ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 120 din 25 septembrie 2002 - privind aprobarea Sistemului de sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 4 octombrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.-----------Conform variantei republicate a CONSTITUTIEI ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, temeiul juridic al emiterii de către Guvernul României a Ordonantelor de urgenta este ART.115. alin.(4).  +  Articolul 1(1) Se aprobă Sistemul de sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Categoriile de activități finantate de la bugetul de stat în cadrul programelor prevăzute în anexa se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităților competente prevăzute la art. 2 alin. (1).-----------Alineatul (2) al articolului 1 a fost introdus prin Articolul 1, punctul 1 din LEGEA nr. 511 din 28 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 2(1) Sumele de la bugetul de stat pentru susținerea și promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul de Comert Exterior, Ministerului Industriei și Resurselor, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei și Pădurilor, Ministerului pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperatie și Ministerului Finanțelor Publice.(2) Sumele aprobate cu aceasta destinatie în bugetele ordonatorilor principali de credite nu vor putea fi redistribuite în vederea utilizarii lor la alte capitole de cheltuieli.  +  Articolul 3(1) Mecanismele de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru aplicarea Sistemului de sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat se vor aproba, după caz, prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea autorităților prevăzute la art. 2 alin. (1).(2) Propunerile de utilizare a sumelor prevăzute la art. 2 se vor stabili în sistem bipartit de către ordonatorii principali de credite și patronatele de ramura.  +  Articolul 4Armonizarea activităților de elaborare și aplicare unitara a strategiei și politicilor de stimulare și promovare a exportului cu strategiile și politicile sectoriale, precum și monitorizarea Sistemului de sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat se realizează de către Consiliul de export, structura organizatorica la nivel național, cu caracter public-privat, având în componenta reprezentanti ai instituțiilor guvernamentale, structurilor patronale și profesionale cu atribuții și activitate în domeniul exportului, care se infiinteaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei și Comerțului.-----------Articolul 4 a fost modificat prin Articolul 1, punctul 2 din LEGEA nr. 511 din 28 noiembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Petru Serban Mihailescu
  Departamentul de Comert Exterior,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării și prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul industriei și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul agriculturii,
  alimentatiei și pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul integrarii europene,
  Hildegard Carola Puwak
  Ministrul pentru intreprinderile mici
  și mijlocii și cooperatie,
  Silvia Ciornei
  București, 25 septembrie 2002.Nr. 120.  +  AnexăSISTEMULde sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de statI. Instrumente în administrarea EXIMBANK, conform Legii nr. 96/2000 privind organizarea și functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A. și instrumentele specifice de sustinere a comerțului exteriorComitetul Interministerial de Garantii și Credite de Comert Exterior va repartiza fondurile alocate anual prin bugetul de stat pe instrumentele din administrarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK-S.A., conform Legii nr. 96/2000, în functie de necesitatile de sustinere a exportului.II. Instrumente în administrarea ministerelor de resort1. Programul de promovare a exportului, administrat de către Departamentul de Comert Exterior, prin care se vor suporta, parțial sau total, din fonduri de la bugetul de stat cheltuielile privind:a) participarea la targuri și expozitii internationale, cu suportarea parțială a cheltuielilor privind transportul și cazarea unui participant de la fiecare expozant, la nivelul baremurilor stabilite pentru instituțiile publice, precum și a cheltuielilor privind transportul exponatelor, inchirierea, construirea și/sau amenajarea spatiului expozitional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale pe perioada de desfășurare a acțiunilor promotionale, de reprezentare și de protocol, transportul persoanelor pentru organizarea acțiunilor, materialele publicitare de prezentare și promovare cu caracter economic general;b) organizarea de misiuni economice și acțiuni de promovare a exporturilor în strainatate, cu suportarea parțială a cheltuielilor de transport extern și cazare pentru un participant de la fiecare firma, la nivelul baremurilor stabilite pentru instituțiile publice, precum și a cheltuielilor privind transportul în interiorul tarilor de destinatie și a cheltuielilor aferente organizarii intalnirilor de afaceri;c) suportarea parțială a cheltuielilor de organizare și functionare a reprezentantelor comerciale românești, realizate prin parteneriat public-privat pe piete de interes pentru exportul românesc, înființate prin hotărâre a Guvernului;d) realizarea de studii de piața și pe produse, pe baze concurentiale, în conformitate cu legislatia în vigoare, cu suportarea de până la 50% din cheltuielile aferente;e) editarea și distribuirea în strainatate a buletinelor informative privind oferta de export, prin Centrul Roman de Comert Exterior, cu suportarea integrală a cheltuielilor aferente;f) acțiuni de publicitate și reclama cu caracter general, pe produse și grupe de produse, pe piete de interes pentru exportul românesc, prin Centrul Roman de Comert Exterior, cu suportarea integrală a cheltuielilor aferente.Pentru actiunile de promovare prevăzute la lit. a) și b), în cazul în care participa atât societăți comerciale, cat și Camera de Comert și Industrie a României și a Municipiului București, sursele de finanțare a acestor acțiuni se asigura în proportii egale de la societățile comerciale care participa la actiunile respective, de la Camera de Comert și Industrie a României și a Municipiului București și de la bugetul de stat.2. Programul de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului, administrat de către Ministerul pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperatie, conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare3. Programul de crestere a competitivitatii produselor industriale, administrat de către Ministerul Industriei și Resurselor4. Programul de crestere a competitivitatii produselor agroalimentare, administrat de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei și PădurilorÎn cadrul programelor prevăzute la pct. 3 și 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, în proportie de până la 50%, cheltuielile agentilor economici pentru:a) implementarea și certificarea sistemelor calității și a sistemelor de management de mediu;b) acreditarea laboratoarelor de testare și etalonare, precum și dotarea acestora;c) inregistrarea și protejarea pe piața externa a marcilor, desenelor și modelelor industriale românești.III. Prime de export pentru produsele agroalimentare eligibile conform Acordului privind agricultura - partea III, secțiunea II - Subventii la export, din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, cu prioritate și intr-o proportie mai mare pentru produsele agroalimentare biologice certificate, de origine vegetala și animala.