ORDONANTA nr. 96 din 27 august 1998 (**republicată**) (*actualizată*)privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional(actualizată până la data de 23 octombrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 26 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002.Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pădurile, prin funcţiile economice şi de protecţie pe care le îndeplinesc, constituie, indiferent de forma de proprietate, o avutie de interes naţional de care beneficiază întreaga societate. În acest scop este necesară asigurarea gestionării durabile a pădurilor, prin stabilirea de măsuri concrete de administrare, îngrijire, exploatare raţională şi regenerare.  +  Articolul 2Indiferent de forma de proprietate, strategia de punere în valoare economică, socială şi ecologica a pădurilor este un atribut al statului. În condiţiile respectării dreptului de proprietate, pădurile din România sunt administrate şi gospodărite într-un sistem unitar, vizând valorificarea continua, în folosul generaţiilor actuale şi viitoare, a funcţiilor lor ecologice şi social-economice.  +  Articolul 3După forma de proprietate, fondul forestier naţional, definit la art. 1 din Codul silvic**), este constituit din: a) fondul forestier proprietate publică a statului; b) fondul forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii); c) fondul forestier proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a instituţiilor de învăţământ sau a altor persoane juridice; d) fondul forestier proprietate privată indiviză a persoanelor fizice (fosti composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitori ai acestora); e) fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice.-------------**) Legea nr. 26/1996 - Codul silvic a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996.  +  Articolul 4 (1) Drumurile forestiere şi căile ferate forestiere, existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, indiferent de forma de proprietate a fondului forestier pe care acestea îl strabat, aparţin statului. (2) Regimul juridic al drumurilor şi căilor ferate forestiere care se vor construi în viitor va fi stabilit în raport cu sursa de finanţare şi cu natura proprietăţii terenurilor, astfel: a) drumurile şi căile ferate forestiere, construite pe terenurile proprietate publică a statului şi finanţate cu fonduri de la bugetul de stat sau din fondul de dezvoltare al Regiei Naţionale a Pădurilor, vor fi proprietate publică a statului şi vor fi administrate de regie; b) drumurile şi căile ferate forestiere, construite pe terenuri din fondul forestier proprietate privată şi finanţate din resursele financiare ale proprietarilor de păduri, vor fi proprietate privată.  +  Articolul 5Titularii dreptului de proprietate asupra fondului forestier, proprietate publică sau privată, îşi exercită dreptul de proprietate în limitele şi în condiţiile legii, urmărind conservarea şi gospodărirea durabila a pădurilor.  +  Capitolul 2 Regimul silvic  +  Articolul 6Fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, este supus regimului silvic.  +  Articolul 7 (1) Regimul silvic reprezintă un sistem unitar de norme cu caracter tehnic silvic, economic şi juridic, referitoare la amenajarea, paza, protecţia contra dăunătorilor, exploatarea şi regenerarea pădurilor, în vederea asigurării gestionării durabile a ecosistemelor forestiere. (2) Respectarea normelor definite la alin. (1) este obligatorie pentru toţi proprietarii de păduri sau alţi deţinători. (3) Normele tehnice silvice reglementează activităţile de amenajare şi regenerare a pădurilor, protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor, îngrijire (degajari, curatari, rarituri), punere în valoare a masei lemnoase şi de exploatare a lemnului atât pentru pădurile proprietate publică, cat şi pentru pădurile proprietate privată. Normele tehnice actuale vor fi revizuite în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin grija autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. (4) Normele cu caracter economic se referă la totalitatea obligaţiilor financiare ce revin proprietarilor de păduri pentru asigurarea regenerarii pădurilor, stării de sănătate a acestora, efectuării lucrărilor de amenajare, îngrijire şi punere în valoare, precum şi la modalităţile de finanţare. (5) Normele juridice cuprind totalitatea reglementărilor cu specific silvic (legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, ordine şi instrucţiuni ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura). (6) La dobândirea dreptului de proprietate proprietarii de păduri vor lua cunoştinţa sub semnatura, prin grija autorităţii publice pentru silvicultura, de obligaţiile pe care le au pentru respectarea regimului silvic.  +  Articolul 8 (1) În vederea respectării reglementărilor referitoare la regimul silvic, proprietarii de păduri şi deţinătorii cu orice titlu au următoarele obligaţii: a) sa elaboreze amenajamentele silvice pentru pădurile pe care le deţin, prin unităţi specializate, în mod gratuit, autorizate în acest scop de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. Costul acestor lucrări se suporta de proprietari, în cazul persoanelor juridice, şi de administrator, în cazul pădurilor statului. Pentru pădurile cu suprafeţe mai mici de 10 hectare, aparţinând persoanelor fizice, precum şi pentru suprafeţe mai mici de 30 hectare, aparţinând unităţilor de cult şi celor de învăţământ, se întocmesc, de unităţi specializate, extrase sumare din amenajamente silvice, al căror conţinut se va preciza prin normele tehnice de amenajare; b) să asigure paza pădurilor, în vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contravenţionale. Proprietarii de păduri menţionaţi la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, după caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage răspunderea contravenţională; c) să execute lucrările necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor, stabilite de organele autorităţii publice pentru silvicultura, cu mijloace proprii sau contra cost, prin unităţi silvice specializate; d) să asigure respectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi, după caz, dotarea cu mijloace de prima intervenţie; e) să efectueze lucrările de impadurire şi de ajutorare a regenerarii naturale, potrivit prevederilor amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice. Lucrările de impadurire se vor executa în termen de cel mult 2 ani de la exploatarea masei lemnoase. În caz contrar, se vor aplica măsurile prevăzute la art. 67 din Codul silvic; f) să efectueze lucrările de întreţinere a plantaţiilor şi regenerarilor naturale până la realizarea stării de masiv; g) să execute la timp, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi ale normelor tehnice specifice, lucrările de îngrijire a arboretelor - degajari, curatari, rarituri, tăieri de igiena; h) să execute tăieri de arbori numai după punerea în valoare şi eliberarea documentelor specifice, de către personalul silvic autorizat; i) să asigure, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi actelor normative în vigoare, întreţinerea şi repararea drumurilor forestiere aflate în proprietate. (2) În situaţiile în care gospodărirea pădurilor, proprietate privată, aparţinând persoanelor fizice sau juridice, este asigurata pe baze contractuale de Regia Naţionala a Pădurilor sau de unităţi specializate, obligaţiile menţionate la alin. (1) se vor regasi ca atare în contractele încheiate.  +  Articolul 9 (1) În vederea gospodăririi durabile a pădurilor se interzic: a) defrişarea vegetatiei forestiere - respectiv înlăturarea acesteia şi schimbarea destinaţiei terenului - fără aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; b) desfăşurarea de activităţi care produc degradarea solului şi a malurilor apelor, distrugerea semintisului utilizabil şi a arborilor nedestinati exploatării, potrivit prevederilor art. 45 din Codul silvic. (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) terenurile aflate în perimetrul fasiei de protecţie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public şi care, prin natura lor, sunt destinate protecţiei şi întreţinerii liniei de frontieră, potrivit prevederilor Legii privind frontiera de stat a României nr. 56/1992*). Defrişarea vegetatiei forestiere pentru realizarea fasiei de protecţie a frontierei de stat se va executa de către proprietarul sau deţinătorul pădurii, sub supravegherea organului de poliţie de frontieră şi a autorităţii silvice competente.------------*) Legea nr. 56/1992 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 8 mai 2002.  +  Articolul 10 (1) Exploatarea produselor lemnoase ale pădurilor se face numai în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice şi cu respectarea instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi epocile de recoltare şi transport al materialului lemnos din păduri, emise de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. (2) Pentru masa lemnoasă destinată a se exploata proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu de păduri întocmesc acte de punere în valoare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu inventarierea prealabilă a arborilor destinaţi tăierii de către personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat. (3) Ocoalele silvice, agenţii economici atestaţi să execute exploatări forestiere, persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau în administrare păduri au obligaţia sa folosească tehnologii de recoltare şi de scoatere a lemnului din padure, care să nu producă degradarea solului, poluarea apelor, distrugerea sau vătămarea semintisului utilizabil, a arborilor nedestinati exploatării peste limitele admise prin instrucţiunile prevăzute la alin. (1). (4) Masa lemnoasă care se exploatează şi se transporta din padure va fi însoţită de documentele prevăzute în instrucţiunile privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul instalaţiilor de debitat lemn rotund în cherestea, aprobate prin hotărâre a Guvernului**). (5) Materialul lemnos care se transporta din padure are ca document de însoţire bonul de vânzare sau foaia de însoţire, fiind marcat, cu excepţia celui fasonat în metri steri, cu marca dreptunghiulara specifică agentului economic care administrează padurea sau celui care exploatează masa lemnoasă, după caz.-----------**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998.  +  Capitolul 3 Administrarea fondului forestier naţional  +  Secţiunea 1 Administrarea fondului forestier proprietate publică a statului  +  Articolul 11 (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează potrivit Codului silvic de Regia Naţionala a Pădurilor. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor se aproba prin hotărâre a Guvernului*), la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.-----------------*) A se vedea HOTĂRÂREA nr. 1.105 din 25 septembrie 2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 26 septembrie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Administrarea fondului forestier proprietate publică a comunelor, oraşelor şi municipiilor şi a celui proprietate privată indiviză (fosti composesori, moşneni, răzeşi sau moştenitorii acestora)  +  Articolul 12 (1) Pădurile proprietate publică, aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi cele proprietate privată indiviză, aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi, precum şi persoanelor aparţinând altor forme asociative conform prevederilor legale sau moştenitorilor acestora, se administrează de către proprietari prin structurile silvice proprii, similare cu cele ale statului, sau, la cerere, prin structurile silvice de stat existente, pe baza unor contracte convenite între părţi. Pentru gestionarea pădurilor prin structuri silvice proprii deţinătorii menţionaţi mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Pentru realizarea prevederilor menţionate la alin. (1) persoanele fizice, fosti composesori, moşneni şi răzeşi sau moştenitorii acestora, se vor constitui, în prealabil, în mod obligatoriu, în asociaţii cu personalitate juridică, potrivit legii. (3) În scopul asigurării continuităţii modului de gospodărire durabila a pădurilor se menţin actualele unităţi teritoriale amenajistice şi gruparea lor pe actualele unităţi silvice teritoriale administrative. (4) Pentru crearea structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, se va angaja personal silvic, prin concurs, cu avizul proprietarilor.  +  Articolul 13În condiţiile menţinerii unităţilor silvice teritoriale administrative şi a celor teritoriale amenajistice, modalităţile concrete de gospodărire a pădurilor, repartizarea resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate, precum şi obligaţiile acestora se reglementează prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile**).-------------**) Conform art. I pct. 5 din Legea nr. 75/2002, termenul de 60 de zile curge de la data de 31 ianuarie 2002, data publicării acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 14 (1) Proprietarii de păduri la care se referă prezenta secţiune îşi pot gospodari pădurile ce le aparţin, pe baza contractuală, în condiţiile art. 12 alin. (3), prin Regia Naţionala a Pădurilor. (2) Prin contractul încheiat între părţi se stabilesc drepturile şi obligaţiile proprietarilor de păduri şi ale Regiei Naţionale a Pădurilor. În mod obligatoriu se vor stipula: a) drepturile materiale ale proprietarilor de păduri, în natura sau în bani, care rezultă din valorificarea resurselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurilor preluate în gestiune; b) obligaţiile Regiei Naţionale a Pădurilor de a asigura paza pădurilor şi de a executa lucrările tehnice silvice de îngrijire, combatere a dăunătorilor, punere în valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor şi de regenerare a arboretelor, în conformitate cu regimul silvic; c) modalităţile financiare de a suporta costul lucrărilor de întocmire a amenajamentelor silvice, de administrare, paza, îngrijire, protecţie contra dăunătorilor, exploatare şi regenerare.  +  Secţiunea a 3-a Administrarea fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice  +  Articolul 15 (1) Pădurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligaţia să asigure paza pădurilor şi să execute lucrările necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii. (2) În situaţia în care proprietarii de păduri nu îşi pot îndeplini, în mod individual, obligaţiile prevăzute la alin. (1), aceştia îşi vor gospodari pădurile pe baza contractuală prin structurile silvice private sau de stat, scop în care se pot constitui, în prealabil, în asociaţii cu personalitate juridică. (3) În vederea respectării obligaţiei prevăzute la alin. (1), proprietarii pădurilor private, individuali sau constituiţi în asociaţii, pot solicita unităţilor teritoriale ale Regiei Naţionale a Pădurilor sau unităţilor specializate, autorizate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, sa administreze pădurile ce le aparţin, pe bază de contracte.  +  Secţiunea a 4-a Administrarea pădurilor proprietate privată a unităţilor de cult (parohii, schituri, manastiri), a instituţiilor de învăţământ sau a altor persoane juridice  +  Articolul 16 (1) Administrarea pădurilor proprietate privată aparţinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de învăţământ sau altor persoane juridice se face cu personal silvic specializat, în vederea respectării obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1). (2) Pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) proprietarii pădurilor respective se pot asocia cu alţi deţinători de păduri, în vederea gospodăririi pădurilor în condiţiile prevăzute la art. 13. (3) Proprietarii de păduri care fac obiectul prezentei secţiuni pot solicita ca pădurile ce le aparţin să fie administrate pe baza contractuală de structurile silvice de stat sau private, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13 şi 14, completate de prevederi specifice, convenite de părţile contractante.  +  Secţiunea a 5-a Reglementări comune pentru administrarea fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată  +  Articolul 17 (1) Contractele de administrare a fondului forestier, menţionate la secţiunile 2-4 din prezentul capitol, se încheie pe o durată minima, egala cu perioada de aplicare a amenajamentului silvic, conform prevederilor art. 18 din Codul silvic. (2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în forma autentică la birourile notariale, taxele şi comisioanele suportandu-se de structurile silvice care administrează pădurile respective. Aceste contracte se înregistrează la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii definite conform art. 20 şi 22, în a căror rază teritorială se afla fondul forestier. (3) Rezilierea contractului din iniţiativa unei părţi se soluţionează conform legislaţiei civile şi în condiţiile administrării pădurilor, în continuare, în regim silvic, prin structuri silvice autorizate. (4) Activitatea personalului silvic angajat din structuri proprii şi a celui din unităţile specializate, care executa pe bază de contract paza şi gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi proprietate privată, este controlată, sub raportul regimului silvic, de personalul tehnic al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura şi al inspectoratelor silvice teritoriale, prevăzute la cap. IV. (5) Personalul silvic angajat pentru paza pădurilor va fi dotat cu armament de serviciu, în condiţiile legii, şi cu uniforma de serviciu.  +  Articolul 18Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000, Regia Naţionala a Pădurilor are obligaţia să execute lucrările tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice şi reglementărilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natura, la cererea proprietarului.  +  Articolul 19Modalităţile concrete de constituire a structurilor silvice pentru gospodărirea pădurilor, care fac obiectul secţiunilor 2-4 din prezentul capitol, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe*).------------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 8 decembrie 1999.  +  Capitolul 4 Controlul respectării regimului silvic  +  Articolul 20 (1) Controlul respectării regimului silvic pentru întregul fond forestier naţional se exercită de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, precum şi prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, aflate în subordinea acesteia. (2) Modul de organizare şi funcţionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local, precum şi structurile administrative aferente se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe**).-------------**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.046/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a controlului aplicării regimului silvic la nivel central şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 24 noiembrie 2000.  +  Articolul 21Direcţia generală pentru controlul aplicării regimului silvic, prin organele sale centrale şi teritoriale, are următoarele atribuţii: a) controlează modul de respectare de către proprietarii şi deţinătorii cu orice titlu de păduri a dispoziţiilor legale în domeniul silviculturii, precum şi a normelor specifice regimului silvic; b) analizează şi controlează modul de respectare a prevederilor amenajamentelor silvice pentru toate pădurile, indiferent de natura proprietăţii; c) controlează activitatea de exploatare a masei lemnoase, executată prin agenţi economici atestaţi sau în regie proprie, şi dispune sistarea activităţilor care încalcă normele tehnice specifice sau care provoacă degradarea vegetatiei forestiere, eroziunea solului sau alte deteriorări ale mediului; d) controlează aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind prevenirea şi stingerea incendiilor în păduri; e) controlează activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu legislaţia şi normele specifice în vigoare; f) constata faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi propune sau stabileşte, după caz, sancţiunile, potrivit împuternicirilor prevăzute de lege; g) constata faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatării pădurilor şi sesizează de îndată organul de poliţie, în vederea efectuării cercetării penale, în conformitate cu prevederile art. 207 şi 209 din Codul de procedură penală; h) verifica sesizările scrise cu privire la abaterile comise în fondul forestier proprietate publică sau proprietate privată şi stabileşte situaţiile de încălcare a actelor normative în vigoare, propunand măsurile de reglementare sau de sancţionare, potrivit legii; i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 22 (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic se constituie la nivelul