ORDONANTA nr. 83 din 25 august 1998 (*actualizată*)privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente(actualizată până la data de 14 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 315 din 27 august 1998. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 26 din 26 iulie 2001.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 4 lit. f) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Veniturile realizate de orice persoană fizica sau persoana juridică nerezidenta din activităţi desfăşurate pe teritoriul României sau din operaţiuni efectuate cu persoane juridice române ori cu alte entităţi autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, precum şi cu persoane fizice române autorizate sa desfăşoare, pe cont propriu, activităţi producătoare de venit sunt supuse impozitului stabilit prin prezenta ordonanţă, indiferent dacă sumele sunt încasate în România sau în străinătate. (2) Persoanele juridice române sau alte entităţi autorizate sa funcţioneze pe teritoriul României, precum şi persoanele fizice române autorizate sa desfăşoare, pe cont propriu, activităţi producătoare de venit sunt denumite în continuare plătitori de venituri. (3) În sensul prezentei ordonanţe următorii termeni se definesc astfel: a) nerezident înseamnă orice persoană fizica care nu are reşedinţa sau domiciliul stabil în România sau care nu este prezenta în România pentru o perioadă sau perioade care depăşesc în total 183 de zile în orice perioada de 12 luni, începând sau sfârşind în cursul anului calendaristic vizat, precum şi persoanele juridice străine şi orice alta entitate înregistrată în străinătate; b) dobânzi înseamnă veniturile provenite din titluri de creanta de orice natura, însoţite sau neinsotite de garanţii ipotecare, venituri aferente efectelor publice, titlurilor de creanta sau obligaţiunilor, inclusiv primele şi premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligaţiuni, precum şi plăţile de natura dobânzilor, în cazul contractelor de leasing. Penalităţile pentru plata cu întârziere nu sunt considerate dobânzi; c) comisioane înseamnă plăţile făcute unui broker, agent comisionar general, intermediar sau altei persoane asimilate acestora pentru serviciile lor în promovarea şi în realizarea de operaţiuni comerciale; d) redevenţe înseamnă plati de orice fel, inclusiv cele în natura, primite pentru folosirea sau concesionarea oricărui drept, cum ar fi: drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau ştiinţifice, inclusiv asupra filmelor sau benzilor pentru emisiunile de radio sau televiziune, înregistrări audio sau video, precum şi efectuarea de înregistrări audio, video; orice brevet, invenţie, inovaţie, licenta, know-how, mărci de comerţ sau de fabrica, operaţiuni de franchising, desene sau modele, planuri, schite, formule secrete sau procedee de fabricaţie, program de calculator (soft), orice transmisiuni directe sau indirecte prin cablu, relee sau prin satelit, orice echipament industrial, comercial sau ştiinţific, inclusiv pentru utilizarea şi dreptul de a utiliza informaţii şi cunoştinţe referitoare la experienta în domeniul industrial, comercial sau ştiinţific, precum şi orice alte plati pentru utilizarea altor drepturi; e) venituri obţinute din jocuri de noroc înseamnă premii sau orice câştiguri în bani şi/sau în natura, acordate participanţilor de către orice societate comercială înregistrată legal în România şi autorizata pe bază de licenţă sa organizeze şi sa exploateze jocuri de noroc, fără deducerea cheltuielilor efectuate pentru obţinerea acestora.  +  Articolul 2 (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile realizate din România se calculează, se retine şi se vărsa de către plătitorii de venituri prin aplicarea următoarelor cote de impozit: a) 10% pentru veniturile din dobânzi plătite nerezidentilor, cu excepţia dobânzilor plătite acestor persoane de băncile înregistrate în România pentru depozitele la vedere şi la termen, pentru certificatele de depozit, precum şi cele aferente oricărui instrument de economisire al acestora; b) 15% pentru veniturile din comisioanele plătite în favoarea nerezidentilor pentru începerea, derularea sau intermedierea unor operaţiuni de comerţ exterior; c) 15% pentru veniturile provenind din prestări de servicii de orice natura, precum şi din consultaţii medicale şi operaţii chirurgicale. Aceste prevederi se aplică numai în cazul în care asemenea activităţi au loc efectiv în România şi dacă nu se desfăşoară prin intermediul unei baze fixe sau al unui sediu permanent, situat pe teritoriul României; d) 15% pentru veniturile plătite nerezidentilor, provenind din transporturi internaţionale aeriene, navale, rutiere şi feroviare, cu următoarele menţiuni:(i) impozitul se percepe numai de la beneficiarii de venit care au sediul conducerii efective în statele care impun veniturile similare obţinute din acele state de către întreprinderile române de transport;(îi) veniturile realizate din România de beneficiarii care au sediul conducerii efective în state care aplica companiilor române de transport o cota de impozit mai redusă de 15% se vor impune cu cote de impozit la nivelul celor percepute de acele state; e) 15% pentru veniturile din redevenţe plătite nerezidentilor; f) 20% în cazul veniturilor plătite nerezidentilor pentru activităţi artistice, distractive sau sportive, desfăşurate în mod independent, al veniturilor realizate din organizarea de concursuri, precum şi al veniturilor plătite oamenilor de litere, arta şi ştiinţa nerezidenti, ca urmare a activităţilor de acest gen desfăşurate în mod independent pe teritoriul României; g) 10% în cazul premiilor în bani şi/sau în natura, acordate la concursurile organizate în orice domeniu, altele decât cele plătite cu titlu de salarii, şi în cazul veniturilor obţinute din jocuri de noroc de către jucatori, persoane fizice nerezidente, pentru sumele ce depăşesc plafonul stabilit prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997*) privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. Acest plafon, în cazul jocurilor de noroc, se referă la veniturile obţinute de un jucator de la acelaşi organizator de jocuri într-o singura zi de joc. (2) Impozitul reglementat prin prezenta ordonanţă se calculează prin aplicarea cotelor menţionate la art. 2 alin. (1) asupra veniturilor brute plătite nerezidentilor, transformate în lei la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, din ziua precedenta celei în care plătitorul de venit a efectuat ordonanţarea plăţii către nerezident.