LEGE nr. 519 din 3 decembrie 2003bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 4 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora pe capitole şi subcapitole şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi creditele externe, pentru anul 2004.  +  Articolul 2 (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabileşte la venituri în sumă de 152.383,0 miliarde lei, la cheltuieli în sumă de 150.308,3 miliarde lei, cu un excedent de 2.074,7 miliarde lei aferent încasărilor din contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care reprezintă constituirea fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (4) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3 (1) Constituirea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2004 se realizează pe baza contribuţiilor sociale şi a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice şi fizice. (2) Contribuţiile şi celelalte venituri prevăzute la alin. (1), de orice natură şi provenienţă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 4Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenţi, în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului.  +  Articolul 5Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 sunt în sumă de 152.383,0 miliarde lei şi se prezintă astfel:                                             - miliarde lei -                                            ──────────────────    VENITURI-TOTAL 152.383,0         din care:    a) Contribuţii pentru asigurări sociale 137.303,0    b) Diverse venituri 1.119,0    c) Subvenţii primite din bugetul de stat 13.961,0  +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor  +  Articolul 6În structură economică, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, în sumă de 150.308,3 miliarde lei, se prezintă astfel:                                              - miliarde lei -                                             ────────────────────    CHELTUIELI-TOTAL 150.308,3         din care:    1. Cheltuieli curente 149.938,9         din acestea:    a) cheltuieli de personal 512,2    b) cheltuieli materiale şi servicii 4.750,0    c) transferuri 144.140,9    d) dobânzi 535,8    2. Cheltuieli de capital 300,0    3. Rambursări de credite, plăţi de       dobânzi şi comisioane la credite 69,4         din acestea:    a) rambursări de credite externe 32,3    b) plăţi de dobânzi şi comisioane 37,1  +  Articolul 7 (1) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi şi în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/04, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare. (2) Sumele aferente creşterilor salariale ce se vor acorda în anul 2004 în condiţiile stabilite prin lege sunt prevăzute la articolul bugetar "Cheltuieli cu salariile", alineatul "Alte drepturi salariale". Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul "Alte drepturi salariale" la celelalte alineate pentru reflectarea corespunzătoare a creşterilor salariale aprobate potrivit legii. (3) Aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, referitoare la primele ce se acordă cu ocazia plecării în concediul de odihnă, precum şi a celor ale art. 32 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2004. (4) Plata premiului anual aferent anului 2004 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2005, începând cu luna ianuarie 2005. (5) Din prevederile bugetare pe anul 2004 ale instituţiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2003.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, nu pot fi majorate, în condiţiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli. (2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinaţie.  +  Articolul 9În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligaţii: a) să prezinte Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, situaţia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestuia, până la sfârşitul anului; b) să asigure ca drepturile stabilite şi plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăşească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă; c) să raporteze lunar plăţile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, care va fi emis în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 146.855,4 miliarde lei, din care: 2.714,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii şi 144.140,9 miliarde lei transferuri. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de 146.581,2 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii şi 274,2 miliarde lei pentru alte cheltuieli sociale. (3) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse şi sumele aferente efectuării etapelor de recorelare a pensiilor prevăzute a se realiza în anul 2004, în condiţiile art. 168 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (4) În anul 2004 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear şi 65.000 de locuri la odihnă. (5) În anul 2004 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, salariaţilor care lucrează în locuri de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi categoriilor de asiguraţi prevăzute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele din unităţile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii. (7) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament sau de odihnă aceluiaşi beneficiar. (8) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguraţilor din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii. (9) Biletele de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Transferuri". (10) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii. (11) Criteriile, modul de distribuire şi contribuţia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. (12) Biletele de odihnă şi tratament acordate în condiţiile prezentului articol pot fi atribuite şi membrilor de familie, soţ sau soţie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însoţesc titularii de drept. (13) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 2.917,0 miliarde lei, din care: 512,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.035,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 300,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 69,4 miliarde lei rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite. (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 2.917,0 miliarde lei pentru cheltuieli de administrare ale fondului. (3) Taxele poştale percepute de Compania Naţională "Poşta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat şi a celor de asigurări pentru şomaj în anul 2004 sunt stabilite în sumă de 1.858,5 miliarde lei, din care 1.766,0 miliarde lei pentru asigurări sociale de stat şi 92,5 miliarde lei pentru asigurări pentru şomaj.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli care se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 se stabilesc în sumă de 535,8 miliarde lei, reprezentând dobânda datorată Trezoreriei Statului.  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetele fondurilor speciale  +  Articolul 13 (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2004, constituit în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, este prevăzută în anexa nr. 1/06. (2) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/06. (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/06. (4) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin Protocolul româno-german, semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru şomaj, la capitolul 57.06 "Învăţământ" este cuprinsă şi suma de 7,7 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea activităţilor fundaţiilor respective, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale". (5) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1.500,0 miliarde lei. (6) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2004 unui beneficiar de credite, din suma prevăzută la alin. (5), este de 10,0 miliarde lei.  +  Articolul 14Prevederile art. 7-9 se aplică şi bugetului asigurărilor pentru şomaj.  +  Capitolul V Responsabilităţi în aplicarea legii  +  Articolul 15Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe, prevăzute în anexele la aceste bugete, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 16Se interzice ordonatorului principal de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice anexe la bugetul acestuia.  +  Articolul 17 (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională. (2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2004, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenţa locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi a celor necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical, concediu medical pentru sarcină şi lăuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani", "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" şi "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. (4) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.  +  Articolul 18 (1) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv plăţii eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj la titlul "Transferuri". (2) În vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, precum şi a rambursărilor de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an. (3) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între alineatele articolelor de cheltuieli "Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite".  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 19În bugetele instituţiilor publice, finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj, indiferent de subordonare, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.  +  Articolul 20Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în anul 2004 la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.  +  Articolul 21 (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 este de 7.682.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 şi 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie, la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplică la valoarea de 6.800.000 lei reprezentând salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2004. (2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mică decât cea reglementată pentru luna decembrie 2003. (3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează, în condiţiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de posibilităţile financiare, în cursul execuţiei bugetare, de regulă în ultima lună a trimestrului.  +  Articolul 22Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a) asiguratului sau pensionarului, la 7.682.000 lei; b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.841.000 lei.  +  Articolul 23 (1) În anul 2004 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc în baza art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:    a) pentru condiţii normale de muncă - 31,5%;    b) pentru condiţii deosebite de muncă - 36,5%;    c) pentru condiţii speciale de muncă - 41,5%. (2) Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.  +  Articolul 24 (1) În anul 2004 cota de contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de angajatori, prevăzută la art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de 3%. (2) Cota de contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj, prevăzută la art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este în anul 2004 de 4%.  +  Articolul 25 (1) Sumele aferente cotei de 0,5% prevăzute de lege pentru asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, datorate de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care în acelaşi timp sunt asigurate în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, se adaugă la contribuţiile de asigurări sociale datorate de aceştia şi se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat, în condiţiile şi la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul şomerilor cuprinşi la cursurile de formare profesională, sumele aferente cotei de 0,5% se adaugă la contribuţia de asigurări datorată pentru şomeri şi se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat. (3) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale, casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti calculează contribuţia aferentă cotei de 0,5% şi o virează la Trezoreria Statului întru-un cont distinct, deschis pe seama Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru constituirea fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (4) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va vira în contul menţionat la alin. (3) disponibilităţile băneşti aferente acestui fond, existente la 31 decembrie 2003.  +  Articolul 26În anul 2004 cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt cuprinse în cheltuielile de administrare a sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  +  Articolul 27În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice în aplicarea prevederilor art. 25 şi 26.  +  Articolul 28Anexele nr. 1/04-3/04 şi 1/06-3/06 fac parte integrantă din prezenta lege.Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 24 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucuresti, 3 decembrie 2003.Nr. 519.  +  Anexa 1/04     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE    SI FAMILIEI                   BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                             pe anul 2004                              -SINTEZA-                                                                 - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Tit Api- u lu/ ltol b Ar i     c ti n     a col e     p a     i t     t Denumire indicator Program 2004     o     l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────0001 04 VENITURI - TOTAL 152.382.996.1100002 I VENITURI CURENTE 138.422.032.1230003 A. VENITURI FISCALE 137.303.044.6230004 A.1 IMPOZITE DIRECTE 137.303.044.6230904 CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI              SOCIALE 137.303.044.623     02 Contribuţii pentru asigurări sociale              datorate de angajatori 92.748.911.849     03 Contribuţii pentru asigurări sociale              de stat datorate de salariaţi si alte              persoane asimilate 40.729.625.147     07 Contribuţii pentru asigurări sociale              datorate de alte persoane asigurate 1.533.204.288     08 Contribuţii pentru asigurări sociale              datorate de persoanele aflate in              şomaj 2.291.303.3391900 04 B. VENITURI NEFISCALE 1.118.987.5002204 DIVERSE VENITURI 1.118.987.500     13 Contribuţii pentru bilete de tratament              si odihna 688.987.500     30 Încasări din alte surse 430.000.0003700 04 VI. SUBVENTII 13.960.963.9873704 SUBVENŢII PRIMITE DIN              BUGETUL DE STAT 13.960.963.987     04 Subvenţii primite de bugetul asigurărilor              sociale de stat 13.960.963.9875004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT              ──────────────────── 150.308.266.510        01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 4.749.966.474        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        39 Transferuri consolidabile 274.266.000        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400        49 DOBÂNZI 535.812.396        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,              PLAŢI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi si comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0005700 04 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400        01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.714.500.000        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        39 Transferuri consolidabile 274.266.000        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.4006004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400        01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.714.500.000        21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000        38 TRANSFERURI 143.866.678.400        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400           05 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000           09 Alte ajutoare, alocaţii si              indemnizaţii 7.696.128.400           80 Alte transferuri 165.150.0006004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000     23 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de              boala sau accident 1.339.885.