ORDIN nr. 1.042 din 12 noiembrie 2003privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 26 noiembrie 2003    Având în vedere:- prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţie sanitară de stat nr. IB 5.319/2003,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul interimar al sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Directorul direcţiei de sănătate publică coordonează şi răspunde direct de întreaga activitate de sănătate publică din teritoriul arondat.  +  Articolul 3 (1) Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii. (2) Directorul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti îndeplineşte funcţia de ordonator secundar de credite pentru sumele primite de la bugetul de stat şi alte surse de finanţare, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Statul de funcţii al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se aprobă de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 5 (1) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie, cu avizul prefectului, directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. (2) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie directorii executivi adjuncţi cu avizul prefectului şi la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în subordinea căruia aceştia funcţionează. (3) Numirea, transferul şi eliberarea din funcţie a directorului executiv adjunct financiar-contabilitate la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti se fac de către ministrul sănătăţii.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 120/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a direcţiei de sănătate publică, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 7Direcţiile din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul interimar al sănătăţii,Ionel BlănculescuBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 1.042.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a direcţiilorde sănătate publică şi a municipiului Bucureşti  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt unităţi descentralizate ale Ministerului Sănătăţii, cu personalitate juridică, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează şi implementează programe locale de sănătate publică, organizează şi coordonează structurile sanitare, elaborează evidenţele statistice în probleme de sănătate publică şi asigură planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sistemul de sănătate.  +  Articolul 2În exercitarea atribuţiilor generale prevăzute la alin. (1) direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti îndeplinesc următoarele activităţi: a) coordonează şi evaluează realizarea indicatorilor programelor naţionale de sănătate care se derulează în teritoriul arondat şi organizează acţiuni de inspecţie sanitară de stat prin personalul împuternicit în condiţiile legii; programele de sănătate privind femeile şi copiii, precum şi toate aspectele legate de starea de sănătate a acestui grup populaţional sunt coordonate şi monitorizate de către personalul nominalizat în acest scop; b) elaborează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare programe comune de sănătate publică în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, cu organizaţii neguvernamentale de profil şi cu alte persoane juridice care au în obiectul lor de activitate furnizarea unor servicii de sănătate publică; c) coordonează şi organizează activităţile privind asigurarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii speciale; d) organizează preluarea de la toţi furnizorii de servicii medicale a datelor statistice, prelucrarea şi raportarea acestora, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 3Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, organizează activităţi în domeniul sănătăţii publice.  +  Articolul 4Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează serviciile medicale din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, catastrofe şi alte situaţii deosebite, stabilite de Ministerul Sănătăţii, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare şi asistenţă medicală în caz de dezastre, epidemii şi alte situaţii deosebite, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 5Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale din teritoriul arondat, indiferent de forma de organizare, şi întocmesc rapoarte pe care au obligaţia de a le pune la dispoziţie Ministerului Sănătăţii şi instituţiilor desemnate de acesta, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Furnizează date statistice către alte autorităţi, activitate ce se va face la solicitare şi cu respectarea confidenţialităţii referitoare la persoane.  +  Articolul 6La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.  +  Articolul 7Veniturile realizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti constituie venituri proprii, care se folosesc în condiţiile legii.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 8Directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) evaluează starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, identifică principalele probleme de sănătate publică şi alocă prioritar resursele spre intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate; b) evaluează anual strategiile aplicate prin prisma progresului realizat în ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu şi propune aplicarea de noi strategii; c) informează autorităţile teritorial-administrative asupra stării de sănătate a populaţiei şi a concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar; d) coordonează elaborarea Raportului stării de sănătate a comunităţii; e) elaborează planul de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii; f) organizează şi coordonează activitatea de audit public intern; g) acordă împuterniciri temporare, cu avizul direcţiei coordonatoare din Ministerul Sănătăţii, personalului mediu în vederea desfăşurării activităţii de inspecţie sanitară de stat în obiectivele cu risc minor.  +  Articolul 9Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul resurse umane, normare, organizare, salarizare şi informatică, respectiv în domeniul resurse umane, normare, organizare şi salarizare: a) propun angajarea şi eliberarea din funcţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a echipei manageriale de la nivelul unităţilor sanitare cu paturi subordonate, precum şi a medicului director, a adjunctului acestuia şi a contabilului-şef din celelalte unităţi sanitare subordonate; b) participă la evaluarea activităţii persoanelor care fac parte din echipa managerială a unităţilor sanitare cu paturi, precum şi a medicului director, a adjunctului acestuia şi a contabilului-şef din celelalte unităţi subordonate; c) aplică normele Ministerului Sănătăţii privind formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, chimiştilor şi biochimiştilor la nivelul direcţiei de sănătate publică; coordonează şi verifică aplicarea acestor norme la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică subordonate; d) aplică normele Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte selecţionarea medicilor de familie şi a medicilor de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată; e) aplică normele Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte verificarea profesională, în situaţia în care se impune, a medicilor de familie şi a medicilor de specialitate din unităţile ambulatorii care îşi desfăşoară activitatea în spaţii private; f) participă, după caz, la controlul practicii profesionale împreună cu Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali din România şi Compartimentul managementul îngrijirilor de sănătate şi comunitare şi participă la luarea de măsuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale şi a deontologiei profesionale a personalului din unităţile sanitare subordonate lor; g) urmăresc şi îndrumă formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din unităţile sanitare subordonate lor; h) verifică şi supun aprobării conducerii statele de funcţii ale unităţilor sanitare cu personalitate juridică din subordine, în limita numărului maxim de posturi, a normativelor de personal şi a bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat; i) îndrumă, urmăresc şi verifică în unităţile sanitare subordonate aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiţii deosebite de muncă, încadrarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii speciale şi deosebite, salarizarea gărzilor etc.; j) coordonează şi verifică modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică din subordine pentru toate categoriile de personal; k) aprobă pentru unităţile sanitare din subordine, la propunerea acestora, modificarea organigramei pentru sectorul tehnic, economic şi administrativ, cu consultarea sindicatelor reprezentative; l) elaborează statul de personal pentru posturile finanţate integral de la bugetul de stat şi îl înaintează Ministerului Sănătăţii; aprobă modificarea statelor de funcţii pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine; m) întocmesc rapoarte statistice privind numărul şi drepturile de personal pentru Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Sănătăţii, Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti; n) întocmesc statul de funcţii pentru aparatul propriu în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, precum şi lucrările privind modificarea şi completarea acestuia; o) solicită Ministerului Sănătăţii publicarea posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti din aparatul propriu, în vederea organizării concursului, conform reglementărilor legale în vigoare; p) participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale, precum şi de intrare în rezidenţiat; participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine, potrivit legii; r) transmit informări operative (în timp real) persoanelor cu atribuţii de decizie; s) centralizează, verifică şi transmit la Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti dările de seamă de stat ale Institutului Naţional de Statistică (unităţi, paturi, personal, activităţi) la datele fixate; t) ţin evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sexe şi vârstă, actualizează permanent registrul naţional; u) participă concret la toate anchetele medicale de sănătate organizate de Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti pentru aflarea opiniei populaţiei privind calitatea şi necesarul de asistenţă medicală, opinia specialiştilor privind structurarea reţelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medicosanitar etc.; v) participă la aplicarea sistemului informaţional la nivel judeţean, al spitalelor şi al altor unităţi sanitare, în conformitate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi a Băncii Mondiale privind informatizarea sectorului de sănătate din România; w) sunt responsabile pentru organizarea bazei de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor la intrarea şi ieşirea din această bază de date a ocrotirii sănătăţii; x) pun la dispoziţie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate; y) colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din cadrul lor pe probleme legate de informatică medicală; z) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv.  +  Articolul 10Compartimentul legislaţie şi contencios din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice; b) participă la negocierea şi încheierea contractelor; c) redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică; d) reprezintă şi apără interesele persoanei juridice în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei juridice; e) participă la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri; f) se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul financiar contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent; g) urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile ce le revin din acestea; h) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea direcţiei de sănătate publică, a unităţilor din subordine, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu; i) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare; j) analizează, împreună cu compartimentul financiar-contabil şi cu alte compartimente interesate, modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni. Întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror alte abateri; k) asigură transmiterea către unităţile sanitare din subordine a tuturor ordinelor ministrului sănătăţii, circularelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sănătăţii; l) realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea direcţiei de sănătate publică ori a unităţilor subordonate; m) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.  +  Articolul 11Biroul avize şi autorizaţii sanitare din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) realizează activitatea de primire şi înregistrare a documentaţiilor în vederea avizării/autorizării şi repartizarea acestora către compartimentele/birourile de specialitate; b) realizează activitatea de eliberare de avize, autorizaţii şi notificări conform legislaţiei sanitare în vigoare; c) realizează managementul informaţiilor privind avizele/autorizaţiile şi notificările eliberate, conform reglementărilor în vigoare; d) înregistrează declaraţiile pe propria răspundere; e) gestionează baza de date pentru avizele/autorizaţiile eliberate; f) comunică departamentului de medicină preventivă avizele, autorizaţiile şi reautorizările eliberate; g) asigură informarea solicitanţilor asupra procedurii de avizare şi autorizare sanitară; h) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.  +  Articolul 12Biroul (compartimentul) audit din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) elaborează proiectul planului de audit public intern; b) efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale unităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; c) informează structura de audit public intern din Ministerul Sănătăţii despre recomandările neînsuşite de conducătorul unităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora; d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit; e) elaborează raportul anual al activităţilor de audit public intern; f) raportează imediat conducătorului unităţii publice şi structurii de control intern abilitate, în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii.Biroul (compartimentul) nu poate fi implicat în elaborarea procedurilor de control intern şi în desfăşurarea activităţilor supuse auditului public intern.  +  Articolul 13Compartimentul de statistică, pentru domeniul statisticii şi informaticii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a muncipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) transmite informări operative (în timp real) persoanelor cu atribuţii de decizie; b) colaborează cu compartimentele de epidemiologie în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor; c) organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, şi al unităţilor sanitare; d) verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare; e) centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi morbiditate, trimestriale, anuale; f) verifică şi centralizează dările de seamă privind morbiditatea cu incapacitate temporară de muncă, calcularea indicatorilor de gravitate şi durata medie pe ramuri de producţie, calcularea indicatorilor incapacităţii şi compararea lor cu perioadele anterioare similare (date comparabile); g) codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în buletinele de deces şi de născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei; h) verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional al Institutului Naţional de Statistică; i) verifică şi ţine la zi registrul judeţean de cancer; j) organizează cursurile de perfecţionare a personalului de statistică şi instruirea cu privire la codificarea morbidităţii, a incapacităţii temporare de muncă şi buna completare a evidenţelor şi dărilor de seamă, precum şi arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor; k) organizează tipărirea pe plan local a imprimatelor necesare tuturor unităţilor sanitare; l) centralizează, verifică şi transmite la Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti dările de seamă de stat ale Institutului Naţional de Statistică (unităţi, paturi, personal, activităţi) la datele fixate; m) ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sexe şi vârstă şi actualizează permanent registrul naţional; n) participă concret la toate anchetele medicale de sănătate organizate de Centrul de Statistică Sanitară şi Documentare Medicală Bucureşti pentru aflarea opiniei populaţiei privind calitatea şi necesarul de asistenţă medicală, opinia specialiştilor privind structura reţelei sanitare, necesarul de medicamente, necesarul de personal medicosanitar etc.; o) participă la aplicarea sistemului informaţional al spitalelor şi al altor unităţi sanitare, în conformitate cu aprobarea Ministerului Sănătăţii şi a Băncii Mondiale privind informatizarea sectorului de sănătate din România; p) este responsabil pentru organizarea bazei de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor la intrarea şi ieşirea din această bază de date a ocrotirii sănătăţii; r) pune la dispoziţie tuturor compartimentelor interesate toate datele solicitate; s) colaborează cu celelalte compartimente şi servicii ale direcţiei de sănătate publică pe probleme legate de statistică medicală; t) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.  +  Articolul 14Serviciul relaţii publice din cadrul Direcţiei de sănătate publică a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:1. a) realizează obiectivele de comunicare prin massmedia sau prin mijloace proprii direcţiei de sănătate publică după informarea prealabilă a Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală de sănătate publică şi inspecţie sanitară de stat; b) evaluează imaginea direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor sanitare şi stabileşte măsurile pentru îmbunătăţirea acesteia; c) asigură desfăşurarea optimă a activităţilor de relaţii publice; d) asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale direcţiei de sănătate publică, privind în mod deosebit derularea reformei în sistemul sanitar; e) asigură o legătură permanentă între comunitate şi direcţia de sănătate publică, organizând după un program stabilit activitatea de audienţe pentru populaţie; pe baza datelor comunicate de Direcţia relaţii cu publicul, massmedia şi administrativ din Ministerul Sănătăţii, asigură informarea populaţiei (prin intermediul spitalelor, al unităţilor sanitare ambulatorii şi al mass-media) privind programul săptămânal de audienţă al Ministerului Sănătăţii; f) desfăşoară activitatea de analiză a cererilor cetăţenilor şi disponibilizează toate informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate; urmăreşte şi sprijină totodată soluţionarea legală şi în termen a cererilor, petiţiilor etc. primite de la Ministerul Sănătăţii şi transmise la direcţia de sănătate publică, precum şi comunicarea către minister a modului de soluţionare a scrisorilor respective; g) realizează legătura dintre cetăţean şi unităţile sanitare din subordine pentru clarificarea tuturor problemelor în vederea rezolvării cererii solicitantului; h) realizează legătura între persoanele defavorizate şi instituţii specializate în asistenţa acestora; i) realizează legătura între persoanele defavorizate care necesită efectuarea tratamentului în străinătate şi conducerea direcţiilor de sănătate publică în vederea elaborării documentaţiilor necesare;2. relaţiile