NORME METODOLOGICE din 11 aprilie 2001de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001  Notă
  *) Aprobate prin HOTARÂREA nr. 384 din 11 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 aprilie 2001.
   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Cetățenii români cu domiciliul în România, denumiți în continuare cetățeni români, care lucrează în străinătate, beneficiază de protecție în condițiile stabilite de Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate și de acordurile, înțelegerile, tratatele sau convențiile încheiate de Guvernul României, prin autoritățile competente, cu autoritățile publice similare din alte state.  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor și a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000 referitoare la:a) acreditarea persoanelor juridice prevăzute la art. 5 din această lege ca agenți de ocupare a forței de muncă, pentru a desfășura activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate;b) medierea în vederea angajării cetățenilor români în străinătate;c) protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;d) coordonarea și controlul activității de ocupare a forței de muncă în străinătate.  +  Capitolul 2 Acreditarea agenților de ocupare a forței de muncă  +  Articolul 3(1) Agenții de ocupare a forței de muncă pot desfășura activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au prevăzut în actul constitutiv, în cadrul obiectului de activitate, "Selecția și plasarea forței de muncă", cod 7450, activitate prevăzută în Clasificarea Activităților din Economia Naționala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997;b) sunt acreditați de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.(2) Se supun procedurii de acreditare și filialele societăților comerciale prevăzute la art. 5 lit. a) din Legea nr. 156/2000.(3) Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, executa lucrări sau prestează servicii în străinătate în temeiul unui contract și detaseaza propriii salariați în acest scop nu sunt considerați agenți de ocupare a forței de muncă în sensul prevederilor Legii nr. 156/2000 și în aceasta situație nu sunt supuși obligației de a îndeplini condițiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4În sensul prevederilor art. 8 din Legea nr. 156/2000, acreditarea agenților de ocupare a forței de muncă consta în evaluarea și recunoașterea capacității acestora de a presta servicii de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate.  +  Articolul 5În vederea obținerii acreditării agentul de ocupare a forței de muncă va depune la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale o cerere însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 3 alin. (1) lit. a);b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă camera de comerț și industrie judeteana, respectiv Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în a carei raza teritorială își are sediul, precum și dovada din care să rezulte că nu s-au operat cereri de înscrieri de mențiuni referitoare la existenta unei hotărâri judecătorești definitive pentru săvârșirea de infracțiuni în legătură cu activitatea pe care o desfășoară, la punerea sub interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de faliment, cedarea contractului în favoarea altei persoane juridice sau existenta unei hotărâri judecătorești definitive în defavoarea sa privind litigii contractuale;c) dovada prin care se atesta bonitatea, eliberata de banca la care își are deschis contul;d) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligațiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, precum și la Fondul asigurărilor sociale de sănătate;e) memoriu însoțit de acte, după caz, din care să rezulte condițiile și modul în care se va desfășura activitatea de mediere: spațiul, dotările și echipamentele utilizate, numărul, structura și calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relații cu parteneri de mediere străini; posibilitatea organizării unei bănci de date cu privire la ofertele și solicitarile de locuri de muncă, precum și informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificarile și aptitudinile solicitanților aflați în evidenta;f) calcule estimative pentru tarifele serviciilor de mediere.  +  Articolul 6(1) Dacă din verificarea documentelor prevăzute la art. 5 rezultă ca agentul de ocupare a forței de muncă îndeplinește condițiile pentru a presta activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va elibera, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea documentației, un certificat de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.(2) Certificatul de acreditare va fi eliberat numai persoanei împuternicite, în scris, de agentul de ocupare a forței de muncă. (la 27-04-2001, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul 2 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 384 din 11 aprilie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 27 aprilie 2001 ) (3) În cazul neacordarii acreditării Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va comunică în scris agentului de ocupare a forței de muncă, în termenul prevăzut la alin. (1), motivele care au stat la baza luării acestei decizii.