ORDONANTA nr. 65 din 28 august 1997 (*actualizată*)privind regimul paşapoartelor în România(actualizată până la data de 07 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 30 august 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 07 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iunie 2001; ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001; ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001; LEGEA nr. 737 din 4 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 25 septembrie 2002; LEGEA nr. 134 din 11 aprilie 2003; ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii români au garantat dreptul la libera circulaţie şi, în mod corespunzător, au dreptul la eliberarea, deţinerea şi folosirea unui pasaport în condiţiile prezentei ordonanţe. (2) Dreptul de a călători liber în străinătate nu poate face obiectul nici unei restrictii, în afară celor expres prevăzute de prezenta ordonanţă.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 2 (1) Pasaportul face dovada identităţii şi cetateniei titularului şi îi da dreptul de a ieşi şi de a intră în ţara prin oricare dintre punctele de trecere a frontierei deschise traficului internaţional de călători. (2) În străinătate, pasaportul da dreptul titularului la asistenţa şi protecţie din partea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. (3) Pasaportul este proprietatea statului român.  +  Articolul 3 (1) Tipurile de paşapoarte eliberate cetăţenilor români în condiţiile legii sunt: diplomatic, de serviciu şi simplu. (2) Cetăţenii români pot călători în străinătate şi cu alte documente eliberate în baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor încheiate de România cu alte state.  +  Articolul 4 (1) Cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai poseda pasaport sau documente de călătorie menţionate la art. 3 alin. (2) li se eliberează, la cerere, paşapoarte consulare de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. (2) Pasaportul consular se eliberează pentru ca titularul să-şi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se înapoia în ţara, pe o perioadă care nu poate depăşi 12 luni. O dată cu intrarea în ţara pasaportul consular îşi pierde valabilitatea. (3) În cazul în care cetăţeanul român nu deţine documente prin care să poată face dovada identităţii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai după confirmarea acesteia de către Direcţia generală a poliţiei de frontieră, străini, probleme de migrari şi paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumita în continuare Direcţia de paşapoarte.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 5Pasaportul se eliberează cu o valabilitate iniţială de 5 ani, care poate fi prelungită o singură dată, fără a se putea depăşi 10 ani de la data emiterii.  +  Capitolul 2 Eliberarea şi păstrarea paşapoartelor  +  Articolul 6 (1) Pasapoartele diplomatice şi de serviciu se eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autorităţilor publice sau a instituţiilor centrale interesate. (2) Pasapoartele diplomatice se predau de către titulari autorităţii emitente, la încheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar pasapoartele de serviciu, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea misiunii oficiale în străinătate. (3) Încetarea calităţii care a determinat eliberarea pasaportului diplomatic sau de serviciu atrage după sine retragerea sau, după caz, anularea acestuia de către autoritatea emitenta.-------------Alin. (1) şi (2) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 7Categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice sau de serviciu sunt următoarele:A. Paşapoarte diplomatice:1. preşedintele României;2. preşedintele şi membrii Senatului;3. preşedintele şi membrii Camerei Deputaţilor;4. primul-ministru, membrii Guvernului şi persoanele asimilate ministrilor;5. preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale;6. avocatul poporului;7. preşedintele, vicepreşedinţii şi judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, precum şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii;8. preşedintele şi vicepreşedinţii Curţii de Conturi;9. procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, adjunctii săi şi procurorul general financiar al Curţii de Conturi;10. preşedintele şi vicepreşedinţii de secţie ai Consiliului Legislativ;11. guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale a României;12. preşedintele şi vicepreşedinţii Academiei Române;13. patriarhul, cardinalul, mitropolitii şi şefii cultelor recunoscute de stat;14. abrogat;15. secretarii de stat şi persoanele asimilate acestora;16. prefectii, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarul general al capitalei;17. funcţionarii cu grad diplomatic şi consular şi persoanele care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detaşare de la alte instituţii, pe funcţii corespunzătoare funcţionarilor cu grad diplomatic şi consular, atasatii militari şi adjunctii acestora, directorii centrelor culturale şi adjunctii acestora, precum