ORDIN nr. 1.059 din 20 noiembrie 2003 (*actualizat*)privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor(actualizat până la data de 7 februarie 2012*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 februarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 94 din 1 februarie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile:Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, cu modificările ulterioare;Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, Direcţiei resurse umane, formare profesională, concursuri şi examene şi al Centrului de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală nr. IB.5555/2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul interimar al sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă reorganizarea activităţii de declarare nominală, raportare şi evidenţă a medicilor din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din reţelele ministerelor şi altor instituţii centrale cu reţea sanitară proprie şi reactualizarea registrelor instituţionale ale medicilor, a registrelor teritoriale ale medicilor şi a Registrului naţional al medicilor, conform anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. (2) Activitatea de declarare, raportare, evidenţă, precum şi datele conţinute în registrele mai sus menţionate sunt confidenţiale, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Unităţile sanitare publice de stat şi private - persoane juridice, unităţile sanitare organizate conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, din reţeaua Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile din celelalte reţele menţionate la art. 1 sunt obligate să raporteze datele privind evidenţa medicilor angajaţi sau datele privind medicii titulari, după caz, conform structurilor prevăzute în anexa nr. 1. (2) Datele transmise se referă la medicii stagiari, medicii de medicină generală, medicii stomatologi, medicii rezidenţi, specialişti sau primari, care sunt în activitate la data la care se face raportarea, şi constituie registrul instituţional al medicilor al unităţii respective. (3) Raportarea se va face semestrial, respectiv la 1 februarie şi 1 septembrie, către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru toate unităţile sanitare de pe teritoriul acestora, sau către direcţiile nominalizate ale ministerelor şi ale celorlalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie, conform structurilor prevăzute în anexa nr. 1. (4) Unităţile sanitare aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii, precum şi universităţile de medicină şi farmacie vor raporta datele privind evidenţa medicilor angajaţi la direcţiile de sănătate publică pe teritoriul cărora funcţionează.  +  Articolul 3Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi direcţiile nominalizate ale ministerelor şi celorlalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie reactualizează registrele teritoriale ale medicilor şi transmit Centrului de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală datele colectate şi validate conform prevederilor anexei nr. 2.  +  Articolul 4Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală colectează şi validează datele primite conform art. 3, constituie şi actualizează Registrul naţional al medicilor, în vederea elaborării rapoartelor necesare Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 5 (1) Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală asigură pentru direcţiile de sănătate publică, pentru direcţiile nominalizate ale ministerelor şi celorlalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie listele cu coduri libere disponibile pentru medicii nou-intraţi în sistem cu drept de liberă practică, conform prevederilor anexei nr. 3. (2) Codul de parafă atribuit fiecărui medic activ este confidenţial, se comunică de către direcţiile de sănătate publică şi direcţiile nominalizate din ministerele şi celelalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie, personal fiecărui medic care îndeplineşte condiţiile legale de liberă practică, conform prevederilor anexei nr. 2. (3) Codul de parafă nu poate face obiectul nici unui fel de raport statistic şi constituie identificarea fiecărui medic pentru documentele cu caracter medico-legal.  +  Articolul 5^1 (1) Medicii angajaţi în unităţile sanitare ale ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti deţin cod de parafă similar cu medicii angajaţi în unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, respectiv a autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a altor ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii. (2) Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii coduri de parafă, în vederea distribuirii acestora structurii desemnate din partea ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti. (3) Ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor desemna, prin ordin comun şi cu avizul Ministerului Sănătăţii, structura abilitată cu preluarea şi distribuirea codurilor de parafă către medicii din reţelele sanitare proprii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (4) Ministerele şi instituţiile din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor elabora norme proprii pentru aplicarea prezentului ordin, prin ordin comun, cu avizul Ministerului Sănătăţii.--------Art. 5^1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 94 din 1 februarie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 7 februarie 2012.  +  Articolul 6În vederea obţinerii continuităţii datelor din Registrul naţional al medicilor, modificarea legislaţiei privind nomenclatoarele specialităţilor medicale, ale unităţilor sanitare, ale locurilor de muncă, ale funcţiilor şi titlurilor medicale, ale cazurilor de inactivitate se va face numai cu precizarea corespondenţelor dintre vechile nomenclatoare şi cele nou-aprobate.  +  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentului ordin constituie abateri ce se încadrează în legislaţia privind raportările statistice.  +  Articolul 8Unităţile sanitare, direcţiile de sănătate publică şi Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul interimar al sănătăţii,Ionel BlănculescuBucureşti, 20 noiembrie 2003.Nr. 1.059  +  Anexa 1DECLARAREA NOMINALĂ ŞI RAPORTAREAmedicilor din unităţile sanitare publice de stat şiprivate şi alte instituţii nominalizateArt. 1. - Sarcinile unităţilor sanitare în aplicarea prevederilor prezentului ordin sunt următoarele: a) toate unităţile sanitare publice de stat şi private au obligaţia de a raporta, pe baza evidenţelor constituite la nivelul serviciilor de personal, datele privind medicii angajaţi; b) datele prevăzute la lit. a) se referă la medicii nou-angajaţi în unităţi de la data ultimei raportări, medicii care continuă să fie angajaţi ai unităţii, cu eventualele modificări, precum şi la medicii deveniţi inactivi din diverse motive (pensionare, transfer, demisie, incapacitate definitivă de muncă, deces etc.) şi constituie evidenţele specifice fiecărei unităţi, cu denumirea registru instituţional al medicilor; c) categoriile de medici raportate sunt următoarele: medicii de medicină generală, medicii stomatologi, medicii stagiari, medicii rezidenţi, medicii specialişti şi medicii primari; d) serviciile de resurse umane au obligaţia de a asigura corectitudinea raportărilor prin corespondenţa datelor transmise cu evidenţele specifice (cărţile de muncă, statele de funcţiuni, decizii, certificate medicale, ordine ale ministrului pentru confirmarea în specialitate etc.); e) unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii actualizează şi raportează direcţiilor de sănătate publică registrele instituţionale ale medicilor specifice Registrului naţional al medicilor, semestrial, respectiv la 1 februarie şi 1 septembrie; f) medicii titulari ai unităţilor sanitare, organizate pe baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, sau pe baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, sunt obligaţi să actualizeze şi să raporteze, semestrial, direcţiilor de sănătate publică datele prezentate în structura prevăzută în anexa nr. 1a).Art. 2. - Centrele de transfuzie judeţene vor actualiza registrele instituţionale ale medicilor şi vor transmite datele privind medicii angajaţi la Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti la aceleaşi date stabilite pentru întreaga reţea sanitară.Art. 3. - Unităţile sanitare din subordinea ministerelor şi celorlalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie vor actualiza registrele instituţionale ale medicilor şi vor transmite datele privind evidenţa medicilor la