(4) Decizia Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind neacordarea acreditării poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competența, potrivit legii.  +  Capitolul 3 Condiții pentru desfășurarea activității de mediere  +  Articolul 7(1) Activitățile de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate constau, în principal, în:a) constituirea unei bănci de date privind solicitanții de locuri de muncă și ofertele de locuri de muncă în străinătate;b) identificarea locurilor de muncă oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din străinătate, ori de parteneri de mediere străini;c) publicarea locurilor de muncă și a condițiilor de ocupare a acestora;d) preselecția sau, după caz, selecția candidaților, corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite și în concordanta cu pregătirea, aptitudinile și interesele acestora;e) întreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de muncă oferite.(2) Pentru cuprinderea solicitanților de locuri de muncă în străinătate în banca de date a agentului de ocupare a forței de muncă nu se percep taxe.  +  Articolul 8(1) Agenții de ocupare a forței de muncă pot trimite cetățeni români pentru a fi angajați în străinătate numai după verificarea de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale a contractelor și certificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 156/2000.(2) Pentru certificarea prevăzută la alin. (1) agenții de ocupare a forței de muncă vor prezenta la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale următoarele documente:a) contractul original, dacă este încheiat în limba română, sau, după caz, traducerea legalizată a acestuia, precum și o copie xerox;b) fundamentarea tarifului serviciilor de mediere, în cazul în care acest tarif este achitat de solicitantul unui loc de muncă în străinătate;c) dovezi eliberate de organele competente privind achitarea la zi a obligațiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, precum și la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.  +  Articolul 9(1) Agenții de ocupare a forței de muncă sunt obligați sa comunice Ministerului Muncii și Solidarității Sociale orice modificare a nivelului tarifului serviciilor de mediere.(2) Dacă tarifele pentru prestarea serviciilor de mediere sunt încasate de la angajatori străini, agenții de ocupare a forței de muncă nu pot pretinde plata serviciilor de mediere și de la solicitanții de locuri de muncă în străinătate.(3) Agenții de ocupare a forței de muncă vor restitui, parțial sau total, tariful serviciilor de mediere încasat de la solicitanți, dacă nu reușesc să le ofere locuri de muncă în termenul stabilit prin contractele de mediere sau dacă, înainte de expirarea duratei contractului de mediere, beneficiarul acestui contract renunța la mediere.  +  Articolul 10Agenții de ocupare a forței de muncă nu vor percepe, în afară tarifului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. b), comisioane și nu vor pretinde garanții de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.  +  Articolul 11(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 156/2000 agenții de ocupare a forței de muncă încheie, în forma scrisă, cu cetățenii români care solicită sa lucreze în străinătate, contracte de mediere care vor cuprinde cel puțin elementele și clauzele prevăzute în anexa nr. 2.(2) Contractele de mediere pot fi încheiate numai după efectuarea operațiunilor de verificare și certificare prevăzute la art. 8 alin. (1).  +  Articolul 12(1) În vederea realizării controlului activității de mediere agenții de ocupare a forței de muncă au obligația să dețină și să prezinte, în original, contractul încheiat cu angajatorul din străinătate, certificat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, potrivit art. 8 alin. (1), precum și următoarele documente personale, în original sau în copie, după caz, ale cetățenilor români trimiși sa lucreze în străinătate:a) actul de identitate;b) pasaportul, paginile cu fotografia și cu viza;c) carnetul de muncă din care să rezulte ca i-a încetat activitatea în țara, în condițiile legii;d) acte de calificare;e) certificatul de sănătate;f) contractul de mediere;g) contractul individual de muncă, în limba română;h) certificatul de cazier judiciar;i) dovada emisă de Direcția Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei, din care să rezulte ca solicitantul nu are interdicția legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulație în afară granițelor tarii.