LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 - (*actualizată*)legea concurentei(actualizată până la data de 10 decembrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurentei şi a unui mediu concurential normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei săvârşite de: a) agenţii economici sau asociaţii de agenţi economici - persoane fizice sau juridice - de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, denumiţi în continuare agenţi economici; b) organele administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de piaţa, influenţând direct sau indirect concurenta, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major. (2) Când agenţii economici, determinati conform alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizată pe cale conventionala prin acord, înţelegere, pact, protocol, contract şi altele asemenea, fie ea explicita, publică ori oculta, secreta, dar fără personalitate juridică şi indiferent de forma - antanta, coalitie, grup, bloc, federatie şi altele asemenea -, pentru actele şi faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispoziţiile prezentei legi se aplică fiecărui agent economic, ţinând seama de principiul proportionalitatii. (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt săvârşite pe teritoriul României, precum şi celor săvârşite în afară teritoriului tarii, atunci când produc efecte pe teritoriul României. (4) Prezenta lege nu se aplică: a) pieţei muncii şi relaţiilor de muncă; b) pieţei monetare şi pieţei titlurilor de valoare, în măsura în care libera concurenta pe aceste pieţe face obiectul unor reglementări speciale.  +  Articolul 3Administrarea prezentei legi şi punerea ei în aplicare sunt încredinţate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativă autonomă, investită în acest scop, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin dispoziţiile ce urmează.----------Articolul 3 a fost modificat prin art.1, punctul 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 4 (1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilor se determina în mod liber prin concurenta, pe baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele practicate în cadrul unor activităţi cu caracter de monopol natural sau legal se stabilesc şi se ajusteaza cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competente. (2) În sectoarele economice sau pe pieţele unde concurenta este exclusa sau substanţial restrînsa prin efectul unei legi sau datorită existenţei unei poziţii de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, sa instituie forme corespunzătoare de control al preţurilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de cîte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continua sa existe. (3) Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criza, dezechilibru major între cerere şi oferta şi disfunctionalitate evidenta a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de cîte cel mult 3 luni, cît timp persista împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri. (4) Intervenţia Guvernului în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face cu avizul Consiliului Concurentei.----------Alineatul (1) al art. 4 a fost modificat prin art.1, punctul 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Capitolul 2 Practici anticoncurentialePractici anticoncurentiale  +  Articolul 5 (1) Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între agenţii economici ori asociaţiile de agenţi economici, orice decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi orice practici concertate, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrangerea, împiedicarea ori denaturarea concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc: a) fixarea concertata, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare ori de cumpărare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum şi a oricăror alte condiţii comerciale; b) limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării tehnologice ori investiţiilor; c) împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vânzări şi achiziţii ori pe alte criterii; d) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocand în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurentiala; e) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipuland prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte; g) eliminarea de pe piaţa a altor concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţa şi a libertăţii exercitării concurentei de către alţi agenţi economici, precum şi înţelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde către anumiti agenţi economici fără o justificare rezonabila. (2) Pot fi exceptate de la interdicţia stabilită la alin. (1) înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la lit. a)-d) şi una dintre condiţiile de la lit. e), după cum urmează: a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrangerea concurentei provocată de respectivele înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate; b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigura un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie luată de către o asociaţie de agenţi economici sau practica concertata; c) eventualele restrangeri ale concurentei sunt indispensabile pentru obţinerea avantajelor scontate, iar prin respectiva înţelegere, decizie luată de către o asociaţie de agenţi economici sau practica concertata părţilor nu li se impun restrictii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e); d) respectiva înţelegere, decizie luată de o asociaţie de agenţi economici sau practica concertata nu da agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pieţei produselor ori serviciilor la care se referă; e) înţelegerea, decizia luată de o asociaţie de agenţi economici sau practica concertata în cauza contribuie ori poate contribui la:1. ameliorarea producţiei ori distribuţiei de produse, executării de lucrări ori prestărilor de servicii;2. promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;3. întărirea poziţiilor concurentiale ale întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa interna;4. practicarea în mod durabil a unor preţuri substanţial mai reduse pentru consumatori. (3) Beneficiul exceptarii prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurentei, pentru cazuri individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţii de agenţi economici sau practici concertate, şi se stabileşte prin regulamente ale Consiliului Concurentei pentru cazurile de exceptare pe categorii de înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenţi economici sau practici concertate. Agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici pot solicita Consiliului Concurentei dispensa, proband îndeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (2); regimul solicitării dispensei, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informaţiile de prezentat, durata şi condiţiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurentei prin regulamente şi instrucţiuni. (4) Categoriile de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate, exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi condiţiile şi criteriile de încadrare pe categorii se stabilesc de Consiliul Concurentei prin regulament. (5) Înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici şi practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt considerate legale, fără obligaţia notificării sau obţinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici care invoca beneficiul exceptarii pe categorii sunt ţinuţi să facă dovada îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute la alin. (3) şi (4). (6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenţi economici ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum şi condiţiile şi obligaţiile ce trebuie respectate de către beneficiari. (7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o înţelegere, decizie luată de o asociaţie de agenţi economici ori practica concertata poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfacute în continuare condiţiile cerute, şi poate fi revocată dacă circumstanţele în care a fost acordată s-au modificat; decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informaţii false, inexacte ori incomplete.