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de              maternitate si îngrijirea copiilor 1.032.604.000     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese si proteze 80.661.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese si proteze 1.854.475.000     28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400     31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor              greci repatriaţi 165.150.0006104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000        01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000        38 TRANSFERURI 274.266.000        39 Transferuri consolidabile 274.266.000           17 Transferuri din bugetul asigurărilor              sociale de stat către bugetul fondului              naţional unic de asigurări sociale de              sănătate reprezentând contribuţia              persoanelor aflate in concediu medical,              concediu medical pt sarcina si lăuzie              sau in concedi medical pentru îngrijirea              copilului bolnav in vârsta de pana la 7 ani 274.266.0006104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale              de sănătate pentru persoanele aflate in              concediu medical, concediu medical pentru              sarcina si lăuzie sau in concediu medical              pentru îngrijirea copilului bolnav in vârsta              de pana la 7 ani 274.266.0007100 04 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.917.009.714        01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.035.466.474        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 2.917.009.714        01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        10 Cheltuieli cu salariile 382.772.000        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 86.123.700        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 11.483.160        13 Contribuţii pentru asigurările sociale              de sănătate 26.794.040        14 Deplasări, detaşări, transferări 5.000.000           01 - deplasări, detaşări, transferări              in tara 3.500.000           02 - deplasări, detaşări, transferări              in străinătate 1.500.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.035.466.474        21 Drepturi cu caracter social 2.100.000        22 Hrana 4.660.000        23 Medicamente si materiale sanitare 4.530.000           01 Medicamente 2.530.000           02 Materiale sanitare 2.000.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere si              gospodărie 108.022.222        25 Materiale si prestări de servicii              cu caracter funcţional 1.689.950        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata si echipament 4.053.500        27 Reparaţii curente 38.741.715        28 Reparaţii capitale 9.445.735        29 Carti si publicaţii 990.000        30 Alte cheltuieli 1.861.233.352           01 Calificarea, perfecţionarea si              specializarea profesionala a salariaţilor 1.110.000           02 Protocol 100.000           03 Protecţia muncii 100.000           04 Transmiterea drepturilor 1.836.072.900           07 Alte cheltuieli autorizate prin              dispoziţii legale 23.850.452        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si              plăti de dobânzi si comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0007304 03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 1.836.072.900     50 Alte cheltuieli 1.080.936.8148800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI              ALTE CHELTUIELI 535.812.3968904 PLATI DE DOBÂNZI 535.812.396        01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396        49 DOBÂNZI 535.812.396        51 02 Dobânda datorata trezoreriei              statului 535.812.3968904 02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.3969904 EXCEDENT/DEFICIT 2.074.729.600───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2/04     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE    SI FAMILIEI                                   SINTEZA                    cheltuielilor pe surse de finanţare,                 capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli                                pe anul 2004                                                                 - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Tit Api- u lu/ ltol b Ar i     c ti n     a col e     p a     i t     t Denumire indicator Program 2004     o     l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL              ───────── 150.604.066.510        01 CHELTUIELI CURENTE 149.991.377.170        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 527.440.100        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 4.787.180.274        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        49 DOBÂNZI 535.812.396        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 543.319.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE,              PLAŢI DE DOBÂNZI SI COMISIOANE              LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si              plaţi de dobânzi si comisioane la              credite externe contractate de ordonatorii              de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT              ______________________ 150.308.266.510        01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 4.749.966.474        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        49 DOBÂNZI 535.812.396        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite              externe contractate de              ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0006004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATE,              PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400        01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.714.500.000        38 TRANSFERURI 143.866.678.4006004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000     23 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de boala              sau accident 1.339.885.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de              maternitate si îngrijirea copiilor 1.032.604.000     26 Ajutoare acordate asigurărilor pentru              decese si proteze 80.661.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese si proteze 1.854.475.000     28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400     31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor              greci repatriaţi 165.150.0006104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000        01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000        38 TRANSFERURI 274.266.0006104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale              de sănătate pentru persoanele aflate in              concediu medical, concediu medical pentru              sarcina si lăuzie sau in concediu medical              pentru îngrijirea copilului bolnav in vârsta              de pana la 7 ani 274.266.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 2.917.009.714        01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.035.466.474        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si              plăti de dobânzi si comisioane la              credite externe contractate de              ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0007304 03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 1.836.072.900     50 Alte cheltuieli 1.080.936.8148904 PLAŢI DE DOBÂNZI 535.812.396        01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396        49 DOBÂNZI 535.812.3968904 02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.3965014 CREDITE EXTERNE              __________ 295.800.000        01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.213.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 295.800.000        01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.213.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.0007314 50 Alte cheltuieli 295.800.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/01     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE    SI FAMILIEI                   BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                                SINTEZA            fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli                               pe anul 2004                                                                - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Tit Api- u lu/ ltol b Ar i     c ti n     a col e     p a     i t     t Denumire indicator Program 2004     o     l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL              __________ 150.604.066.510        01 CHELTUIELI CURENTE 149.991.377.170        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 527.440.100        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 4.787.180.274        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        49 DOBÂNZI 535.812.396        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 543.319.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plaţi de dobânzi si comisioane 37.067.0005004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT              ______________________ 150.308.266.510        01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 4.749.966.474        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        49 DOBÂNZI 535.812.396        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE              DOBÂNZI SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite              externe contractate de              ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0005014 CREDITE EXTERNE              ___________ 295.800.000        01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.213.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/02     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE    SI FAMILIEI                               SINTEZA           bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole                           pe anul 2004           (sumele alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat)                                                                   - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Tit Api- u lu/ ltol b Ar i     c ti n     a col e     p a     i t     t Denumire indicator Program 2004     o     l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT              ______________________ 150.308.266.510        01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 4.749.966.474        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        39 Transferuri consolidabile 274.266.000        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400        49 DOBÂNZI 535.812.396        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATE DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0005700 04 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400        01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.714.500.000        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        39 Transferuri consolidabile 274.266.000        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.4006004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATE,              PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400        01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.714.500.000        38 TRANSFERURI 143.866.678.400        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.4006004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000     23 Indemnizaţii pentru incapacitate              temporara de munca din cauza de              boala sau accident 1.339.885.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate              si îngrijirea copiilor 1.032.604.000     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese si proteze 80.661.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese si proteze 1.854.475.000     28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400     31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor              greci repatriaţi 165.150.0006104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000        01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000        38 TRANSFERURI 274.266.000        39 Transferuri consolidabile 274.266.0006104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale              de sănătate pentru persoanele aflate in              concediu medical, concediu medical pentru              sarcina si lăuzie sau in concediu medical              pentru îngrijirea copilului bolnav in vârsta              de pana la 7 ani 274.266.0007100 04 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.917.009.714        01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.035.466.474        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 2.917.009.714        01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.035.466.474        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti de              dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0007304 03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 1.836.072.900     50 Alte cheltuieli 1.080.936.8148800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI              ALTE CHELTUIELI 535.812.3968904 PLAŢI DE DOBÂNZI 535.812.396        01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396        49 DOBÂNZI 535.812.3968904 02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.396───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/03     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE    SI FAMILIEI                                  SINTEZA            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole                                pe anul 2004                   (sumele alocate din credite externe)                                                                  - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Tit Api- u lu/ ltol b Ar i     c ti n     a col e     p a     i t     t Denumire indicator Program 2004     o     l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE              ___________ 295.800.000        01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.213.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 295.800.000        01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.213.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.0007314 50 Alte cheltuieli 295.800.