(2) Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația sa păstreze timp de 3 ani de la încetarea raporturilor de muncă ale cetățenilor români în străinătate documentele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 13Agenții de ocupare a forței de muncă sunt obligați sa transmită trimestrial Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, Situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.  +  Capitolul 4 Suspendarea sau retragerea acreditării  +  Articolul 14(1) Acreditarea agenților de ocupare a forței de muncă se suspenda în cazul încălcării uneia dintre obligațiile prevăzute la art. 8 alin. (1), la art. 9 alin. (1) și la art. 13, precum și în cazul în care aceștia nu mai îndeplinesc condițiile pentru acreditare prevăzute la art. 5 lit. c), d) și e).(2) Suspendarea acreditării agentului de ocupare a forței de muncă încetează după prezentarea dovezilor din care să rezulte ca motivele suspendării au fost eliminate.  +  Articolul 15(1) Retragerea acreditării agentului de ocupare a forței de muncă are loc în următoarele situații:a) încălcarea obligației privind încheierea actului adițional la contractul individual de muncă, potrivit art. 12 alin. (2) din Legea nr. 156/2000;b) dacă agentul de ocupare a forței de muncă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. a) și b);c) încălcarea prevederilor art. 9 alin. (2), ale art. 10, 11 și 12;d) după trecerea unei perioade de 6 luni de la data la care s-a comunicat suspendarea acreditării, dacă în acest interval suspendarea nu a încetat;e) dacă pe perioada suspendării acreditării desfășoară activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate;f) după aplicarea a doua suspendări ale acreditării.(2) Agentul de ocupare a forței de muncă căruia i s-a retras acreditarea poate solicita o noua acreditare, în condițiile legii, numai după un an de la comunicarea retragerii.(3) Agentul de ocupare a forței de muncă căruia i s-a retras de doua ori acreditarea pierde dreptul de a mai fi acreditat.(4) Acreditarea agenților de ocupare a forței de muncă se suspenda sau se retrage de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pe baza constatărilor efectuate de personalul propriu, împuternicit în acest sens, sau de inspectorii din cadrul Inspecției Muncii.(5) Decizia privind suspendarea sau retragerea acreditării se comunică în scris, în termen de 15 zile de la data constatărilor efectuate potrivit alin. (4), agentului de ocupare a forței de muncă în cauza și poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competența, potrivit legii.  +  Capitolul 5 Accesul la măsurile de protecție socială al cetățenilor români care lucrează în străinătate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori străini  +  Articolul 16(1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cetățenii români care lucrează în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori din străinătate vor beneficia de măsurile de protecție socială prevăzute de lege, dacă pe baza veniturilor declarate, realizate în străinătate, contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj și la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.(2) Pentru a beneficia de prestațiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de stat și al asigurărilor de șomaj cetățenii români care lucrează în străinătate trebuie să depună la instituțiile competente documentele corespunzătoare, după cum urmează:a) la casa teritorială de pensii, Declarația de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de stat, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;b) la agenția judeteana pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, Declarația de asigurare pentru șomaj, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.(3) Pentru a beneficia de prestațiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate cetățenii români care lucrează în străinătate se pot asigura, în condițiile legii, la casele teritoriale de sănătate în a căror rază își au domiciliul.  +  Articolul 17Cetățenii români care se angajează în străinătate în țările cu care România are încheiate acorduri internaționale de securitate socială beneficiază de drepturile de protecție socială prevăzute de aceste reglementări.  +  Capitolul 6 Coordonarea și controlul activității de ocupare a forței de muncă în străinătate  +  Articolul 18În aplicarea prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr. 156/2000 și ale prezentelor norme metodologice Ministerul Muncii și Solidarității Sociale desfășoară în principal următoarele activități:a) verifica și analizează documentația depusa de agenții de ocupare a forței de muncă în vederea acreditării și eliberează certificatele de acreditare;b) tine evidenta agenților de ocupare a forței de muncă acreditați și a situațiilor de suspendare sau de retragere a acreditării;c) verifica contractele și certifica îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 156/2000;d) urmărește desfășurarea activității de selecție și de plasare a forței de muncă, realizată de agenții de ocupare a forței de muncă acreditați;e) constata situațiile de încălcare a prevederilor legale și pe baza acestora ia măsuri