LEGE nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 5 decembrie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Consilierul juridic asigura apararea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se afla și în conformitate cu Constitutia și legile tarii.  +  Articolul 2Consilierul juridic poate să fie numit în functie sau angajat în munca, în condițiile legii.  +  Articolul 3(1) Consilierul juridic numit în functie are statutul functionarului, potrivit functiei și categoriei acesteia.(2) Consilierul juridic angajat în munca are statut de salariat.  +  Articolul 4Consilierul juridic în activitatea sa asigura consultanță și reprezentarea autorității sau institutiei publice în serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă, apara drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natura, precum și cu orice persoană juridica sau fizica, română sau străină; în condițiile legii și ale regulamentelor specifice unității, avizeaza și contrasemnează actele cu caracter juridic.  +  Articolul 5Consilierii juridici pot constitui asociații profesionale în scopul apararii și promovarii intereselor profesionale, în condițiile legii privind asocierea și constituirea persoanelor juridice.  +  Articolul 6Consilierii juridici au drepturile și oblibațiile prevăzute de lege potrivit statutului profesional și reglementarilor legale privind persoana juridica în serviciul careia se afla sau cu care are raporturi de muncă.  +  Articolul 7Activitatea de consilier juridic este considerata vechime în munca juridica în functiile de magistrat, avocat, notar public sau alte functii juridice, potrivit dispozițiilor legale specifice fiecareia dintre aceste profesii.  +  Capitolul II Dobandirea și încetarea calității de consilier juridic  +  Articolul 8Poate fi consilier juridic acela care indeplineste urmatoarele condiții:a) este cetatean român și are domiciliul în România;b) are exercitiul drepturilor civile și politice;c) este licentiat al unei facultati de drept;d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta condiție se dovedeste cu certificat medical eliberat în condițiile legii;e) nu se afla în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 8^1(1) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier juridic în România, dacă indeplineste condițiile prevăzute de lege, mai puțin cea prevăzută la art. 8 lit. a).(2) Persoana prevăzută la alin. (1), care a dobândit calificarea de consilier juridic în statul membru de origine sau de proveniență, poate solicita oricand recunoasterea diplomelor, în vederea admiterii în profesia de consilier juridic și a practicarii acesteia în România.(3) În vederea recunoasterii diplomelor în România, solicitantul va trebui sa sustina, la alegere, un examen de verificare a cunoștințelor sau să efectueze un stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc.(4) Ministerul Justiției va stabili conținutul și modul de desfășurare a examenului sau a stagiului prevăzut la alin. (3).(5) Persoana prevăzută la alin. (1), care exercită profesia de consilier juridic în România, poate desfășura aceleasi activități profesionale ca și consilierul juridic român.(6) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor și calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare. (la 30-06-2006, Art. 8^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 246 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 556 din 27 iunie 2006. )  +  Articolul 9Este nedemn de a fi consilier juridic:a) cel care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura a aduce atingere profesiei de consilier juridic;b) cel care, în exercitarea profesiei de consilier juridic, a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturi și libertati fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabila;c) cel care este declarat nedemn pentru alte cauze de lege.  +  Articolul 10Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibila cu:a) calitatea de avocat;b) activitățile care lezeaza demnitatea și independenta profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;c) orice alta profesie autorizata sau salarizata în tara sau în strainatate;d) functia și activitatea de administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciara;e) activitatea publicistica salarizata;f) alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din conflict de interese, în condițiile legii.  +  Articolul 11Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibila cu:a) activitatea didactică preuniversitară, universitară și de cercetare juridică, activitatea literară, culturală și publicistică nesalarizată; (la 10-06-2023, Litera a) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 161 din 31 mai 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 07 iunie 2023 ) b) functia de arbitru, mediator sau expert, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;c) participarea la comisii de studii, de intocmire a proiectelor de reglementari juridice.  +  Articolul 12(1) La debutul exercitarii profesiei, consilierul juridic efectueaza obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, perioada în care are calitatea de consilier juridic stagiar.(2) Condițiile efectuării stagiului, asigurarea consilierului juridic indrumator, definitivarea și celelalte condiții din perioada stagiului sunt cele prevăzute în legea pentru exercitarea profesiei de avocat și statutul profesional al acesteia, care se aplică în mod corespunzător.