----------Articolul 5 a fost modificat prin art.1, punctul 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 6Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa românească ori pe o parte substantiala a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comerţului ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în: a) impunerea, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile şi refuzul de a trata cu anumiti furnizori sau beneficiari; b) limitarea producţiei, distribuţiei sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor; c) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocand în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurentiala; d) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipuland prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; e) realizarea de importuri fără competiţie de oferte şi tratative tehnico-comerciale uzuale, în cazul produselor şi serviciilor care determina nivelul general al preţurilor şi tarifelor în economie; f) practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, în scopul inlaturarii concurenţilor sau vânzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea diferenţelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni; g) exploatarea stării de dependenta în care se găseşte un alt agent economic faţă de un asemenea agent sau agenţi economici şi care nu dispune de o soluţie alternativa în condiţii echivalente, precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza să se supună unor condiţii comerciale nejustificate.----------Articolul 6 a fost modificat prin art.1, punctul 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 7 (1) Dacă, prin măsurile luate şi prin sancţiunile aplicate de Consiliul Concurentei, conform prevederilor cap. IV-VI, unui agent economic abuzand de poziţia sa dominantă, nu se obţin restabilirea situaţiei şi prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere Curţii de Apel Bucureşti sa ordone măsurile adecvate pentru lichidarea poziţiei dominante pe piaţa a acestuia, instanţa judecătorească putând dispune, după caz: a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv poziţia dominantă; b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrari creatoare de poziţie dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauza s-ar fi constituit o noua persoana juridică; c) limitarea sau interdicţia accesului pe piaţa; d) vânzarea de active; e) restructurarea prin divizare a agentului economic. (2) Consiliul Concurentei trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau măsurile ce solicita a fi ordonate de instanţa, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecaţii, a oricăreia dintre ele ori a tuturor, iar instanţa neputând dispune o alta măsura decât cea sau cele la care se referă cererea. (3) Instanţa judecătorească va putea ordonă una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (1) numai sub condiţia să fie evitata orice creştere a preţurilor din aceasta cauza sau afectarea executării de către agentul economic a obligaţiilor asumate faţă de terţi. (4) În cazul regiilor autonome, al societăţilor comerciale la care participarea statului este majoritara, precum şi al unor instituţii sau altor organisme publice care realizează activităţi de producţie, distribuţie ori servicii, dar fără ca prin aceasta sa exercite prerogative de autoritate publică, Consiliul Concurentei va sesiza, în prealabil, organul competent al administraţiei publice centrale sau locale, pentru a decide corespunzător în vederea restabilirii situaţiei şi prevenirii repetarii abuzului, prin restructurare ori prin alte modalităţi adecvate situaţiei, putând sesiza Curtea de Apel Bucureşti numai în cazul neluării de către organul administrativ a unei decizii corespunzătoare în termen de 30 de zile de la sesizare. (5) Se considera interes public major, motivand cererea Consiliului Concurentei pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenţi economici independenţi, bunăstarea consumatorilor şi regulile prudentiale. Sarcina probei afectării grave a unui interes public major incumba Consiliului Concurentei. (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice poate interveni în proces conform regulilor din Codul de procedură civilă. (7) Împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, sesizată conform alin. (1) sau (4), pot introduce recurs la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie Consiliul Concurentei, agenţii economici supuşi măsurilor dispuse prin aceasta, precum şi, în situaţiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice.----------Articolul 7 a fost modificat prin art.1, punctul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul agenţilor economici sau grupărilor de agenţi economici la care cifra de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depăşeşte un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurentei şi:- cota de piaţa totală a agenţilor economici implicaţi în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertata nu depăşeşte 5% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici concurenţi;sau- cota de piaţa a fiecărui agent economic implicat în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertata nu depăşeşte 10% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici care nu sunt concurenţi. (2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurentiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc preţuri, tarife, acorduri de partajare a pieţei sau licitaţii.-------------*) Art. 8 a fost modificat de ORDINUL nr. 13 din 14 februarie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 20 februarie 2001, astfel:"Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 8 din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează de la 5 miliarde lei la 15 miliarde lei începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I."Art. 8 a fost modificat de ORDINUL nr. 216 din 30 noiembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 decembrie 2002, astfel:"Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, se majorează de la 15 miliarde lei la 20 miliarde lei."Art. 8 a fost modificat prin art.1, punctul 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 9 (1) Sunt interzise orice acţiuni ale organelor administraţiei publice centrale sau locale, având ca obiect sau putind avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei, în special: a) sa ia decizii care limitează libertatea comerţului sau autonomia agenţilor economici, ce se exercită cu respectarea reglementărilor legale; b) sa stabilească condiţii discriminatorii pentru activitatea agenţilor economici. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu fac obiectul aplicării excepţiei stabilite la art. 2 alin. (1) lit. b). (3) În cazul în care organele administraţiei publice centrale sau locale nu se conformează deciziei Consiliului Concurentei, acesta are posibilitatea de a ataca acţiunea la Curtea de Apel Bucureşti.----------Alineatul (3) al articolului 9 a fost introdus prin art.1, punctul 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 10Abrogat.----------Articolul 10 a fost abrogat prin art.1, punctul 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Capitolul 3 Concentrarea economicăConcentrarea economică  +  Articolul 11 (1) Concentrarea economică se realizează prin orice act juridic, indiferent de forma acestuia şi care, fie operează transferul proprietăţii sau al folosinţei asupra totalităţii ori a unei părţi a bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect să permită unui agent economic ori unei grupări de agenţi economici de a exercita, direct sau indirect, o influenţa determinanta asupra unui alt agent economic sau mai multor alţi agenţi economici. (2) O operaţiune de concentrare economică are loc atunci când: a) doi sau mai mulţi agenţi economici, anterior independenţi, fuzionează; b) una sau mai multe persoane care deţin deja controlul cel puţin asupra unui agent economic ori unul sau mai mulţi agenţi economici dobândesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor agenţi economici ori asupra unor părţi ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace. (3) Operaţiunile de asociere, având ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al agenţilor economici participanţi care rămân independenţi, nu constituie concentrare prin dobindirea controlului, chiar când asemenea operaţiuni ar consta în crearea de entităţi economice comune. Dacă entitatea economică comuna este o persoană juridică indeplinind statornic toate funcţiile unei entităţi economice autonome, fără însă a realiza o coordonare a comportamentului concurential fie între agenţi economici fondatori, fie între ea şi aceştia, operaţiunea este o concentrare în sensul prevederilor alin. (2) lit. b). (4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferă, fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influenţa determinanta asupra unui agent economic, în special din: a) drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii ori a unei părţi a bunurilor unui agent economic; b) drepturi sau contracte care conferă o influenţa determinanta asupra constituirii, deliberărilor ori deciziilor organelor unui agent economic. (5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agenţii economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor menţionate la alin. (4) sau care, fără a fi titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenţa determinanta conferita de acestea.