de suspendare sau, după caz, de retragere a acreditării agenților de ocupare a forței de muncă;f) îndrumă agenții de ocupare a forței de muncă cu privire la criteriile de recrutare și de selecție a candidaților în vederea angajării în străinătate;g) cooperează cu instituții și agenții din străinătate cu privire la legislația în domeniul pieței muncii din statele pe al căror teritoriu cetățenii români sunt angajați prin intermediul agenților de ocupare a forței de muncă;h) tine evidenta ofertelor de locuri de muncă în baza contractelor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 156/2000 și a cetățenilor români angajați în străinătate;i) cooperează cu inspectoratele teritoriale de muncă pentru constatarea situațiilor de încălcare a prevederilor legale și pentru luarea măsurilor corespunzătoare.  +  Articolul 19(1) Misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României vor urmări și vor transmite Ministerului Muncii și Solidarității Sociale date și informații privind aplicarea nediscriminatorie a legislației locale și respectarea prevederilor legii române aplicabile, precum și modul în care agenții de ocupare a forței de muncă și persoanele angajate în străinătate își respecta obligațiile legale.(2) În cazurile în care se vor constata încălcări ale prevederilor legale ori contractuale misiunile diplomatice și oficiile consulare vor sesiza, direct sau la cererea autorităților române interesate, organele abilitate din statul pe al cărui teritoriu cetățenii români sunt angajați, în vederea reglementării situației.  +  Capitolul 7 Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 20(1) Agenții economici care au primit avizul sa plaseze forta de muncă pe teritoriul Statului Israel și au contracte în derulare sunt obligați să solicite, până la finalizarea executării acestor contracte, acreditarea de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 156/2000 și ale prezentelor norme metodologice, în vederea continuării activității de selecție și de plasare a forței de muncă.(2) Contractele agenților economici prevăzuți la alin. (1) cu angajatori din Statul Israel, precum și contractele individuale de muncă ale cetățenilor români cu acești angajatori, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula în condițiile în care au fost încheiate.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 22La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abroga Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, și Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 439/1996 privind înființarea Comisiei speciale pentru punerea în aplicare a Ordinului ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 311/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 4 octombrie 1996.  +  Anexa nr. 1la normele metodologiceMINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALECERTIFICAT DE ACREDITARESocietatea Comercială ...................................................., cu sediul în .....(adresa completa)............, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ..................., cod fiscal ............................, se acreditează pentru a desfășura activități de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate, în temeiul prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate. ..............................(semnatura*) și ștampila)Seria............. nr. ...............Data..................................----------- Notă *) Persoana imputernicita să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.  +  Anexa nr. 2la normele metodologiceCONTRACT DE MEDIEREnr. ......... din ............I. Părțile contractanteSocietatea Comercială ............................................., denumita în continuare furnizor, cu sediul în ......(adresa completa)...................., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr........................, cod fiscal ............................................, titulara a Certificatului de acreditare seria ............ nr. ........ din ...................., reprezentată prin domnul/doamna ......................................................., având funcția de ................................................................,și.......(numele și prenumele solicitantului).............., denumit/denumita în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. ..................., cod numeric personal .............................., de profesie ..............................................., domiciliat/domiciliata în .........(adresa completa).............................................,au convenit următoarele:II. Obiectul contractului1. Medierea în vederea angajării beneficiarului la ...(denumirea angajatorului din străinătate)............. din ....(țara)................ .2. Îndeplinirea tuturor formalităților pentru încheierea contractului individual de muncă3. Îndeplinirea formalităților privind deplasarea la locul de muncă4. Alte prestații ............................................................III. Durata contractuluiDurata contractului este de .......................... de la data încheierii.IV. Obligațiile părților1. Obligațiile furnizorului:a) să ofere un loc de muncă în concordanta cu pregătirea, aptitudinile și interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;b) să prezinte beneficiarului informații și precizări cu privire la cerințele locului de muncă și la condițiile în care poate avea loc angajarea;c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;d) să facă demersurile necesare pentru încheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;f) să asigure întocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă și în limba română;g) să asigure confidențialitatea datelor personale;h) să efectueze demersurile și formalitățile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obținerea, după caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea condițiilor de transport etc.);i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a găsit loc de muncă corespunzător sau acesta renunța la mediere;j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.2. Obligațiile beneficiarului:a) să prezinte toate documentele și sa furnizeze toate informațiile necesare pentru căutarea unui loc de muncă corespunzător în străinătate;b) sa participe la acțiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în străinătate;c) sa anunțe furnizorul în cazul renunțării la serviciile de mediere ale acestuia;d) sa achite taxele legale și costurile legate de deplasarea în străinătate dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;e) să respecte obligațiile prevăzute în contractul individual de muncă.V. Tariful serviciilor de mediere1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de ...(în cifre și în litere).............. lei și se achită la data încheierii contractului.2. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului o parte din tarif, în următoarele situații:a) ...........%, dacă nu găsește un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului;b) ...........%, dacă înainte de expirarea duratei contractului beneficiarul notifica renunțarea la mediere.VI. Modificarea și completarea contractuluiModificarea și completarea clauzelor contractului pot fi făcute numai prin acordul de voința al părților, prin act adițional la contract, încheiat în forma scrisă.VII. Încetarea contractuluiPrezentul contract încetează:a) la data semnării contractului individual de muncă cu angajatorul, cu excepția clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) și pct. 2 lit. e), care încetează la expirarea contractului individual de muncă;b) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat, dacă obiectul contractului nu s-a realizat;c) prin acordul de voința al părților;d) dacă beneficiarul refuza ........ oferte de locuri de muncă în străinătate;e) prin reziliere.În cazul în care una dintre părți nu își respecta obligațiile asumate prin contract partea lezata va notifica părții în culpa să depună toate diligențele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.Dacă partea în culpa, în termen de .... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezata poate rezilia în mod unilateral contractul și poate solicita despăgubiri, potrivit legii.VIII. LitigiiÎn caz de litigiu părțile vor incerca soluționarea în mod amiabil a acestuia.În cazul în care nu se reușește soluționarea în mod amiabil a litigiului, părțile convin ca acesta să fie soluționat de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.IX. Dispoziții finaleContractul intră în vigoare la data semnării lui de către părți.Prezentul contract s-a încheiat la sediul furnizorului, în doua exemplare, unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar.Furnizor, Beneficiar,............... .................  +  Anexa nr. 3la normele metodologiceSocietatea Comercială ..........................Sediul .........................................Seria și numărul certificatului de acreditare ......................SITUAȚIAprivind persoanele mediate și angajate în străinătateîn trimestrul .......................I. Numărul solicitanților de locuri de muncă în străinătate cuprinși în banca de date ..................................................II. Numărul persoanelor cu care s-au încheiat contracte de mediere....................................................................III. Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii ..........., din care: ............. bărbați și ............. femeiIV. Structura persoanelor angajate în străinătate:1. Pe ocupații și pe tari
  Ocupația   Numărul de persoane din care, pe tari:
   
        
        
        
  2. Pe ocupații și pe grupe de vârsta
  Ocupația Numărul din care:
  de persoane
  sub 25 25-29 30-39 40-49 50-55 peste 55
  de ani de ani de ani de anide ani de ani
