ORDONANŢA nr. 71 din 29 august 2002(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local(actualizată până la data de 5 noiembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 5 noiembrie 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţa are ca obiect reglementarea înfiinţării, organizării, exploatării, finanţării, monitorizării şi controlului funcţionarii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat. (2) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi funcţionează cu respectarea următoarelor principii: a) autonomiei locale; b) descentralizării serviciilor publice; c) responsabilităţii şi legalităţii; d) corelării cerinţelor cu resursele; e) dezvoltării durabile; f) asocierii intercomunale; g) parteneriatului public-privat; h) liberului acces la informaţii şi consultarea cetăţenilor; i) economiei de piaţa şi eficientei economice. (3) Prevederile prezentei ordonanţe se aplică tuturor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat organizate în: comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţe şi/sau municipiul Bucureşti, indiferent de mărimea acestora.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează: a) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor edilitar-gospodăreşti prin care se asigura administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale; b) domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional; c) domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele prevăzute la lit. b), intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin modalităţile prevăzute de lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora; d) activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigura, într-o concepţie unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale de muncă, de viaţa şi de locuire pentru comunităţile locale; e) infrastructura edilitar-urbana - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura edilitar-urbana face parte din domeniul public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii.  +  Articolul 3 (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: a) construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii; c) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a strandurilor şi a bazelor de odihna şi tratament; d) deratizarea şi dezinsecţia instituţiilor publice, a locuinţelor, a spaţiilor comerciale şi de alimentaţie publică, a unităţilor de service şi producţie; e) construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor; f) organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale; g) instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane, în vederea asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia; h) îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi a gheţii; i) amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare, a mobilierului urban şi ambiental; j) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; k) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea spălătoriilor şi curăţătoriilor chimice, a atelierelor de reparaţii auto etc.; l) înfiinţarea, organizarea şi exploatarea băilor publice, a sălilor de gimnastica şi fizioterapie, a sălilor şi terenurilor de sport, a patinoarelor, pârtiilor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a campingurilor; m) organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj, administrarea cimitirelor şi crematoriilor, a grădinilor botanice şi/sau zoologice, a WC-urilor publice; n) înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi întreţinerea reţelelor de iluminat public stradal şi a iluminatului public pentru punerea în valoare a edificiilor publice, a monumentelor arhitectonice şi de arta, a spaţiilor publice şi peisagistice. (2) Persoanele fizice şi/sau juridice, denumite în continuare utilizatori, au acces liber şi nediscriminatoriu, în condiţiile legii, la serviciile de administrare a domeniului public şi privat organizate pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale în a căror raza îşi au reşedinţa/sediul sau îşi desfăşoară activitatea. (3) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializaţi, denumiţi în continuare operatori, atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Bunurile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi utilizate decât potrivit destinaţiei pentru care au fost create sau dobândite potrivit legii. (2) Pe terenurile/spaţiile aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale este interzisă amplasarea construcţiilor de orice fel, cu excepţia celor necesare desfăşurării serviciului propriu-zis şi a reţelelor publice tehnico-edilitare subterane şi/sau supraterane, precum şi funcţionarii instituţiilor publice de interes local.---------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.  +  Articolul 5Principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi municipiului Bucureşti, trebuie să asigure:1. În domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice: a) curăţarea străzilor, drumurilor, aleilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice; b) funcţionarea serviciului de ecarisaj; c) combaterea insectelor dăunătoare din zonele de agrement, parcurile, grădinile publice şi spaţiile verzi intravilane; d) organizarea şi coordonarea acţiunilor de deratizare, dezinsecţie şi igienizare a locuinţelor, a sediilor instituţiilor publice, a spaţiilor comerciale, a depozitelor şi a unităţilor industriale, precum şi a altor spaţii publice; e) curăţarea şi igienizarea lacurilor, asanarea, desecarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor; f) igienizarea şi regularizarea cursurilor de apa - izvoare, pâraie, râuri - din intravilanul localităţilor; g) administrarea cimitirelor, a crematoriilor şi a serviciilor de pompe funebre; h) corelarea şi coordonarea serviciilor de salubritate cu acţiunile şi activităţile privind protecţia şi conservarea mediului şi protecţia sănătăţii publice, desfăşurate de alte autorităţi publice.2. În domeniul administrării drumurilor şi străzilor: a) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, în stricta concordanta cu documentaţiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulaţie şi de trafic; b) verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora; c) creşterea eficientei lucrărilor de construire, reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performanţe; d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricţiilor de circulaţie necesare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţa pe toată durata execuţiei lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a străzilor; e) evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinata de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate; f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităţilor; g) organizarea circulaţiei rutiere în localităţi şi optimizarea traseelor în funcţie de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalaţii de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalaţii de avertizare; h) realizarea şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare a instalaţiilor de dirijare a circulaţiei, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor; i) perfecţionarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulaţiei; j) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condiţiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulaţie.3. În sectorul administrării domeniului public şi privat: a) dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanta cu necesităţile comunităţilor locale şi cu documentaţiile de urbanism aprobate potrivit legii; b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joaca pentru copii; c) administrarea, închirierea, întreţinerea, repararea şi reabilitarea fondului locativ aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale; d) administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a târgurilor, oboarelor şi a bazarelor; e) administrarea şi exploatarea terenurilor şi bazelor sportive, a sălilor de gimnastica, sălilor de gimnastica medicală şi fizioterapie, a patinoarelor şi instalaţiilor de schi şi transport pe cablu, a bazelor de odihna şi agrement din jurul localităţilor, a campingurilor etc.; f) administrarea şi exploatarea spaţiilor publicitare şi a panourilor de afişaj şi reclama; g) administrarea şi exploatarea băilor şi WC-urilor publice; h) conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent; i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement; j) întreţinerea şi exploatarea lacurilor de agrement, a strandurilor şi a celorlalte lacuri şi bălţi aparţinând domeniului public al localităţilor; k) asanarea şi amenajarea terenurilor mlăştinoase din perimetrul localităţilor, amenajarea şi întreţinerea cursurilor de apa ce traversează localităţile, prin lucrări de îndiguire, dirijare şi asigurare a scurgerii apei.4. În domeniul iluminatului public: a) organizarea iluminatului public stradal şi ornamental al localităţilor în condiţii de eficienta şi siguranţa; b) respectarea normelor tehnice referitoare la amplasarea instalaţiilor de iluminat şi la nivelul de iluminare, ţinându-se seama de mărimea şi importanta localităţilor, siguranţa traficului şi de normele de consum de energie electrica aprobate potrivit legii; c) controlul amplasării şi folosirii raţionale a reţelelor electrice de iluminat public; d) executarea lucrărilor de întreţinere, modernizare şi menţinere a aspectului estetic şi funcţional al reţelelor şi instalaţiilor aferente.  +  Capitolul 2 Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Secţiunea 1 Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 6 (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se înfiinţează şi se organizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor şi în raport cu starea dotărilor şi echipărilor edilitar-urbane existente şi cu posibilităţile locale de finanţare a funcţionarii, exploatării şi dezvoltării acestora. (2) Înfiinţarea, organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor avea în vedere respectarea şi îndeplinirea următoarelor cerinţe: a) securitatea serviciilor furnizate/prestate; b) continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ şi calitativ; c) adaptabilitatea serviciilor la cerinţele comunităţilor locale; d) accesul liber la servicii şi la informaţiile referitoare la acestea; e) tarifarea echitabilă a serviciilor furnizate/prestate; f) consultarea locuitorilor cu privire la organizarea, exploatarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat. (3) Desfăşurarea activităţilor edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, trebuie să asigure: a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţilor locale şi creşterea calităţii vieţii; b) administrarea şi gestionarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale în interesul comunităţilor locale; c) funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţa, rentabilitate şi eficienta economică a infrastructurii edilitar-urbane aferente; d) ridicarea continua a standardelor şi a indicatorilor de performanta ai serviciilor prestate; e) crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale, în corelare cu planurile şi documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului; f) descentralizarea serviciilor publice şi aplicarea principiilor economiei de piaţa şi ale liberei concurente; g) protejarea domeniului public şi privat şi punerea în valoare a acestuia; h) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit, precum şi a monumentelor şi siturilor istorice şi arhitectonice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; i) protecţia igienei şi sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionarii şi gestionării acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a acestor autorităţi. (2) Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, întreţinerea şi administrarea bunurilor proprietate publică şi privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor administrativ-teritoriale sunt, de asemenea, de competenta exclusiva a autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 8 (1) În cadrul aparatului propriu al consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene şi/sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti se pot înfiinţa şi organiza compartimente distincte, specializate, având ca obiect de activitate administrarea şi exploatarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) va fi dimensionat în funcţie de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi va fi încadrat cu specialişti în domeniul tehnic, financiar-contabil, drept administrativ şi în alte ramuri ale dreptului public. (3) Sarcinile şi funcţiile compartimentelor prevăzute la alin. (1), prin care se exercita competentele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi se transpun în practica politicile şi strategiile adoptate la nivelul consiliilor locale, sunt următoarele: a) inventarierea şi evidenta bunurilor proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale; b) administrarea, gestionarea şi exploatarea eficienta a domeniului public şi privat şi a bunurilor specifice infrastructurii edilitar-urbane; c) elaborarea politicilor şi strategiilor cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; d) elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor; e) elaborarea normelor şi regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea şi exploatarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat de interes local.  +  Articolul 9 (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se înfiinţează şi se organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale; studiile de fundamentare vor analiza necesitatea şi oportunitatea înfiinţării serviciilor, vor evalua indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a serviciului şi vor recomanda soluţia optimă privind modul de organizare şi gestionare a serviciilor. (2) Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se aproba, după dezbaterea publică a studiilor de fundamentare şi consultarea cetăţenilor, prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) În cazul extinderii ariei de gestiune a serviciilor, care implica mai multe unităţi administrativ-teritoriale, organizarea serviciilor se poate face, în condiţiile respectării prevederilor alin. (1) şi (2), prin asociere intercomunală.  +  Articolul 10 (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se poate organiza în următoarele modalităţi: a) gestiune directa; b) gestiune indirecta sau gestiune delegată. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectiva ale unităţii administrativ-teritoriale, precum şi de numărul şi mărimea localităţilor componente. (3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de performanta ai serviciilor, condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate. (4) Caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu se elaborează şi se aproba de consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11 (1) În cazul gestiunii directe autorităţile administraţiei publice locale îşi asuma nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile privind organizarea, conducerea, finanţarea, gestionarea şi controlul funcţionarii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente. (2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) compartimentele pentru administrarea domeniului public şi privat, organizate în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, al consiliilor judeţene şi/sau al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; b) unul sau mai multe servicii publice, specializate şi autorizate conform legii, având personalitate juridică şi buget propriu, organizate în subordinea consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat menţionaţi la alin. (2) se organizează şi funcţionează potrivit unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul local, consiliul judeţean şi/sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 12 (1) În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. (2) Gestiunea indirecta sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale; b) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital privat, intern sau extern; c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat.  +  Articolul 13 (1) Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea principiilor liberei concurente, transparenţei, tratamentului egal şi al confidenţialităţii şi cu respectarea prevederilor contractului-cadru de delegare a gestiunii şi ale regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat se poate realiza prin: a) negociere directa, în cazul operatorilor cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau rezultaţi ca urmare a reorganizării administrative din raţiuni operaţionale şi economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) licitaţie publică, în cazul operatorilor societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt. (3) Dacă procedura licitaţiei publice nu a condus la desemnarea unui câştigător şi la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă în continuare procedura negocierii directe. (4) Delegarea gestiunii poate fi făcută numai către operatori atestaţi şi autorizaţi în condiţiile legii. (5) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii, total sau parţial, numai activităţile de operare propriu-zisă - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura edilitar-urbana a localităţilor, aferentă serviciilor de administrare a domeniului public şi privat. (6) În funcţie de regimul juridic ce urmează să fie adoptat pentru contractul de delegare a gestiunii, formele de delegare a gestiunii pot fi: a) contract de management; b) contract de concesiune; c) contract de închiriere; d) contract de locaţie de gestiune; e) contract de parteneriat public-privat. (7) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu de următoarele anexe: a) caietul de sarcini; b) regulamentul de serviciu; c) inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului; d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat. (8) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat va cuprinde în mod obligatoriu: a) denumirea părţilor contractante; b) obiectul contractului; c) durata contractului; d) drepturile şi obligaţiile părţilor; e) programul lucrărilor de investiţii (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reabilitări, renovări; f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii şi programele de reabilitări, reparaţii şi renovări; g) indicatorii de performanta stabiliţi prin caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu privind calitatea şi cantitatea serviciilor prestate şi modul de evaluare a acestora, condiţii şi garanţii; h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, ajustare, avizare şi aprobare a acestora; i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; j) nivelul redevenţelor; k) răspunderea contractuală; l) forţă majoră; m) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale; n) condiţii privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului; o) clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual rezultat din licitaţie şi de prevenire a corupţiei; p) clauze de reziliere a contractului; q) clauze privind administrarea patrimoniului public şi privat încredinţat; r) clauze privind forţă de muncă; s) alte clauze convenite, după caz. (9) Prevederile alin. (1), (2), şi (3) nu se aplica operatorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii legal încheiate, precum şi operatorilor subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, care rezulta printr-o reorganizare administrativă impusă de necesitatea creşterii eficientei economice şi a performantelor operaţionale. (10) Exceptarea prevăzută la alin. (9) operează până la expirarea sau rezilierea contractului. (11) Autoritatea administraţiei publice locale semnatară a contractului de delegare a gestiunii are dreptul de a organiza o noua licitaţie publică în toate cazurile în care, timp de 6 luni operatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale cu privire la calitatea serviciului şi la performanţele economico-financiare asumate.  +  Articolul 14 (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competentelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a programelor de dezvoltare a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi dreptul şi obligaţia de a monitoriza şi de a controla: a) modul de respectare şi de îndeplinire de către operatori a obligaţiilor contractuale asumate; b) calitatea, cantitatea şi eficienta serviciilor furnizate/prestate; c) respectarea indicatorilor de performanta stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii; d) respectarea procedurii de fundamentare, avizare şi aprobare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat; e) modul de administrare, exploatare, întreţinere şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a infrastructurii edilitar-urbane încredinţate prin contractul de delegare a gestiunii. (2) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile propriu-zise de gestiune, exploatare şi funcţionare desfăşurate/prestate în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie activităţi relevante şi sunt supuse reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Secţiunea a 2-a Asocierea intercomunală  +  Articolul 15 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi operatorii furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat se pot asocia între ele/ei sau cu terţe persoane juridice, române sau străine, în vederea realizării şi/sau exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind asocierea şi libera concurenta. (2) Asocierea sub orice forma a operatorilor, între ei sau cu terţe persoane juridice, se aproba, cu avizul Consiliului Concurentei, prin hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene şi/sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care le coordonează activitatea, indiferent de forma de proprietate, de organizare şi de modalitatea de gestiune sub care îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 16 (1) Asocierea se poate realiza în baza unui contract de asociere sau a unei convenţii civile, cu sau fără constituirea unor noi persoane juridice, respectiv societăţi comerciale cu capital public şi/sau mixt. (2) Contractul de asociere va cuprinde: a) denumirea părţilor contractante; b) obiectivele şi activităţile edilitar-gospodăreşti ce se vor realiza în comun; c) contribuţia şi participarea fiecărei părţi la realizarea obiectivelor şi activităţilor comune convenite; d) condiţiile de administrare a rezultatelor financiare ale activităţilor desfăşurate în comun; e) clauze de încetare a asocierii şi modalităţi de împărţire a rezultatelor lichidării asociaţiei; f) orice alte clauze necesare desfăşurării activităţii şi îndeplinirii scopului asociaţiei.  +  Articolul 17 (1) În cazul grupurilor de unităţi administrativ-teritoriale interesate de realizarea şi exploatarea în comun a unor obiective şi/sau servicii de administrare a domeniului public şi privat, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba înfiinţarea unor operatori de interes intercomunal, cu parcurgerea următoarelor faze: a) încheierea contractului de asociere între unităţile administrativ-teritoriale interesate, în baza hotărârilor adoptate de consiliile locale/judeţene implicate; contractul va clarifica şi va defini: scopul asocierii, interesul comun, mijloacele materiale şi financiare necesare realizării acestuia, contribuţia părţilor, modul de organizare şi funcţionare a asociaţiei: reprezentare, împuterniciri, mecanism decizional, ponderi în luarea deciziilor şi altele asemenea; b) stabilirea elementelor necesare înfiinţării noului operator care va prelua în gestiune şi administrare realizarea obiectivului, precum şi efectuarea serviciului de interes intercomunal: denumire, forma juridică, statut, sediu social, capital subscris, conducere, structura organizatorică, regulament de organizare şi funcţionare şi altele asemenea; c) elaborarea, negocierea şi încheierea contractului de delegare a gestiunii şi a anexelor la acesta între noul operator de servicii de interes intercomunal şi autorităţile administraţiei publice locale asociate: caiet de sarcini, regulament de serviciu, inventarul bunurilor preluate în exploatare, procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor şi altele asemenea.  +  Secţiunea a 3-a Finanţarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 18 (1) În funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public şi privat pot fi servicii care desfăşoară activităţi de natura economică şi care se autofinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natura instituţional-administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin alocaţii bugetare. (2) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se asigura astfel: a) din veniturile proprii ale operatorilor sau din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt gestionate direct de autorităţile administraţiei publice locale; b) din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor, dacă serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt organizate şi se realizează prin delegare de gestiune. (3) În cazul finanţării potrivit alin. (2) lit. b), în funcţie de natura şi de specificul activităţii edilitar-gospodăreşti desfăşurate/prestate şi de modul de organizare şi subordonare al operatorului, se pot acorda în completare subvenţii sau alocaţii bugetare din bugetele locale.  +  Articolul 19Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionarii propriu-zise a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi efectuării/prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestora, respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigura prin încasarea de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor locale legal aprobate, a unor sume reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate sau prin alocaţii bugetare, cu respectarea următoarelor condiţii: a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţilor prestate; b) protejarea autonomiei financiare a operatorilor; c) reflectarea costului efectiv al furnizării/prestării serviciilor în structura şi nivelul tarifelor, al preţului biletelor sau al taxelor locale practicate; d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale şi reflectarea corespunzătoare în nivelul acestora a influentelor generate de majorarea în amonte a unor preţuri şi tarife; e) recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife, preţul biletelor sau taxe locale; f) acoperirea prin tarife, preţul biletelor şi taxele locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi întreţinere a serviciilor; g) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestor servicii prin preţ, tarif sau taxa în cazul gestiunii directe şi prin redevenţă în cazul gestiunii delegate.  +  Articolul 20 (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a legislaţiei privind achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii şi cu respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului. (2) Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigura din următoarele surse: a) alocaţii de la bugetul local, în funcţie de natura şi de modul de organizare şi funcţionare a serviciului; b) credite bancare, interne sau externe, garantate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Guvern; c) sprijin nerambursabil obţinut prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; d) taxe speciale instituite în condiţiile legii; e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat; f) transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanţare participa şi Guvernul; g) venituri proprii ale operatorului; h) alte surse constituite potrivit legii.  +  Articolul 21 (1) În cazul gestiunii delegate contractele vor prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice locale şi, pe de alta parte, operatorilor în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea obiectivelor, respectiv a programelor de investiţii. (2) Investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitar-urbane care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea contractului nu s-a convenit altfel, şi se vor amortiza de către operator pe durata contractului; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea din orice cauza a contractului.  +  Secţiunea a 4-a Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat  +  Articolul 22 (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat trebuie să posede capacitatea tehnica şi organizatorică, dotarea şi experienţa managerială necesare atât pentru gestiunea propriu-zisă a serviciilor, cât şi pentru exploatarea şi întreţinerea infrastructurii edilitar-urbane aferente acestora. (2) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public beneficiază de acelaşi regim juridic, indiferent de forma de proprietate, de modul de organizare şi de forma de gestiune adoptată. (3) Abrogat.---------Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. (4) Abrogat.---------Alin. (4) al art. 22 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.  +  Articolul 23 (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, organizaţi ca regii autonome sau ca societăţi comerciale cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi privatizaţi în condiţiile legii. (2) Hotărârea de privatizare aparţine consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi/sau asociaţiilor intercomunale, după caz, în funcţie de apartenenţa capitalului social şi de subordonarea operatorilor ce urmează să fie privatizaţi. (3) Privatizarea operatorilor subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv vânzarea bunurilor aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale aflate în administrarea operatorilor, în parte sau în totalitate, se face numai prin procedurile prevăzute de lege; procedura de privatizare va fi stabilită prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, ale consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi va fi detaliată în documentele de privatizare. (4) Procedura de privatizare a operatorilor subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale este însoţită în mod obligatoriu de procedura de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, prin care ofertantului desemnat câştigător al procedurii de privatizare i se atribuie şi contractul de delegare a gestiunii.  +  Articolul 24 (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat îşi pot desfăşura activitatea şi în alte localităţi, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurente pe piaţa serviciilor publice de gospodărie comunală. (2) Operatorul care furnizează/prestează mai multe servicii în una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale va tine evidente distincte, având contabilitate separată pentru fiecare serviciu şi/sau unitate administrativ-teritorială. (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, pot fi de interes local sau judeţean, în funcţie de subordonare şi de limitele teritoriale de operare.  +  Articolul 25 (1) Abrogat.---------Alin. (1) al art. 25 a fost abrogat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. (2) Operatorii care participa la licitaţiile organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat trebuie să facă dovada experienţei şi capabilităţii tehnice şi manageriale, a bonităţii şi capacităţii financiare şi să prezinte garanţii de participare la licitaţie, în conformitate cu cerinţele specifice prevăzute în caietele de sarcini aprobate de consiliile locale responsabile, iar persoanele fizice care au calitatea de administrator al operatorilor nu trebuie să aibă antecedente penale.  +  Articolul 26 (1) Relaţiile dintre operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, cele dintre operatori şi utilizatori, precum şi relaţiile cu alţi agenţi economici, indiferent de forma de proprietate şi/sau de modul de organizare a acestora, sunt relaţii comerciale, se vor desfăşura numai pe baze contractuale şi vor fi guvernate de principiul liberei concurente. (2) Sunt interzise orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate care conduc la accentuarea caracterului de monopol natural al unor servicii şi la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piaţa serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.  +  Capitolul 3 Drepturi şi obligaţii  +  Secţiunea 1 Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale  +  Articolul 27 (1) Autorităţile administraţiei publice locale acţionează în numele şi în interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbana a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public şi privat. (2) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, ţinând seama de: a) planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului; b) programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale; c) programele de mediu şi reglementările în vigoare cu privire la protecţia şi conservarea mediului; d) reglementările în vigoare privind asigurarea sănătăţii şi igienei publice. (3) Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor avea în vedere următoarele: a) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat către utilizatori; b) îmbunătăţirea calităţii mediului de viaţa natural şi/sau construit; c) promovarea investiţiilor în infrastructura edilitar-urbana a localităţilor; d) finanţarea serviciilor în mod avantajos pentru utilizatori şi atractiv pentru investitori; e) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţa, crearea unui mediu concurenţial, atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată; f) implementarea unor mecanisme de monitorizare a activităţii operatorilor, de evaluare comparativă a indicatorilor de performanta ai serviciilor şi de atragere şi participare a utilizatorilor la aceste procese; g) înfiinţarea şi organizarea autorităţilor locale de reglementare, monitorizare şi control al calităţii prestaţiilor şi instituirea unor mecanisme de corecţie adecvate; h) promovarea metodelor moderne de management; i) promovarea profesionalismului şi eticii profesionale prin asigurarea formării şi pregătirii profesionale continue a personalului care lucrează în domeniu.  +  Articolul 28În exercitarea atribuţiilor ce le revin în domeniul conducerii şi controlului serviciilor de administrare a domeniului public şi privat autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa, adopta hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la: a) aprobarea programelor de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a infrastructurii edilitar-urbane existente, respectiv a programelor privind înfiinţarea, dobândirea sau punerea în valoare a unor noi bunuri proprietate publică şi privată; b) aprobarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, extinderea şi modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor; c) coordonarea proiectării şi execuţiei obiectivelor din infrastructura edilitar-urbana în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi cu programele de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului; d) coordonarea şi/sau organizarea procedurilor de achiziţii publice pentru proiectarea şi execuţia obiectivelor din infrastructura edilitar-urbana; e) asocierea intercomunală în vederea realizării şi exploatării în comun a unor obiective specifice infrastructurii edilitar-urbane; f) delegarea gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, precum şi încredinţarea administrării bunurilor aparţinând infrastructurii edilitar-urbane aferente serviciilor delegate; g) participarea cu capital social sau cu bunuri la înfiinţarea societăţilor comerciale cu capital public şi privat; h) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii pentru înfiinţarea, extinderea, dezvoltarea, reabilitarea şi/sau modernizarea infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor; i) elaborarea şi aprobarea, în termen de 3 luni de la publicarea normelor-cadru şi a regulamentelor-cadru, a normelor locale, a regulamentelor de serviciu şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat; j) aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 29 (1) În exercitarea competentelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii autorităţile administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate: a) gestionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pe criterii de competitivitate şi eficienta economică; b) promovarea dezvoltării şi reabilitării infrastructurii edilitar-urbane; c) monitorizarea şi controlul sistematic ale activităţii operatorilor şi promovarea unor măsuri adecvate în cazul în care serviciile prestate de aceştia nu respecta nivelurile de servicii şi indicatorii de performanta asumaţi; d) elaborarea şi aprobarea indicatorilor de performanta ai serviciilor; e) informarea periodică şi consultarea utilizatorilor cu privire la stabilirea politicilor şi a strategiilor locale de organizare, gestionare şi dezvoltare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, respectiv a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi asupra necesităţii de instituire a unor taxe locale; f) medierea conflictelor dintre utilizatori/beneficiari şi operatorii prestatori de servicii, la cererea uneia dintre părţi. (2) În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale competente au obligaţia de a verifica periodic următoarele: a) nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate şi aplicarea penalităţilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii pentru neîndeplinirea acestora; b) menţinerea echilibrului contractual rezultat prin licitaţie şi stabilit prin regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; c) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între operator şi utilizatori; d) limitele minime şi maxime ale profitului operatorului; e) clauzele de administrare, exploatare, întreţinere şi predare a bunurilor publice; f) respectarea programelor de restructurare în scopul limitării efectelor sociale negative ale concedierilor de personal; g) independenta managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice; h) responsabilitatea autorităţii publice pentru nerespectarea obligaţiilor sale contractuale.  +  Articolul 30Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatori următoarele obligaţii: a) să asigure un tratament egal tuturor operatorilor şi un mediu de afaceri concurenţial şi transparent; b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice, cu precădere la acele informaţii privind pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii; c) să elaboreze, să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii şi de atribuire a contractelor şi să asigure procurarea acestora de către ofertanţii interesaţi; d) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciile de administrare a domeniului public şi privat; e) să stabilească condiţiile de asociere şi parteneriat cu capitalul privat sau de participare la constituirea societăţilor comerciale cu capital mixt, public şi privat; f) să atribuie contractele de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat numai în conformitate cu procedurile legale; g) să respecte şi să îşi îndeplinească obligaţiile prevăzute în contractele de delegare a gestiunii faţă de operatorii prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat; h) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale; i) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.  +  Articolul 31Autorităţile administraţiei publice locale au, în raport cu operatorii, următoarele drepturi: a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul prestator de servicii; b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respecta indicatorii de performanta şi parametrii de eficienta la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de servicii; c) abrogată;---------Lit. c) a art. 31 a fost abrogată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.  +  Articolul 32Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, date în aplicarea prezentei ordonanţe, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţelor de judecata, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi obligaţiile operatorilor  +  Articolul 33 (1) Drepturile operatorilor prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se înscriu în caietele de sarcini, în regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi în contractele de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora. (2) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, indiferent de modul de organizare şi/sau forma de proprietate, au calitatea de autorităţi contractante şi au obligaţia de a efectua achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 34 (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate corespunzător cantităţii şi calităţii acestora; b) să propună autorităţilor publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi tarifelor în funcţie de influentele intervenite în costurile de operare.---------Lit. b) a alin. (1) al art. 34 a fost modificată de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. (2) Operatorii au dreptul să sisteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatorii care nu şi-au achitat contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de întârziere, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirării termenului de plata. (3) Reluarea furnizării/prestării serviciului se va face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plăţii; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării furnizării/prestării serviciului vor fi suportate de utilizator.  +  Articolul 35 (1) Operatorii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au faţă de utilizatori următoarele obligaţii: a) să presteze servicii utilizatorilor cu care au încheiat contracte de furnizare/prestare a serviciului, în conformitate cu clauzele prevăzute; b) să deservească toţi utilizatorii din aria de acoperire, în condiţiile prevăzute în regulamentul de serviciu; c) să respecte indicatorii de performanta stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în caietele de sarcini sau conveniţi prin contractele de delegare a gestiunii; d) să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionarii şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi cu prevederile legale în vigoare; e) să pună în aplicare metode performanţe de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii.---------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. (2) Pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanta angajaţi prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor se vor prevedea penalităţi; nivelul penalităţilor va fi precizat în mod obligatoriu în contractele de delegare a gestiunii şi în regulamentele de servicii. (3) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat au obligaţia să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor  +  Articolul 36 (1) Dreptul de acces şi utilizare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat este garantat, în condiţiile legii, tuturor utilizatorilor. (2) Principalele categorii de utilizatori ai serviciilor de administrare a domeniului public şi privat sunt: a) agenţi economici; b) instituţii publice; c) utilizatori casnici: persoane fizice sau asociaţii de proprietari/locatari.  +  Articolul 37Pentru protejarea drepturilor utilizatorilor regulamentele serviciilor de administrare a domeniului public şi privat trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) accesul utilizatorilor la informaţiile publice privind serviciile de administrare a domeniului public şi privat; b) garantarea accesului şi dreptul oricărui utilizator din aria de operare de a beneficia de serviciile de administrare a domeniului public şi privat, în condiţiile prevăzute de regulamentele de serviciu specifice; c) obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a aduce la cunoştinţa publică hotărârile şi deciziile cu privire la serviciile de administrare a domeniului public şi privat; d) dreptul utilizatorilor de a contesta, în condiţiile legii, prevederile adoptate.  +  Articolul 38 (1) Utilizatorii au obligaţia de a respecta clauzele contractului de furnizare/prestare a serviciilor şi prevederile regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat şi de a-şi achită obligaţiile de plata în conformitate cu prevederile acestora. (2) Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor de administrare a domeniului public sunt obligate să achite sumele reprezentând contravaloarea serviciilor facturate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. (3) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenului prevăzut la alin. (2), atrage majorări de întârziere egale cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor faţă de bugetul de stat; valoarea maxima a acestora nu va depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al operatorului. (4) Nerespectarea prevederilor regulamentelor serviciilor de administrare a domeniului public de către utilizatori conduce la penalizarea acestora şi, în anumite cazuri, chiar la sistarea serviciului prestat.  +  Capitolul 4 Preţuri, tarife şi taxe  +  Articolul 39 (1) Nivelul preţurilor şi/sau al tarifelor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce deriva din contractul de delegare a gestiunii şi include o cota pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului. (2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu avizul autorităţilor de reglementare locale. (3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâri ale consiliilor locale, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor; b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; d) să încurajeze exploatarea eficienta a serviciilor şi protecţia mediului; e) să încurajeze investiţiile de capital; f) să respecte autonomia financiară a operatorului. (5) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul local.---------Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.  +  Articolul 40 (1) Aplicarea de către operatori a preţurilor şi tarifelor aprobate conform art. 39 alin. (2) este obligatorie.---------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. (2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe: a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanta stabiliţi de consiliile locale prin caietele de sarcini, regulamentele serviciilor şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz; b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante; c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public şi privat.  +  Articolul 41 (1) În cazul organizării şi funcţionarii serviciilor în modalitatea gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot aproba finanţarea dezvoltării serviciilor din bugetele locale numai dacă din studiile tehnico-economice realizate de organisme independente rezulta ca majoritatea utilizatorilor nu pot suporta majorarea tarifelor şi/sau a preţurilor corespunzător dezvoltărilor propuse. (2) Pentru menţinerea echilibrului contractual orice alocaţie bugetară pentru dezvoltarea serviciilor şi/sau a infrastructurii edilitar-urbane aferente va putea fi aprobată de consiliile locale şi consiliile judeţene numai dacă determina o reducere, corespunzător alocaţiei acordate, a tarifului/preţului şi/sau o creştere a calităţii serviciilor, inclusiv prin reducerea timpului de punere în funcţiune a acestora.  +  Capitolul 5 Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 42 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public şi privat în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienta stabiliţi în contractul de operare, prin: a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficientele constatate; penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii sau în regulamentele serviciilor; b) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea de gestiune şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constata încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale. (3) Sancţiunile aplicate potrivit alin. (2) se comunica autorităţii naţionale de reglementare. (4) In situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) autorităţile administraţiei publice locale pot solicita autorităţii naţionale de reglementare anularea licenţei de operare.---------Art. 42 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.  +  Articolul 43 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda următoarele fapte: a) prestarea uneia dintre activităţile reglementate de prezenta ordonanţa fără contract de delegare a gestiunii, cu amenda de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;---------Lit. a) a alin. (1) al art. 43 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. b) încredinţarea unui contract de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat fără respectarea procedurilor legale, cu amenda de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei.---------Lit. b) a alin. (1) al art. 43 a fost modificată de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. (2) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, altele decât cele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Articolul 44Contravenţiilor prevăzute la art. 43 li se aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia prevederilor art. 28.  +  Articolul 45Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţa şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de ministrul administraţiei publice, de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene şi de împuterniciţii acestora.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 46Regulamentul-cadru al serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a operatorilor furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, precum şi Contractul-cadru şi Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.---------Art. 46 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 3 din 9 ianuarie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.  +  Articolul 47 (1) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, studiul de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. (2) În cazul în care părţile convin ca studiul de oportunitate să fie întocmit de o firma de consultanţa independenta, costul acestuia va fi suportat de investitorul interesat. (3) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea caietului de sarcini şi a instrucţiunilor către ofertanţi privind organizarea şi desfăşurarea delegării de gestiune.  +  Articolul 48 (1) Contractele de concesiune a serviciilor de administrare a domeniului public, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale. (2) În cazul reorganizării sau lichidării judiciare a operatorilor cu capital privat ori mixt, public şi privat, care au încheiat contracte de delegare a gestiunii în condiţiile prezentei ordonanţe, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi/sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor organiza noi licitaţii în scopul desemnării unui nou operator.  +  Articolul 49Prezenta ordonanţa intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 50La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 71.-------------