cu prefectura, consiliul judeţean, alte organe ale administraţiei publice, organizaţii politice, sindicate şi organisme nonguvernamentale se asigură astfel: a) organizează legătura dintre direcţia de sănătate publică şi prefectură, consiliul judeţean, primăriile locale, partidele politice şi organizaţiile nonguvernamentale; b) asigură legătura între conducerea direcţiei de sănătate publică şi sindicate în vederea analizei şi soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale; c) comunică direcţiei de specialitate din Ministerul Sănătăţii date privind:- adresa direcţiei, numele şi prenumele persoanelor din conducerea direcţiei de sănătate publică, numărul de telefon şi fax (inclusiv e-mail); pentru directori, inclusiv mobilul şi numărul de telefon de la domiciliul acestora;- denumirea şi adresa spitalelor din teritoriu, numele şi prenumele directorilor, numărul de telefon şi fax (inclusiv mobil);- denumirea şi adresa altor unităţi importante din teritoriu, numele şi prenumele conducătorilor, numărul de telefon (inclusiv mobil);- modificările ce intervin în datele comunicate.  +  Articolul 15Directorul executiv adjunct de medicină preventivă al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) participă la adaptarea şi implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate aprobate de Ministerul Sănătăţii; b) coordonează elaborarea Raportului stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi de muncă; c) participă, cu date specifice, la evaluarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat; d) identifică priorităţile locale în domeniul sănătăţii publice; e) coordonează activităţile de medicină preventivă la nivel teritorial; f) coordonează implementarea, evaluarea şi raportarea programului comunitar de sănătate publică la nivel local; g) fundamentează finanţarea subprogramelor naţionale de sănătate publică din cadrul programului comunitar de sănătate publică; h) coordonează îndeplinirea şi raportarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquisului comunitar; i) coordonează activităţile de avizare/autorizare/reautorizare sanitară şi le prezintă spre aprobare directorului executiv; j) coordonează integrarea activităţilor de supraveghere, control şi inspecţie desfăşurate în scopul asigurării complementarităţii, convergenţei şi economisirii resurselor; k) defineşte şi stabileşte unităţile cu risc minor la propunerea şefilor structurilor de specialitate (epidemiologie, igienă, medicina muncii etc.); l) asigură coordonarea implementării programului de acreditare a laboratoarelor; m) colaborează cu alte departamente şi parteneri locali în elaborarea şi implementarea acţiunilor din domeniul prevenirii îmbolnăvirilor şi promovării sănătăţii; n) participă la elaborarea planului de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii; o) asigură evaluarea periodică a activităţilor de supraveghere a stării de sănătate şi de inspecţie sanitară de stat; p) aprobă planul anual al acţiunilor de inspecţie tematică; r) propune directorului executiv împuternicirea personalului mediu în vederea desfăşurării activităţii de inspecţie sanitară de stat în obiectivele cu risc minor; s) elaborează lista de investiţii în domeniul medicinei preventive.  +  Articolul 16Serviciul inspecţie sanitară de stat judeţeană din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) realizează prin personalul împuternicit inspecţia de specialitate pe domeniile: igiena alimentaţiei, mediului, şcolară, a unităţilor sanitare şi medicinei muncii; b) verifică, prin personalul mediu, conformitatea cu declaraţia pe propria răspundere a obiectivelor/activităţilor şi autorizaţiilor sanitare, respectarea termenelor acordate pentru remedierea deficienţelor constatate; c) poate aplica în unităţile cu risc minor stabilite, prin personalul mediu împuternicit, sancţiuni contravenţionale, în condiţiile legii; d) realizează, prin personalul de specialitate şi mediu abilitat, acţiuni de îndrumare şi constatare în domeniile anterior menţionate, participă la acţiuni de inspecţie tematică; e) programează activităţi de inspecţie tematice în unităţile cu risc şi pentru supravegherea pieţei principalelor produse, activităţi, servicii cu implicaţii asupra stării de sănătate; f) participă în echipele de inspecţie iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale; g) realizează, prin personalul superior abilitat, acţiuni de inspecţie şi sancţionare a contravenţiilor la normele de igienă; h) soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite, potrivit competenţelor; i) elaborează planul anual al acţiunilor de inspecţie tematică şi îl înaintează spre aprobare directorului executiv adjunct de medicină preventivă.  +  Articolul 17Serviciul supravegherea stării de sănătate din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) coordonează şi participă la identificarea priorităţilor locale în domeniul sănătăţii publice; b) participă la coordonarea activităţilor de supraveghere a stării de sănătate la nivel teritorial; c) realizează implementarea, evaluarea şi raportarea programului comunitar de sănătate publică la nivel local; d) contribuie la fundamentarea finanţării subprogramelor naţionale de sănătate publică din cadrul programului comunitar de sănătate publică; e) participă la organizarea, în colaborare cu alte instituţii ale administraţiei centrale şi locale şi cu instituţii din sectorul nonguvernamental, a activităţilor de sănătate publică; f) participă la îndeplinirea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquisului comunitar; g) asigură coordonarea activităţilor de epidemiologie, igienă, medicina muncii şi promovarea stării de sănătate la nivel teritorial; h) elaborează/aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării/autorizării sanitare; i) efectuează la cererea terţilor consultanţă de specialitate; j) participă la elaborarea Raportului stării de sănătate a comunităţii şi a Raportului stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi muncă; k) participă la elaborarea planului de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii.  +  Articolul 18Biroul (compartimentul) igiena alimentaţiei din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) implementează activităţile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc; b) asigură monitorizarea şi raportarea activităţilor specifice subprogramului; c) asigură organizarea activităţilor de colectare şi raportare a datelor necesare elaborării sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu alimentul; d) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă de specialitate; e) desfăşoară, prin personalul împuternicit, activităţi de inspecţie în specialitate în cadrul subprogramului de sănătate privind: calitatea alimentului, respectarea normelor de igienă pe lanţul de la producţie până la comercializarea produselor alimentare, starea de sănătate a personalului, însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă; f) elaborează concluziile buletinului de analiză privind riscurile pentru sănătate în relaţie cu calitatea alimentului; g) participă la acţiuni de inspecţie tematică în domeniul igienei alimentului; h) elaborează referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării/autorizării sanitare; i) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquisului comunitar; j) pune la dispoziţie structurii de statistică datele solicitate; k) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice a toxiinfecţiilor alimentare, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii specifice; l) alte atribuţii specifice stabilite de şeful Serviciului supravegherea stării de sănătate.  +  Articolul 19Biroul (compartimentul) igiena mediului din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) implementează activităţile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătăţii în relaţie cu mediul din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc; b) asigură monitorizarea şi raportarea activităţilor specifice subprogramului; c) asigură organizarea activităţilor de colectare şi raportare a datelor necesare elaborării sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu factorii de mediu; d) derulează, prin personalul împuternicit, activităţi de inspecţie în specialitate în cadrul subprogramului privind: calitatea apei de băut şi de îmbăiere, calitatea aerului, habitatul, starea de sănătate a personalului, însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă; e) elaborează concluziile buletinului de analiză privind riscurile pentru sănătate în relaţie cu calitatea apei, aerului şi habitatului; f) elaborează referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării/autorizării sanitare/reautorizării; g) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă de specialitate; h) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquisului comunitar; i) pune la dispoziţie structurii de statistică datele solicitate; j) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice în cazul epidemiilor hidrice în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii specifice; k) participă la acţiuni de inspecţie tematică în domeniul igienei mediului; l) alte atribuţii specifice stabilite de şeful Serviciului supravegherea stării de sănătate.  +  Articolul 20Biroul (compartimentul) igiena şcolară din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) implementează activităţile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătăţii copiilor şi tinerilor din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc; asigură monitorizarea şi raportarea activităţilor specifice subprogramului; b) asigură organizarea activităţilor de colectare şi raportare a datelor necesare elaborării sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu factorii de mediu; c) derulează, prin personalul împuternicit, activităţi de inspecţie în specialitate în cadrul subprogramului privind: normele de igienă în colectivităţile de copii şi tineri, starea de sănătate a personalului, însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă; d) elaborează, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării/autorizării sanitare/reautorizării; e) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquisului comunitar; f) pune la dispoziţie structurii de statistică datele solicitate; g) participă la acţiuni de inspecţie tematică în domeniul igienei şcolare; h) alte atribuţii specifice stabilite de şeful Serviciului supravegherea stării de sănătate.  +  Articolul 21Biroul (compartimentul) medicina muncii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) implementează activităţile cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc; b) asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor subprogramului; c) asigură organizarea activităţilor de colectare şi raportare a datelor necesare elaborării sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul ocupaţional; d) coordonează şi monitorizează activitatea structurilor medicale din medicina muncii; e) stochează datele medicale de la angajatorii aflaţi în procedură de faliment; f) realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial; g) realizează ancheta cazurilor suspecte de boală şi declararea bolilor profesionale; h) participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale; i) colaborează cu compartimentele de specialitate (igiena mediului, epidemiologie etc.) şi cu angajatorii în aplicarea principiilor bunei practici de sănătate - securitate în muncă şi sănătatea mediului la locul de muncă; j) efectuează, la cererea terţilor, determinări de noxe în mediul de muncă; k) controlează, prin personal împuternicit, aplicarea normelor privind asigurarea supravegherii medicale a expusului profesional; l) pune la dispoziţie structurii de statistică datele solicitate; m) elaborează referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării/autorizării sanitare; n) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquisului comunitar; o) derulează, prin personalul împuternicit, activităţi de inspecţie privind respectarea normelor de medicina muncii; p) alte atribuţii specifice stabilite de şeful Serviciului supravegherea stării de sănătate.  +  Articolul 22Biroul (compartimentul) epidemiologie din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) coordonează activităţile specifice din cadrul Programului comunitar de sănătate publică: subprogramele de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, supravegherea şi controlul infecţiei HIV/SIDA şi supravegherea şi controlul tuberculozei; b) colectează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu; c) analizează periodic datele privind bolile transmisibile după caracteristicile de timp, loc şi persoană, precum şi tendinţele de evoluţie a acestora; d) asigură, prin responsabilul desemnat, funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere a bolilor transmisibile; e) organizează şi gestionează bazele de date privind bolile transmisibile prin personal specializat (biostatistica); f) efectuează anchetele epidemiologice şi adoptă măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi, în colaborare cu celelalte structuri cu atribuţii specifice (igienă, microbiologie, inspecţie sanitară); g) verifică, în colaborare cu personalul compartimentului de statistică, datele legate de bolile transmisibile; h) asigură diseminarea periodică a datelor privind bolile transmisibile rezultate din analiza şi interpretarea acestora către sursele de la care au provenit; i) coordonează activitatea de supraveghere a bolilor transmisibile în compartimentele teritoriale; j) acordă consultanţă unităţilor sanitare arondate, la solicitare, în probleme de infecţii nosocomiale; k) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă de specialitate; l) elaborează, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unităţilor sanitare; m) aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile; n) pune la dispoziţie structurii de statistică datele solicitate; o) derulează, prin personalul împuternicit, activităţi de inspecţie în specialitate privind activităţile cuprinse în cadrul subprogramelor de supraveghere şi control al bolilor transmisibile, infecţiei HIV/SIDA şi tuberculozei. p) alte atribuţii specifice stabilite de şeful Serviciului supravegherea stării de sănătate.  +  Articolul 23Biroul (compartimentul) promovarea sănătăţii din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) elaborează şi implementează proiectele locale ce derivă din Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, precum şi componentele de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate din cadrul altor programe naţionale; b) furnizează informaţii către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi promovarea sănătăţii; c) asigură dezvoltarea la nivel local a programelor prioritare de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; d) implică comunitatea în toate activităţile de promovare a sănătăţii; e) colaborează cu autorităţile locale şi reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale şi cu alte organizaţii din comunitate; f) furnizează servicii de formare în educaţia pentru sănătate, adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sănătate; g) elaborează, editează şi asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice; h) monitorizează şi supraveghează realizarea eventualelor contracte cu furnizori de servicii în cadrul domeniilor specifice de activitate, din punct de vedere profesional şi tehnic, la nivelul judeţului; i) alte atribuţii specifice stabilite de şeful Serviciului supravegherea stării de sănătate.  +  Articolul 24Compartimentul microbiologie din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice din produse biologice (patologice), pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile; b) asigură, prin responsabilul desemnat, funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere a bolilor transmisibile; c) efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu; d) înaintează buletinul de analiză întocmit pentru interpretarea şi redactarea concluziilor şefului biroului/compartimentului de specialitate; e) efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe; f) colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din cadrul direcţiei de sănătate publică pe probleme legate de microbiologie; g) pune la dispoziţie compartimentelor de specialitate informaţiile necesare evaluării stării de sănătate şi a strategiilor de control; h) organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă medicală; i) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului; j) alte atribuţii specifice stabilite de medicul şef de laborator.  +  Articolul 25Compartimentul chimie sanitară şi toxicologie din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, aliment şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate în vederea realizării activităţilor din cadrul programului comunitar de sănătate publică; b) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice la cererea unor beneficiari din afara sistemului sanitar bugetar, pentru care se percep taxe; c) întocmeşte buletinul de analiză şi îl înaintează pentru interpretare şi redactarea concluziilor şefului biroului/compartimentului de specialitate (igiena alimentului, mediului, muncii); d) colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din direcţia de sănătate publică pe probleme legate de chimie şi toxicologie sanitară; e) pune la dispoziţie structurii de statistică informaţiile necesare evaluării stării de sănătate şi a strategiilor de control; f) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului; g) alte atribuţii specifice stabilite de medicul şef de laborator.  +  Articolul 26Compartimentul de produse antiepidemice din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) asigură aprovizionarea, depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor, a celorlalte produse biologice şi materiale necesare derulării programelor de medicină preventivă; b) asigură aprovizionarea, depozitarea şi livrarea produselor DDD, necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile; c) asigură aprovizionarea laboratoarelor cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, truse de reactivi şi alte materiale consumabile, în vederea realizării activităţilor cuprinse în programele de medicină preventivă; d) colaborează cu celelalte compartimente şi servicii din cadrul direcţiei de sănătate publică pe probleme legate de produsele antiepidemice; e) alte atribuţii specifice stabilite de medicul şef de laborator.  +  Articolul 27Laboratorul igiena radiaţiilor din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) coordonează implementarea activităţilor cuprinse în cadrul obiectivului privind protejarea sănătăţii şi prevenirea efectelor asociate radiaţiilor ionizante din cadrul subprogramului privind evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc; b) asigură monitorizarea şi raportarea activităţilor specifice subprogramului; c) asigură organizarea activităţilor de colectare şi raportare a datelor necesare elaborării sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu radiaţiile ionizante; d) participă la elaborarea Raportului stării de sănătate a comunităţii; e) efectuează, din iniţiativă proprie sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de radiaţii, consultanţă de specialitate; f) controlează, prin personalul împuternicit, aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor; g) elaborează, prin personalul de specialitate cu studii superioare, referatele de evaluare a unităţilor supuse avizării/autorizării sanitare; h) asigură inspecţia respectării normelor de igiena radiaţiilor ionizante în unităţile autorizate şi în laboratoarele de profil; i) participă la elaborarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquisului comunitar; j) participă la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofă; k) intervine în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică; l) evaluează nivelul expunerii medicale la radiaţii ionizante a populaţiei prin programe de asigurare şi control al calităţii; m) pune la dispoziţie structurii de statistică datele solicitate; n) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de medicină preventivă, coordonator al activităţilor de supraveghere, control şi inspecţie sanitară.  +  Articolul 28Directorul executiv adjunct de managementul asistenţei medicale al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) participă la adaptarea şi implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătăţii; b) participă cu date specifice la elaborarea Raportului stării de sănătate a comunităţii şi a nevoilor de servicii de sănătate ale populaţiei din teritoriul arondat; c) elaborează strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populaţiei şi în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii; d) organizează reţeaua unităţilor sanitare publice din teritoriu în vederea asigurării eficienţei şi calităţii actului medical, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; e) organizează şi controlează activitatea medicală a cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, şi a unităţilor sanitare din subordine; propune sancţionarea abaterilor în conformitate cu reglementările în vigoare; f) asigură implementarea la nivel local a programelor naţionale ale Ministerului Sănătăţii; programul de prevenire şi control al bolilor netransmisibile şi programul de sănătate a copilului şi familiei şi realizează monitorizarea, evaluarea şi raportarea acestora; g) dezvoltă programe de sănătate în domeniul asistenţei medicale care să corespundă nevoilor locale specifice, în colaborare cu autorităţile locale; h) coordonează şi integrează serviciile de îngrijiri la domiciliu şi cele furnizate la nivel comunitar; i) colaborează cu autorităţile administraţiei locale la activităţile legate de organizarea şi funcţionarea unităţilor de asistenţă medico-socială şi asigură îndrumarea metodologică şi controlul modului de acordare a serviciilor medicale în aceste unităţi; j) monitorizează şi controlează calitatea serviciilor medicale furnizate în cadrul asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate, asistenţei de urgenţă şi al celei spitaliceşti; k) analizează şi rezolvă sesizările şi reclamaţiile apărute în domeniul asistenţei medicale; l) participă la elaborarea planului de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii.  +  Articolul 29Biroul (compartimentul) managementul serviciilor de sănătate: înregistrare, acreditare şi control din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) organizează şi actualizează permanent evidenţa unităţilor sanitare publice şi private din teritoriu, pe care o pune la dispoziţie Ministerului Sănătăţii, autorităţilor publice locale şi Casei de Asigurări de Sănătate; b) analizează nevoile de servicii ale populaţiei şi propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii modificarea structurii unităţilor sanitare din subordine; c) elaborează propuneri pentru înfiinţarea, desfiinţarea, reorganizarea, precum şi schimbarea denumirii, profilului şi a sediului unităţilor sanitare, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii; d) întocmeşte şi păstrează actul de înfiinţare (certificatul de înregistrare în registrul unic) a cabinetelor medicale; e) organizează şi actualizează evidenţa medicilor din teritoriu; f) este responsabil pentru implementarea la nivel local a programelor naţionale de acreditare şi îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor medicale; g) monitorizează şi controlează calitatea serviciilor medicale furnizate în unităţile sanitare publice şi private, în cadrul asistenţei medicale primare, ambulatorii de specialitate, asistenţei de urgenţă şi al celei spitaliceşti; h) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora; i) eliberează avizele de liberă practică pentru medici, alt personal sanitar superior şi personal sanitar mediu din unităţile sanitare publice şi private; j) organizează evidenţa parteneriatelor public-privat şi asigură sprijin local în implementarea strategiei Ministerului Sănătăţii de participare a sectorului privat la îmbunătăţirea performanţei sectorului sanitar; k) asigură participarea direcţiei de sănătate publică prin reprezentanţii săi în comisiile paritare organizate la nivel judeţean; l) analizează şi rezolvă sesizările şi reclamaţiile apărute în domeniul asistenţei medicale.  +  Articolul 30Biroul (compartimentul) asistenţă medicală şi programe din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) coordonează, monitorizează şi evaluează la nivel local aplicarea programelor Ministerului Sănătăţii în domeniul asistenţei materno-infantile; b) asigură asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului (urmărirea şi depistarea gravidei, identificarea gravidei cu risc crescut, îngrijirea şi supravegherea lăuzei şi nou-născutului); c) asigură asistenţa medicală a copilului; d) asigură serviciile de planificare familială şi sănătatea reproducerii; e) coordonează, monitorizează şi controlează asistenţa medicală de specialitate în reţeaua ambulatorie şi spitalicească în domeniile: obstetrică-ginecologie, pediatrie, planificare familială, sănătatea reproducerii şi servicii specifice pentru adolescenţi şi tineri; f) colaborează cu agenţii internaţionale şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu alte autorităţi publice naţionale sau locale în elaborarea şi derularea unor programe speciale în domeniu; g) coordonează, monitorizează şi evaluează modul în care unităţile sanitare cu atribuţii în realizarea programelor de sănătate asigură derularea acestora; h) coordonează, prin coordonatorii locali de programe de asistenţă medicală, organizarea şi monitorizarea activităţilor specifice, aceştia urmărind utilizarea fondurilor alocate şi realizarea indicatorilor stabiliţi, în conformitate cu reglementările în vigoare; i) coordonează, monitorizează şi controlează modul în care unităţile sanitare implicate îndeplinesc atribuţiile care le revin în derularea programului de sănătate.  +  Articolul 31Compartimentul managementul îngrijirilor de sănătate şi comunitare din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea şi pregătirea profesională a asistenţilor medicali şi comunitari, personalului cu pregătire sanitară medie şi a personalului auxiliar sanitar; b) coordonează, monitorizează şi controlează serviciile de îngrijiri furnizate de unităţile sanitare, organizaţii neguvernamentale şi alte organizaţii; c) colaborează şi dezvoltă programe de îngrijiri de sănătate cu autorităţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale din teritoriu; d) organizează şi actualizează evidenţa asistenţilor medicali din teritoriu (în registrul unic); e) elaborează metodologii, tematici şi bibliografii pentru examene şi concursuri adresate asistenţilor medicali şi comunitari, personalului cu pregătire sanitară medie, personalului auxiliar sanitar; f) evaluează periodic nivelul de cunoştinţe, nevoile de formare profesională şi organizează programe de educaţie continuă pentru asistenţi medicali, personal cu pregătire sanitară medie, îngrijitori la domiciliu; g) monitorizează programele de îngrijire comunitară şi de îngrijiri la domiciliu; h) asigură informarea asistenţilor medicali şi comunitari, precum şi a personalului cu pregătire sanitară medie asupra normelor de etică şi deontologie profesională; i) controlează respectarea Codului de etică şi a măsurilor de securitate a muncii de către asistenţii medicali şi personalul cu pregătire sanitară medie din sectorul public judeţean; j) colaborează cu organizaţiile profesionale şi sindicale pentru asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri şi dezvoltarea profesională a personalului; k) controlează respectarea programelor de instruire practică a elevilor şi studenţilor din şcolile postliceale sanitare şi colegii; l) participă la comisia de examinare pentru examenul de absolvire a şcolii postliceale; m) participă la selectarea asistenţilor medicali, infirmierelor şi a îngrijitorilor la domiciliu, precum şi la organizarea examenelor şi concursurilor pentru aceştia; n) analizează şi rezolvă sesizările şi reclamaţiile privind examenele şi concursurile, activitatea de îngrijire medicală din teritoriu.  +  Articolul 32Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul buget, financiar şi contabilitate: a) finanţează şi/sau execută, după caz, indicatorii aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică şi al unităţilor din subordine; b) întocmesc dările de seamă periodice ale direcţiei; verifică, analizează şi centralizează dările de seamă ale unităţilor din subordine potrivit normelor legale, asigurând realitatea şi exactitatea datelor cuprinse; prezintă la Ministerul Sănătăţii darea de seamă centralizată, avizând în prealabil plăţile şi disponibilităţile din conturi la trezorerii şi bănci, după caz; c) controlează efectuarea inventarierilor la unităţile subordonate şi modul de asigurare a integrităţii patrimoniului; d) asigură, în condiţiile legii, controlul unităţilor din subordine, raportând la Ministerul Sănătăţii rezultatele obţinute; e) propun Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat; f) avizează şi repartizează, după caz, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăresc utilizarea eficientă a fondurilor alocate; g) elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii; h) execută indicatorii economico-financiari din bugetul propriu şi urmăresc executarea acestora la unităţile finanţate în baza bugetului aprobat; i) finanţează programele de sănătate publică şi alte activităţi, conform actelor normative în vigoare, pe baza solicitării deschiderii de credite lunare transmise de Ministerul Sănătăţii; j) aprobă casările pentru unităţile subordonate din teritoriu şi urmăresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice; k) întocmesc lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal, pe care o transmit Ministerului Sănătăţii; l) îndrumă metodologic din punct de vedere financiarcontabil unităţile teritoriale subordonate; m) întocmesc lunar execuţia bugetului de stat, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii; n) întocmesc lunar situaţia necesarului de credite bugetare pentru luna următoare, pe titlul de cheltuieli şi programe de sănătate publică, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii; o) stabilesc, pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare de clădiri şi reparaţii capitale; p) stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări de clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate; r) efectuează repartizarea creditelor bugetare anuale, asigurând transmiterea listei obiectivelor de investiţii nominalizate în anexa la bugetul de stat anual al unităţilor subordonate beneficiare de investiţii la termenele prevăzute de lege; s) asigură, în limita alocaţiilor bugetare, finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare; t) urmăresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul "Cheltuieli de capital" pe unităţi subordonate, luând măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii şi financiară; u) analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul; v) îndrumă din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finanţarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare; w) îndrumă şi verifică unităţile din subordine în activitatea de stabilire a tarifelor prestaţiilor efectuate de acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 33Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii în domeniul administrativ, aprovizionare, întreţinere şi investiţii: a) stabilesc necesarul de aprovizionare, organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora; b) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspund de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale la autovehicule; c) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii; d) răspund de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor de benzină; e) răspund de elaborarea de către unităţi a documentaţiei tehnice pentru investiţii, potrivit reglementărilor legale; f) participă la stabilirea necesarului de investiţii: construcţii, consolidări de clădiri, pentru unităţile din subordine; g) stabilesc necesarul de aparatură de înaltă performanţă pentru unităţile din subordine; h) verifică şi urmăresc eficienţa aprovizionării unităţilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurării funcţionării acestora; i) organizează şi răspund de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor potrivit legii; j) participă la aprovizionarea şi distribuirea vaccinurilor, medicamentelor şi materialelor sanitare.-----------