(3) De asemenea, în ceea ce priveste definitivarea în functia de consilier juridic, pe baza vechimii în celelalte profesii juridice, se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.(4) Drepturile și oblibațiile consilierului juridic stagiar sunt cele prevăzute în actul de numire sau în contractul de muncă, inclusiv toate celelalte drepturi ale functiei, pe perioada stagiului.  +  Articolul 13(1) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecatorie și la tribunale ca instanța de fond, la organele de urmărire penala, precum și la celelalte organe administrative cu atribuții jurisdictionale.(2) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instantele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penala, precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdictionale.  +  Articolul 14Consilierul juridic este obligat ca, în concluziile orale sau scrise, sa sustina cu demnitate și competența drepturile și interesele legitime ale autorității sau persoanei juridice pe care o reprezinta și să respecte normele de deontologie profesionala prevăzute în legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și statutul acestei profesii.  +  Articolul 15Evidentele activității consilierului juridic, actele și documentele sunt tinute de acesta, potrivit reglementarilor privind activitatea persoanei juridice în slujba careia se afla.  +  Articolul 16Consilierul juridic este obligat să respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare în aceeasi cauza sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridica ce o reprezinta le poate avea; el este, de asemenea, obligat să respecte secretul și confidentialitatea activității sale, în condițiile legii.  +  Articolul 17Consilierul juridic raspunde juridic pentru incalcarea obligațiilor profesionale, potrivit legii și reglementarilor specifice ale domeniului activității persoanei juridice în slujba careia se afla.  +  Articolul 18Autoritățile și persoanele juridice de drept public sau privat, care încadrează consilieri juridici debutanti, beneficiaza de reglementarile financiare favorabile prevăzute de lege.  +  Articolul 19Consilierii juridici din structurile administrației publice judetene și locale sunt obligati sa acorde consultanță și asistența juridica, la cerere, consiliilor comunale și primariilor, iar reprezentarea acestora se poate face pe baza delegatiei emise de primar.  +  Capitolul III Organizarea și protectia profesiei de consilier juridic  +  Articolul 20(1) În condițiile prevăzute la art. 5, consilierii juridici se pot asocia în structuri judetene, pe ramuri sau domenii de activitate, potrivit intereselor profesionale, și, după caz, la nivel național, cu respectarea legii privind asociațiile și fundatiile.(2) Formele de asociere și organizare la nivel judetean și la nivel național sunt stabilite prin statutul asociației, cerut de lege.(3) Constituirea asocierilor profesionale are la baza principiile constitutionale ale dreptului de asociere și reglementarile legale privind asocierea și constituirea de persoane juridice.  +  Articolul 21Asociația profesionala a consilierilor juridici tine evidenta acestora în condiții similare evidentei barourilor de avocati.  +  Articolul 22(1) Consilierul juridic raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi și ale reglementarii legale privind activitatea persoanei juridice în slujba careia se afla.(2) Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedura de judecată și sanctiunile disciplinare sunt cele prevăzute în reglementarea specifică persoanei juridice în slujba careia se afla consilierul juridic.(3) Autoritatea disciplinara poate fi sesizata de persoana vatamata sau, după caz, de asociația profesionala.  +  Articolul 23În activitatea sa profesionala consilierul juridic se bucura de protectia legii, în condițiile prevăzute de legea pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.  +  Capitolul IV Dispozitii tranzitorii și finale  +  Articolul 24(1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice, instituțiile și toate celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificările prevăzute de prezenta lege în incadrarea și stabilirea statutului, a drepturilor și obligațiilor consilierilor juridici pe care îi au numiti sau angajați în slujba lor.  +  Articolul 25(1) Asociațiile profesionale se vor înființa și statutele acestora se vor adopta în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, asociațiile profesionale existente ale jurisconsultilor și consilierilor juridici își inceteaza activitatea.  +  Articolul 26Evidentele consilierilor juridici și actualizarea permanenta a acestora se vor realiza de către asociațiile profesionale la sfârșitul fiecarui an și se vor comunică prefecturii, consiliului judetean, instanțelor judecătorești, organelor de urmărire penala și baroului din județul respectiv.  +  Articolul 27Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 143/1955 privitor la organizarea și functionarea oficiilor juridice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 8 din 30 aprilie 1955, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  VALER DORNEANU
  București, 28 noiembrie 2003.Nr. 514.-------------