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/06     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE    SI FAMILIEI                                BUGETUL             pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,                          articole si alineate                              pe anul 2004         (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)                                                                  - mii lei-───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Tit Api- u lu/ ltol b Ar i     c ti n     a col e     p a     i t     t Denumire indicator Program 2004     o     l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE              DE STAT              ______________________ 150.308.266.510        01 CHELTUIELI CURENTE 149.938.896.170        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 4.749.966.474        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        39 Transferuri consolidabile 274.266.000        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400        49 DOBÂNZI 535.812.396        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0005700 04 Partea a III-a CHELTUIELI              SOCIAL-CULTURALE 146.855.444.400        01 CHELTUIELI CURENTE 146.855.444.400        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.714.500.000        38 TRANSFERURI 144.140.944.400        39 Transferuri consolidabile 274.266.000        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.4006004 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATE,              PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 146.581.178.400        01 CHELTUIELI CURENTE 146.581.178.400        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.714.500.000        21 Drepturi cu caracter social 2.714.500.000        38 TRANSFERURI 143.866.678.400        40 Transferuri neconsolidabile 143.866.678.400           05 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000           09 Alte ajutoare, alocaţii si              indemnizaţii 7.696.128.400           80 Alte transferuri 165.150.0006004 22 Pensii de asigurări sociale 136.005.400.000     23 Indemnizaţii pentru incapacitate temporara              de munca din cauza de boala sau accident 1.339.885.000     24 Indemnizaţii pentru concedii de maternitate              si îngrijirea copiilor 1.032.604.000     26 Ajutoare acordate asiguraţilor pentru              decese si proteze 80.661.000     27 Ajutoare acordate pensionarilor pentru              decese si proteze 1.854.475.000     28 Tratament balnear si odihna 2.714.500.000     29 Concediu plătit pentru creşterea              copiilor pana la 2 ani 3.388.503.400     31 Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor              greci repatriaţi 165.150.0006104 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 274.266.000        01 CHELTUIELI CURENTE 274.266.000        38 TRANSFERURI 274.266.000        39 Transferuri consolidabile 274.266.000           17 Transferuri din bugetul asigurărilor sociale              de stat către bugetul fondului naţional unic              de asigurări sociale de sănătate reprezentând              contribuţia persoanelor aflate in concediu              medical, concediu medical pt sarcina si lăuzie              sau in concediu medical pentru îngrijirea copilului              bolnav in vârsta de pana la 7 ani 274.266.0006104 10 Contribuţia pentru asigurări sociale              de sănătate pentru persoanele aflate in concediu              medical, concediu medical pentru sarcina si lăuzie              sau in concediu medical pentru îngrijirea copilului              bolnav in vârsta de pana la 7 ani 274.266.0007100 04 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 2.917.009.714        01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.035.466.474        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti              de dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0007304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 2.917.009.714        01 CHELTUIELI CURENTE 2.547.639.374        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 512.172.900        10 Cheltuieli cu salariile 382.772.000        11 Contribuţii pentru asigurări              sociale de stat 86.123.700        12 Contribuţii pentru asigurările              de şomaj 11.483.160        13 Contribuţii pentru asigurările sociale              de sănătate 26.794.040        14 Deplasări, detaşări, transferări 5.000.000           01 - deplasări, detaşări, transferări              in tara 3.500.000           02 - deplasări, detaşări, transferări              in străinătate 1.500.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 2.035.466.474        21 Drepturi cu caracter social 2.100.000        22 Hrana 4.660.000        23 Medicamente si materiale sanitare 4.530.000           01 Medicamente 2.530.000           02 Materiale sanitare 2.000.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere si              gospodărie 108.022.222        25 Materiale si prestări de servicii              cu caracter funcţional 1.689.950        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata si echipament 4.053.500        27 Reparaţii curente 38.741.715        28 Reparării capitale 9.445.735        29 Carti si publicaţii 990.000        30 Alte cheltuieli 1.861.233.352           01 Calificarea, perfecţionarea si specializarea              profesionala a salariaţilor 1.110.000           02 Protocol 100.000           03 Protecţia muncii 100.000           04 Transmiterea drepturilor 1.836.072.900           07 Alte cheltuieli autorizate prin              dispoziţii legale 23.850.452        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 300.000.000        72 Investitii ale instituţiilor publice 300.000.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI              SI COMISIOANE LA CREDITE 69.370.340        85 Rambursări de credite externe si plăti de              dobânzi si comisioane la credite externe              contractate de ordonatorii de credite 69.370.340           01 Rambursări de credite externe 32.303.340           02 Plăti de dobânzi si comisioane 37.067.0007304 03 Cheltuieli cu transmiterea si              plata drepturilor 1.836.072.900     50 Alte cheltuieli 1.080.936.8148800 04 Partea a XIII-a PLAŢI DE DOBÂNZI SI              ALTE CHELTUIELI 535.812.3968904 PLAŢI DE DOBÂNZI 535.812.396        01 CHELTUIELI CURENTE 535.812.396        49 DOBÂNZI 535.812.396        51 02 Dobânda datorata trezoreriei              statului 535.812.3968904        02 Dobânda datorata trezoreriei statului 535.812.396───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/07     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE    SI FAMILIEI                           CHELTUIELI CU SALARIILE                                pe anul 2004          (sumele alocate de la bugetul asigurărilor sociale de stat)                                                       - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumire indicator Cod Program 2004─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE 5004 DE STAT ──────────────────────── Fond aferent salariilor de baza 08001 266.990.244 Salarii de merit 08002 8.588.756 Indemnizaţie de conducere 08003 13.700.000 Spor de vechime 08004 42.000.000 Sporuri pentru condiţii de munca 08005 1.500.000 Alte sporuri 08006 1.000.000 Ore suplimentare 08007 2.000.000 Fond de premii 08008 25.993.000 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 08013 1.000.000 Alte drepturi salariale 08014 20.000.000 Cheltuieli cu salariile 08020 382.772.000 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7304 FONDULUI Fond aferent salariilor de baza 08001 266.990.244 Salarii de merit 08002 8.588.756 Indemnizaţie de conducere 08003 13.700.000 Spor de vechime 08004 42.000.000 Sporuri pentru condiţii de munca 08005 1.500.000 Alte sporuri 08006 1.000.000 Ore suplimentare 08007 2.000.000 Fond de premii 08008 25.993.000 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii 08013 1.000.000 Alte drepturi salariale 08014 20.000.000 Cheltuieli cu salariile 08020 382.772.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/08     Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei         Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza                               pe anii 2003-2004           (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Numar Modificarea Număr                                 maxim Salariu numărului maxim Fond aferent                                  de mediu de posturi de salariilor                                 pos- de baza in anul pos- de baza                                 turi in 2004 turi pe anul                                  in luna (+/-) fata in 2004                                 anul dec. de anul anul                                 2003 2003 2003 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             0 1 2 3 4=1+3 5=2*4*12                                                                        luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: 4.494 -213 4.281 266.990.244din care:7304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE     A FONDULUI 4.494 -213 4.281 266.990.244din care:V. A. Functii publice generale 3.486 -238 3.248 205.656.5161. Inalti funcţionari publici 2 1 3 725.760Secretar general 1 21.000 1 252.000Secretar general adjunct 1 18.480 1 221.760Director general executiv 21.000 1 1 252.0002. Funcţii publice de conducere 364 1 365 34.163.280Director 10 8.470 2 12 1.219.680Director adjunct 2 8.470 2 203.280Sef serviciu 18 8.470 18 1.829.520Director executiv 42 8.200 42 4.132.800Director executiv adjunct 85 8.200 85 8.364.000Sef serviciu 186 7.500 -1 185 16.650.000Sef birou 21 7.000 21 1.764.0003. Funcţii publice de execuţie 3.120 -240 2.880 170.767.476a. Clasa I-studii superioare 1.451 -195 1.256 92.155.500Expert superior 18 6.000 18 1.296.000Expert principal 21 5.300 21 1.335.600Expert asistent 10 5.000 10 600.000Expert debutant 4 3.000 4 144.000Consilier superior 38 8.470 14 52 5.285.280Consilier principal 11 7.000 7 18 1.512.000Consilier asistent 4 6.000 7 11 792.000Consilier juridic superior 9 8.000 9 864.000Consilier juridic principal 4 7.000 4 336.000Consilier juridic asistent 2 6.150 2 147.600Consilier juridic debutant 3 3.000 3 108.000Auditor superior 3 12.149 3 437.364Auditor principal 1 9.538 1 114.456Inspector superior 2 6.000 2 144.000Inspector principal 11 5.300 11 699.600Inspector asistent 4 5.000 4 240.000Inspector debutant 10 3.000 10 360.000Expert superior 12 6.000 12 864.000Expert principal 11 5.300 11 699.600Expert asistent 7 5.000 7 420.000Consilier superior 294 7.800 -102 192 17.971.200Consilier principal 197 6.500 -86 111 8.658.000Consilier asistent 59 5.700 -26 33 2.257.200Consilier debutant 14 3.000 -9 5 180.000Consilier juridic superior 33 7.800 33 3.088.800Consilier juridic principal 70 7.000 70 5.880.000Consilier juridic asistent 66 5.500 66 4.356.000Consilier juridic debutant 10 3.000 10 360.000Auditor superior 34 8.200 34 3.345.600Auditor principal 6 7.000 6 504.000Auditor asistent 1 6.000 1 72.000Inspector superior 56 6.000 56 4.032.000Inspector principal 212 5.300 212 13.483.200Inspector asistent 161 5.000 161 9.660.000Inspector debutant 53 3.000 53 1.908.000b. Clasa II - studii superioare   de scurta durata 85 -5 80 5.066.400Referent de specialitatesuperior 3 7.000 3 252.000Referent de specialitateprincipal 1 5.900 1 70.800Referent de specialitate superior 18 6.800 -2 16 1.305.600Referent de specialitate principal 36 5.000 -3 33 1.980.000Referent de specialitate asistent 27 4.500 27 1.458.000c. Clasa III - studii medii 1.584 -40 1.544 73.545.576Referent superior 38 4.532 38 2.066.592Referent principal 36 3.916 2 38 1.785.696Referent asistent 1 3.431 1 41.172Referent debutant 1 2.600 1 31.200Referent superior 406 4.532 -10 396 21.536.064Referent principal 730 3.916 -22 708 33.270.336Referent asistent 362 3.431 -9 353 14.533.716Referent debutant 10 2.600 -1 9 280.800VII. Personal cu contract     de muncaa) Personal de specialitate 786 25 811 52.594.404Consilier, expert, inspector despecialitate, revizor contabil;gradul IA 1 8.470 1 2 203.280Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul III 2 6.013 2 144.312Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizor contabil; gradul IV 5 5.403 5 324.180Tehnician-economist, secretarsuperior, referent, interpretrelaţii, interpret profesional,subinginer; gradul II 1 5.403 1 64.836Tehnician-economist, secretarsuperior, referent, interpretrelaţii, interpret profesional,subinginer; gradul III 1 4.880 1 58.560Consilier juridic gradul IA 1 6.131 1 73.572Consilier juridic gradul III 1 4.217 1 50.604Referent IA 97 4.000 -1 96 4.608.000Referent I 47 3.750 -5 42 1.890.000Referent II 22 3.487 22 920.568Referent III 20 3.053 20 732.720Referent IV 8 2.900 8 278.400Referent debutant 1 2.600 1 31.200Auditor-expert 1 7.000 -1Medic primar 111 7.000 62 173 14.532.000Medic specialist 49 7.000 49 4.116.000Secretar de redacţie,tehnoredactor I 1 5.147 1 61.764Fiziokinetoterapeut,bioinginer medical 1 4.515 1 54.180Asistent medical principal 49 5.000 49 2.940.000Asistent medical 23 4.515 23 1.246.140Sora medicala principala 49 4.000 49 2.352.000Sora medicala 51 3.613 51 2.211.156Biolog, biochimist, chimist,fizician 2 4.515 2 108.360Psiholog, logoped, sociolog,profesor C.F.M., kinetoterapeut,asistent social; principal 3 5.327 3 191.772Profesor C.F.M., biolog, chimist; 1 4.471 1 53.652Infirmiera, agent D.D.D. 18 2.889 18 624.024Brancardier, baies, namolar,spălătoreasă, ingrijitoare 31 2.889 31 1.074.708Şofer autosanitara II 1 3.251 1 39.012Şofer autosanitara III 1 2.889 1 34.668Medic primar 14 10.000 23 37 4.440.000Medic specialist 7 8.663 7 727.692Medic rezident anul IV-V-dinanatomia patologica si legala 12 6.027 12 867.888Medic rezident anul III 8 5.326 8 511.296Farmacist primar - din anatomiapatologica si medicina legala 1 6.902 1 82.824Asistent medical principal 36 6.500 36 2.808.000Asistent medical 19 5.957 19 1.358.196Biolog, biochimist, chimist,fizician; principal - dinanatomia patologica si medicinalegala 1 9.022 1 108.264Profesor C.F.M.; principal 1 6.678 1 80.136Cercetător ştiinţific principalgradul II 3 12.111 1 4 581.328Cercetător ştiinţific principalgradul III 5 9.522 5 571.320Cercetător ştiinţific 3 7.361 3 264.996Asistent de cercetare ştiinţifica 5 5.792 5 347.520Asistent I 1 4.630 1 55.560Referent de specialitate,inspector de specialitate;gradul II; economist, referent,inginer; gradul I 4 4.904 4 235.392Tehnician, merceolog, contabil,referent; IA 3.795 4 4 182.160Tehnician, merceolog, contabil,referent; I 3.524 5 5 211.440Analist (programator) ajutor I 1 3.909 1 46.908Operator, controlor date; I 2 3.909 2 93.816Director general 1 11.340 -1Director adjunct 2 12.211 -2Şef serviciu 39 9.000 -39Sef birou 22 8.000 -22VII. Personal cu contract de muncab) care ocupa funcţii comune 222 222 8.739.324Secretar-dactilograf,dactilograf; IA 2 3.700 2 88.800Secretar-dactilograf,dactilograf; I 13 3.300 13 514.800Secretar-dactilograf,dactilograf; II 12 3.000 12 432.000Casier magaziner; I 24 3.569 24 1.027.872Casier magaziner; II 11 3.201 11 422.532Funcţionar arhivar; I 25 3.490 25 1.047.000Funcţionar arhivar; II 3 3.201 3 115.236Funcţionar arhivar; III 10 2.916 10 349.920Portar, paznic, pompier,ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier, I 37 2.889 37 1.282.716Portar, paznic, pompier,ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 8 2.834 8 272.064Şofer IA 3 4.594 3 165.384Şoferii II 1 3.856 1 46.272Muncitor calificat I 3 3.856 3 138.816Muncitor calificat II 7 3.654 7 306.936Muncitor calificat III 53 3.406 53 2.166.216Muncitor calificat IV 5 3.201 5 192.060Muncitor calificat VI 1 2.889 1 34.668Muncitor necalificat 4 2.834 4 136.032───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/12     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI                                    BUGETUL     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate                                  pe anal 2004                      (sumele alocate din credite externe)                                                           - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Tit Api- u lu/ ltol b Ar i     c ti n     a col e     p a     i t     t Denumire indicator Program 2004     o     l───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE 295.800.000        01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.213.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE              FONDULUI 295.800.000        01 CHELTUIELI CURENTE 52.481.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 15.267.200        14 Deplasări, detaşări, transferări 15.267.200           01 - deplasări, detaşări, transferări              in tara 12.331.200           02 - deplasări, detaşări, transferări              in străinătate 2.936.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI              SERVICII 37.213.800        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata si echipament 12.845.000        30 Alte cheltuieli 24.368.800        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 243.319.