----------Alineatul (4) al art. 11 a fost modificat prin art.1, punctul 9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (5) al art. 11 a fost modificat prin art.1, punctul 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 12Nu constituie o operaţiune de concentrare economică situaţiile în care: a) controlul este dobândit şi exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatata de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau alta procedura similară; b) băncile şi alte instituţii de credit, instituţiile financiare şi societăţile financiare, societăţile de servicii de investiţii financiare sau societăţile de asigurare şi reasigurare, a căror activitate normală include tranzacţii şi negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul terţilor, deţin, cu titlu temporar, participari de capital la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revânzării lor, cat timp ele nu exercita drepturile de vot aferente acestor participari astfel încât sa determine comportamentul concurential al respectivului agent economic ori le exercita numai în vederea revânzării acestei participari, cu condiţia ca revânzarea respectivei participari sa intervină în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurentei poate proroga termenul, dacă solicitantul dovedeşte ca revânzarea participării dobândite nu a fost rezonabil posibila în termenul fixat; c) controlul este dobândit de persoanele sau agenţii economici menţionaţi la art. 11 alin. (2) lit. b), cu condiţia ca drepturile de vot aferente participării deţinute sa nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivă, supraveghere şi control ale agentului economic la care deţin participarea, decât în scopul salvgardarii valorii integrale a acestei investiţii, fără a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat; d) agenţii economici care fac parte din acelaşi grup realizează operaţiuni de restructurare şi reorganizare în cadrul grupului respectiv.----------Literele b) şi c) ale art. 12 au fost modificate prin art.1, punctul 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Litera d) a art. 12 a fost introdusă prin art.1, punctul 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 13Sunt interzise concentrarile economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrîngerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.  +  Articolul 14 (1) Pentru stabilirea compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal, operaţiunile de concentrare economică se apreciază după următoarele criterii: a) necesitatea de a menţine şi de a dezvolta concurenta pe piaţa românească, ţinând seama de structura tuturor pieţelor în cauza şi de concurenta existenta sau potenţiala dintre agenţii economici situaţi în România sau în străinătate; b) cota de piaţa deţinută de către agenţii economici în cauza, puterea lor economică şi financiară; c) alternativele disponibile pentru furnizori şi utilizatori, accesul lor la pieţe şi la surse de aprovizionare, precum şi orice bariere instituite prin acte normative sau de alta natura la intrarea pe piaţa; d) tendinta cererii şi a ofertei pentru bunurile şi serviciile în cauza; e) măsura în care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale consumatorilor; f) contribuţia la progresul tehnic şi economic. (2) Concentrarile economice susceptibile a conduce la restrangerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia pot fi autorizate dacă părţile interesate în operaţiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) operaţiunea de concentrare urmează a contribui la creşterea eficientei economice, la ameliorarea producţiei, distribuţiei sau progresului tehnic ori la creşterea competitivitatii la export; b) efectele favorabile ale concentrarii compensează efectele nefavorabile ale restrângerii concurentei; c) de avantajele rezultate profita într-o măsura rezonabila şi consumatorii, în special prin preţuri reale mai reduse.----------Alineatul (2) al art. 14 a fost modificat prin art.1, punctul 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 15Prevederile prezentului capitol nu se aplică operaţiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi nu exista cel puţin doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifra de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior operaţiunii.-------------Art. 15 a fost modificat de ORDINUL nr. 13 din 14 februarie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 20 februarie 2001.Art. 15 a fost modificat de ORDINUL nr. 216 din 30 noiembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 decembrie 2002.Articolul 15 a fost modificat prin art.1, punctul 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 16 (1) Concentrarile economice care depăşesc pragurile prevăzute la art. 15 sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurentei. (2) Concentrarile economice care se realizează prin fuziunea a doi sau mai multor agenţi economici trebuie notificate de către fiecare dintre părţile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, agentul economic sau agenţii economici care dobândesc controlul asupra unuia sau mai multor agenţi economici ori asupra unor părţi ale acestora. (3) Procedura de notificare, termenele, documentele şi informaţiile de prezentat, comunicările şi prezentarea de observaţii de către agenţii economici interesaţi se stabilesc prin regulament şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurentei. (4) Este interzisă punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economică până la emiterea de către Consiliul Concurentei a unei decizii în conformitate cu art. 51. (5) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (4); cererea de acordare a derogarii trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendării concentrarii economice asupra unuia sau mai multora dintre agenţii economici implicaţi în operaţiune, asupra unei terţe părţi, precum şi de efectele asupra concurentei. Aceasta derogare poate fi condiţionată de impunerea unor obligaţii ce trebuie îndeplinite de către părţi şi poate fi acordată oricând, atât anterior, cat şi ulterior notificării. (6) Validitatea oricărei operaţiuni realizate în contradictie cu alin. (4) va depinde de decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operaţiunea notificată, conform art. 51 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) sau alin. (3).----------Articolul 16 a fost modificat prin art.1, punctul 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Capitolul 4 Consiliul Concurentei(*)Consiliul Concurentei(*)-----------(*)Titlul Capitolului IV a fost modificat prin Articolul 1, punctul 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Secţiunea I  +  Articolul 17 (1) Se înfiinţează Consiliul Concurentei, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este în municipiul Bucureşti. (2) Structura organizatorică şi de personal a Consiliului Concurentei, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.