şi funcţionarii superiori din organizaţiile internaţionale, interguvernamentale;18. curierii diplomatici;19. abrogat;20. soţul, sotia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la pct. 1-17, când îl însoţesc pe titular.21. alte persoane care se deplaseaza în străinătate, în misiune oficială, pentru susţinerea unor interese naţionale, cu aprobarea ministrului afacerilor externe.B. Paşapoarte de serviciu:1. preşedinţii Curţilor de Apel şi procurorii generali ai Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel, când călătoresc în misiuni oficiale;2. subprefectii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primării municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, când călătoresc în misiuni oficiale;3. funcţionarii din aparatul central al administraţiei publice, când călătoresc în misiuni oficiale;4. personalul tehnico-administrativ şi de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe lângă organizaţiile internaţionale, lectorii trimişi în misiune de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi soţul, sotia şi copiii minori ai acestora;5. preşedinţii şi vicepreşedinţii organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale la nivel naţional, legal constituite, când călătoresc în misiuni oficiale;6. preşedinţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, legal constituite, membre ale Consiliului Minorităţilor Naţionale, când se deplaseaza în străinătate în interes de serviciu;7. alte persoane, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, când călătoresc în străinătate în misiuni oficiale.--------------Punctele 4, 11 şi 13 ale literei A a art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctele 14 şi 19 ale literei A a art. 7 au fost abrogate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctul 20 al literei A a art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctele 2 şi 4 ale literei B a art. 7 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Punctul 17 al literei A a art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Punctul 21 al literei A a art. 7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Punctul 7 al literei B a art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 8Pasapoartele simple se eliberează de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia de paşapoarte sau serviciile teritoriale subordonate şi se păstrează de către titulari.  +  Articolul 9Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun, personal, de către solicitanţi la Direcţia de paşapoarte sau, după caz, la serviciile teritoriale pe raza cărora au domiciliul.În cazuri temeinic motivate, cererile pot fi depuse prin mandatar, cu procura specială autentificată în ţara de către notarul public, iar în străinătate de misiunea diplomatică ori oficiul consular.  +  Articolul 10 (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se soluţionează de către Direcţia de paşapoarte sau serviciile teritoriale subordonate. (2) În străinătate, prelungirea valabilităţii documentelor de călătorie se face la cererea titularilor acestora de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.  +  Articolul 11 (1) Persoana care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul la pasaport individual. (2) La cererea ambilor părinţi ori a reprezentantului legal, în situaţii motivate, se poate elibera pasaport individual şi copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani; pentru minorul încredinţat unuia dintre părinţi prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pasaportul individual se poate elibera la cererea părintelui căruia minorul i-a fost încredinţat. (3) Copiii până la vârsta de 14 ani pot fi înscrişi în pasaportul părinţilor ori al reprezentantului lor legal. (4) Pentru înscrierea în pasaportul unuia dintre părinţi a copiilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani este necesar consimţământul scris al celuilalt părinte. Consimţământul scris nu este necesar pentru părintele căruia minorul i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 12 (1) Pasapoartele simple se eliberează în termen de 20 de zile de la data depunerii cererii. (2) În cazul imbolnavirii grave ori a decesului unei rude apropiate, efectuării unui tratament medical de urgenta, citarii într-un proces în străinătate sau în alte situaţii temeinic justificate, termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 3 zile. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24, termenul de eliberare a pasaportului este de cel mult 90 de zile.  +  Articolul 13 (1) În cazuri temeinic justificate, acceptate de către organul emitent, cetăţeanului român, posesor al unui pasaport valabil, i se poate elibera al doilea pasaport. (2) La încetarea situaţiei care a determinat eliberarea celui de-al doilea pasaport, titularul este obligat ca, în cel mult 5 zile, sa-l predea spre păstrare autorităţilor emitente.