direcţiile nominalizate ale ministerelor sau instituţiilor centrale respective, la aceleaşi date stabilite pentru întreaga reţea sanitară, pe baza protocoalelor încheiate, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, între Ministerul Sănătăţii şi aceste ministere şi instituţii centrale.Art. 4. - Universităţile de medicină şi farmacie acreditate au obligaţia de a raporta datele privind medicii angajaţi către direcţiile de sănătate publică pe teritoriul cărora funcţionează, la aceleaşi date ca şi unităţile sanitare, pe baza protocoalelor încheiate, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin, cu direcţiile sanitare respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 1b).Art. 5. - Unităţile sanitare şi celelalte instituţii cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii vor actualiza registrele instituţionale ale medicilor şi vor raporta datele privind evidenţa medicilor angajaţi la direcţiile de sănătate publică pe teritoriul cărora funcţionează, la datele stabilite pentru întregul sector sanitar.Art. 6. - Toate unităţile menţionate la art. 2-5 vor transmite informaţiile privind evidenţa medicilor angajaţi, conform structurii prezentate în anexa nr. 1a).  +  Anexa 1a)                               STRUCTURA DATELOR           privind evidenţa medicilor din registrele instituţionale,                            teritoriale şi naţional 1. Data la care se introduc datele (ziua/luna/anul): └┴┴┴┴┴┴┴┘ 2. Marca (cod de parafă): └┴┴┴┴┴┘ 3. Numele anterior căsătoriei: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 4. Numele: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 5. Iniţiala tatălui: └┴┴┴┘ 6. Prenumele: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 7. Codul numeric personal: └┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘ 8. Sexul (1/2 = M/F): └┘ 9. Data naşterii                                            (ziua/luna/anul): └┴┴┴┴┴┴┴┘10. Facultatea absolvită: 11. Locul absolvirii facultăţii: └┴┘12. Anul absolvirii facultăţii: └┴┴┘ 13. Anul examenului de stat: └┴┴┴┘14. Titlul medical la examen 1: └┴┘ 15. Specialitatea medicală                                            la examen 1: └┴┴┘16. Anul ordinului ministrului sănătăţii la examen 1: └┴┴┴┘17. Numărul ordinului ministrului sănătăţii pentru examen 1: └┴┴┴┴┘18. Titlul medical la examen 2: └┴┘ 19. Specialitatea medicală                                            la examen 2: └┴┴┘20. Anul ordinului ministrului sănătăţii la examen 2: └┴┴┴┘21. Numărul ordinului ministrului sănătăţii pentru examen 2: └┴┴┴┴┘22. Competenţa 1: └┴┴┘ 23. Anul: └┴┴┴┘ 24. Seria: └┴┘ 25. Nr.: └┴┴┴┴┴┘26. Competenţa 2: └┴┴┘ 27. Anul: └┴┴┴┘ 28. Seria: └┴┘ 29. Nr.: └┴┴┴┴┴┘30. Competenţa 3: └┴┴┘ 31. Anul: └┴┴┴┘ 32. Seria: └┴┘ 33. Nr.: └┴┴┴┴┴┘34. Competenţa 4: └┴┴┘ 35. Anul: └┴┴┴┘ 36. Seria: └┴┘ 37. Nr.: └┴┴┴┴┴┘38. Supraspecializare 1: └┴┴┴┘ 39. Anul: └┴┴┴┘ 40. Seria: └┴┘ 41. Nr.: └┴┴┴┘42. Supraspecializare 2: └┴┴┴┘ 43. Anul: └┴┴┴┘ 44. Seria: └┴┘ 45. Nr.: └┴┴┴┘46. Judeţul în care persoana ocupă funcţia de bază: ................. └┴┘47. Felul încadrării în funcţia de bază: ............................ └┘48. Unitatea funcţiei de bază: ...................................... └┴┴┴┴┴┘49. Serviciul/Secţia funcţiei de bază: .............................. └┴┴┴┘50. Funcţia de bază: ................................................ └┴┘51. Specialitatea funcţiei de bază: ................................. └┴┴┘52. Modul de ocupare a funcţiei de bază: ............................ └┘53. Data încadrării în funcţia de bază (ziua/luna/anul) ............. └┴┴┴┴┴┴┴┘54. Alte funcţii (Da. 1/Nu. 2): └┘; dacă da, se completează următoarele rubrici:55. Felul încadrării în funcţia a 2-a: .............................. └┘56. Unitatea funcţiei a 2-a: ........................................ └┴┴┴┴┴┘57. Serviciul/Secţia funcţiei a 2-a: ................................ └┴┴┴┘58. Funcţia a 2-a: .................................................. └┴┘59. Specialitatea funcţiei a 2-a: ................................... └┴┴┘60. Modul de ocupare a funcţiei a 2-a: .............................. └┘61. Felul încadrării în funcţia a 3-a: .............................. └┘62. Unitatea funcţiei a 3-a: ........................................ └┴┴┴┴┴┘63. Serviciul/Secţia funcţiei a 3-a: ................................ └┴┴┴┘64. Funcţia a 3-a: .................................................. └┴┘65. Specialitatea funcţiei a 3-a: ................................... └┴┴┘66. Modul de ocupare a funcţiei a 3-a: .............................. └┘67. Felul încadrării în funcţia a 4-a: .............................. └┘68. Unitatea funcţiei a 4-a: ........................................ └┴┴┴┴┴┘69. Serviciul/Secţia funcţiei a 4-a: ................................ └┴┴┴┘70. Funcţia a 4-a: .................................................. └┴┘71. Specialitatea funcţiei a 4-a: ................................... └┴┴┘72. Modul de ocupare a funcţiei a 4-a: .............................. └┘    Rubricile 73-77 se completează numai în cazul în care persoana    nu mai lucrează în nici o unitate sanitară din judeţ.73. Cauza inactivităţii: ............................................ └┴┘74. Anul de când nu mai activează (sau a plecat în alt judeţ): ...... └┴┴┴┘75. Luna de când nu mai activează (sau a plecat în alt judeţ): ...... └┴┘76. Ziua de când nu mai activează (sau a plecat în alt judeţ): ...... └┴┘77. Judeţul în care a plecat: ....................................... └┴┘  +  Anexa 1b)PROTOCOLÎncheiat între Direcţia de sănătate publică ........., denumită în continuare DSP, şi Universitatea de Medicină şi Farmacie ..........., denumită în continuare UMF, privind raportarea datelor medicilor angajaţi în universităţile de medicină şi farmacie acreditate şi eliberarea codurilor de parafă pentru medicii din UMF nou-angajaţi pe perioada .............Responsabilităţile părţilor:1. DSP are obligaţia de a informa UMF asupra metodologiei de actualizare semestrială a datelor din registrul instituţional al medicilor cu 30 de zile înainte de termenele fixate pentru raportare. Totodată DSP va înainta UMF ultima variantă a registrului instituţional al medicilor, respectiv vechile state de funcţii specifice.2. DSP are obligaţia de a valida datele din registrul instituţional al medicilor actualizat, înaintat de UMF la termenele fixate pentru raportare.3. DSP are obligaţia de a acorda coduri de parafă personal fiecărui medic nou-angajat al UMF, care are drept de liberă practică.4. UMF are obligaţia de a actualiza şi raporta DSP, la termenele stabilite, datele privind medicii angajaţi conform metodologiei şi registrului instituţional al medicilor specific.Data:Director general, Rector,DSP ......... UMF .........  +  Anexa 2SARCINILEdirecţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale direcţiilor nominalizate din ministerele şi celelalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie şi ale Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" BucureştiArt. 1. - (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti şi direcţiile nominalizate din ministerele şi celelalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie constituie veriga intermediară între unităţile sanitare din teritoriu şi nivelul central unde se agregă datele pe întreaga ţară. La acest nivel se constituie din suma registrelor instituţionale ale medicilor registrul teritorial specific. Acesta conţine date despre toţi medicii din teritoriul respectiv sau din reţeaua respectivă. (2) Direcţiile de sănătate publică şi direcţiile nominalizate ale ministerelor şi celorlalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie realizează una dintre funcţiile principale ale Registrului naţional al medicilor, respectiv alocarea codurilor de parafă medicilor nou-intraţi în sistem, în corelaţie cu nomenclatorul unităţilor sanitare ce funcţionează în teritoriu, Registrul unic al cabinetelor medicale etc. (3) În vederea colectării, validării şi transmiterii către nivelul central a datelor privind evidenţa medicilor, unităţile verigii intermediare vor lua măsuri de organizare, planificare, alocare de resurse umane şi materiale atât la nivelul unităţilor sanitare din teritoriu, cât şi la nivelul propriilor compartimente care trebuie să colaboreze în perioadele stabilite pentru raportare şi să sprijine serviciile de statistică şi informatică direct implicate în această acţiune.Art. 2. - (1) Metodologia de actualizare semestrială a datelor la nivelul direcţiilor de sănătate publică şi a celorlalte structuri menţionate mai sus se va elabora şi se va transmite de către Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală cu 30 de zile înainte de termenele fixate pentru raportare. (2) Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală va transmite unităţilor verigii intermediare şi ultima variantă a registrului teritorial al medicilor respectiv.Art. 3. - În termen de 30 de zile de la termenele fixate, în baza registrelor instituţionale ale medicilor actualizate, unităţile verigii intermediare au obligaţia de a transmite actualizările registrului teritorial al medicilor către Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală.Art. 4. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi direcţiile nominalizate din ministerele şi celelalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie sunt abilitate să acorde coduri de parafă pentru medicii care au drept de liberă practică conform legislaţiei în vigoare, din lista de coduri libere transmisă de Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală.Art. 5. - Datele din registrul teritorial al medicilor se utilizează şi pentru fundamentarea deciziilor ce implică politica de personal la nivel teritorial sau de reţea specifică, precum şi la solicitarea instituţiilor publice şi private, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.Art. 6. - Prevederile art. 2-5 constituie sarcinile concrete ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C. T. Nicolau" Bucureşti şi direcţiilor nominalizate din ministerele şi celelalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie.  +  Anexa 3SARCINILECentrului de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală privind colectarea şi validarea datelor de evidenţă a medicilor pe ţară, constituirea Registrului naţional al medicilor şi elaborarea rapoartelor necesare Ministerului Sănătăţii în aplicarea politicii de personalArt. 1. - Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală - principala unitate specializată a Ministerului Sănătăţii în domeniul sistemului informaţional sanitar, asigură coordonarea tuturor activităţilor necesare actualizării Registrului naţional al medicilor, cât şi elaborarea rapoartelor privind personalul sanitar superior necesare fundamentării politicii de personal la nivel naţional.Art. 2. - Principalele activităţi şi sarcini ale Centrului de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală (CSSDM) sunt următoarele: a) în vederea realizării sarcinilor menţionate la art. 1, elaborează metodologia de actualizare a datelor la nivelul unităţilor sanitare (registrele instituţionale ale medicilor) şi a verigii intermediare (registrele teritoriale ale medicilor), pe care o înaintează spre aplicare serviciilor specializate din teritoriu, cu 30 de zile înainte de termenele stabilite. Totodată CSSDM transmite unităţilor verigii intermediare şi ultimele variante ale registrelor teritoriale ale medicilor; b) în vederea creşterii calităţii datelor raportate, a respectării prevederilor legale şi a termenelor stabilite, cât şi pentru a asigura pregătirea continuă a personalului implicat în actualizarea Registrului naţional al medicilor, are obligaţia să îndrume, să controleze şi să sesizeze forurile superioare asupra nerespectării activităţilor stabilite prin prezentul ordin; c) la cererea oficială a direcţiilor de sănătate publică şi a direcţiilor nominalizate din ministerele şi celelalte instituţii centrale cu reţea sanitară proprie, pune la dispoziţia acestora noi liste de coduri disponibile, pentru a fi atribuite medicilor nou-angajaţi cu drept de liberă practică; d) semestrial, după finalizarea raportării şi validării datelor din teritoriu, elaborează rapoartele privind evidenţa medicilor pe specialităţi, pe tipuri de unităţi sanitare, pe judeţe, pe vârste şi sexe, pe foruri tutelare etc., pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii în vederea fundamentării politicilor de personal, cât şi în vederea elaborării prognozelor necesarului de medici; e) poate oferi la cerere date din Registrul naţional al medicilor, atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, asociaţiilor profesionale medicale legal constituite, altor instituţii din ţară şi străinătate abilitate de Ministerul Sănătăţii, atât contra cost, cât şi gratuit, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.-------