----------Alineatul (1) al art. 17 a fost modificat prin art.1, punctul 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 18 (1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial şi este format din 7 membri, după cum urmează: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de concurenta. Numirea membrilor plenului Consiliului Concurentei se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Guvernului. (2) Durata mandatului membrilor plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, aceştia putând fi reînvestiţi cel mult încă o dată. La numirea primului plen al Consiliului Concurentei după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepreşedinte şi 2 consilieri de concurenta vor avea un mandat de 2 ani şi jumătate, stabilit prin decretul de numire în funcţie. (3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenta trebuie să aibă o independenta reală şi să se bucure de înaltă reputaţie profesională şi probitate civică. (4) Preşedintele trebuie să fi îndeplinit o funcţie de conducere cu largi responsabilităţi, în care a făcut dovada competentei sale profesionale şi manageriale. (5) Vicepreşedinţii şi cei 4 consilieri de concurenta vor fi selectaţi dintre fosti judecători de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios-administrativ sau Secţia comercială, consilieri de la Curtea de Conturi, dintre profesori universitari în ştiinţe economice sau juridice, reputati manageri în domeniul afacerilor şi înalţi funcţionari publici. (6) Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activităţi profesionale sau de consultanţa, cu participarea directa sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităţi publice ori private sau cu deţinerea de funcţii ori de demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri, nici de părţi şi nici de instanţa judecătorească sau de către o alta instituţie. (7) Membrii plenului Consiliului Concurentei nu reprezintă autoritatea care i-a numit şi sunt independenţi în luarea deciziilor. (8) Membrii plenului Consiliului Concurentei şi inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formaţiuni politice. (9) Mandatul de membru al plenului Consiliului Concurentei încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (6)-(8), conform prevederilor alin. (12); f) prin revocare, pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi ori pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, pentru săvârşirea unei infracţiuni. (10) Membrii plenului Consiliului Concurentei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti penale ei pot fi suspendaţi din funcţie de către aceeaşi autoritate. (11) În caz de vacanta a unui loc în plenul Consiliului Concurentei pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacanta. (12) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligaţi sa notifice, de îndată, Consiliului, survenirea oricărei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6)-(8), ei fiind de drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei situaţii, iar dacă situaţia de prelungeşte peste 10 zile consecutive, mandatul încetează şi se procedează conform prevederilor alin. (10) şi (11).----------Articolul 18 a fost modificat prin art.1, punctul 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 19 (1) Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, fiecare membru al Consiliului Concurentei este obligat să depună în faţa Preşedintelui României, în prezenta celorlalţi membri numiţi şi după citirea decretului prezidential de numire în funcţie, următorul jurămînt:"Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, sa apar interesele României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate şi fără partinire atribuţiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu!". (2) Preşedintele Consiliului Concurentei prestează cel dintii jurămîntul. (3) În cazul neprestarii jurământului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmînd a se relua procedura desemnării şi numirii altei persoane pentru funcţia devenită vacanta. (4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurentei înainte de prestarea jurământului sunt nule de drept.  +  Articolul 20 (1) Mandatul Consiliului Concurentei începe de la data depunerii jurământului de către preşedintele Consiliului Concurentei şi expira la împlinirea termenului de 5 ani, calculat de la această dată. (2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, preşedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurămîntul cu respectarea dispoziţiilor art. 19, membrii Consiliului Concurentei în exerciţiu îşi vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către preşedintele Consiliului desemnat pentru mandatul următor.----------Alineatul (1) al art. 20 a fost modificat prin art.1, punctul 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 21 (1) Consiliul Concurentei îşi desfăşoară activitatea, deliberează şi ia decizii în plen şi în comisii. (2) Fiecare comisie este formată din 2 consilieri de concurenta în componenta stabilită de preşedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz în parte, şi este condusă de către un vicepreşedinte al Consiliului Concurentei. (3) Preşedintele Consiliului Concurentei ordonă efectuarea de investigaţii şi desemnează raportorul pentru fiecare investigatie. (4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examinează în plen: a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra măsurilor de luat; b) autorizarea concentrarilor economice; c) sesizarea instanţelor judecătoreşti în aplicarea prevederilor art. 7; d) punctele de vedere, recomandările şi avizele de formulat în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi; e) categoriile de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate propuse pentru exceptare; f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare; g) raportul anual asupra situaţiei concurentei; h) analiza incalcarilor prevederilor art. 9. (5) În formaţiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, soluţia votată de preşedinte prevalează. (6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către preşedinte, în numele Consiliului Concurentei; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti; sentinta va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putind fi declarat recurs la Curtea Suprema de Justiţie.----------Alineatul (1) al art. 21 a fost modificat prin art.1, punctul 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (4) al art. 21 a fost modificat prin art.1, punctul 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 22 (1) Preşedintele Consiliului Concurentei angajează patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridică şi-l reprezintă ca instituţie publică în faţa persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor legislative judiciare şi administrative, precum şi a altor instituţii româneşti, străine şi internaţionale. El exercita prerogative disciplinare asupra întregului personal al Consiliului Concurentei. (2) Ordinele şi deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni, se semnează de către preşedinte, iar reglementările adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al preşedintelui. (3) În caz de absenta ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii. (4) Preşedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre vicepreşedinţi, consilierii de concurenta, inspectorii de concurenta sau altor persoane, mandatul trebuind sa menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor.  +  Articolul 23 (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Concurentei îşi elaborează şi îşi adopta regulamentul de organizare, funcţionare şi procedura şi îşi constituie aparatul propriu, la nivel central şi local. (2) Nomenclatorul de funcţii al aparatului propriu, cuprinzând inspectori de concurenta şi alte categorii de personal, condiţiile de încadrare pe funcţii, de promovare în grad şi de stimulare, precum şi atribuţiile fiecărei funcţii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei, cu respectarea reglementărilor privind funcţia publică şi funcţionarii publici şi a reglementărilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar. (3) Funcţia publică de specialitate pentru Consiliul Concurentei este cea de inspector de concurenta.----------Articolul 23 a fost modificat prin art.1, punctul 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 24Funcţia de preşedinte al Consiliului Concurentei este asimilată celei de ministru, cea de vicepreşedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurenta celei de subsecretar de stat.  +  Articolul 25În organizarea Consiliului Concurentei funcţionează un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de către Consiliul Concurentei. Atribuţiile secretarului general se stabilesc prin regulament de organizare, funcţionare şi procedura adoptat de Consiliul Concurentei.  +  Articolul 26 (1) Consiliul Concurentei îşi întocmeşte proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. (2) Pentru funcţionarea Consiliului Concurentei şi a aparatului sau teritorial, Guvernul şi, după caz, organele administraţiei publice locale vor atribui Consiliului Concurentei în administrare imobilele necesare, respectiv terenurile şi dotările din domeniul public de interes naţional sau, după caz, local, în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii Consiliului Concurentei. (3) Sumele reprezentând tarife, taxe şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.