-------------*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 85/1997 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 73 din 27 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 31 august 1999.  +  Articolul 3Veniturile realizate de nerezidenti din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile aflate pe teritoriul României se impun potrivit legislaţiei care reglementează impozitarea unor asemenea venituri realizate de persoanele fizice sau juridice române.  +  Articolul 4Plătitorii de venituri prevăzuţi la art. 2 alin. (1) sunt obligaţi ca, în momentul când efectuează plata venitului la extern, să prezinte organelor bancare documentul prin care se dispune vărsarea la bugetul de stat a impozitului datorat sau o declaraţie pe propria răspundere a persoanei autorizate care a semnat documentul de plată a venitului la extern, atunci când venitul respectiv este exonerat de la impunere în România, potrivit legii.  +  Articolul 5 (1) Dobânzile plătite la creditele, respectiv împrumuturile externe contractate şi/sau garantate de Guvernul României, de Banca Naţionala a României, de unităţile administrativ-teritoriale, de instituţiile financiare şi de băncile desemnate ca agent al statului, dobânzile plătite la creditele externe contractate direct sau prin emisiune de titluri sau obligaţiuni de către băncile cu capital majoritar de stat, precum şi cele aferente emisiunilor de titluri de stat pe piaţa interna şi externa de capital sunt scutite de impozit. (2) Instituţiile financiare şi băncile desemnate ca agent al statului, potrivit legii, înseamnă instituţiile financiare şi băncile care contractează şi/sau garantează în numele şi în contul statului.  +  Articolul 6 (1) Sumele care se reţin potrivit art. 2 constituie impozit definitiv şi se vărsa la bugetul de stat în aceeaşi zi în care se efectuează plata venitului supus impunerii, conform prezentei ordonanţe, avându-se în vedere cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţionala a României, din ziua precedenta celei în care se efectuează plata impozitului către bugetul de stat, cu excepţia impozitului reţinut potrivit art. 2 alin. (1) lit. g), care se vărsa la bugetul de stat de către unităţile care acorda premii şi câştiguri, în termen de 5 zile de la data acordării acestora. (2) În cazul în care impozitul datorat nu s-a plătit la termen, se calculează majorări de întârziere potrivit dispoziţiilor legale în materie. (3) Abrogat.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 26 din 26 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 16 august 2001.  +  Articolul 7Plata impozitului, a majorărilor de întârziere şi a penalitatilor, care se fac venit la bugetul de stat, se efectuează în lei.  +  Articolul 8Constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitului şi a majorărilor de întârziere aferente, precum şi a penalitatilor reglementate de prezenta ordonanţă se efectuează de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 9 (1) Obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevăzute la art. 8 se soluţionează conform dispoziţiilor legale în materie. (2) În aceleaşi condiţii se soluţionează şi obiectiunile, contestaţiile şi plângerile formulate în legătură cu penalitatea prevăzută la art. 6 alin. (3).  +  Articolul 10Termenul de prescripţie pentru stabilirea impozitului şi a penalităţii reglementate de prezenta ordonanţă este de 5 ani, socotiţi de la data când trebuia efectuată plata impozitului sau a penalităţii, după caz.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 11 (1) Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică veniturilor realizate de către persoanele nerezidente din salarii, de către reprezentantele din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, precum şi de persoanele străine rezidente în România din activităţi desfăşurate pe teritoriul acesteia. (2) Veniturile prevăzute la alin. (1) rămân supuse impozitului potrivit normelor legale care reglementează impunerea unor asemenea venituri.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care exista convenţii pentru evitarea dublei impuneri, sunt aplicabile prevederile acelor convenţii, coroborate cu prevederile art. 5. (2) Pentru aplicarea prevederilor convenţiilor de evitare a dublei impuneri, beneficiarul venitului va prezenta organelor fiscale din România certificatul de rezidenţă fiscală, eliberat de organul fiscal din ţara de rezidenţă, prin care să se ateste ca este rezident al statului respectiv şi ca îi sunt aplicabile prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 13Formularistica corespunzătoare referitoare la aplicarea prezentei ordonanţe şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe referitoare la plata în lei a impozitului, la termenul de plată, cele privind stabilirea şi calculul majorărilor de întârziere, ale penalităţii de 100% în cazul impozitului nereţinut, precum şi cele referitoare la soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor formulate în legătură cu actele de control şi prescripţia se aplică şi în cazul impozitelor de aceeaşi natura din convenţiile de evitare a dublei impuneri.  +  Articolul 15Contestaţiile aflate pe rol la organele Ministerului Finanţelor Publice, precum şi plângerile de la instanţele judecătoreşti competente se soluţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare la data constatării faptei.  +  Articolul 16Problemele legate de aplicarea unitară a legislaţiei privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri se soluţionează de Comisia centrala fiscală a impozitelor directe, constituită în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994*) privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările ulterioare.--------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 a fost abrogată de LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002.  +  Articolul 17Prezenta ordonanţă intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 1998.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România, de persoanele fizice şi juridice nerezidente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobată prin Legea nr. 180/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi instrucţiunile şi precizările date în aplicarea acesteia.-------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Daniel DaianuMinistrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul transporturilor,Traian Basescu----------