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 243.319.0007314 50 Alte cheltuieli 295.800.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/04/19/25 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                   - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    angajament EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI     bugetare 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────────────                                                                           2005 2006 2007 anii                                                                                                               ulte-                                                                                                               riori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332          II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332         II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Programul s-a obţinut din centralizarea a 6 fise.    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii  +  Anexa 3/04/19/26 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                    PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                           - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    angajament EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────────────II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI     bugetare 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────────────                                                                           2005 2006 2007 anii                                                                                                               ulte-                                                                                                               riori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse definanţare I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332          II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surseproprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095          II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Crediteint. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189          II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Crediteext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100          II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Bugetde stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856          II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Altesurse I 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332          II 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse definanţare I 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235          II 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.2351.1 Surseproprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095          II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Crediteint. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189          II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Crediteext. I          II1.4 Bugetde Stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856          II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Altesurse I 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095          II 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse definanţare I 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332          II 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surseproprii I          II1.2 Crediteint. I          II1.3 Crediteext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100          II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Bugetde stat I          II1.5 Altesurse I 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332          II 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Sector: 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse definanţare I 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.332          II 2.606.338.429 445.311.569 673.416.984 588.394.140 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surseproprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095          II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Crediteint. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189          II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Crediteext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100          II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Buget deStat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856          II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Altesurse I 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332          II 1.731.127.756 300.854.973 253.361.147 300.000.000 281.768.447 291.736.857 303.406.332───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse definanţare I 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.235          II 335.341.938 94.985.370 146.756.333 93.600.2351.1 Surseproprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095          II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Crediteint. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189          II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Crediteext. I          II1.4 Bugetde Stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856          II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Altesurse I 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095          II 228.661.956 73.980.314 106.156.547 48.525.095─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse definanţare I 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.332          II 2.270.996.491 350.326.199 526.660.651 494.793.905 304.072.547 291.736.857 303.406.3321.1 Surseproprii I          II1.2 Crediteint. I          II1.3 Crediteext. I 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.100          II 768.530.691 123.451.540 379.456.051 243.319.000 22.304.1001.4 Bugetde stat I          II1.5 Altesurse I 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332          II 1.502.465.800 226.874.659 147.204.600 251.474.905 281.768.447 291.736.857 303.406.332─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii  +  Anexa 3/04/19/27     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.04.0013                                      FISA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                               SEDIUL DDFSS BACĂU    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector BACĂU1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BACĂU1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU NR.2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP 2076/14.10.19962.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. NR. 463/1997    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI     TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totala aprobată (mii lei)   (în preturi luna 04/anul 1996) 4.156.3002. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5200 MP                                                 175 SALARIAT                                                 1800 PERS./Z3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării   (mii lei)   (în preturi luna 12/anul 2000 ) 75.772.5732. Durata de realizare contractată (număr luni) 243. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/20014. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/20045. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.7756. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.602.7987. Valoarea rămasă de finanţat   la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.0308. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   de prioritizare (nr. puncte) 125──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 19.73.04.0013)  D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,     SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE     FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ     PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori                                 actualizate in preturi an 2004)     II - Credite bugetare                                                              - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de   finanţare I 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030             II 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030   din care:1.1 Surse    proprii I 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130             II 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.1301.2 Credite    int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630             II 17.095.694 8.534.064 8.561.6301.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget    de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175             II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.1751.5 Alte    surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095             II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacost. defuncţionaresi deîntreţineredupă PIF(preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.04.0018                        FISA        OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                 SEDIUL DDFSS TELEORMAN    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector TELEORMAN1.2 Municipiu/Oraş Comuna ALEXANDRIA1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 12. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP 1996/18.11.19972.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. NR. 115/2001    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI     TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna 06/anul 1997) 15.816.0002. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5085 MP                                                     209 SALARIAT                                                     1750 PERS./Z3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării   (mii lei)   (în preturi luna 12/anul 2001) 90.731.0842. Durata de realizare contractată (număr luni) 243. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/20014. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/20045. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.5956. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.8257. Valoarea rămasă de finanţat   la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.2058. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   de prioritizare (nr. puncte) 125──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*   (Cod obiectiv: 19.73.04.0018)  D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,     SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE     FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ     PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori                                 actualizate in preturi an 2004)     II - Credite bugetare                                                              - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de   finanţare I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205             II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205   din care:1.1 Surse    proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965             II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.9651.2 Credite    int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559             II 15.902.081 7.264.522 8.637.5591.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget    de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681             II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.6811.5 Alte    surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000             II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacost. defuncţionaresi deîntreţineredupă PIF(preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.04.0027                                      FISA               OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII          AMENAJARE HALA CU P+1 IN P+2 CA SEDIU PENTRU CASA NAŢIONALA                DE PENSII SI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE    Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector 21.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI1.3 Amplasament B-DUL LACUL TEI 172. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. 560/2001   fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI     TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna 06/anul 2001) 121.606.9792. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 4640 91 MP                                                     983 21 MP CU3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 12  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea   finanţării (mii lei)   (în preturi luna 06/anul 2001 ) 121.606.9792. Durata de realizare contractată (număr luni) 123. Data începerii investiţiei (luna/an) 09/20024. Data programată a terminării si PIP (luna/an) 12/20035. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 42.180.0006. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 80.095.7107. Valoarea rămasă de finanţat   la 31/12/2003 (mii lei) 20.800.0008. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   de prioritizare (nr. puncte) 125──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 19.73.04.0027)  D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,     SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE     FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ     PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori                                 actualizate in preturi an 2004)     II - Credite bugetare                                                              - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de   finanţare I 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000             II 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000   din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I             II1.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget    de stat I             II1.5 Alte    surse I 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000             II 143.075.710 42.180.000 80.095.710 20.800.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacost. defuncţionaresi deîntreţineredupă PIF(preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.04.0001b BM CP                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                         b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI1.3 Amplasament2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului de    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI     TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Durata de realizare contractată (număr luni)3. Data începerii investiţiei (luna/an)4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)5. Valoarea decontată până   la 31/12/2002 (mii lei) 180.018.8806. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 476.360.6517. Valoarea rămasă de finanţat   la 31/12/2003 (mii lei) 329.988.6238. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   de prioritizare (nr. puncte)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b BM CP)  D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,     SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE     FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ     PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori                                 actualizate in preturi an 2004)     II - Credite bugetare                                                              - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de   finanţare I 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868             II 986.368.154 180.018.880 476.360.651 304.148.755 25.839.868   din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I             II1.3 Credite    ext. I 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.944             II 766.878.535 123.451.540 379.456.051 243.319.000 20.651.9441.4 Buget    de stat I             II1.5 Alte    surse I 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924             II 219.489.619 56.567.340 96.904.600 60.829.755 5.187.924───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacost. defuncţionaresi deîntreţineredupă PIF(preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.04.0001b1CNPAS                                    FISA                OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII                          b) dotări independente    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI1.3 Amplasament2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului    de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI     TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3. Durata de realizare aprobată (număr luni) C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Durata de realizare contractată (număr luni)3. Data începerii investiţiei (luna/an)4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 170.307.3196. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 50.300.0007. Valoarea rămasă de finanţat   la 31/12/2003 (mii lei) 791.526.9928. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   de prioritizare (nr. puncte)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 19.73.04.0001b1CNPAS)  D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,     SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE     FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ     PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori                                 actualizate in preturi an 2004)     II - Credite bugetare                                                              - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                          ulte-                                                                                                          riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de   finanţare I 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528             II 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528   din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I             II1.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget    de stat I             II1.5 Alte    surse I 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528             II 1.012.134.311 170.307.319 50.300.000 150.645.150 214.708.786 213.336.528 212.836.528───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacost. defuncţionaresi deîntreţineredupă PIF(preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.04 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.04.001d CASA                              FISA           OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII              d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de                     execuţie privind consolidările    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ/Sector1.2 Municipiu/Oraş/Comuna BUCUREŞTI1.3 Amplasament2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului de    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI     TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3. Durata de realizare aprobată (număr luni)  C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării   (mii lei) (în preturi luna/anul)2. Durata de realizare contractată (număr luni)3. Data începerii investiţiei (luna/an)4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei)7. Valoarea rămasă de finanţat   la 31/12/2003 (mii lei) 164.500.0008. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor   de prioritizare (nr. puncte)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv: 19.73.04.001d CASA)  D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT,     SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE DE     FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ     PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI     I - Credite de angajament (col. 5-9 ale tabelului conţin valori                                 actualizate in preturi an 2004)     II - Credite bugetare                                                              - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                          ulte-                                                                                                          riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de   finanţare I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000             II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000   din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I             II1.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget    de stat I             II1.5 Alte    surse I 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000             II 164.500.000 40.000.000 41.000.000 41.500.000 42.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţiacost. defuncţionaresi deîntreţineredupă PIF(preliminări)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;    Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;    Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii  +  Anexa 1/06     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                     BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                              pe anul 2004                               -SINTEZA-                                                                  - mii lei -────┬──┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────── C │S │T │A │ a │u │i │l │ p │b │t │i │ i │c │l │n │ t │a │u │e │ o │p │l │a │ l │i │/ │t │ Denumire indicator    │t │a │ │ Program    │o │r │ │ 2004    │l │t │ │    │ │i │ │    │ │c │ │    │ │o │ │    │ │l │ │────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────0001 06 VENITURI - TOTAL 19.239.788.9630002 I. VENITURI CURENTE 18.389.788.9630003 A. VENITURI FISCALE 17.640.672.6140004 A1. IMPOZITE DIRECTE 17.640.672.6141006 CONTRIBUŢII LA BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ 17.640.672.614     01 Contribuţii ale angajatorilor si ale persoanelor              juridice asimilate angajatorului 13.642.486.848     02 Contribuţii individuale 3.932.128.166     03 Contribuţii datorate de persoanele care incheie              contract de asigurare pentru şomaj 66.057.6001900 06 B. VENITURI NEFISCALE 749.116.3492206 DIVERSE VENITURI 749.116.349     30 Încasări din alte surse 749.116.3494200 06 VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR              ACORDATE 850.000.0004206 ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE 850.000.000     06 Încasări din rambursarea împrumuturilor              acordate pentru înfiinţarea si dezvoltarea de              întreprinderi mici si mijlocii 850.000.0004700 X. SUME DE LA FONDUL DE REDISTRIBUIRE 1.068.368.3934806 RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLAŢILOR COMPENSATORII              SI A SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVA 1.068.368.393     01 Cota din contribuţii de la agenţii economici 1.068.368.3935006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ               ───────────────── 17.837.458.436        01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505        20 CHELTUmLI MATERIALE SI SERVICH 523.644.040        38 TRANSFERURI 15.029.308.041        39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173        40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0005700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394        01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100        38 TRANSFERURI 14.162.868.041        39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173        40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.0005706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099        01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253        10 Cheltuieli cu salariile 13.898.304        11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3.127.119        12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 416.949        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 972.881        14 Deplasări, detaşări, transferări 300.000           01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 300.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100        21 Drepturi cu caracter social 7.752.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 12.100.000        25 Materiale si prestări de servicii cu caracter              funcţional 88.300.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta              durata si echipament 3.702.600        27 Reparaţii curente 2.468.400        28 Reparaţii capitale 35.000.000        29 Cărti si publicatii 617.100        30 Alte cheltuieli 1.581.000        38 TRANSFERURI 7.653.746        40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746           09 Alte ajutoare, alocaţii si indemnizaţii 7.653.746        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000        72 Investitii ale instituţiilor publice 30.000.0005706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400     50 Alte instituţii si acţiuni de invatamant 126.740.6996006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII,              PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZAŢII 11.387.678.122        01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122        38 TRANSFERURI 11.387.678.122        40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122           07 Indemnizaţia de şomaj 8.007.699.272           09 Alte ajutoare, alocaţii si indemnizaţii 2.316.101.976           15 Plaţi compensatorii 1.063.876.8746006 32 Plăti pentru stimularea mobilităţii forţei              de munca 67.200.000     33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272     34 Alocaţii de sprijin 60.658.992     35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000     39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 661.920.000     40 Plăti compensatorii 1.063.876.874     46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează şomeri aparţinând unor categorii              defavorizate 648.522.984     49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.0006106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173        01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173        38 TRANSFERURI 2.767.536.173        39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173           22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru              şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.291.303.339           26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj              către bugetul fondului naţional unic de asigurări              sociale de sănătate 476.232.8346106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de              stat pentru şomeri 2.291.303.339     12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate              pentru şomeri 476.232.8347100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.968.849.042        01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372.122.940        38 TRANSFERURI 866.440.000        39 Transferuri consolidabile 802.690.000        40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0007206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997        01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997        30 Alte cheltuieli 54.018.997        38 TRANSFERURI 866.440.000        39 Transferuri consolidabile 802.690.000           27 Transferuri din bugetul asigurarilor pentru              şomaj către bugetele locale pentru finanţarea              programelor pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 802.690.000        40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000           11 Contribuţii si cotizaţii la organisme              internaţionale 5.000.000           65 Plăti pentru stimularea creării de locuri              de munca 58.750.0007206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 802.690.000     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519     50 Alte cheltuieli 54.527.4787306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045        01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252        10 Cheltuieli cu salariile 370.128.696        11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 83.278.956        12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 11.103.861        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 25.909.009        14 Deplasări, detaşări, transferări 8.569.730           01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 7.757.730           02 - deplasări, detaşări, transferări in străinătate 812.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943        24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 100.000.000        25 Materiale si prestări de servicii              cu caracter funcţional 28.000.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata si echipament 9.817.900        27 Reparaţii curente 10.000.000        28 Reparaţii capitale 10.000.000        29 Cărti si publicaţii 4.259.850        30 Alte cheltuieli 156.026.193        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850        72 Investitii ale instituţiilor publice 91.835.850        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0007306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437     50 Alte cheltuieli 932.209.6088600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.0008606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000        80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 1.505.505.0008606 04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale              si administrate prin agentii de credit 5.505.0009906 EXCEDENT/DEFICIT 1.402.330.527───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2/06     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                                   SINTEZA                   cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole,                         titluri de cheltuieli pe anul 2004                                                                   - mii lei -────┬──┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────── C │S │T │A │ a │u │i │l │ p │b │t │i │ i │c │l │n │ t │a │u │e │ o │p │l │a │ l │i │/ │t │ Denumire indicator    │t │a │ │ Program    │o │r │ │ 2004    │l │t │ │    │ │i │ │    │ │c │ │    │ │o │ │    │ │l │ │────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL               ────────── 18.223.909.436        01 CHELTUIELI CURENTE 16.260.763.586        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 529.082.505        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 702.373.040        38 TRANSFERURI 15.029.308.041        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 226.430.850        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.597.255.