----------Alineatul (3) al articolului 26 a fost modificat prin art.1, punctul 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 27Consiliul Concurentei are următoarele atribuţii: a) efectuează, la iniţiativa sa sau în urma unei plângeri, sesizări sau notificări, investigaţiile privind aplicarea art. 5, 6, 13 şi 16; b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9, 13 şi 16, constatate în urma investigatiilor efectuate de către inspectorii de concurenta; c) certifica, la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici şi, atunci când considera necesar, în urma declanşării unei investigaţii, pe baza dovezilor prezentate, că nu exista temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6; d) ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptari individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum şi decizii în cazurile de concentrari economice; e) asigura aplicarea efectivă a deciziilor proprii; f) efectuează, din proprie iniţiativă, investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei; g) sesizează Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), şi propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate; h) sesizează instanţele judecătoreşti asupra cazurilor în care acestea sunt competente; i) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi; j) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea prezentei legi; k) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect; l) face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurentei; m) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respecta dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurentei; n) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul sau de activitate şi furnizează Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind aceasta activitate; o) reprezintă România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienta în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile de concurenta străine şi comunitare; p) stabileşte şi aproba misiunea, strategia generală şi programele de activitate ale autorităţii de concurenta; r) ia orice alte decizii în îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta lege.----------Articolul 27 a fost modificat prin art.1, punctul 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 28 (1) Consiliul Concurentei adopta regulamente şi instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formulează avize, face recomandări şi elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi. (2) Consiliul Concurentei adopta regulamente, în special cele care privesc: a) organizarea, funcţionarea şi procedura; b) autorizarea concentrarilor economice; c) exceptarea unor categorii de înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate; d) regimul dispenselor; e) constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege; f) tarifele pentru notificări, solicitări de dispense, de acces la documentaţie şi eliberare de copii sau extrase; g) inspectorii de concurenta; h) regimul disciplinar al personalului. (3) Consiliul Concurentei adopta instrucţiuni, în special cele care privesc: a) notificările de concentrari economice; b) solicitarile de dispense şi prorogarea de dispense; c) calcularea cifrei de afaceri şi a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege; d) definirea pieţei relevante în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţa; e) plata taxelor şi a tarifelor stabilite prin prezenta lege şi prin regulamente. (4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care stabileşte plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspenda sau abroga reglementările adoptate, dispune efectuarea de investigaţii, ordonă inspecţii şi măsurile de luat în privinta agenţilor economici. (5) Deciziile sunt acte individuale de administrare, gestiune şi disciplina interna, de aplicare de sancţiuni, de autorizare, de acordare şi de prorogare de dispense. (6) Avizele sunt formulate, recomandările şi propunerile sunt făcute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate şi comunicate, după caz publicate, conform dispoziţiilor prezentei legi.----------Alineatele (1)-(3) ale articolului 28 au fost modificate prin art.1, punctul 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (4) al articolului 28 a fost modificat prin art.1, punctul 26 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 29 (1) Proiectele de regulamente şi instrucţiuni, precum şi modificările acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în plenul Consiliului Concurentei şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei. (2) Reglementările Consiliului Concurentei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat.----------Alineatul (2) al articolului 29 a fost modificat prin art.1, punctul 27 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 30Consiliul Concurentei va comunică punctul sau de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurentiale, la cererea: a) Preşedintelui României; b) comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputaţilor; c) organelor administraţiei publice centrale şi locale; d) organizaţiilor profesionale, patronale şi sindicale, incluzind printre acestea şi Camera de Comerţ şi Industrie a României; e) organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor; f) instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.  +  Articolul 31 (1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramura sau sectoriale, Consiliul Concurentei va consulta ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi organizaţiile patronale în cauza. (2) Organele şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurentei punctul lor de vedere în termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atasat la raportul asupra cazului analizat. (3) În îndeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu organele administraţiei publice centrale sau locale şi va solicita informaţii şi asistenţa din partea acestora. (4) Consiliul Concurentei, ca autoritate naţionala în domeniul concurentei, va fi responsabil de relaţia cu instituţiile Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile incidente din legislaţia comunitara.----------Alineatul (1) al articolului 31 a fost modificat prin art.1, punctul 28 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatele (3) şi (4) ale articolului 31 au fost introduse prin art.1, punctul 29 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 32 (1) Consiliul Concurentei întocmeşte anual un raport privind activitatea sa şi modul în care agenţii economici şi autorităţile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi. (2) Raportul se adoptă în plenul Consiliului Concurentei şi se da publicităţii.  +  Articolul 33 (1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxa: taxa de autorizare a concentrarilor economice, care se plăteşte în cazul emiterii unei decizii de autorizare conform art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi c). (2) Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileşte la o cota de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a agenţilor economici implicaţi în concentrarea economică autorizata şi se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrarii economice, determinata conform reglementărilor Consiliului Concurentei. (3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se vărsa la bugetul de stat în termen şi conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.----------Articolul 33 a fost modificat prin art.1, punctul 30 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Secţiunea a II-a Oficiul Concurentei (*)Oficiul Concurentei (*)*) Abrogată.-----------(*)Secţiunea a II-a a Capitolului IV a fost abrogată prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 34Abrogat.-----------Art.34 a fost abrogată prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 35Abrogat.-----------Art.35 a fost abrogată prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 36Abrogat.-----------Art.36 a fost abrogată prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 37Abrogat.-----------Art.37 a fost abrogată prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 38Abrogat.-----------Art.38 a fost abrogată prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Capitolul 5 Procedura de examinare preliminară, de investigare şi de luare a deciziilor (*)Procedura de examinare preliminară, de investigare şi de luare a deciziilor (*)-----------(*)Titlul Capitolului V a fost modificat prin Articolul 1, punctul 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 39 (1) Descoperirea şi investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi incumba Consiliului Concurentei care acţionează prin inspectorii de concurenta. (2) În cazul infracţiunii prevăzute la art. 63 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în condiţiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penală. (3) Abrogat.