor mijloace de informare expediate de Organizație sau destinate acesteia, în legătură cu activitatea ei oficiala, nu este supusă nici unei restrictii.2. Pentru comunicatiile sale oficiale și pentru transferul tuturor documentelor sale, Organizația beneficiaza de acelasi tratament ca și cel acordat de fiecare parte contractantă organizațiilor internationale similare.  +  Articolul 221. Organizația este scutita pe teritoriul părților contractante de orice taxe și impozite cu ocazia constituirii, dizolvarii sau lichidarii.2. Ea este scutita de orice taxe și impozite impuse de achizitionarea de bunuri imobiliare necesare indeplinirii obiectivelor sale.3. Ea este scutita de orice impozit direct care i s-ar putea aplica ei, precum și bunurilor proprietăților și veniturilor sale.4. Ea este scutita de orice taxe fiscale indirecte ce ar putea decurge din imprumuturile pentru care ea este răspunzătoare.5. Ea este scutita de orice impozit de natura excepționala sau discriminatorie.6. Scutirile prevăzute în prezentul articol nu se aplică impozitelor și taxelor percepute la plata serviciilor de utilitate generală.  +  Articolul 231. Organizația este scutita de orice taxe vamale și taxe sau tarife cu efect echivalent, altele decat redeventele pentru servicii furnizate, și este scutita de orice restrictii sau prohibitii de import sau export în ceea ce priveste materialele, echipamentele, piesele și alte obiecte importate pentru uzul oficial al Organizației și destinate pentru cladirile și instalatiile Organizației sau necesare funcționarii acesteia.2. Marfurile astfel importate nu pot fi vandute, imprumutate sau transferate, fie gratuit, fie contra cost, pe teritoriul părții contractante unde au fost introduse, cu excepția condițiilor stabilite de guvernul părții contractante interesate.3. Orice măsuri de control considerate utile pot fi luate, pentru a se asigura ca materiile prime, materialele, echipamentele, piesele și alte articole menționate la paragraful 1 și importate pentru Organizație au fost intr-adevar livrate Organizației și sunt folosite la cladirile și instalatiile oficiale ale acesteia sau pentru functionarea sa.4. Organizația va fi scutita de orice taxe vamale și este exceptata de orice prohibitie sau restrictie de import sau export privind publicatiile care se încadrează în prevederile art. 13 al statutului anexat la prezenta convenție.  +  Articolul 241. Organizația poate detine orice valuta și poate avea conturi în orice valuta, în măsura în care este nevoie pentru executarea operațiunilor necesare în scopul indeplinirii obiectivelor sale.2. Părțile contractante se angajează sa dea Organizației autorizatiile necesare pentru efectuarea tuturor transferurilor de fonduri, în conformitate cu condițiile prevăzute în reglementarile naționale și în acordurile internationale, după cum este cazul, determinate de înființarea și de activitatea Organizației, inclusiv acordarea și serviciul de împrumuturi, dacă emiterea acestora a fost autorizata de guvernul părții contractante interesate.  +  Articolul 251. Agentia poate solicita serviciile unor persoane calificate care sunt cetățeni ai părților contractante.2. Personalul Organizației și membrii familiilor care locuiesc împreună cu acesta beneficiaza de exceptarea de la masurile limitative de imigrare și de la regulile de înregistrare a strainilor care sunt în general acordate personalului unor organizații internationale similare.3. a) În caz de criza internationala, părțile contractante acorda personalului Organizației și membrilor familiilor care locuiesc împreună cu acesta aceleasi facilități de repatriere ca și personalului altor organizații internationale similare.b) Prevederile lit. a) nu afectează oblibațiile personalului față de Organizație.4. Nu se va face nici un fel de excepție de la prevederile paragrafelor 1 și 2 ale acestui articol, decat pentru motive legate de ordinea, siguranța sau sănătatea publică.5. Personalul Organizației:a) beneficiaza de scutiri de taxe vamale, altele decat cele privind serviciile furnizate, în cazul importarii bunurilor personale, mobilelor și a altor obiecte de menaj, care nu sunt noi, pe care acesta le aduce din strainatate cu ocazia primei stabiliri ca rezident și la reexportarea acelorasi bunuri, cu ocazia încetării misiunii;b) la preluarea functiei pe teritoriul oricarei părți contractante, poate să importe temporar automobilul personal, cu scutire de vama, și poate ca, ulterior, dar nu mai tarziu de data expirarii misiunii, sa reexporte acel automobil, cu scutire de taxe vamale, sub rezerva, în orice situație, a oricăror condiții considerate necesare în fiecare caz individual de către guvernul părții implicate;c) se va bucura de inviolabilitate pentru toate hartiile și documentele oficiale.6. Părțile contractante nu sunt obligate sa acorde propriilor lor cetățeni facilitatile prevăzute la paragraful 5 lit. a) și b).7. Directorul general al Agentiei se va bucura, în plus față de privilegiile, scutirile și facilitatile de care se bucura personalul Organizației, de imunitate juridica pentru faptele sale, inclusiv pentru afirmatiile lui scrise sau vorbite, savarsite de el/ea în exercitiul functiunii; aceasta imunitate nu se poate aplica în cazul contraventiilor rutiere sau în cazul pagubelor provocate de un autovehicul care îi aparține sau care este condus de el/ea.8. Guvernele interesate iau toate masurile considerate utile pentru a asigura libertatea de transfer al salariilor nete.  +  Articolul 26Reprezentantii părților contractante, în exercitiul functiunii, precum și în cursul calatorilor spre sau de la o intrunire, se bucura de inviolabilitate pentru toate hartiile și documentele lor oficiale.  +  Articolul 27Datorita propriei scheme de asigurări sociale, Organizația, directorul ei general și personalul acesteia sunt scutiti de orice contribuții obligatorii la organele naționale de asigurări sociale, fără a prejudicia acordurile dintre Organizație și părțile contractante existente la data intrarii în vigoare a Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles în 1997.  +  Articolul 281. Raspunderea contractuala a Organizației este guvernata de legea aplicabila contractului în cauza.2. În ceea ce priveste raspunderea necontractuala, Organizația trebuie să repare daunele provocate din neglijenta organelor sau a agentilor ei în exercitiul functiunii lor, în măsura în care aceste pagube sunt imputabile. Dispoziția anterioara nu va prevala față de dreptul la alte compensatii potrivit legii naționale a părților contractante.  +  Articolul 291. a) Instalatiile Organizației sunt inviolabile. Proprietățile și bunurile Organizației sunt scutite de orice măsuri de rechizitionare, expropriere sau confiscare.b) Arhivele Organizației și toate hartiile și documentele oficiale care îi apartin sunt inviolabile, indiferent de locul în care se afla.2. Proprietățile și bunurile Organizației nu pot fi nici confiscate și nici executate silit, decat în baza unei hotărâri judecătorești. O asemenea hotărâre judecătorească nu va fi luata decat dacă Organizației i s-a dat o notificare într-un termen rezonabil în ceea ce priveste procedura în chestiune și dacă ea a putut dispune de mijloace adecvate pentru a-și dezvolta apararea. Cu toate acestea, instalatiile Organizației nu pot fi confiscate și nici executate silit.Cu toate acestea, pentru a permite efectuarea anchetelor judiciare și pentru a asigura executarea hotărârilor judecătorești pe teritoriul respectiv, autoritățile competente ale statului în care Organizația își are sediul și ale celorlalte state în care sunt localizate instalatiile și arhivele sale au acces, după notificarea directorului general al Agentiei, la instalatiile și arhivele Organizației.  +  Articolul 301. Organizația va colabora intotdeauna cu autoritățile competente ale părților contractante în scopul de a facilita aplicarea legilor, de a asigura respectarea reglementarilor politiei și a evita orice abuzuri cărora le-ar putea da nastere privilegiile, imunitatile, scutirile și facilitatile enumerate în prezenta convenție.2. Organizația va facilita, în măsura posibilitatilor, efectuarea lucrărilor de interes public în interiorul sau în apropierea oricarei proprietăți imobiliare care îi este data în folosință pe teritoriile părților contractante.  +  Articolul 31În indeplinirea sarcinilor prevăzute la lit. e) paragraful 1 al art. 2 și, după caz, la lit. b) paragraful 2 al art. 2, acordurile internationale și reglementarile naționale privind intrarea pe, survolarea și siguranța teritoriului părților contractante implicate sunt obligatorii pentru Agentie, care va lua toate masurile necesare pentru aplicarea acestora.  +  Articolul 32În indeplinirea sarcinilor prevăzute la lit. e) paragraful 1 al art. 2 și, după caz, la lit. b) paragraful 2 al art. 2, Agentia va da acelor părți contractante care solicită toate informațiile necesare privind aeronavele despre care are cunoștința, în exercitarea functiilor sale, privind spatiul aerian al părții contractante interesate, astfel încât partea contractantă să poată verifica aplicarea acordurilor internationale și a reglementarilor naționale.  +  Articolul 33Părțile contractante recunosc necesitatea ca Agentia sa realizeze echilibrul sau financiar și se angajează sa puna la dispoziția acesteia mijloacele financiare corespunzătoare, în limitele și în condițiile definite de prezenta convenție și de Statutul Agentiei prezentat în Anexa I.  +  Articolul 341. Orice disputa survenita între doua sau mai multe părți contractante sau între una sau mai multe părți contractante și Organizație, care se referă la interpretarea, aplicarea și executarea acestei conventii, între care, în ceea ce priveste existenta, validitatea sau rezilierea acesteia, care nu a fost reglementata în termen de 6 luni pe cale de negocieri directe sau prin alta modalitate de solutionare, va fi supusă arbitrajului Curtii permanente de arbitraj de la Haga, conform Regulamentului facultativ de arbitraj al Curtii menționate.2. Arbitrii vor fi în numar de 3.3. Arbitrajul va avea loc la Haga. Biroul International al Curtii permanente de arbitraj va servi drept grefa și va furniza serviciile administrative, potrivit instructiunilor Curtii permanente de arbitraj.4. Deciziile Curtii permanente de arbitraj sunt obligatorii pentru părțile în disputa.  +  Articolul 351. Fără a prejudicia aplicarea prevederilor Anexei IV pentru recuperarea silita a tarifelor de ruta, tribunalele părților contractante sunt singurele care au competența sa judece dispute între Organizație, reprezentata de directorul general al Agentiei, și orice persoană fizica sau juridica, în legătură cu aplicarea actelor emise de Organizație.2. Fără a prejudicia aplicarea dispozițiilor Anexei IV în materie de recuperare silita a tarifelor de ruta, procedura este initiata pe teritoriul părții contractante:a) unde pârâtul își are domiciliul sau sediul;b) unde pârâtul își are un sediu comercial, dacă nici rezidenta, nici sediul înregistrat nu sunt situate pe teritoriul unei părți contractante;c) în absenta temeiurilor de competența menționate la lit. a) și b) de mai sus, la locul în care pârâtul își are bunurile;d) în absenta temeiurilor de competența menționate la lit. a), b) și c) de mai sus, la locul unde EUROCONTROL își are sediul.  +  Articolul 361. Modificările facute în conformitate cu condițiile prevăzute în prezenta convenție la Statutul Agentiei prezentat în Anexa I și la art. 16 ca urmare a dispozițiilor privind sistemul comun de tarife de ruta prezentat la Anexa IV sunt valabile și au efect pe teritoriul părților contractante.2. Dispozitiile fiscale prezentate în Anexa III și la art. 1-15 care includ dispozitii privind un sistem comun de tarife de ruta nu sunt susceptibile de a fi modificate de Adunarea Generală.3. Fiecare parte contractantă este angajata prin Anexa IV pe o perioadă de 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei conventii. Perioada de 5 ani se prelungeste automat pentru perioade de 5 ani. O parte contractantă care a notificat în scris Adunarii Generale, cu cel puțin doi ani înainte de expirarea perioadei în curs, că nu mai doreste prelungirea perioadei nu va mai fi angajata prin Anexa IV o dată cu expirarea acestei perioade.4. Drepturile și oblibațiile părții contractante care se retrage pot fi determinate, dacă este necesar, printr-un acord special incheiat între aceasta și Organizație.Acest acord va trebui să fie aprobat de Adunarea Generală cu unanimitatea voturilor exprimate, partea contractantă care se retrage neparticipand la vot.5. Partea contractantă care nu mai este angajata prin Anexa IV poate să notifice în orice moment în scris Adunarii Generale dorința ei de a fi din nou angajata prin termenii Anexei IV. Partea contractantă în cauza va fi din nou angajata prin Anexa IV în termen de 6 luni din ziua în care Adunarea Generală a acceptat aceasta cerere prin unanimitatea voturilor exprimate de părțile contractante participante la sistemul comun.Sus-numita parte contractantă este legata prin Anexa IV pentru o durată de 5 ani, începând din ziua în care a fost din nou legata prin Anexa IV. Aceasta durata este prelungita automat, în aceleasi condiții cu cele menționate la paragraful 3.  +  Articolul 37Părțile contractante se angajează sa faca Agentia beneficiara dispozițiilor legale în vigoare vizand salvgardarea continuitatii serviciilor de utilitate generală necesare pentru buna functionare a serviciilor operative.  +  Articolul 381. Prezenta convenție, astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 12 februarie 1981 și, ulterior, prin Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în 1997, va fi prelungita pentru o perioadă nedeterminata.2. O dată ce convenția astfel prelungita va fi fost în vigoare timp de 20 de ani, orice parte contractantă va putea inceta aplicarea convenției printr-o notificare scrisa, adresata Guvernului Regatului Belgiei, care va aviza, în consecința, guvernele celorlalte state contractante.Decizia de retragere va avea efect de la sfârșitul anului următor celui în care a fost notificata retragerea, cu condiția ca acordul special prevăzut la paragraful 3 de mai jos sa fi fost incheiat la acea data. În caz contrar, decizia de retragere va avea efect de la data stabilita în acordul special mentionat.3. Drepturile și oblibațiile, între care cele de natura financiară, ale părții contractante care se retrage vor fi determinate în cadrul unui acord special incheiat între aceasta și Organizație.Acest acord va trebui să fie aprobat prin unanimitatea voturilor exprimate de Adunarea Generală, partea contractantă care se retrage neparticipand la vot.4. Dacă numărul părților contractante se reduce sub 50% din numărul părților semnatare ale Protocolului din 1997 mentionat, Organizația poate fi dizolvata, sub rezerva unei decizii a Adunarii Generale, luata cu majoritatea voturilor exprimate.5. Dacă prin aplicarea celor de mai sus Organizația este dizolvata, personalitatea și capacitatea ei juridica vor continua sa existe, în sensul art. 4, în scopul lichidarii.  +  Articolul 391. Aderarea la prezenta convenție, astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 12 februarie 1981 și, ulterior, prin Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în 1997, de către orice stat nesemnatar al acestui din urma protocol, este supusă aprobării Adunarii Generale prin unanimitatea voturilor exprimate.2. Decizia de acceptare a aderarii este notificata statului nesemnatar de către președintele Adunarii Generale.3. Instrumentul de aderare va fi depus la Guvernul Regatului Belgiei, care va notifica guvernele celorlalte state semnatare și aderente.4. Aderarea va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni de la depunerea instrumentului de aderare.  +  Articolul 401. Aderarea la prezenta convenție, astfel cum a fost modificata prin Protocolul din 12 februarie 1981 și, ulterior, prin Protocolul deschis spre semnare la Bruxelles în 1997, este deschisa organizațiilor regionale de integrare economica, în condiții ce vor fi stabilite între părțile contractante și acele organizații care au ca membri unul sau mai multe dintre statele semnatare, aceste condiții urmand sa figureze într-un Protocol aditional al convenției.2. Instrumentul de aderare va fi depus la Guvernul Regatului Belgiei, care va notifica celorlalte părți.3. Aderarea unei organizații regionale de integrare economica va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni după depunerea instrumentului de aderare, cu condiția ca Protocolul aditional mentionat la paragraful 1 sa fi intrat în vigoare.Prezentul text armonizat al convenției și anexele sale sunt intocmite în limbile germana, engleza, bulgara, croata, daneza, spaniola, franceza, greaca, ungara, italiana, olandeza, norvegiana, portugheza, română, slovaca, slovena, suedeza, ceha și turca. În virtutea clauzei finale a Convenției internationale privind cooperarea pentru siguranța navigatiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, a clauzei finale a Protocolului din 12 februarie 1981 modificand numita convenție, precum și a clauzei finale a Protocolului deschis spre semnare la Bruxelles în 1997, armonizand numita convenție ca urmare a diferitelor modificari intervenite, textul în limba franceza va prevala în caz de nepotrivire între texte.  +  Anexa I STATUTUL AGENTIEI*)------- Notă *) Traducere.  +  Articolul 11. Agentia este organul răspunzător de indeplinirea obiectivelor și de executarea sarcinilor enuntate de convenție sau stabilite de Adunarea Generală ori de Consiliu și de organele din subordinea acestora. Ea stabileste și prezinta organelor competente propuneri privind exercitarea functiilor și executarea sarcinilor acestora, precum și a altor sarcini delegate Organizației. Ea acorda, de asemenea, asistența Adunarii Generale și Consiliului, precum și organelor din subordinea acestora la executarea functiilor lor de supraveghere.2. În exercitiul functiunilor sale, Agentia poate fi asistată, dacă este necesar, de experti civili și militari, desemnați de statele sau de organizațiile care presteaza serviciile în cauza.3. Agentia acționează ca punct de centralizare a cooperarii și coordonarii interguvernamentale în domeniul navigatiei aeriene. Ea prezinta propuneri și acorda sprijinul necesar pentru convergenta spre un sistem european uniform de management al traficului aerian și pentru punerea acestuia în aplicare.4. Agentia presteaza în special servicii de reglementare, informare, sprijin și consultanță părților contractante și, pe baza acordurilor incheiate în aplicarea art. 2 al convenției, unor organizații internationale recunoscute și unor state necontractante.5. În mod special, Agentia:a) coordonează planurile de punere în aplicare ale părților contractante, pentru a asigura convergenta spre un sistem european uniform de management al traficului aerian;b) examineaza problemele relevante din domeniul navigatiei aeriene studiate de Organizația Aviației Civile Internationale (O.A.C.I.) sau de alte organizații internationale din domeniul aviației civile, coordonează și prezinta modificari ale documentelor O.A.C.I.;c) elaboreaza propuneri de planuri detaliate vizand armonizarea și integrarea serviciilor și sistemelor de trafic aerian, în special componentele la sol și la bordul aeronavelor ale sistemelor de navigatie aeriana ale părților contractante, în vederea realizării unui sistem european uniform de management al traficului aerian;d) elaboreaza propuneri privind mecanismul de planificare și de organizare strategica a rutelor și a structurilor de sprijin al spatiului aerian, în colaborare cu experti civili și militari, desemnați de state;e) elaboreaza propuneri în scopul armonizării reglementarilor privind serviciile de trafic aerian, elaboreaza politici corelate sau comune pentru îmbunătățirea gestiunii traficului aerian pe și în apropierea aeroporturilor și sprijina îmbunătățirea eficacitatii și flexibilitatii folosirii spatiului aerian de către utilizatorii civili și militari;f) face propuneri sau joaca un rol consultativ în toate aspectele de politica generală și de planificare. Domeniul de actiune al Agentiei nu este limitat la managementul traficului aerian în ruta, ci, dimpotriva, este largit pentru a permite o abordare integrată, "poarta la poarta" a gestiunii traficului aerian. Pentru a pregati aceste propuneri, Agentia beneficiaza de asistența expertilor naționali;g) studiaza și promovează măsuri pentru îmbunătățirea eficacitatii și randamentului în domeniul navigatiei aeriene;h) elaboreaza criterii, proceduri și metode comune pentru a asigura o eficacitate și o calitate maxima a sistemelor de management al traficului aerian și al serviciilor de trafic aerian;i) coordonează programele de cercetare, dezvoltare, testare și evaluare (RDTE) ale organizațiilor naționale de management al traficului aerian, între altele, colectarea și difuzarea rezultatelor;j) realizează studii, teste și cercetari aplicate comune, precum și alte dezvoltari tehnice;k) defineste, concepe, pune la punct, valideaza și organizeaza realizarea unui sistem uniform de management al traficului aerian în Europa, sub egida Consiliului.6. Atunci când presteaza servicii de navigatie aeriana, Agentia are ca obiectiv:a) sa preintampine abordaje între aeronave;b) să asigure fluxul ordonat și rapid al traficului aerian;c) sa furnizeze consultanță și informații utile pentru executarea sigura și eficace a zborurilor;d) sa alerteze organele corespunzătoare cu privire la aeronavele care au nevoie de ajutorul serviciilor de cautare și salvare și sa dea acestor organe concursul necesar.7. Agentia va actiona în stransa colaborare cu organizațiile utilizatorilor, în scopul satisfacerii cat mai eficace și mai economic a necesitatilor aviației civile. Ea acționează în stransa colaborare cu autoritățile militare, în scopul satisfacerii în aceleasi condiții a necesitatilor speciale ale aviației militare.8. În scopul indeplinirii misiunii sale, Agentia poate, între altele, sa construiasca și sa exploateze cladirile și instalatiile care îi sunt necesare. Cu toate acestea, ea va recurge la serviciile tehnice naționale și la instalatiile naționale existente ori de cate ori acest lucru se justifica din punct de vedere tehnic și economic, pentru a evita munca dubla.  +  Articolul 21. Sub rezerva puterilor conferite Adunarii Generale și Consiliului, Agentia este administrata de un director general, care se bucura de o larga independenta manageriala în ceea ce priveste punerea în aplicare, folosirea și operarea eficienta a resurselor tehnice, financiare și de personal pe care le are la dispoziție. În acest sens, el poate lua orice măsuri pe care le considera necesare pentru a-și îndeplini oblibațiile.2. Cu toate acestea, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului, în conformitate cu prevederile convenției, directorul general:a) elaboreaza programe de lucru anuale și cincinale, prezentand efectele asupra evolutiei costurilor și ratele unitare;b) pregătește planul financiar cincinal și bugetul, inclusiv oblibațiile financiare, și, asa cum este prevăzut în Anexa IV, ratele unitare și tarifele;c) prezinta Consiliului un raport anual asupra activităților și situației financiare a Organizației;d) prezinta principiile care guverneaza structura generală a Agentiei, detaliile acestei structuri fiind în raspunderea exclusiva a directorului general.3. În plus, directorul general:a) prezinta rapoarte la intervale regulate și cere instrucțiuni Consiliului ori de cate ori obiectivele sau termenele risca sa nu fie indeplinite ori limitele sau plafoanele financiare risca să fie depășite sau în cazul unor modificari majore aduse programelor;b) negociaza acordurile prevăzute la art. 2 al convenției în cadrul directivelor date de Consiliu.  +  Articolul 3Directorul general elaboreaza și prezinta Consiliului spre aprobare regulamentul contractelor privind:a) incheierea de contracte pentru furnizarea de bunuri și servicii Organizației;b) furnizarea de bunuri și servicii de către Organizație;c) vanzarea sau lichidarea activelor excedentare.  +  Articolul 4Directorul general elaboreaza și prezinta Consiliului spre aprobare Regulamentul financiar care stabileste, între altele, condițiile care guverneaza plata contribuțiilor naționale, precum și condițiile de recurgere la împrumuturi de către Agentie, și asigura un bun management financiar, inclusiv auditul intern.  +  Articolul 51. Fără a prejudicia dreptul părților contractante de a prezenta propuneri, directorul general elaboreaza și prezinta Consiliului spre aprobare Statutul administrativ al personalului Agentiei:a) acesta va include, între altele, prevederi referitoare la naționalitatea personalului, procedurile și principiile de selectare și recrutare, scara de salarii, pensii, impozite interne, incompatibilitățile, secretul profesional și continuitatea în serviciu;b) personalul Agentiei va fi recrutat dintre cetatenii părților contractante. Personalul din statele necontractante poate fi folosit în cadrul acordurilor prevăzute la art. 2 paragraful 3 al convenției sau, în cazuri excepționale, pe baza unei decizii bine motivate de către directorul general.2. Tribunalul Administrativ al Organizației Internationale a Muncii este singurul competent sa judece litigii între Organizație și personalul Agentiei, cu excluderea totala a oricarei alte jurisdictii, naționale sau internationale.  +  Articolul 61. Directorul general este numit de Adunarea Generală pe o perioadă de 5 ani, cu o majoritate ponderata, sub rezerva ca aceasta majoritate să fie de minimum trei pătrimi din voturile ponderate exprimate, potrivit ponderarii prevăzute la art. 11 al convenției, și cel puțin trei pătrimi dintre părțile contractante să își fi exprimat votul. Mandatul acestuia poate fi reinnoit o singură dată, în acelasi mod. Statutul directorului general este aprobat de Consiliu.2. Directorul general reprezinta Organizația în justiție și în toate actele vietii civile.3. În plus, în conformitate cu politicile stabilite de Adunarea Generală și de Consiliu, directorul general:a) poate numi personalul și poate să îl concedieze în conformitate cu Statutul administrativ al personalului; angajarile în functii de gradul A1 și A2 pentru un termen normal de serviciu de 5 ani, care poate fi reinnoit o singură dată, sunt prezentate spre aprobare Consiliului;b) poate contracta împrumuturi, în condițiile prevăzute în Regulamentul financiar și în limitele stabilite în acest scop de Consiliu;c) poate incheia contracte, în conformitate cu Regulamentul contractelor mentionat la art. 3 și în limitele stabilite în acest scop de Consiliu;d) elaboreaza și prezinta Consiliului spre aprobare Regulamentul privind protectia datelor, prevăzut la art. 7 paragraful 2 lit. I din convenție;e) elaboreaza și prezinta Consiliului spre aprobare regulile și procedurile aplicabile normelor, specificatiilor și practicilor referitoare la sistemele și serviciile de gestionare a traficului aerian.4. Directorul general se achită de aceste functii fără a anunta, în prealabil, Consiliul, dar în toate cazurile va tine la curent Consiliul în legătură cu masurile luate în exercitarea puterilor amintite anterior.5. Consiliul va stabili condițiile în care directorul general poate fi inlocuit, în cazul în care nu își poate îndeplini indatoririle.  +  Articolul 71. Bugetul trebuie să fie echilibrat în ceea ce priveste veniturile și cheltuielile. Estimari ale tuturor veniturilor și cheltuielilor Agentiei vor fi facute pentru fiecare exercitiu bugetar.2. Exercitiul bugetar începe la 1 ianuarie și se termina la 31 decembrie.3. Proiectul bugetului și planul financiar cincinal sunt prezentate Consiliului spre aprobare de către directorul general cel mai tarziu la 31 octombrie al anului precedent.  +  Articolul 81. Organizația poate recurge la împrumuturi pe piețele financiare internationale pentru a obtine resursele necesare pentru indeplinirea obiectivelor sale.2. Organizația poate contracta împrumuturi pe piețele financiare internationale ale unei părți contractante, în conformitate cu legea naționala privind imprumuturile interne sau, în absenta unei asemenea reglementari, cu acordul părții contractante.3. Regulamentul financiar stabileste procedurile prin care organizația poate contracta și rambursa împrumuturi.4. Fiecare buget și fiecare plan financiar cincinal stabilesc suma maxima pe care Organizația o poate imprumuta în cursul anilor acoperiți de buget și de planul financiar cincinal.5. În problemele la care se referă prezentul articol Organizația acționează de comun acord cu autoritățile competente ale părților contractante sau cu băncile de emisiune ale acestora.  +  Articolul 9Bugetul și planul financiar cincinal pot fi revizuite în timpul exercitiului bugetar, dacă imprejurarile o cer, în conformitate cu cerințele prevăzute pentru elaborarea și aprobarea acestora.  +  Articolul 101. Conturile tuturor incasarilor și cheltuielilor bugetare și managementul financiar al Agentiei vor fi examinate anual de către un Birou de audit.2. Biroul de audit va fi ajutat de auditori-consilieri externi. Firma externa de auditori-consilieri va fi numita de Consiliu pe un termen de 3 ani, potrivit lit. f) paragraful 2 al art. 7 din convenție.3. Verificarea efectuata de Biroul de audit împreună cu auditorii-consultanti externi are ca obiect constatarea regularitatii incasarilor și cheltuielilor și asigurarea unei bune gestiuni financiare. Biroul de audit prezinta Consiliului, la incheierea fiecarui exercitiu bugetar, un raport, la care se anexeaza observatiile Agentiei. Consiliul poate da dispoziție Agentiei sa ia masurile corespunzătoare recomandate în raportul de audit, potrivit lit. a) paragraful 2 al art. 7 din convenție.4. Biroul de audit va asigura ca în cadrul Agentiei este pus la punct un mecanism de control intern corespunzător, conform practicii și principiilor de management.5. Biroul de audit, în conformitate cu mandatul sau, poate examina orice alte probleme financiare ale Agentiei.  +  Articolul 111. La cererea Consiliului, actionand din proprie inițiativă sau la cererea directorului general, serviciile Agentiei pot face obiectul unor inspecții administrative sau tehnice.2. Aceste inspecții sunt efectuate de agenti aparținând administratiilor părților contractante, cu asistența externa, dacă este cazul. Fiecare grup de inspecție trebuie să fie format din cel puțin două persoane de naționalitati diferite. Orice grup de inspecție va trebui sa includa, în măsura posibilitatilor, o persoană care a participat la o inspecție anterioara.  +  Articolul 12Consiliul stabileste limbile de lucru ale Agentiei.  +  Articolul 13Agentia va emite publicatiile necesare pentru functionarea sa.  +  Articolul 14Toate proiectele de modificare a Statutului sunt supuse spre aprobare Adunarii Generale, în conformitate cu prevederile lit. d) paragraful 1 al art. 6 din convenție.  +  Anexa II Regiuni de Informare a Zborurilor*)------- Notă *) Traducere.Republica Federala GermaniaRegiunea superioara de informare a zborurilor BerlinRegiunea superioara de informare a zborurilor HanovraRegiunea superioara de informare a zborurilor RheinRegiunea de informare a zborurilor BremenRegiunea de informare a zborurilor DusseldorfRegiunea de informare a zborurilor FrankfurtRegiunea de informare a zborurilor MunchenRegiunea de informare a zborurilor BerlinRepublica AustriaRegiunea de informare a zborurilor VienaRegatul Belgiei - Marele Ducat de LuxemburgRegiunea superioara de informare a zborurilor BruxellesRegiunea de informare a zborurilor BruxellesRepublica BulgariaRegiunea de informare a zborurilor SofiaRegiunea de informare a zborurilor VarnaRepublica CipruRegiunea de informare a zborurilor NicosiaRepublica CroatiaRegiunea de informare a zborurilor ZagrebRegatul DanemarceiRegiunea de informare a zborurilor CopenhagaRegatul SpanieiRegiunea superioara de informare a zborurilor MadridRegiunea de informare a zborurilor MadridRegiunea superioara de informare a zborurilor BarcelonaRegiunea de informare a zborurilor BarcelonaRegiunea superioara de informare a zborurilor Insulele CanareRegiunea de informare a zborurilor Insulele CanareRepublica Franceza-Monaco*Regiunea superioara de informare a zborurilor FranțaRegiunea de informare a zborurilor ParisRegiunea de informare a zborurilor BrestRegiunea de informare a zborurilor BordeauxRegiunea de informare a zborurilor Marseille*Regiunea de informare a zborurilor ReimsRegatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de NordRegiunea superioara de informare a zborurilor ScotiaRegiunea de informare a zborurilor ScotiaRegiunea superioara de informare a zborurilor LondraRegiunea de informare a zborurilor LondraRepublica GreciaRegiunea superioara de informare a zborurilor AtenaRegiunea de informare a zborurilor AtenaRepublica UngariaRegiunea de informare a zborurilor BudapestaIrlandaRegiunea superioara de informare a zborurilor ShannonRegiunea de informare a zborurilor ShannonRegiunea de tranzit oceanic Shannon, delimitata de urmatoarele coordonate: 51° Nord 15° Vest, 51° Nord 8° Vest, 48°30' Nord 8° Vest, 49° Nord 15° Vest, 51° Nord 15° Vest la un nivel de zbor 55 și mai sus.Republica ItaliaRegiunea superioara de informare a zborurilor MilanoRegiunea superioara de informare a zborurilor RomaRegiunea superioara de informare a zborurilor BrindisiRegiunea de informare a zborurilor MilanoRegiunea de informare a zborurilor RomaRegiunea de informare a zborurilor BrindisiRepublica MaltaRegiunea de informare a zborurilor MaltaRegatul NorvegieiRegiunea superioara de informare a zborurilor OsloRegiunea superioara de informare a zborurilor StavangerRegiunea superioara de informare a zborurilor TrondheimRegiunea superioara de informare a zborurilor BodoRegiunea de informare a zborurilor OsloRegiunea de informare a zborurilor StavangerRegiunea de informare a zborurilor TrondheimRegiunea de informare a zborurilor BodoRegiunea de informare a zborurilor oceanice BodoRegatul OlandeiRegiunea de informare a zborurilor AmsterdamRepublica PortugaliaRegiunea superioara de informare a zborurilor LisabonaRegiunea de informare a zborurilor LisabonaRegiunea de informare a zborurilor Santa MariaRomâniaRegiunea de informare a zborurilor BucureștiRepublica SlovacaRegiunea de informare a zborurilor BratislavaRepublica SloveniaRegiunea de informare a zborurilor LjubljanaRegatul SuedieiRegiunea superioara de informare a zborurilor MalmoRegiunea superioara de informare a zborurilor StockholmRegiunea superioara de informare a zborurilor SundsvallRegiunea de informare a zborurilor MalmoRegiunea de informare a zborurilor StockholmRegiunea de informare a zborurilor SundsvallConfederatia ElvetianaRegiunea superioara de informare a zborurilor ElvetiaRegiunea de informare a zborurilor ElvetiaRepublica CehaRegiunea de informare a zborurilor PragaRepublica TurcaRegiunea de informare a zborurilor AnkaraRegiunea de informare a zborurilor Istanbul  +  Anexa III DISPOZITII FISCALE*)-------- Notă *) Traducere.  +  Articolul 11. Fără a prejudicia exonerarile prevăzute la art. 22 și 23 din convenție, atunci când Organizația, în exercitiul activităților sale oficiale, procedeaza la achizitii substantiale de bunuri sau folosește servicii de valoare importanța, pentru care s-au platit ori sunt platibile impozite, taxe sau tarife indirecte (inclusiv impozitele, taxele și tarifele aplicate la importuri, altele decat cele menționate la art. 23 paragraful 1 al convenției), ori de cate ori este posibil guvernele statelor membre iau măsuri corespunzătoare pentru a anula efectele pe care le au asupra Organizației asemenea impozite, taxe sau tarife, prin intermediul unor ajustari ale contribuțiilor financiare la Organizație sau prin rambursarea către Organizație a unei sume echivalente cu impozitele, taxele sau tarifele platite; aceasta poate face și ea obiectul unei scutiri.2. În ceea ce priveste plățile pe care Organizația trebuie să le faca în favoarea statelor membre pentru investițiile facute de acele state, în măsura în care costul acestora urmeaza să fie rambursat de Organizație, statele respective vor asigura ca extrasele lor de cont privind aceste sume nu vor include impozite, taxe și tarife, de plată cărora Organizația a fost scutita sau care au fost rambursate ori care au facut obiectul unei ajustari a contribuțiilor financiare platibile Organizației, dacă Organizația a facut ea insasi acele investitii.3. Prevederile acestui articol nu se aplică impozitelor, taxelor și tarifelor percepute la plata pentru servicii de utilitate generală.  +  Articolul 2Bunurile dobandite de Organizație, care intra sub incidența art. 1 paragraful 1, nu pot fi vandute sau instrainate în alt fel decat potrivit condițiilor stabilite de guvernele statelor implicate.  +  Articolul 31. Directorului general al Agentiei și membrilor personalului Organizației li se va aplica un impozit în beneficiul Organizației asupra salariilor și indemnizatiilor platite de Organizație, în conformitate cu regulile și condițiile stabilite de Adunarea Generală. Aceste salarii și indemnizatii sunt scutite de impozitele naționale pe venituri.Salariile și indemnizatiile scutite de impozitul național asupra veniturilor pot fi totusi luate în considerare de statele membre la evaluarea valorii impozitului asupra celorlalte venituri ale beneficiarilor salariilor și indemnizatiilor.2. Paragraful 1 nu se aplică pensiilor și rentelor platite de Organizație.3. Numele, titlurile, adresele, salariile și, acolo unde este cazul, pensiile salariatilor și ale fostilor salariati, cărora le sunt aplicabile dispozitiile paragrafelor 1 și 2 ale prezentului articol, sunt comunicate periodic statelor membre.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei anexe Organizația va actiona coordonat cu autoritățile responsabile ale statelor membre interesate.  +  Articolul 51. Prezenta anexa inlocuieste Protocolul aditional la convenție, semnat la Bruxelles la 6 iulie 1970, astfel cum a fost modificat prin Protocolul semnat la Bruxelles la 21 noiembrie 1978, ambele modificate la randul lor prin art. XXXVIII al Protocolului de modificare a Convenției, semnat la Bruxelles la 12 februarie 1981.2. Indiferent de prevederile paragrafului 1 de mai sus, oblibațiile rezultand din art. 3 al Protocolului aditional din 6 iulie 1970 vor continua să aibă efecte până la eliminarea în intregime a creanțelor și obligațiilor.  +  Anexa IV DISPOZITII PRIVIND SISTEMUL COMUN DE TARIFE DE RUTA  +  Articolul 1Părțile contractante sunt de acord sa continue gestionarea unui sistem comun pentru stabilirea, facturarea și colectarea tarifelor de ruta pe baza unui tarif unic pe zbor și sa foloseasca în acest scop serviciile EUROCONTROL.  +  Articolul 2Organizația va stabili, va factura și va colecta tarifele de ruta percepute de la utilizatorii serviciilor de navigatie aeriana de ruta, pe baza propunerilor părților contractante care participa la sistemul comun de tarife de ruta.  +  Articolul 3În materie de tarife de ruta, Consiliul constituie organul răspunzător pentru stabilirea modalitatilor de executare a deciziilor Adunarii Generale, referitoare la tarifele de ruta și pentru supervizarea sarcinilor Agentiei în acest domeniu.În particular, Consiliul:a) pregătește decizii pentru Adunarea Generală în problemele de politica a tarifelor de ruta;b) stabileste unitatea de cont în care se exprima tarifele de ruta;c) stabileste, în conformitate cu deciziile luate pe baza art. 6 paragraful 2 din prezenta convenție, condițiile de aplicare a sistemului, inclusiv condițiile de plată, precum și ratele unitare, tarifele și perioadele lor de aplicare;d) aproba rapoartele privind activitatea EUROCONTROL în domeniul tarifelor de ruta;e) adopta Regulamentul financiar aplicabil sistemului tarifelor de ruta;f) aproba anexele bugetare referitoare la activitățile EUROCONTROL în domeniul tarifelor de ruta.  +  Articolul 4Tarifele de ruta figurand pe o factura emisa de Organizație constituie o taxa unica datorata pentru fiecare zbor, care constituie o creanta unica a EUROCONTROL, platibila la sediul acesteia.  +  Articolul 51. Taxa este platibila de către persoana care era operatorul aeronavei la momentul efectuării zborului. Taxa constituie o creanta privilegiata asupra aeronavei pentru care este datorata, indiferent în mainile cui se afla, dacă legea părții contractante în cauza o permite.2. În cazul în care pentru identificarea zborului este folosit un indicativ O.A.C.I. sau alt indicativ recunoscut, EUROCONTROL poate considera ca operatorul este organismul de exploatare a aeronavelor, caruia acel indicativ i-a fost atribuit sau este în curs de atribuire în momentul zborului ori care este identificat în planul de zbor depus sau care se identifica prin folosirea indicativului O.A.C.I. sau cu orice alt indicativ recunoscut în comunicatiile cu serviciile de control al traficului aerian sau prin orice alt mijloc.3. Dacă identitatea operatorului nu este cunoscuta, se va considera ca operator este proprietarul aeronavei, în afara doar de cazul în care acesta dovedeste cine era operatorul aeronavei.4. Operatorul și proprietarul aeronavei sunt tinuti, solidar și fiecare în parte, raspunzatori pentru plata tarifului, dacă legea părții contractante interesate o permite.  +  Articolul 61. Dacă suma datorata nu a fost plătită, se pot lua măsuri de executare silită. Aceste măsuri pot include arestarea sau punerea în vanzare de aeronave, dacă legea părții contractante pe teritoriul careia a aterizat aeronava o permite.2. Masurile pot include, de asemenea, la cererea EUROCONTROL, revizuirea de către o parte contractantă sau de către orice organism competent a autorizațiilor administrative legate de activitatea de transport aerian sau de gestiunea traficului aerian, eliberate unui utilizator care datorează tarife, dacă legislatia relevanta o permite.  +  Articolul 71. Procedurile de recuperare a sumei datorate pot fi instituite fie de EUROCONTROL, fie, la cererea EUROCONTROL, de o parte contractantă sau de organul autorizat în acest sens de partea contractantă.2. Recuperarea se face pe cale judiciara sau administrativa.3. Fiecare parte contractantă informeaza EUROCONTROL asupra procedurilor aplicate în acel stat, ca și asupra curtilor, tribunalelor sau autorităților administrative competente.  +  Articolul 8Procedurile de recuperare vor fi instituite pe teritoriul părții contractante:a) acolo unde debitorul își are domiciliul sau sediul;b) acolo unde debitorul are un birou cu activitate comerciala, dacă nici domiciliul și nici sediul nu sunt situate pe teritoriul părții contractante;c) acolo unde debitorul poseda bunuri, în absenta competentelor menționate la lit. a) și b);d) acolo unde EUROCONTROL își are sediul, în absenta competentelor menționate la lit. a) - c).  +  Articolul 91. Dispozitiile art. 5-8 nu exclud ca orice parte contractantă sau orice organ autorizat de o parte contractantă, actionand la cererea EUROCONTROL, sa procedeze la recuperarea sumei datorate prin arestarea sau punerea silita în vanzare de aeronave, potrivit procedurii administrative sau judiciare a părții contractante respective.2. Puterea de arestare silita sau de punere în vanzare silita de aeronave se extinde asupra echipamentelor, pieselor de schimb, combustibilului, materialelor și documentelor aeronavei arestate sau vandute.3. Validitatea și efectele arestarii sau punerii silite în vanzare sunt determinate de legislatia părții contractante pe teritoriul careia este pusa în aplicare arestarea.  +  Articolul 10EUROCONTROL are capacitatea de a institui proceduri în fața curtilor, tribunalelor și autorităților administrative competente ale statelor care nu sunt părți la aceasta convenție.  +  Articolul 11Vor fi recunoscute și executate în celelalte părți contractante urmatoarele decizii luate intr-o parte contractantă:a) hotărârile definitive ale unei curti sau ale unui tribunal;b) deciziile administrative care au facut obiectul unei revizuiri de către o curte sau un tribunal, dar care nu mai sunt în aceasta situație, fie pentru ca tribunalul a respins apelul printr-o decizie finala, fie deoarece apelul a fost retras sau pentru ca la momentul introducerii actiunii termenul de recurs expirase.  +  Articolul 12Deciziile menționate la art. 11 nu vor fi recunoscute sau puse în aplicare în urmatoarele cazuri:a) dacă curtea, tribunalul sau autoritatea administrativa a părții contractante de origine nu a fost competența în conformitate cu art. 8;b) dacă decizia este în mod manifest incompatibila cu ordinea publică a părții contractante careia i se adreseaza cererea;c) dacă debitorul nu a primit notificare privind decizia autorității administrative sau privind introducerea actiunii în instanța în timp util pentru a-și organiza apararea sau pentru a introduce recurs la o curte sau la un tribunal;d) dacă proceduri privind acelasi tarif de ruta au fost incepute anterior și sunt inca pe rolul unei curti, tribunal sau autorități administrative a părții contractante careia i se adreseaza cererea;e) dacă decizia este incompatibila cu o decizie referitoare la acelasi tarif de ruta luata în partea contractantă careia i se adreseaza cererea;f) dacă curtea, tribunalul sau autoritatea administrativa a părții contractante de origine, pentru a ajunge la o decizie, a luat o decizie preliminara asupra unei probleme privind statutul sau capacitatea legala a unei persoane fizice, dreptul de proprietate reiesind din regimul matrimonial, testamente sau succesiuni, într-un mod care se afla în conflict cu o regulă de drept international privat a părții contractante în care se cere recunoasterea, în afara doar de cazul în care, și prin aplicarea regulilor de drept international ale acelei părți contractante, s-ar fi ajuns la acelasi rezultat.  +  Articolul 13Deciziile menționate la art. 11, care sunt executorii în partea contractantă de origine, sunt puse în executare conform legislației în vigoare în partea contractantă careia i se adreseaza cererea. Dacă este necesar, decizia poate fi reinvestita cu titlu executoriu, la simpla cerere, de o curte, tribunal sau de o autoritate administrativa în partea contractantă careia i se adreseaza cererea.  +  Articolul 141. Cererea va fi însoțită de:a) o copie autentificata de pe decizie;b) în cazul unei decizii date în lipsa de o curte sau de un tribunal, originalul sau o copie autentificata de pe documentul timp util;c) în cazul unei decizii administrative, un document dovedind ca au fost respectate prevederile art. 11;d) orice document dovedind ca decizia este executorie în partea contractantă de origine și ca debitorul a primit în timp util notificare privind decizia.2. O traducere autentificata a documentelor va fi pusa la dispoziție, dacă este ceruta de către curtea, tribunalul sau autoritatea administrativa din partea contractantă careia i se adreseaza cererea. Nu se cere legalizarea sau alta forma similara.  +  Articolul 151. Cererea poate fi respinsa numai pentru unul dintre motivele stabilite la art. 12. Decizia nu poate fi în nici un caz revizuita pe fond în partea contractantă careia i se adreseaza cererea.2. Procedura pentru recunoasterea și executarea deciziei este guvernata de legea părții contractante careia i se adreseaza cererea, în măsura în care prezenta convenție nu stabileste altfel.  +  Articolul 16Suma perceputa de EUROCONTROL este plătită părților contractante în conformitate cu deciziile Consiliului.  +  Articolul 17Atunci când creanta este recuperata de o parte contractantă, suma perceputa va fi plătită fără intarziere către EUROCONTROL, care va aplica procedura prevăzută la art. 16. Cheltuielile de recuperare suportate de acea parte contractantă vor fi debitate EUROCONTROL.  +  Articolul 18Autoritățile competente ale părților contractante coopereaza cu EUROCONTROL la stabilirea și incasarea tarifelor de ruta.  +  Articolul 19Dacă Consiliul decide în unanimitate sa abandoneze recuperarea unui tarif de ruta, părțile contractante interesate pot lua orice măsuri pe care le considera potrivite. Intr-un asemenea caz, dispozitiile prezentei conventii, referitoare la recuperarea, recunoasterea și executarea deciziilor, inceteaza sa mai fie aplicabile. ------- (la 29-01-1999, CONVENȚIA INTERNATIONALĂ EUROCONTROL din 13 decembrie 1960 a fost modificată de Articolul 1 din PROTOCOLUL din 27 iunie 1997 conținut de ORDONANȚA nr. 21 din 28 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 29 ianuarie 1999 ) ----