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0005006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ               ─────────────────── 17.837.458.436        01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040        38 TRANSFERURI 15.029.308.041        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plaţi de dobânzi si comisioane 81.107.0005706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099        01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100        38 TRANSFERURI 7.653.746        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.0005706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400     50 Alte instituţii si acţiuni de invatamant 126.740.6996006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE SI              INDEMNIZAŢII 11.387.678.122        01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122        38 TRANSFERURI 11.387.678.1226006 32 Plăti pentru stimularea mobilitatii forţei              de munca 67.200.000     33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272     34 Alocaţii de sprijin 60.658.992     35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000     39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 661.920.000     40 Plaţi compensatorii 1.063.876.874     46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează şomeri aparţinând unor categorii              defavorizate 648.522.984     49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.0006106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173        01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173        38 TRANSFERURI 2.767.536.1736106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de              stat pentru şomeri 2.291.303.339     12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate              pentru şomeri 476.232.8347206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997        01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997        38 TRANSFERURI 866.440.0007206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 802.690.000     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519     50 Alte cheltuieli 54.527.4787306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045        01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0007306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437     50 Alte cheltuieli 932.209.6088606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.0008606 04 împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale si administrate              prin agenţii de credit 5.505.0005014 CREDITE EXTERNE               ──────────── 386.451.000        01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.0007214 ALTE ACŢIUNI 73.400.000        01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 73.400.0007214 18 Masuri active pentru combaterea şomajului 73.400.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000        01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 105.329.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.0007314 50 Alte cheltuieli 221.301.0008614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.0008614 13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale              si administrate prin agenţii de credit 91.750.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/01     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                         BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ                                  SINTEZA             fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli                                pe anul 2004                                                                   - mii lei -────┬──┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────── C │S │T │A │ a │u │i │l │ p │b │t │i │ i │c │l │n │ t │a │u │e │ o │p │l │a │ l │i │/ │t │ Denumire indicator    │t │a │ │ Program    │o │r │ │ 2004    │l │t │ │    │ │i │ │    │ │c │ │    │ │o │ │    │ │l │ │────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL              ────────── 18.223.909.436        01 CHELTUIELI CURENTE 16.260.763.586        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 529.082.505        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 702.373.040        38 TRANSFERURI 15.029.308.041        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 226.430.850        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.597.255.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plaţi de dobânzi si comisioane 81.107.0005006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ               ───────────────────── 17.837.458.436        01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040        38 TRANSFERURI 15.029.308.041        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0005014 CREDITE EXTERNE               ────────── 386.451.000        01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/02     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                                SINTEZA            bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole                                  pe anal 2004           (sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)                                                                   - mii lei -────┬──┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────── C │S │T │A │ a │u │i │l │ p │b │t │i │ i │c │l │n │ t │a │u │e │ o │p │l │a │ l │i │/ │t │ Denumire indicator    │t │a │ │ Program    │o │r │ │ 2004    │l │t │ │    │ │i │ │    │ │c │ │    │ │o │ │    │ │l │ │────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ               ───────────────────── 17.837.458.436        01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040        38 TRANSFERURI 15.029.308.041        39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173        40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0005700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394        01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100        38 TRANSFERURI 14.162.868.041        39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173        40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.0005706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099        01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100        38 TRANSFERURI 7.653.746        40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.0005706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400     50 Alte instituţii si acţiuni de învăţământ 126.740.6996006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI              INDEMNIZAŢII 11.387.678.122        01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122        38 TRANSFERURI 11.387.678.122        40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.1226006 32 Plaţi pentru stimularea mobilităţii forţei              de munca 67.200.000     33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272     34 Alocaţii de sprijin 60.658.992     35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000     39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 661.920.000     40 Plăti compensatorii 1.063.876.874     46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează şomeri aparţinând unor categorii              defavorizate 648.522.984     49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.0006106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173        01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173        38 TRANSFERURI 2.767.536.173        39 Transferuri consolidabile 2.767.536.1736106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de stat              pentru şomeri 2.291.303.339     12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate              pentru şomeri 476.232.8347100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.968.849.042        01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372.122.940        38 TRANSFERURI 866.440.000        39 Transferuri consolidabile 802.690.000        40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0007206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997        01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997        38 TRANSFERURI 866.440.000        39 Transferuri consolidabile 802.690.000        40 Transferuri neconsolidabile 63.750.0007206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 802.690.000     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519     50 Alte cheltuieli 54.527.4787306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045        01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0007306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437     50 Alte cheltuieli 932.209.6088600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.0008606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.0008606 04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale              si administrate prin agentii de credit 5.505.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/03     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI                               SINTEZA        bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole                             pe anal 2004                   (sumele alocate din credite externe)                                                                   - mii lei -────┬──┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────── C │S │T │A │ a │u │i │l │ p │b │t │i │ i │c │l │n │ t │a │u │e │ o │p │l │a │ l │i │/ │t │ Denumire indicator    │t │a │ │ Program    │o │r │ │ 2004    │l │t │ │    │ │i │ │    │ │c │ │    │ │o │ │    │ │l │ │────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE               ───────── 386.451.000        01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.0007214 ALTE ACŢIUNI 73.400.000        01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 73.400.0007214 18 Masuri active pentru combaterea şomajului 73.400.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000        01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 105.329.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.0007314 50 Alte cheltuieli 221.301.0008614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.0008614 13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale              si administrate prin agenţii de credit 91.750.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/06     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                                 BUGETUL     pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate                               pe anul 2004         (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)                                                                   - mii lei -────┬──┬──┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────── C │S │T │A │ a │u │i │l │ p │b │t │i │ i │c │l │n │ t │a │u │e │ o │p │l │a │ l │i │/ │t │ Denumire indicator    │t │a │ │ Program    │o │r │ │ 2004    │l │t │ │    │ │i │ │    │ │c │ │    │ │o │ │    │ │l │ │────┼──┴──┴──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────5006 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ              ───────────────────── 17.837.458.436        01 CHELTUIELI CURENTE 16.070.657.586        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 517.705.505        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 523.644.040        38 TRANSFERURI 15.029.308.041        39 Transferuri consolidabile 3.570.226.173        40 Transferuri neconsolidabile 11.459.081.868        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 121.835.850        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate              de ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0005700 06 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 14.363.104.394        01 CHELTUIELI CURENTE 14.333.104.394        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100        38 TRANSFERURI 14.162.868.041        39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173        40 Transferuri neconsolidabile 11.395.331.868        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.0005706 ÎNVĂŢĂMÂNT 207.890.099        01 CHELTUIELI CURENTE 177.890.099        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 18.715.253        10 Cheltuieli cu salariile 13.898.304        11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 3.127.119        12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 416.949        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 972.881        14 Deplasări, detaşări, transferări 300.000           01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 300.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 151.521.100        21 Drepturi cu caracter social 7.752.000        24 Cheltuieli pentru întreţinere si gospodărie 12.100.000        25 Materiale si prestări de servicii cu caracter              funcţional 88.300.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta              durata si echipament 3.702.600        27 Reparaţii curente 2.468.400        28 Reparătii capitale 35.000.000        29 Cărti si publicatii 617.100        30 Alte cheltuieli 1.581.000        38 TRANSFERURI 7.653.746        40 Transferuri neconsolidabile 7.653.746           09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizaţii 7.653.746        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 30.000.000        72 Investitii ale instituţiilor publice 30.000.0005706 20 Centre de calificare si recalificare 81.149.400     50 Alte instituţii si actiuni de învăţământ 126.740.6996006 ASISTENTA SOCIALA, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE SI              INDEMNIZAŢII 11.387.678.122        01 CHELTUIELI CURENTE 11.387.678.122        38 TRANSFERURI 11.387.678.122        40 Transferuri neconsolidabile 11.387.678.122           07 Indemnizaţia de şomaj 8.007.699.272           09 Alte ajutoare, alocatii si indemnizaţii 2.316.101.976           15 Plăti compensatorii 1.063.876.8746006 32 Plăti pentru stimularea mobilităţii forţei              de munca 67.200.000     33 Indemnizaţii de şomaj 8.007.699.272     34 Alocaţii de sprijin 60.658.992     35 Indemnizaţii de şomaj pentru absolvenţi 537.600.000     39 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează absolvenţi 661.920.000     40 Plăti compensatorii 1.063.876.874     46 Plăti pentru stimularea angajatorilor care              încadrează şomeri aparţinând unor categorii              defavorizate 648.522.984     49 Plăti pentru stimularea şomerilor care se              angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj 340.200.0006106 ALTE CHELTUIELI SOCIALE 2.767.536.173        01 CHELTUIELI CURENTE 2.767.536.173        38 TRANSFERURI 2.767.536.173        39 Transferuri consolidabile 2.767.536.173           22 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru              şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat 2.291.303.339           26 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj              către bugetul fondului naţional unic de asigurări              sociale de sănătate 476.232.8346106 11 Contribuţia pentru asigurări sociale de stat              pentru şomeri 2.291.303.339     12 Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate              pentru şomeri 476.232.8347100 06 Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI 1.968.849.042        01 CHELTUIELI CURENTE 1.737.553.192        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 372.122.940        38 TRANSFERURI 866.440.000        39 Transferuri consolidabile 802.690.000        40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0007206 ALTE ACŢIUNI 920.458.997        01 CHELTUIELI CURENTE 920.458.997        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 54.018.997        30 Alte cheltuieli 54.018.997        38 TRANSFERURI 866.440.000        39 Transferuri consolidabile 802.690.000           27 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru şomaj              către bugetele locale pentru finanţarea programelor              pentru ocuparea temporara a forţei de munca 802.690.000        40 Transferuri neconsolidabile 63.750.000           11 Contribuţii si cotizaţii la organisme              internaţionale 5.000.000           65 Plăti pentru stimularea creării de locuri de munca 58.750.0007206 09 Programe pentru ocuparea temporara a forţei              de munca 802.690.000     18 Masuri active pentru combaterea şomajului 58.750.000     21 Servicii de preconcediere colectiva 4.491.519     50 Alte cheltuieli 54.527.4787306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 1.048.390.045        01 CHELTUIELI CURENTE 817.094.195        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 498.990.252        10 Cheltuieli cu salariile 370.128.696        11 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat 83.278.956        12 Contribuţii pentru asigurările de şomaj 11.103.861        13 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate 25.909.009        14 Deplasări, detaşări, transferări 8.569.730           01 - deplasări, detaşări, transferări in tara 7.757.730           02 - deplasări, detaşări, transferări in străinătate 812.