ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (*actualizată*)privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare(actualizată până la data de 30 august 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 august 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002; ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul 1 Principii şi definiţii  +  Articolul 1 (1) În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane reprezintă valori supreme şi sunt garantate lege. (2) Principiul egalităţii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi: a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricărui alt organ jurisdicţional; b) dreptul la securitatea persoanei şi la obţinerea protecţiei statului împotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricărui individ, grup sau instituţie; c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la funcţii şi demnitati publice; d) drepturile civile, în special:(i) dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;(îi) dreptul de a părăsi ţara şi de a se întoarce în ţara;(iii) dreptul de a obţine şi de a renunţa la cetăţenia română;(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;(v) dreptul de proprietate;(vi) dreptul la moştenire;(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta şi religie;(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;(ix) dreptul la libertatea de întrunire şi de asociere;(x) dreptul de petiţionare; e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupaţiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protecţia împotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneraţie echitabila şi satisfăcătoare;(îi) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;(iii) dreptul la locuinta;(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi la servicii sociale;(v) dreptul la educaţie şi la pregătire profesională;(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive; f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice. (3) Exercitarea drepturilor enunţate în cuprinsul prezentului articol priveşte persoanele aflate în situaţii comparabile. (4) Orice persoană fizica sau juridică are obligaţia să respecte principiile enunţate la alin. (2).-------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 2 (1) Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe bază de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată care are ca scop sau efect restrangerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. (2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afară cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. (3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi atrage răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intra sub incidenţa legii penale. (4) Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazată pe doua sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenţa legii penale. (5) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice tratament advers venit ca reactie la o plângere cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminarii. (6) Prevederile prezentei ordonanţe nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie şi a dreptului la informaţie. (7) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe. (8) În înţelesul prezentei ordonanţe eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea sanselor; b) mediere prin soluţionarea pe cale amiabila a conflictelor apărute în urma săvârşirii unor acte/fapte de discriminare; c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispoziţiile alin. (1)-(5).-------------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Literele a) şi b) ale alin. (5) al art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: a) condiţiile de încadrare în munca, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfecţionare profesională; b) protecţia şi securitatea socială; c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; d) sistemul educaţional; e) asigurarea libertăţii de circulaţie; f) asigurarea liniştii şi ordinii publice; g) alte domenii ale vieţii sociale.-------------Literele a) şi b) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Litera g) a art. 3 a fost introdusă de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei ordonanţe, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se afla pe o poziţie de inegalitate în raport cu majoritatea cetăţenilor datorită diferenţelor identitare faţă de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Capitolul 2 Dispoziţii speciale  +  Secţiunea I Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie  +  Articolul 5Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenţa sa la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenţa sa la o categorie defavorizată.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 6Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea unei persoane pentru motivul ca aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie socială, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii: a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul; d) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; e) aplicarea măsurilor disciplinare; f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta; g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.-------------Partea introductivă şi litera c) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 7 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în munca o persoană pentru motivul ca aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, condiţionarea ocupării unui post prin anunţ sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenţa la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4). (3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţa cu privire la posibilităţile de ocupare a unui loc de muncă şi de obţinere a unei calificări şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajaţilor. Angajatorii vor asigura confidenţialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.--------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 8Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, discriminarea angajaţilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajaţilor la o anumită rasa, naţionalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor promovate de ei.--------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 9Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerinţelor ocupationale în domeniul respectiv, atât timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonanţe, iar aceste măsuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim şi metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.-------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi  +  Articolul 10Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative şi juridice; b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sănătate; c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinaţie de locuinta, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expoziţii, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alţi prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificată obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi.-------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Literele c), d), e), f), g) ale art. 10 au fost modificate de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 14-------------Art. 14 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a III-a Accesul la educaţie  +  Articolul 15 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educaţie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul educaţional, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unităţile ori instituţiile de învăţământ şi la evaluarea ori examinarea cunoştinţelor. (3) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, solicitarea unor declaraţii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la o anumită etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educaţie în limba maternă. Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar candidaţii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a minorităţii respective, a apartenentei la aceasta minoritate. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunoştinţe ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de înscriere cerute pentru accesul în instituţia respectiva, atât timp cat refuzul nu este determinat de apartenenţa persoanei în cauza la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia. (5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unităţii ori instituţiei de învăţământ pentru pregătirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al carei statut confesional nu corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în instituţia respectiva. (6) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice îngrădiri pe criterii de apartenenţa la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de învăţământ înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare.-------------Alin. (1), (3), (4) şi (6) ale art. 15 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a IV-a Libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice  +  Articolul 16 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice acţiuni constând în ameninţări, constrângeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, strămutare sau colonizare de persoane, în scopul modificării compoziţiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a tarii sau a unei localităţi. (2) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în ingreunarea condiţiilor de viaţa şi de trai cu scopul de a se ajunge la renunţarea la domiciliul tradiţional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei anumite rase, naţionalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunităţi, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonanţe atât obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieşte, cat şi obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populaţie aparţinând minorităţilor naţionale.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 17 (1) Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrângerii dreptului autorităţilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp cat mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luată nu este determinata de apartenenţa persoanei sau a grupului de persoane în cauza la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a acestora.-------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 18Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenentei acestora la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la oricare alta categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.-------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personală  +  Articolul 19Constituie contravenţie, conform prezentei ordonanţe, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naţionalist-şovină, de instigare la ura rasială sau naţionala, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnităţii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităţi şi legat de apartenenţa acestora la o anumită rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.--------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a VI-a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii--------------Secţiunea a VI-a a fost introdusă de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^1Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea naţionala care investigheaza şi sancţionează contraventional faptele sau actele de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă.--------------Art. 19^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^2În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie îngrădită sau influentata de către alte instituţii ori autorităţi publice.--------------Art. 19^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^3Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii este responsabil cu aplicarea şi controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe în domeniul sau de activitate, precum şi în ceea ce priveşte armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii.--------------Art. 19^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^4În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi exercită atribuţiile în următoarele domenii: a) prevenirea faptelor de discriminare; b) medierea faptelor de discriminare; c) investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare; d) monitorizarea cazurilor de discriminare; e) acordarea de asistenţa de specialitate victimelor discriminarii.--------------Art. 19^4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 20 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5-8, 10, art. 15 alin. (1), (3) şi (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 se sancţionează cu amendă între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizica, respectiv cu amendă între 4.000.000 lei şi 40.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane sau o comunitate. (2) Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice. (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. (4) Actualizarea cuantumului amenzilor prevăzute în prezenta ordonanţă se va face prin hotărâri ale Guvernului. (5) La cererea agenţilor constatatori, reprezentanţii legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai agenţilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile legii: a) sa pună la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului; b) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului; c) sa elibereze copiile documentelor solicitate; d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor. (6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 2.000.000 lei şi 10.000.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (5) şi (6) ale art. 20 au fost introduse de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 21 (1) În toate cazurile de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă persoanele discriminate au dreptul sa pretindă despăgubiri proporţional cu prejudiciul suferit, precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminarii sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. (2) Cererea de despăgubire este scutită de taxa judiciară de timbru. (3) La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către autorităţile emitente, a autorizaţiei de funcţionare a persoanelor juridice care, printr-o acţiune discriminatorie, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deşi cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 22 (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului au calitate procesuala activa în cazul în care discriminarea se manifesta în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunităţi sau unui grup de persoane. (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuala activa şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, dacă aceasta din urma mandatează organizaţia în acest sens.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 23 (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului. (2) Structura organizatorică şi celelalte atribuţii ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice alte dispoziţii contrare.-------------Art. 25 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru minorităţile naţionale,Eckstein Kovacs PeterMinistrul munciişi protecţiei sociale,Smaranda DobrescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul educaţiei naţionaleAdrian Miroiu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul funcţiei publice,Ioan Onisei,secretar de stat──────────