LEGE nr. 122 din 16 octombrie 1996 (*actualizata*)privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor şi al uniunilor acestora(actualizata până la data de 16 decembrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 25 octombrie 1996. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 16 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.---------------Titlul legii a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.  +  Articolul 1 (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor sunt asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamant al salariatilor, în vederea sprijinirii şi intrajutorarii financiare a membrilor lor. Membrii unei case de ajutor reciproc a salariatilor pot fi numai persoane fizice salariate. Casele de ajutor reciproc ale salariatilor îşi desfăşoară activitatea exclusiv cu membrii acestora. (2) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor, constituite potrivit alin. (1), se pot asocia în uniuni teritoriale afiliate la Uniunea Naţionala a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariatilor din România, denumita în continuare Uniunea Naţionala, în scopul reprezentarii la nivel naţional şi international. Casele de ajutor reciproc nu pot fi afiliate în acelasi timp la doua sau mai multe uniuni teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. (3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor au obligaţia de a prezenta anual situaţiile financiare uniunilor teritoriale judetene, Uniunii Naţionale, precum şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judetene şi a municipiului Bucureşti. (4) Uniunea Naţionala primeste, verifica şi centralizeaza situaţiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor şi ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanţelor Publice.---------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.Alin. (1) şi (2) ale art. 1 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003.  +  Articolul 1^1 (1) Obiectul de activitate al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor îl constituie acordarea către membrii săi de împrumuturi cu dobânda care se reintoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare. (2) Uniunea Naţionala, precum şi uniunile constituite la nivel teritorial urmaresc asigurarea stabilitatii financiare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor şi presteaza servicii adaptate specificului activităţii acestora. (3) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor acorda împrumuturi numai membrilor lor, pe baza unor contracte de împrumut în forma scrisa, din care să rezulte clar toţi termenii şi condiţiile de acordare prevăzute în statut. Contractele de împrumut sunt titluri executorii. (4) Prin dispozitiile statutare casele de ajutor reciproc ale salariatilor trebuie să se asigure ca fondurile lor, rezervele şi lichiditatile sunt suficiente pentru a asigura echilibrul structurii financiare şi aplicarea regulilor de previziune şi de risc în acordarea imprumuturilor.---------------Art. 1^1 a fost introdus de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.Alin. (1) al art. (1^1) a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003.  +  Articolul 1^2 (1) Fondul utilizat de casa de ajutor reciproc pentru acordarea de împrumuturi membrilor săi este constituit din fondul social format din: cotizatiile lunare ale membrilor, la care se pot adauga taxele de inscriere, dobanzile primite pentru disponibilul din contul curent deschis la bănci sau alte institutii financiare de credit, dobanzile primite pentru imprumuturile acordate, donatiile, sponsorizarile sau alte asemenea surse prevăzute de legislatia în vigoare. (2) Casele de ajutor reciproc nu pot atrage depozite de orice natura sau fonduri rambursabile, altele decat cele prevăzute la alin. (1).---------------Art. 1^2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003.  +  Articolul 2 (1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor se pot înfiinţa de către salariati sau alte persoane care obtin venituri de natura salariala, prin asociere, în unitatile în care acestia îşi desfăşoară activitatea sau la nivel teritorial.(1^1) Casele de ajutor reciproc ale salariatilor organizate la nivel teritorial îşi desfăşoară activitatea pe o raza teritoriala de operare proprie, stabilita prin actul constitutiv şi statut. Raza teritoriala de operare a unei case de ajutor reciproc reprezinta spatiul geografic în care casa de ajutor reciproc îşi desfăşoară activitatea. Raza teritoriala de operare a unei case de ajutor reciproc organizata la nivel teritorial poate cuprinde o arie determinata din cadrul unui oras, neputand exceda spatiului geografic al acestuia, ori poate cuprinde unul sau mai multe sate şi/sau comune limitrofe din raza unui judet. Razele teritoriale de operare ale caselor de ajutor reciproc nu se pot intrepatrunde. (2) Actul constitutiv şi statutul casei de ajutor reciproc a salariatilor se depun, împreună cu cererea pentru dobindirea personalitatii juridice, la judecatoria în a carei raza teritoriala aceasta îşi are sediul.---------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 3 septembrie 2003.  +  Articolul 3Casele de ajutor reciproc ale salariatilor şi uniunile acestora se constituie, se organizeaza şi funcţionează ca persoane juridice potrivit dispoziţiilor prezentei legi, precum şi ale Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundatii, cu modificările şi completările ulterioare.---------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.  +  Articolul 4Modul de asociere, de organizare şi functionare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor se stabileste prin statutele proprii.  +  Articolul 4^1 (1) Uniunea Naţionala şi uniunile teritoriale supraveghează activitatea caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. (2) Uniunea Naţionala controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor reciproc ale salariatilor. (3) Uniunea Naţionala poate initia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariatilor sau a uniunilor teritoriale, în condiţiile legii.---------------Art. 4^1 a fost introdus de LEGEA nr. 135 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.  +  Articolul 5Actele şi operaţiunile caselor de ajutor reciproc ale salariatilor, facute în legătură cu obiectul de activitate al acestora, sunt scutite de orice impozite şi taxe.  +  Articolul 6În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, care funcţionează în baza Decretului nr. 358/1949, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile legale, înregistrîndu-se la judecatoria în a carei raza teritoriala îşi au sediul.  +  Articolul 7Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 358/1949 privind organizarea caselor de ajutor reciproc pe linga sindicate, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 25 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUICONSTANTIN DAN VASILIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 30 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORADRIAN NASTASE------------------