  V. Numărul salariaților din Societatea Comercială ............. trimiși sa lucreze pe baza actului adițional la contractul individual de muncă:– țara ..........................., numărul persoanelor ...................VI. Numărul total de persoane aflate la lucru în străinătate .............VII. Numărul persoanelor care au părăsit locul de muncă înainte de expirarea contractului individual de muncă .............VIII. Cazuri de accidente de muncă și decese (nominal).Conducătorul societății comerciale,.......................................(semnatura și ștampila)
   +  Anexa nr. 4la normele metodologiceDECLARAȚIE DE ASIGURARE ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATnr. ........ din ....... luna ....... anul ........1. Numele și prenumele asiguratului 2. Codul numeric personal............................. ...........................3. Adresa: localitatea ......................., județul/sectorul ...................., str. ..................................... nr. ............., bl. ........., sc. ........, et. ......., ap. ........, telefon .........................................4. Actul de identitate: seria ................ nr. ...............................5. Declarație cu privire la încadrarea în prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:Începând cu data de ................ luna .............. anul ............. asiguratul declara ca se încadrează în categoria "cetățean român angajat cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator din străinătate".6. Venitul asigurat*) este de ....(în cifre)....... lei.7. Contribuțiile datorate:a) contribuția de asigurări sociale de stat ............................. lei;b) contribuția la Fondul pentru pensia suplimentară ............. lei.8. Conturile în care se plătesc contribuțiile, deschise la trezorerie pe seama Casei teritoriale de pensii ................., sunt:– pentru contribuția de asigurări sociale de stat, contul nr. 22.09.04.01;– pentru contribuția pentru pensia suplimentară, contul nr. 22.09.04.04.9. Declarația asiguratului:Declar pe propria răspundere ca datele de mai sus corespund realității.Posed carnetul de muncă seria ............. nr. ............., pe care îl depun alăturat.Am luat cunoștința ca perioadele de cotizare constituie vechime în munca, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei și a celorlalte drepturi de asigurări sociale, cu excepția drepturilor de șomaj și a celor privind asigurările sociale de sănătate.Ma oblig sa virez contribuțiile lunare la bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs, în caz contrar urmând sa achit majorări de întârziere.Am luat cunoștința de faptul ca perioadele pentru care nu s-au achitat contribuțiile de asigurări sociale de stat nu constituie vechime în munca..........................(semnatura asiguratului)S-a întocmit la Casa teritorială de pensii ........................ carnetul de muncă seria ............... nr. ............... de către ................................, având funcția de ............................ **).....................(semnatura)Directorul general al Casei teritoriale de pensii,...............................................(semnatura și ștampila)----------------- Notă *) Care nu poate fi mai mic decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie la data declarării veniturilor și nici mai mare decât de 3 ori salariul mediu brut pe economie. Notă **) În situațiile în care persoanele care se asigura nu au carnete de muncă întocmite.  +  Anexa nr. 5la normele metodologiceDECLARAȚIE DE ASIGURARE PENTRU ȘOMAJnr. ........ din ....... luna ........ anul ..........1. Numele și prenumele asiguratului 2. Codul numeric personal............................. ...............................3. Adresa: localitatea ..............., județul/sectorul .........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., telefon ........4. Actul de identitate: seria ....... nr. .............5. Declarație cu privire la încadrarea în prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000:Începând cu data de ......................... luna .................... anul .......... asiguratul declara ca se încadrează în categoria "cetățean român angajat cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator din străinătate".6. Venitul asigurat*) este de .....(în cifre)..................... lei7. Contribuția la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj ......................... lei8. Contul în care se plătește contribuția la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, deschis la trezorerie pe seama Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, nr. .............9. Declarația asiguratului:Declar pe propria răspundere ca datele de mai sus corespund realității.Ma oblig sa virez contribuția lunară la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj până la sfârșitul lunii următoare pentru luna în curs, în caz contrar urmând sa achit majorări de întârziere......................... (semnatura asiguratului)------------ Notă *) Care nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe țara.
  -------------