-------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 14 (1) Cetăţeanului român i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar dacă i-a fost eliberat îi poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci când: a) exista date temeinice ca a săvârşit o infracţiune pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 2 ani închisoare şi ca intenţionează sa folosească pasaportul pentru a se sustrage urmăririi penale. Măsura se ia la cererea organelor de poliţie pentru o perioadă de cel mult 7 zile; b) este invinuit sau inculpat într-o cauza penală şi magistratul dispune instituirea măsurii interdicţiei părăsirii localităţii sau tarii, în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, indiferent de faza în care acesta se afla; c) a fost condamnat şi are de executat o pedeapsă privativă de libertate; d) este urmărit pentru creanţe exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantată; în acest caz, măsura se ia la cererea celor interesaţi, dacă plata creanţelor a fost dispusă prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă; e) a săvârşit în străinătate fapte de natura sa aducă atingere siguranţei naţionale, menţinerii ordinii publice, protecţiei sănătăţii sau moralei ori drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau fac obiectul urmăririi penale; dovada faptelor săvârşite în străinătate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii române; în astfel de cazuri măsura se dispune de către Direcţia Generală de Evidenta Informatizata a Persoanei sau de către formaţiunile teritoriale de evidenta informatizata a persoanei, după caz, pentru o durată cuprinsă între 1 an şi 5 ani, stabilită proporţional cu gravitatea faptei comise şi cu consecinţele ei. Aceeaşi măsura poate fi luată şi împotriva persoanei care a săvârşit în străinătate fapta de cerşetorie, constatată potrivit legii, precum şi împotriva persoanelor returnate în baza acordurilor de readmisie încheiate de România cu alte state şi a cetăţenilor români care au fost returnati din state cu care România nu a încheiat acorduri de readmisie, indiferent de motive, ori care au depăşit termenele de şedere în statele în care au calatorit, stabilite prin acordurile sau convenţiile încheiate cu acestea. (2) În situaţiile prevăzute la lit. a), b) şi c), măsura se ia de către Direcţia de paşapoarte sau, după caz, de către serviciile teritoriale subordonate, numai în baza cererii scrise a organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a organelor prevăzute de lege, cu atribuţii de punere în executare a pedepsei închisorii.-------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 14 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 26 iunie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de LEGEA nr. 737 din 4 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 17 decembrie 2001.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din 25 septembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 4 octombrie 2002.Litera b) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.Litera e) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de ORDONANTA nr. 84 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003.  +  Articolul 15 (1) Refuzul eliberării, retragerea ori suspendarea dreptului de folosire a pasaportului se comunică, în scris, celui în cauza, cu menţionarea motivelor, în termen de 15 zile de la data luării măsurii. (2) Împotriva oricăreia dintre măsurile prevăzute la alin. (1), persoana nemultumita poate face contestaţie la organul ierarhic superior celui care a dispus măsura, în termen de 30 de zile de la data comunicării. (3) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării ei, iar dacă cel în cauza este nemulţumit de modul de soluţionare, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente.  +  Articolul 16 (1) Persoanei căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română i se anulează pasaportul emis de către autoritatea română. (2) Pasapoartele găsite, precum şi cele care au aparţinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Direcţiei de paşapoarte, în termen de 5 zile lucrătoare.-------------Art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Capitolul 3 Sancţiuni la regimul paşapoartelor  +  Articolul 17Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală a persoanei vinovate.--------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 18Constituie contravenţii la regimul paşapoartelor următoarele fapte: a) nepredarea de către titular a pasaportului diplomatic sau de serviciu în termenul şi condiţiile prevăzute de ordonanţa; b) nepredarea de către titular, unităţii emitente, a celui de al doilea pasaport valabil, în termen de 5 zile lucrătoare de la încetarea situaţiei care a determinat eliberarea acestuia; c) reţinerea pasaportului sau a altui document de călătorie de către persoane neautorizate de lege, precum şi darea drept gaj a acestuia; d) pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului ori a altui document de călătorie, din culpa titularului; e) declararea în mod repetat, în termen de 5 ani, a pierderii, deteriorării sau distrugerii pasaportului sau a altui document de călătorie, din culpa titularului; f) efectuarea, fără drept, de modificări sau adaugari în pasaport ori în alt document de călătorie, dacă fapta nu a fost săvârşită în altfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiune.-------------Litera f) a art. 18 a fost modificată de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 19Contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a)-c) se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei, cele prevăzute la lit. d), cu amendă de la 400.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 700.000 lei la 1.500.000 lei.-------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 134 din 11 aprilie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 aprilie 2003.  +  Articolul 20Contravenţiile se constata şi sancţiunile se aplică de către personalul anume desemnat din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe.  +  Articolul 21Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.------------Art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Cetăţenilor români, care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, le este asigurat dreptul de a reveni oricând în ţara, temporar sau definitiv.  +  Articolul 23Cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate, precum şi cei aflaţi temporar în străinătate pentru perioade mai mari de 6 luni pot solicita înregistrarea în evidentele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al României din ţara de domiciliu ori de reşedinţa.-------------Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 24Cetăţenilor români care îşi stabilesc domiciliul în străinătate li se eliberează paşapoarte simple, în care se menţionează ţara de domiciliu.  +  Articolul 25Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate ori cei aflaţi temporar în străinătate, cărora autorităţile statului respectiv le-au aprobat stabilirea, pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în care se menţionează ţara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, iar când se afla temporar în ţara, la serviciile teritoriale din subordinea Direcţiei de paşapoarte pe raza cărora au avut ultimul domiciliu.-------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 26 (1) Furtul pasaportului se declara, de îndată ce a fost constatat, la cea mai apropiată unitate de poliţie. (2) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului simplu ori a altui document de călătorie se declara la serviciul teritorial din subordinea Direcţiei de paşapoarte pe raza căruia domiciliază titularul, iar a celui de serviciu sau diplomatic, la Ministerul Afacerilor Externe. (3) Eliberarea unui pasaport simplu în locul celui declarat furat ori pierdut se face numai după ce titularul prezintă dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (2). (4) În cazul declarării în mod repetat, în termen de 5 ani, a furtului sau pierderii pasaportului, termenul de soluţionare a cererii de eliberare a unui nou document poate fi prelungit până la confirmarea celor declarate, dar nu mai mult de 6 luni. (5) Cetăţenii români aflaţi în străinătate declara furtul pasaportului la autorităţile de poliţie competente, iar pierderea acestuia, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular român, care procedează conform prevederilor art. 4.--------------Alin. (1) şi (5) ale art. 26 au fost modificate de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 27Abrogat.--------------Art. 27 a fost abrogat de LEGEA nr. 216 din 17 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 23 noiembrie 1998.  +  Articolul 28Tipul, forma şi conţinutul paşapoartelor şi ale altor documente de călătorie se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 29Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 30La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 1-8, 10 şi 11 din capitolul I, capitolul II, capitolul IV şi art. 27 şi 29-31 din capitolul V din Decretul-lege nr. 10/1990, privind regimul paşapoartelor şi al călătorilor în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 10 ianuarie 1990; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1994 privind unele măsuri în legătură cu eliberarea şi păstrarea paşapoartelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 144/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994, precum şi orice alte dispoziţii contrare.-------------Art. 18 din ORDONANTA nr. 83 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 1 septembrie 2001 menţionează, la alin. (2):"Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe prevederile (...) Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările ulterioare, se modifica în mod corespunzător."Anexa nr. 1 din ORDONANTA nr. 84 din 30 august 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001 menţionează:"L I S T Acuprinzând actele normative care se modifica corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe(...)10. Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare."-------------A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Lucian Comanescu,secretar de stat----------------