----------Alineatul (1) al articolului 39 a fost modificat prin art.1, punctul 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (3) al articolului 39 a fost abrogat prin art.1, punctul 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 40Consiliul Concurentei dispune efectuarea de investigaţii, potrivit atribuţiilor sale, în condiţiile art. 46: a) din oficiu; b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 şi 16; c) la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici interesaţi, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2); d) la cererea oricăreia dintre autorităţile, instituţiile, organizaţiile sau a oricăruia dintre organele menţionate la art. 30 lit. a)-f).----------Articolul 40 a fost modificat prin art.1, punctul 35 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 41În îndeplinirea atribuţiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurenta pot solicita agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici informaţiile şi documentele care le sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi pot stabili termene până la care aceste informaţii şi documente să le fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.----------Articolul 41 a fost modificat prin art.1, punctul 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 42 (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenta sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, cu excepţia debutantilor, şi au următoarele puteri de inspecţie: a) să între în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional aparţinând agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici; b) sa examineze orice documente, registre, acte financiarcontabile şi comerciale sau alte evidente legate de activitatea agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici, indiferent de locul în care sunt depozitate; c) sa ia declaraţii reprezentanţilor şi angajaţilor agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante; d) sa ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici; e) sa sigileze orice amplasament destinat activităţilor agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei. (2) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspecţie, prevăzuţi la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) dacă exista indicii ca pot fi găsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere. (3) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspecţie pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la faţa locului, cat şi la convocare la sediul Consiliului Concurentei. (4) Exercitarea puterilor de inspecţie se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi procedura Consiliului Concurentei.----------Articolul 42 a fost modificat prin art.1, punctul 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (4) al articolului 42 a fost introdus prin art.1, punctul 38 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 43În baza autorizării judiciare date prin încheiere, conform art. 44, inspectorul de concurenta poate efectua inspecţii în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici supuşi investigatiei.----------Articolul 43 a fost modificat prin art.1, punctul 39 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 44 (1) Inspectorii de concurenta pot proceda la inspecţii, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în cadrul unei inspecţii cerute de către preşedintele Consiliului Concurentei şi cu autorizarea judiciară data prin încheiere de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscripţiile unor tribunale diferite şi acţiunea trebuie desfăşurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre preşedinţii tribunalelor competente poate emite o încheiere unica. (2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natura a justifica inspecţia, iar judecătorul sesizat este ţinut sa verifice dacă cererea este intemeiata. (3) Inspecţia şi actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea şi sub controlul judecătorului care le-a autorizat. (4) Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenţiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea inspecţiei. (5) Oricare ar fi împrejurările, inspecţia nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului sau a reprezentantului sau; numai inspectorii de concurenta, ocupantul locului sau reprezentantul sau pot lua cunoştinţa de piese şi documente înaintea ridicării acestora. (6) Inventarele şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Codului de procedura penală; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat inspecţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului. (7) Încheierea menţionată la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la curtea de apel; recursul nu este suspensiv de executare. (8) Consiliul Concurentei este informat de îndată despre începerea inspecţiei şi despre operaţiunile efectuate.----------Articolul 44 a fost modificat prin art.1, punctul 40 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 45 (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurenta accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii. (2) Inspectorii de concurenta, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), sunt ţinuţi la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.----------Articolul 45 a fost modificat prin art.1, punctul 41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 46 (1) La primirea unei cereri sau plângeri denuntand, respectiv acuzand o practica anticoncurentiala, Consiliul Concurentei examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigaţii. (2) Dacă cererea sau plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicând decizia, în scris, autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plângerii. Decizia de respingere va fi precedată de ascultarea argumentelor reclamantului în faţa comisiei Consiliului Concurentei care coordonează compartimentul de specialitate implicat. (3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintată nu cade sub incidenţa prezentei legi, Consiliul Concurentei va răspunde printr-o scrisoare, în termenele prevăzute prin legi speciale.----------Articolul 46 a fost modificat prin art.1, punctul 42 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 47 (1) De câte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurentei desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui părţilor în cauza, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurentei, dacă este cazul. (2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie, propunand Consiliului Concurentei dispunerea măsurilor care sunt de competenţa acestuia.----------Articolul 47 a fost modificat prin art.1, punctul 43 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 47^1Atunci când, în urma declanşării unei investigaţii, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va putea închide investigatia şi va informa de îndată părţile implicate. Cu excepţia situaţiei în care investigatia s-a declansat ca urmare a unei plângeri, închiderea unei investigaţii nu necesita audierea în plenul Consiliului Concurentei.----------Articolul 47^1, a fost introdus prin art.1, punctul 43 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 48 (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 47^1, orice procedura de investigatie necesita audierea agenţilor economici participanţi la înţelegerea, decizia luată de asociaţii de agenţi economici, practica concertata, abuzul de poziţie dominantă sau la concentrarea economică, obiect al investigatiei. Audierea este dispusă de preşedintele Consiliului Concurentei. (2) Preşedintele Consiliului Concurentei poate desemna experţi şi poate admite audierea autorului plângerii sau al reclamaţiei, la cererea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declara ca deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigata. (3) Neprezentarea sau renunţarea la audiere, precum şi refuzul oricărei depozitii sau declaraţii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.----------Alineatele (1) şi (2) ale articolului 48 au fost modificate prin art.1, punctul 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 49 (1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunoştinţa, persoanelor a căror audiere a fost dispusă conform art. 48 alin. (1). Persoanelor a căror audiere a fost admisă conform art. 48 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacă preşedintele Consiliului Concurentei apreciază ca este util în interesul investigatiei. (2) Preşedintele Consiliului Concurentei poate permite părţilor în cauza consultarea dosarului la secretariatul Consiliului Concurentei şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigatie. (3) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei, care prezintă caracter de secret de stat ori sunt confidenţiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau extrase decît prin decizie a preşedintelui Consiliului Concurentei. (4) În cazul unei proceduri de investigatie, având ca obiect o concentrare economică, dispoziţiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaţilor şi directorilor executivi ai entitatilor participante la concentrare, în măsura în care ei justifica în cauza un interes legitim.  +  Articolul 50După audierile dispuse şi, dacă este cazul, admise şi după examinarea observaţiilor părţilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide, după cum urmează: a) în cazul unei investigaţii, dispusă din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, sa ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, sa formuleze recomandări, sa impună părţilor condiţii speciale şi alte obligaţii, să aplice agenţilor economici amenzi în condiţiile prevăzute la cap. VI; b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (3), sa emita o decizie motivată de acordare sau de refuz de exceptare individuală prin dispensa pentru înţelegerea, decizia luată de asociaţii de agenţi economici ori practica concertata în cauza.----------Articolul 50 a fost modificat prin art.1, punctul 46 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 51 (1) În termen de 30 de zile de la primirea notificării unei operaţiuni de concentrare economică, Consiliul Concurentei: a) va emite o decizie de neinterventie, când va ajunge la concluzia ca operaţiunea de concentrare economică notificată nu cade sub incidenţa prezentei legi; b) va emite o decizie de neobiectiune, când va constata ca, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi, nu exista îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal; c) va decide deschiderea unei investigaţii, când va constata ca operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi şi prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal. (2) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării de concentrare economică pentru care Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigaţii datorită indoielilor privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei: a) va emite o decizie de refuz, dacă prin operaţiunea de concentrare economică se creează sau se consolideaza o poziţie dominantă în sensul art. 13; b) va emite o decizie de autorizare, dacă prin operaţiunea de concentrare economică nu se creează şi nici nu se consolideaza o poziţie dominantă în sensul art. 13; c) va emite o decizie prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea operaţiunii de concentrare economică, dacă se constată că aceasta, cu modificările respective, ar putea fi compatibila cu un mediu concurential normal. (3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) şi (2), operaţiunea de concentrare economică notificată poate avea loc. (4) În situaţia în care notificarea unei operaţiuni de concentrare economică necesita completări, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) încep să curgă de la data la care părţile au furnizat Consiliului Concurentei informaţiile solicitate în vederea completării notificării. (5) Consiliul Concurentei poate stabili, prin regulament, o procedură simplificata pentru analiza anumitor operaţiuni de concentrare economică.----------Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 51 au fost modificate prin art.1, punctul 47 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Litera c) a alineatului (2) al articolului 51 a fost modificată prin art.1, punctul 48 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (3) al articolului 51 a fost modificat prin art.1, punctul 48 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatele (4) şi (5) al articolului 51 au fost introduse prin art.1, punctul 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 52 (1) Înainte de emiterea unei decizii conform art. 50 şi 51, Consiliul Concurentei poate impune - printr-o decizie privind măsuri interimare - agenţilor economici implicaţi luarea oricărei măsuri pe care o considera necesară în scopul restabilirii mediului concurential şi repunerii părţilor în situaţia anterioară. (2) Măsurile de suspendare sau de interdicţie a practicilor anticoncurentiale constatate, precum şi dispoziţiile obligatorii date agenţilor economici de a reveni la situaţia anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 50 şi 51 numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurentiale prohibite expres de prezenta lege şi care trebuie curmate fără întârziere pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav şi cert. (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durata, cat şi în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija o afectare manifesta şi intolerabila a liberei concurente. (4) Deciziile luate de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor alin. (1) şi ale art. 50 şi 51 vor fi comunicate de îndată părţilor; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate ordonă, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.----------Articolul 52 a fost modificat prin art.1, punctul 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 53 (1) Decizia luată de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 51 cu privire la o operaţiune de concentrare economică în care este implicata o regie autonomă va fi notificată şi ministrului de resort. (2) În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei conform alin. (1), Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe răspunderea sa, o decizie diferita de cea a Consiliului Concurentei pentru ratiuni de interes public general. Decizia este executorie şi va fi publicată împreună cu decizia Consiliului Concurentei în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 6 SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 54Sunt nule de drept, fie ele exprese ori tacite, publice sau oculte, orice angajamente, convenţii sau clauze contractuale raportindu-se la o practica anticoncurentiala prohibita prin art. 5 şi 6 din prezenta lege.  +  Articolul 55Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sanctionarii următoarele fapte: a) omisiunea notificării unei concentrari economice cerute de art. 16; b) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete prin solicitarea facuta conform prevederilor art. 5 alin. (3) ori prin notificarea facuta conform prevederilor art. 16; c) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor art. 41; d) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidente într-o formă incompleta în timpul inspecţiilor desfăşurate conform prevederilor art. 42; e) refuzul de a se supune unei inspecţii desfăşurate conform prevederilor art. 42 şi 43.----------Articolul 55 a fost modificat prin art.1, punctul 52 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 56 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţiunii următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13; b) punerea în practica a unei operaţiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4) şi (5); c) începerea unei acţiuni de concentrare economică declarata incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurentei, luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a); d) neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurentei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clementa, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară.----------Articolul 56 a fost modificat prin art.1, punctul 53 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 57Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii vreuneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 55 şi 56 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei. Sancţiunile vor fi gradate pe transe, prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurentei.----------Articolul 57 a fost modificat prin art.1, punctul 54 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 58Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, în conformitate cu prevederile prezentei legi, agentul economic în cauza nu se conformează măsurilor dispuse de acesta, Consiliul Concurentei îi poate aplica amenda maxima prevăzută la art. 56 ori poate cere instanţei judecătoreşti competente dispunerea uneia dintre măsurile stabilite la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 59 (1) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii, în suma de până la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina: a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 şi ale art. 13; b) să aplice măsurile enunţate printr-o decizie luată conform prevederilor art. 50 lit. a) şi b), ale art. 51 alin. (2) lit. c) şi ale art. 52 alin. (1) şi (2); c) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41; d) să se supună inspecţiei prevăzute la art. 42-44. (2) Abrogat. (3) Abrogat.