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 318.103.943        24 Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie 100.000.000        25 Materiale si prestări de servicii cu caracter              funcţional 28.000.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta              durata si echipament 9.817.900        27 Reparaţii curente 10.000.000        28 Reparaţii capitale 10.000.000        29 Cărti si publicaţii 4.259.850        30 Alte cheltuieli 156.026.193        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 91.835.850        72 Investitii ale instituţiilor publice 91.835.850        84 RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLATI DE DOBÂNZI SI              COMISIOANE LA CREDITE 139.460.000        85 Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi              si comisioane la credite externe contractate de              ordonatorii de credite 139.460.000           01 Rambursări de credite externe 58.353.000           02 Plăti de dobânzi si comisioane 81.107.0007306 03 Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 116.180.437     50 Alte cheltuieli 932.209.6088600 06 Partea a XII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.0008606 ÎMPRUMUTURI 1.505.505.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 1.505.505.000        80 03 Împrumuturi din bugetul asigurărilor pentru şomaj 1.505.505.0008606 04 Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea              si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii 1.500.000.000     13 Împrumuturi acordate de agenţiile guvernamentale              si administrate prin agenţii de credit 5.505.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/07     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                      CHELTUIELI CU SALARIILE                          pe anul 2004       (sumele alocate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj)                                                   -mii lei-──────────────────────────────────────────────────────────────   Denumire indicator Cod Program 2004────────────────────────────────────────────────────────────── BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU 5006 ŞOMAJ ──────────────────────────── Fond aferent salariilor de baza 08001 237.236.532 Salarii de merit 08002 6.668.837 Indemnizaţie de conducere 08003 15.002.532 Spor de vechime 08004 41.879.099 Alte sporuri 08006 2.040.000 Ore suplimentare 08007 700.000 Fond de premii 08008 42.000.000 Fond aferent plătii cu ora 08011 1.500.000 Indemnizaţii plătite unor persoane 08013 din afara unităţii 10.000.000 Alte drepturi salariale 08014 27.000.000 Cheltuieli cu salariile 08020 384.027.000 ÎNVĂŢĂMÂNT 5706 Fond aferent salariilor de baza 08001 7.961.256 Salarii de merit 08002 238.837 Indemnizaţie de conducere 08003 366.928 Spor de vechime 08004 1.791.283 Alte sporuri 08006 40.000 Fond de premii 08008 1.000.000 Fond aferent plătii cu ora 08011 1.500.000 Alte drepturi salariale 08014 1.000.000 Cheltuieli cu salariile 08020 13.898.304 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE 7306 FONDULUI Fond aferent salariilor de baza 08001 229.275.276 Salarii de merit 08002 6.430.000 Indemnizaţie de conducere 08003 14.635.604 Spor de vechime 08004 40.087.816 Alte sporuri 08006 2.000.000 Ore suplimentare 08007 700.000 Fond de premii 08008 41.000.000 Indemnizaţii plătite unor persoane 08013 din afara unităţii 10.000.000 Alte drepturi salariale 08014 26.000.000 Cheltuieli cu salariile 08020 370.128.696──────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/08     Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale si Familiei          Numărul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza                            pe anii 2003-2004         (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ)                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                 Numar Modificarea Număr                                 maxim Salariu numărului maxim Fond aferent                                  de mediu de posturi de salariilor                                 pos- de baza in anul pos- de baza                                 turi in 2004 turi pe anul                                  in luna (+/-) fata in 2004                                 anul dec. de anul anul                                 2003 2003 2003 2004───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             0 1 2 3 4=1+3 5=2*4*12 luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL: 3.670 -195 3.475 237.236.532din care:5706 ÎNVĂŢĂMÂNT 100 100 7.961.256din cate:V. A. Functii publice generale 90 90 6.977.2562. Funcţii publice de conducere 10 10 984.000Director executiv 5 8.200 5 492.000Director executiv adjunct 5 8.200 5 492.0003. Functii publice de execuţie 80 80 5.993.256a. Clasa I-studii superioare 69 69 5.260.608Expert superior 1 6.013 1 72.156Expert principal 3 5.403 3 194.508Expert asistent 1 5.000 4 5 300.000Expert debutant 4 3.000 -4Consilier superior 13 8.200 13 1.279.200Consilier principal 15 7.405 1 16 1.421.760Consilier asistent 3 6.707 -1 2 160.968Inspector superior 2 6.013 2 144.312Inspector principal 14 5.403 14 907.704Inspector asistent 8 5.000 5 13 780.000Inspector debutant 5 3.000 -5b. Clasa II - studii superioare   de scurta durata 8 8 588.732Referent de specialitate superior 2 7.405 2 177.720Referent de specialitate principal 3 6.014 3 216.504Referent de specialitate asistent 3 5.403 3 194.508c. Clasa III - studii medii 3 3 143.916Referent superior 1 4.532 1 54.384Referent principal 1 3.916 1 46.992Referent asistent 3.545 1 1 42.540Referent debutant 1 2.600 -1 VII. Personal cu contract de munca  a) Personal de specialitate 10 10 984.000Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul I A 8.200 10 10 984.000VII. Personal cu contract de munca  b) care ocupa funcţii comune 10 -10Portar, paznic, pompier,îngrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri,curier; I 5 2.889 -5Şofer II 5 3.856 -57306 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A     FONDULUI 3.570 -195 3.375 229.275.276din care:V. A. Functii publice generale 3.443 -195 3.248 223.790.544 1. Înalţi funcţionari publici 1 1 330.540Director general executiv 1 27.545 1 330.540 2. Funcţii publice de conducere 352 352 34.698.360Director 8 8.470 8 813.120Sef serviciu 11 8.470 11 1.118.040Director executiv 42 8.200 42 4.132.800Director executiv adjunct 84 8.200 84 8.265.600Sef serviciu 110 8.200 110 10.824.000Şef birou 97 8.200 97 9.544.8003. Funcţii publice de execuţie 3.090 -195 2.895 188.761.644 a. Clasa I - studii superioare 1.519 -162 1.357 112.401.432Expert superior 11 6.013 11 793.716Expert principal 16 5.403 16 1.037.376Consilier superior 28 8.470 28 2.845.920Consilier principal 2 7.405 1 3 266.580Consilier asistent 1 6.707 -1Consilier juridic principal 10 7.405 10 888.600Auditor superior 1 9.538 1 114.456Auditor principal 1 7.796 1 93.552Inspector superior 6 6.013 6 432.936Inspector principal 18 5.403 4 22 1.426.392Inspector asistent 4 5.000 1 5 300.000Inspector debutant 5 3.000 -5Expert superior 39 6.013 -10 29 2.092.524Expert principal 55 5.403 4 59 3.825.324Expert asistent 7 5.000 -2 5 300.000Expert debutant 5 3.000 -5Consilier superior 494 8.200 -76 418 41.131.200Consilier principal 234 7.405 -13 221 19.638.060Consilier asistent 5 6.707 -5Consilier juridic superior 46 8.200 -1 45 4.428.000Consilier juridic principal 32 7.405 -5 27 2.399.220Consilier juridic asistent 13 6.707 7 20 1.609.680Consilier juridic debutant 8 3.000 -8Auditor superior 30 8.200 30 2.952.000Auditor principal 9 7.405 9 799.740Auditor asistent 2 6.707 2 160.968Inspector superior 53 6.013 -25 28 2.020.368Inspector principal 254 5.403 -9 245 15.884.820Inspector asistent 71 5.000 45 116 6.960.000Inspector debutant 59 3.000 -59b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 168 -6 162 12.563.412Referent de specialitate superior 3 7.405 3 266.580Referent de specialitate principal 2 6.014 1 3 216.504Referent de specialitate asistent 1 5.403 -1Referent de specialitate superior 85 7.405 -5 80 7.108.800Referent de specialitate principal 7 6.014 -1 6 433.008Referent de specialitate asistent 2 5.403 68 70 4.538.520Referent de specialitate debutant 68 2.700 -68c. Clasa III - studii medii 1.403 -27 1.376 63.796.800Referent superior 4 4.532 4 217.536Referent principal 39 3.916 39 1.832.688Referent asistent 12 3.545 2 14 595.560Referent debutant 2 2.600 -2Referent superior 189 4.532 -16 173 9.408.432Referent principal 679 3.916 -7 672 31.578.624Referent asistent 467 3.545 7 474 20.163.960Referent debutant 11 2.600 -11VII. Personal cu contract de munca a)Personal de specialitate 8 8 360.000Referent II 8 3.750 8 360.000VII. Personal cu contract de munca b)care ocupa funcţii comune 119 119 5.124.732Secretar-dactilograf, dactilograf; I 17 3.326 17 678.504Administratori 7 4.061 7 341.124Casier magaziner; I 14 3.569 14 599.592Casier magaziner; II 10 3.201 10 384.120Funcţionar arhivar; I 13 3.490 13 544.440Funcţionar arhivar; II 2 3.201 2 76.824Funcţionar arhivar; III 4 2.916 4 139.968Şofer IA 2 4.594 2 110.256Şoferii 25 3.856 25 1.156.800Muncitor calificat I 11 3.856 11 508.992Muncitor calificat II 4 3.654 4 175.392Muncitor calificat III 10 3.406 10 408.720───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/12     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE    SI FAMILIEI                                    BUGETUL                pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,                       articole si alineate pe anul 2004                      (sumele alocate din credite externe)                                                                 -mii lei-────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Ca- S Ti- A Programpi- u tlu l Denumire indicator 2004tol b /Ar i     c ti- n     a col e     p a     i t     t     o     l────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5014 CREDITE EXTERNE              --------------- 386.451.000        01 CHELTUIELI CURENTE 190.106.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 178.729.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.0007214 ALTE ACŢIUNI 73.400.000        01 CHELTUIELI CURENTE 73.400.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 73.400.000        30 Alte cheltuieli 73.400.0007214 18 Masuri active pentru combaterea şomajului 73.400.0007314 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE ALE FONDULUI 221.301.000        01 CHELTUIELI CURENTE 116.706.000        02 CHELTUIELI DE PERSONAL 11.377.000        14 Deplasări, detaşări, transferări 11.377.000           01 -deplasări, detaşări, transferări in tara 9.175.000           02 -deplasări, detaşări, transferări in străinătate 2.202.000        20 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 105.329.000        26 Obiecte de inventar de mica valoare              sau scurta durata si echipament 25.690.000        29 Cărti si publicaţii 16.515.000        30 Alte cheltuieli 63.124.000        70 CHELTUIELI DE CAPITAL 104.595.000        72 Investiţii ale instituţiilor publice 104.595.0007314 50 Alte cheltuieli 221.301.0008614 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000        79 ÎMPRUMUTURI ACORDATE 91.750.000        80 12 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale si administrate prin              agenţii de credit 91.750.0008614 13 Împrumuturi acordate de agenţiile              guvernamentale si administrate prin agentii              de credit 91.750.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/25 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                        PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI     bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────                                                                        2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             I 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000             II 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 57.06 -- ÎNVĂŢĂMÂNT───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000             II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             I 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000             II 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Programul s-a obţinut din centralizarea a 6 fise.Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/26 *Font 7*    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI                             PROGRAM SECTORIAL DE INVESTIŢII PUBLICE                                                                                              - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - credite de TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT    angajament EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────────II - credite pana la in PROGRAM ESTIMĂRI     bugetare 31.12.2002 2003 2004 ───────────────────────────────────────────                                                                        2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de I 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.000   finanţare II 1.301.835.388 138.954.107 539.307.386 282.031.896 168.460.000 103.381.999 69.700.0001.1 Surse    proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095             II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite    int. I 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.000             II 597.592.935 86.148.737 153.006.349 121.835.850 88.660.000 78.241.999 69.700.0001.3 Credite    ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000             II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget de    stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856             II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte    surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095             II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 228.998.444 54.537.586 71.660.623 102.800.235finanţare II 228.998.444 54.537.586 71.660.623 102.800.2351.1 Surse    proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095             II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite    int. I 69.729.991 1.732.216 20.798.586 47.199.189             II 69.729.991 1.732.216 20.798.586 47.199.1891.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856             II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte    surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095             II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 1.072.836.944 84.416.521 467.646.763 179.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.000finanţare II 1.072.836.944 84.416.521 467.646.763 179.231.661 168.460.000 103.381.999 69.700.0001.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 527.862.944 84.416.521 132.207.763 74.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.000             II 527.862.944 84.416.521 132.207.763 74.636.661 88.660.000 78.241.999 69.700.0001.3 Credite    ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000             II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector: 57.06 -- INVATAMANT───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000finanţare II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000             II 73.464.432 3.464.432 30.000.000 30.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000finanţare II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.0001.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000             II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.0001.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000finanţare II 36.732.216 l.