fiecărui judeţ, dacă suprafaţa pădurilor judeţului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare. (2) În cazul judeţelor în care suprafaţa pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic vor fi constituite pe raza a doua sau mai multe judeţe limitrofe, astfel încât suprafaţa minima a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1), dar nu mai mare de 150.000 hectare. (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic se constituie prin hotărâre a Guvernului. (4) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic va fi dimensionat în raport cu suprafaţa pădurilor şi cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafaţa medie de 20.000 hectare sa existe un inspector inginer silvic. (5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren şi pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafaţa medie de 10.000 hectare.  +  Articolul 23Finanţarea organelor centrale şi teritoriale pentru controlul respectării regimului silvic se face de la bugetul de stat.  +  Capitolul 5 Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din fondul forestier naţional  +  Articolul 24 (1) Reducerea suprafeţei pădurilor din fondul forestier naţional este interzisă, cu excepţia următoarelor situaţii: a) pentru construcţii cu destinaţie militară, pentru cai ferate, drumuri europene, naţionale şi judeţene, autostrăzi, linii electrice de înaltă tensiune, mine, forari, sonde şi echipamente aferente, conducte magistrale de transport gaze sau petrol, lucrări de îmbunătăţiri funciare, de gospodărire a apelor sau de realizare a unor noi surse de apa. Ocuparea definitivă de terenuri din fondul forestier proprietate privată, cu sau fără defrişarea pădurii, se aproba cu acordul prealabil al proprietarilor terenurilor, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. În cazurile în care proprietarii de terenuri nu sunt de acord, ocuparea terenurilor se poate face în condiţiile stabilite potrivit reglementărilor legale privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică; b) pentru construirea de obiective turistice, cu acordul proprietarului şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; c) în scopul executării de lucrări, instalaţii şi construcţii necesare pentru gospodărirea fondului forestier sau de interes propriu, la cererea proprietarilor şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; d) orice alte investiţii cu caracter social, cultural, sportiv, medical şi de cult, cu avizul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura. (2) Scoaterea/ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier, fără compensarea acestora cu o suprafaţa echivalenta de teren, pentru obiectivele şi lucrările prevăzute la alin. (1), se face cu plata de către persoanele fizice şi juridice solicitante a următoarelor taxe şi despăgubiri: a) taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu excepţiile prevăzute la alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care se vărsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura; b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se vărsa în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; c) contravaloarea pierderii de creştere, determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se vărsa în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor; d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora. (3) La cererea persoanelor fizice şi juridice, scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru obiectivele şi lucrările prevăzute la alin. (1), dacă beneficiarul compensează cu terenuri echivalente ca suprafaţa şi bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzătoare staţiunii, care se vărsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit. d), precum şi a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenul primit în compensare, care se achită anticipat administratorului fondului forestier. (4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt aplicabile.  +  Articolul 25 (1) Pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligaţia sa achite: a) o garanţie în suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea în condiţii apte de impadurire a terenului ocupat temporar; suma prevăzută se depune într-un cont special, purtător de dobânda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, prevăzut în Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare; b) chiria anuală pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere; c) contravaloarea pierderii de creştere determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere; d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită anticipat administratorului acestora; e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora. (2) În situaţia în care ocuparea temporară a terenului nu implica defrişarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plăteşte proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e). (3) În cazul în care titularul aprobării de scoatere temporară din circuitul forestier îşi îndeplineşte obligaţiile cu privire la redarea terenurilor în fondul forestier, acestuia îi sunt restituite garanţia şi dobânda aferentă. (4) Preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, care se foloseşte pentru calculul obligaţiilor băneşti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzute la art. 24 şi în prezentul articol, se stabileşte prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, ţinând seama de preţul de piaţa.  +  Articolul 26Metodologia de finanţare şi de executare a lucrărilor de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzută la art. 25 alin. (1) lit. c), se elaborează de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 27Ocuparea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional, potrivit prevederilor art. 24 şi 25, se face numai cu acordul proprietarilor şi se aproba după cum urmează: a) pentru suprafaţa de până la un hectar, de către inspectoratul silvic teritorial, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare; b) pentru suprafaţa de peste un hectar, dar nu mai mare de 50 hectare, de către autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, la cererea persoanei fizice sau juridice beneficiare, cu avizul inspectoratului silvic teritorial; c) pentru suprafaţa de peste 50 hectare, prin hotărâre a Guvernului, la cererea persoanelor juridice beneficiare şi la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura.  +  Capitolul 6 Finanţarea administrării fondului forestier naţional  +  Articolul 28Finanţarea activităţilor de administrare a fondului forestier naţional se face din: a) venituri proprii; b) bugetul de stat; c) alte surse.  +  Articolul 29 (1) În vederea sprijinirii proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a acestuia, statul va aloca anual de la buget fondurile necesare pentru: a) refacerea pădurilor afectate de calamitati naturale sau de incendii a căror cauza este necunoscută; b) refacerea unor cai forestiere de transport distruse în urma calamitatii naturale; c) combaterea bolilor şi dăunătorilor pădurilor proprietate privată; d) amenajarea pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice; e) finanţarea unor studii complexe de fundamentare a soluţiilor de gospodărire a pădurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; f) punerea la dispoziţie proprietarilor de păduri a normelor tehnice silvice şi juridice care reglementează regimul silvic şi a materialelor de propaganda şi educaţie forestieră privind ocrotirea şi conservarea pădurilor; g) sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, persoane fizice, prin acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorită restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în pădurile cu funcţii speciale de protecţie; h) finanţarea administrării pădurilor prin structuri silvice autorizate, în situaţiile în care veniturile obţinute prin valorificarea integrală a resurselor forestiere, conform amenajamentelor silvice, nu asigura costurile administrării în regim silvic. (2) Normele metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor acordate potrivit prevederilor alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe*).-------------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 2000.  +  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 30Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit legii.  +  Articolul 31 (1) Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 10 ani şi cu interzicerea unor drepturi. (2) Materialul lemnos rezultat se confisca, iar dacă acesta nu se găseşte, infractorul este obligat la plata contravalorii acestuia. (3) Infractorul este obligat, de asemenea, sa aducă terenul forestier în starea de a fi plantat şi să asigure plantarea acestuia, conform documentaţiei tehnice de specialitate, ambele operaţiuni făcându-se pe cheltuiala sa. (4) Favorizarea la săvârşirea infracţiunii prevăzute în alin. (1) se pedepseşte potrivit art. 264 din Codul penal.--------------Art. 31 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003.  +  Articolul 32 (1) Taierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lastari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, deţinători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior sau dacă valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de 2 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta a avut ca urmare o paguba în valoare de 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani. (3) Când fapta a avut ca urmare o paguba în valoare de peste 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. (4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majorează cu 3 ani în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: a) de doua sau mai multe persoane împreună; b) de o persoană având asupra sa o arma sau substanţe chimice periculoase; c) în timpul nopţii; d) în arii forestiere protejate. (5) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 33Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unor suprafeţe de păduri de către proprietari, deţinători sau de oricare altă persoană, precum şi incendierea acestora constituie infracţiunea de distrugere şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani.  +  Articolul 34 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: a) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de păduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoane juridice; b) neasigurarea pazei pădurilor de către persoanele fizice deţinătoare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei şi neasigurarea pazei şi administrării prin structuri silvice autorizate a pădurilor aparţinând persoanelor juridice, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de păduri de a executa lucrările de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor, conform dispoziţiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrările de îngrijire a arboretelor, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei. (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27. (3) Cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.Precizam ca în art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.  +  Articolul 35Stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, altele decât cele prevăzute la art. 34, indiferent de forma de proprietate a pădurilor în care acestea au fost comise, sunt reglementate prin lege specială.  +  Articolul 36Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 31-33 şi a contravenţiilor prevăzute la art. 34 se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de către personalul silvic din structurile silvice nou-înfiinţate, precum şi de către organele de cercetare penală, în cazul infracţiunilor, şi de către primari, în cazul contravenţiilor.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 37În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va revizui şi va completa cu prevederi specifice pădurilor proprietate publică şi privată regulamentele, instrucţiunile şi normele tehnice din domeniul silviculturii.  +  Articolul 38În exercitarea atribuţiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contravenţiilor şi a infracţiunilor silvice, personalul silvic prevăzut la art. 36 este asimilat personalului care îndeplineşte funcţii ce implica exerciţiul autorităţii publice.  +  Articolul 39Unităţile de poliţie, împreună cu cele ale jandarmeriei, precum şi organele administraţiei publice locale ori, după caz, organele de pompieri militari vor sprijini organele silvice sau, după caz, le vor acorda asistenţa tehnica, potrivit competentelor, în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de prevenire şi de combatere a fenomenului infractional şi contraventional şi, respectiv, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor atât în pădurile proprietate publică, cat şi în cele proprietate privată.  +  Articolul 40Marcarea şi evaluarea arborilor destinaţi tăierii, pentru proprietarii de păduri, persoane fizice, care îşi administrează singuri pădurile, se fac, la cerere, de către personalul silvic autorizat din cadrul ocoalelor silvice ale Regiei Naţionale a Pădurilor şi de personalul din unităţile silvice înfiinţate conform prevederilor art. 13. O dată cu plata acestor prestaţii proprietarii vor primi documentele legale pentru exploatarea şi transportul materialului lemnos respectiv.  +  Articolul 41În înţelesul prezentei ordonanţe, prin structuri silvice private sau de stat, considerate în ansamblul lor, se înţelege: cantoane, brigazi sau districte şi ocoale silvice.  +  Articolul 42Structurile silvice private, similare cu cele de stat, legal constituite, precum şi personalul silvic angajat vor fi autorizate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare autorizării.  +  Articolul 43Prevederile referitoare la infracţiunile din prezenta ordonanţă se completează cu cele cuprinse în titlul VI "Raspunderi şi sancţiuni" din Codul silvic.  +  Articolul 44Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I**).-------------**) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare  +  Articolul 45Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice alte dispoziţii contrare.NOTĂ:Potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 141/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie 1999, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va revizui şi va completa cu prevederi specifice pădurilor, proprietate publică şi privată, regulamentele şi instrucţiunile din domeniul silviculturii.Totodată, potrivit prevederilor art. II din Legea nr. 75/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2002, autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va stabili, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, suprafeţele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art 23 alin. (1) lit. b), c) şi d) [devenit art. 24 alin. (1) lit. b), c) şi d) în republicare].---------------Art. I şi II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 14 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003 specifică:"Art. IPrin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I şi ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, Regia Naţionala a Pădurilor asigura paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice, care nu sunt administrate prin structuri silvice autorizate, în vederea păstrării integrităţii, prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contravenţionale.Art. IIFondurile necesare îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. I se asigura din resursele Regiei Naţionale a Pădurilor."-------------