----------Alineatul (1) al articolului 59 a fost modificat prin art.1, punctul 55 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatele (2) şi (3) ale articolului 59 au fost abrogate prin art.1, punctul 56 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 60 (1) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constata şi se sancţionează de către Consiliul Concurentei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) se aplică de către inspectorii de concurenta. (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 alin. (1) lit. c), precum şi amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurentei prin decizii.(3^1) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către plenul Consiliului Concurentei prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat săvârşirea respectivei contravenţii. Instanţa competenţa este cea prevăzută la art. 52 alin. (4). (4) Deciziile luate în condiţiile alin. (3) şi (3^1) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. (5) În baza deciziei Consiliului Concurentei profiturile sau, după caz, veniturile suplimentare realizate de agenţii economici ca urmare a săvârşirii contravenţiilor prevăzute şi sancţionate de prezenta lege vor fi confiscate şi vărsate la bugetul de stat.------------Alineatele (1)-(3) ale articolului 60 au fost modificate prin art.1, punctul 57 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (3^1) al articolului 60 a fost introdus prin art.1, punctul 58 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (4) al articolului 60 a fost modificat prin art.1, punctul 59 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Alineatul (5) al articolului 60 a fost modificat prin art.1, punctul 60 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 61Contravenţiilor prevăzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.Articolul 61 a fost modificat prin art.1, punctul 61 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 62 (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 şi 60 vor fi comunicate părţilor în cauza de către Secretariatul General al Consiliului Concurentei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurentei. (2) La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale agenţilor economici în cauza, astfel încât secretul profesional sa nu fie divulgat.-------------Alineatul (1) al articolului 62 a fost modificat prin art.1, punctul 62 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 62^1 (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru încălcările prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează: a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 55 lit. c), d) şi e); b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi. (2) Prescripţia dreptului la acţiune al Consiliului Concurentei începe să curgă de la data încetării practicii anticoncurentiale. În cazul incalcarilor legii, ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurential în cauza.----------Articolul 62^1 a fost introdus prin art.1, punctul 63 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 62^2 (1) Orice acţiune întreprinsă de către Consiliul Concurentei în scopul unei examinari preliminare sau în scopul declanşării unei investigaţii în legătură cu o anumită încălcare a legii va întrerupe cursul termenelor de prescripţie prevăzute la art. 62^1. Întreruperea termenului de prescripţie va avea efect de la data comunicării acţiunii întreprinse de către Consiliul Concurentei, facuta către cel puţin un agent economic sau o asociaţie de agenţi economici care a participat la săvârşirea încălcării legii. (2) Acţiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurentei şi care întrerup cursul termenului de prescripţie includ, în principal, următoarele: a) solicitări de informaţii, în scris; b) ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei de declansare a unei investigaţii; c) începerea procedurilor legale. (3) Întreruperea termenului de prescripţie îşi produce efectele faţă de toţi agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici care au participat la săvârşirea încălcării legii. (4) În cazul întreruperii termenului de prescripţie, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurentei a întreprins una dintre acţiunile menţionate la alin. (2). Termenul de prescripţie va expira cel mai târziu în ziua în care se împlineşte perioada egala cu dublul termenului de prescripţie, aplicabil pentru săvârşirea încălcării în cauza, în situaţia în care Consiliul Concurentei nu a impus nici una dintre sancţiunile prevăzute de prezenta lege.----------Articolul 62^2 a fost introdus prin art.1, punctul 63 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 63 (1) Participarea cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) şi de art. 6 şi care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la sesizarea Consiliului Concurentei. (3) Instanţa judecătorească poate dispune publicarea, în presa, pe cheltuiala celui vinovat, a hotărârii definitive.  +  Articolul 64Independent de sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei legi, dreptul la acţiune al persoanelor fizice şi/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurentiala prohibita de prezenta lege rămâne rezervat.  +  Articolul 65Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decît cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putind fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.  +  Capitolul 7 Dispoziţii comune şi finaleDispoziţii comune şi finale  +  Articolul 66În cazul în care încadrarea juridică facuta printr-o notificare de agenţii economici implicaţi nu este corecta, Consiliul Concurentei poate schimba aceasta încadrare.-------------Articolul 66 a fost modificat prin art.1, punctul 64 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 67 (1) Cifra de afaceri vizata în art. 8 şi 15 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse şi/sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar. (2) Când o operaţiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită conform alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzacţiei. (3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzacţii de felul celor menţionate la alin. (2) au loc între aceleaşi persoane fizice şi/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operaţiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzacţii.-------------Alineatul (2) al articolului 67 a fost modificat prin art.1, punctul 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 68Cifra de afaceri este înlocuită: a) pentru societăţi bancare, instituţii de credit sau financiare şi societăţi financiare, prin a zecea parte din valoarea bilanţului lor; b) pentru societăţile de asigurări, prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasiguratorilor, după deducerea impozitelor şi a taxelor identificate de către Consiliul Concurentei prin instrucţiuni.-------------Articolul 68 a fost modificat prin art.1, punctul 66 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 69În scopul aplicării prevederilor art. 8 şi 15, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) şi (3) ale art. 67, dacă vreuna dintre societăţile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societăţi comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform bilanţului consolidat al acestuia.-------------Articolul 69 a fost modificat prin art.1, punctul 67 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 70Plafoanele valorice stabilite, conform dispoziţiilor prezentei legi, prin raportare la cifra de afaceri vor fi actualizate periodic prin decizie a plenului şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei, ţinându-se seama de evoluţia pieţelor.-------------Articolul 70 a fost modificat prin art.1, punctul 68 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 71Abrogat.-------------Articolul 71 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 72Abrogat.-------------Articolul 72 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 73Abrogat.-------------Articolul 73 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 74Abrogat.-------------Articolul 74 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:În ceea ce priveşte reglementarea situaţiilor tranzitorii, a se vedea şi Articolele II - VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-----------------------