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000             II 36.732.216 1.732.216 25.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.0001.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Sector : 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.000finanţare II 1.228.370.956 135.489.675 509.307.386 252.031.896 163.460.000 100.381.999 67.700.0001.1 Surse    proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095             II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite    int. I 524.128.503 82.684.305 123.006.349 91.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.000             II 524.128.503 82.684.305 123.006.349 91.835.850 83.660.000 75.241.999 67.700.0001.3 Credite    ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000             II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget de    stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856             II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte    surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095             II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTIŢII IN CONTINUARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 192.266.228 52.805.370 66.660.623 72.800.235finanţare II 192.266.228 52.805.370 66.660.623 72.800.2351.1 Surse    proprii I 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.095             II 43.207.138 11.804.457 15.332.586 16.070.0951.2 Credite    int. I 32.997.775 15.798.586 17.199.189             II 32.997.775 15.798.586 17.199.1891.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.856             II 30.475.069 9.200.599 9.468.614 11.805.8561.5 Alte    surse I 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095             II 85.586.246 31.800.314 26.060.837 27.725.095───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 1.036.104.728 82.684.305 442.646.763 179.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.000finanţare II 1.036.104.728 82.684.305 442.646.763 179.231.661 163.460.000 100.381.999 67.700.0001.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 491.130.728 82.684.305 107.207.763 74.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.000             II 491.130.728 82.684.305 107.207.763 74.636.661 83.660.000 75.241.999 67.700.0001.3 Credite    ext. I 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.000             II 544.974.000 335.439.000 104.595.000 79.800.000 25.140.0001.4 Buget    de stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 3/06/19/27     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 57.06--ÎNVĂŢĂMÂNT    Cod 19.57.06.06.0003                                      FISA             OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             SEDIUL CRFPA CĂLĂRAŞITipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ /Sector CĂLĂRAŞI1.2 Municipiu /Oraş /Comuna CĂLĂRAŞI1.3 Amplasament STR. SLOBOZIEI NR.4BI2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului de HOT CA ANOFM NR. 17/2    fezabilitate (H.G. /Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna 11 / anul 2002) 31.732.2162. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 3414.72 MP3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   (în preturi luna 11/anul 2002) 31.732.2162. Durata de realizare contractată (număr luni) 243. Data începerii investiţiei (luna/an) 11/20024. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/20045. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.2166. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 5.000.0007. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 30.000.0008. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de   prioritizare (nr.puncte) 125────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 19.57.06.06.0003)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI  I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori                                    actualizate in preturi an 2004)  II - Credite bugetare                                                                                      - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000finanţare II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000  din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.000             II 36.732.216 1.732.216 5.000.000 30.000.0001.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Proiecţia cost.de funcţionaresi de întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 57.06 -- ÎNVĂŢĂMÂNT    Cod 19.57.06.06.0004 ANOF                                      FISA             OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             b) dotări independenteTipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ /Sector1.2 Municipiu /Oraş /Comuna BUCUREŞTI1.3 Amplasament2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului de    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  (în preturi luna/anul)2. Durata de realizare contractată (număr luni)3. Data începerii investiţiei (luna/an)4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 1.732.2166. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 25.000.0007. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 8.930.0128. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de   prioritizare (nr.puncte)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 19.57.06.06.0004 ANOF)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori                                      actualizate in preturi an 2004)    II - Credite bugetare                                                                          - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total  surse de I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837  finanţare II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837  din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.837             II 35.662.228 1.732.216 25.000.000 4.629.630 2.620.545 1.679.8371.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare side întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.06.0013                                      FISA             OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII                               SEDIUL DDFSS BACĂUTipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ /Sector BACĂU1.2 Municipiu /Oraş /Comuna BACĂU1.3 Amplasament STR. IONITA SANDU STU                                               NR2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP 2076/14.10 19962.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. 463/1997    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna 04/anul 1995) 4.156.3002. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5200 MP                                               179 SALARIAT                                               1800 PERS./Z3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   (în preturi luna 12/anul 2000) 75.772.5732. Durata de realizare contractată (număr luni) 243. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/20014. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/20045. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 23.309.7756. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 31.602.7987. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 32.066.0308. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de   prioritizare (nr.puncte) 125────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 19.73.06.0013)    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori                                      actualizate in preturi an 2004)    II - Credite bugetare                                                                    - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030finanţare II 86.978.603 23.309.775 31.602.798 32.066.030 din care:1.1 Surse    proprii I 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.130             II 18.079.649 4.737.477 6.480.042 6.862.1301.2 Credite    int. I 17.095.694 8.534.064 8.561.630            II 17.095.694 8.534.064 8.561.6301.3 Credite    ext. I            II1.4 Buget    de stat I 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.175            II 13.895.957 4.627.400 4.826.382 4.442.1751.5 Alte    surse I 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095            II 37.907.303 13.944.898 11.762.310 12.200.095───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare side întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.06.0018                                      FISA             OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             SEDIUL DDFSS TELEORMANTipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ /Sector TELEORMAN1.2 Municipiu /Oraş /Comuna ALEXANDRIA1.3 Amplasament STR. DUNĂRII NR. 12. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP 1996/18.112.19972.2 Numărul si data aprobării studiului de O.M. NR. 115/2001    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)  (în preturi luna 06/anul 1997) 15.816.0002. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) 5085 MP                                                209 SALARIAT                                                1750 PERS/ZI3. Durata de realizare aprobată (număr luni) 24C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preturi luna 12/anul 2001) 90.731.0842. Durata de realizare contractată (număr luni) 243. Data începerii investiţiei (luna/an) 12/20014. Data programată a terminării si PIF (luna/an) 12/20045. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 29.495.5956. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 35.057.8257. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 40.734.2058. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de   prioritizare (nr. puncte) 125────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 19.73.06.0018)    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori                                      actualizate in preturi an 2004)    II - Credite bugetare                                                                               - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Totalsurse de I 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205finanţare II 105.287.625 29.495.595 35.057.825 40.734.205 din care:1.1 Surse    proprii I 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.965             II 25.127.489 7.066.980 8.852.544 9.207.9651.2 Credite    int. I 15.902.081 7.264.522 8.637.559             II 15.902.081 7.264.522 8.637.5591.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget    de stat I 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.681             II 16.579.112 4.573.199 4.642.232 7.363.6811.5 Alte    surse I 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000             II 47.678.943 17.855.416 14.298.527 15.525.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare side întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.06.001b ANOFM                                      FISA             OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             b) dotări independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ /Sector1.2 Municipiu /Oras /Comuna1.3 Amplasament2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului de    fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Durata de realizare contractată (număr luni)3. Data începerii investiţiei (luna/an)4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei) 62.684.3056. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 40.559.4617. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 230.142.8378. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de   prioritizare (nr.puncte)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 19.73.06.001b ANOFM)    D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE       DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin valori                                      actualizate in preturi an 2004)    II - Credite bugetare                                                                                                  - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Total   surse de I 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468   finanţare II 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468   din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.468             II 353.386.603 82.684.305 40.559.461 50.579.811 62.685.185 60.015.373 56.862.4681.3 Credite    ext. I             II1.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia  cost. de  funcţionare  si de  întreţinere  după PIF  (preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE SI FAMILIEI    Capitol 73.06 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI    Cod 19.73.06.001b1 BM ANO                                      FISA             OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTIŢII                             b) dotări independenteTipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────A. Date GENERALE1. Date geografice:1.1 Judeţ /Sector1.2 Municipiu /Oraş /Comuna BUCUREŞTI1.3 Amplasament2. Date referitoare la studiul de fezabilitate2.1 Numărul si data Acordului MFP2.2 Numărul si data aprobării studiului de fezabilitate   (H.G./Ordin/Decizie/Decret)B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI1. Valoarea totală aprobată (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3. Durata de realizare aprobată (număr luni)C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR1. Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)   (în preturi luna/anul)2. Durata de realizare contractată (număr luni)3. Data începerii investiţiei (luna/an)4. Data programată a terminării si PIF (luna/an)5. Valoarea decontată până la 31/12/2002 (mii lei)6. Valoarea preliminată în anul 2003 (mii lei) 402.087.3027. Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2003 (mii lei) 244.988.3298. Punctajul realizat prin aplicarea criteriilor de prioritizare (nr.puncte)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7*    (Cod obiectiv : 19.73.06.001b1 BM ANO)    D.EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE SI COSTURILE      DE FUNCŢIONARE SI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA IN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI    I - Credite de angajament (col.5-9 ale tabelului conţin                                     valori actualizate in preturi an 2004)    II - Credite bugetare                                                                                - mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT finantare EFECTUATE PRELIMINATE ─────────────────────────────────────────────────────── si costuri pana la in PROGRAM ESTIMĂRI de 31.12.2002 2003 2004 ─────────────────────────────────────────── functionare 2005 2006 2007 anii                                                                                                         ulte-                                                                                                         riori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.Total  surse de I 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812  finanţare II 647.075.631 402.087.302 128.651.850 88.666.667 27.669.812  din care:1.1 Surse    proprii I             II1.2 Credite    int. I 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.644             II 111.192.574 66.648.302 24.056.850 14.777.778 5.709.6441.3 Credite    ext. I 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.168             II 535.883.057 335.439.000 104.595.000 73.888.889 21.960.1681.4 Buget de    stat I             II1.5 Alte    surse I             II───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2.Proiecţia cost.de funcţionare side întreţineredupă PIF(preliminări)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Alte surse = Buget asigurări sociale de stat;Credite interne = Buget asigurări pentru şomaj;Surse proprii = Venituri proprii ale Inspecţiei Muncii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------