HOTĂRÂRE nr. 1.208 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*)privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003(actualizată până la data de 6 aprilie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 62 din Legea minelor nr. 85/2003,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.208.  +  AnexăNORMEpentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În înţelesul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează: a) A.N.R.M. - Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale; b) date şi informaţii - date şi informaţii cu privire la resursele/rezervele minerale; c) documentaţii tehnico-economice reprezintă, în cazul licenţelor de exploatare, următoarele:- studiul de fezabilitate privind valorificarea resurselor minerale şi protecţia zacamantului, inclusiv planul iniţial de încetare a activităţii;- planul de dezvoltare a exploatării;- studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de mediu, după caz;- planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic;- studiul de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social; d) F.G.N. - Fondul geologic naţional; e) F.N.R/R. - Fondul naţional de resurse/rezerve minerale; f) informaţii clasificate - informaţiile, datele şi documentele care pot avea caracter de secret de stat sau secret de serviciu în sensul Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; g) Legea minelor - Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003; h) ministerul de resort - Ministerul Economiei şi Comerţului; i) ofertant - persoana juridică română sau străină care a depus o ofertă în cadrul concursului public de oferta pentru desfăşurarea de activităţi miniere; j) oferta alternativa - situaţia depunerii de către un ofertant a doua sau mai multe oferte pentru unul şi acelaşi perimetru.  +  Capitolul II Datele şi informaţiile privind resursele/rezervele minerale  +  Secţiunea 1 Accesul la date şi informaţii  +  Articolul 2Datele şi informaţiile, indiferent de modalitatea de stocare, cu privire la resursele minerale româneşti situate pe teritoriul şi în subsolul tarii şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagra aparţin statului român.  +  Articolul 3Datele şi informaţiile obţinute din activităţi miniere, indiferent de modalitatea de stocare, constituie F.G.N.  +  Articolul 4Totalitatea resurselor/rezervelor minerale evidenţiate şi înregistrate de către A.N.R.M. pentru fiecare tip de resursa minerala a tarii constituie F.N.R/R.  +  Articolul 5A.N.R.M. organizează, gestionează şi valorifica F.G.N. şi F.N.R/R.  +  Articolul 6Datele şi informaţiile care constituie F.G.N. şi F.N.R/R. au caracter de informaţii clasificate sau de informaţii de interes public, după caz.  +  Articolul 7 (1) Clasificarea datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R. se face conform prevederilor legale. (2) Clasificarea datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R., cu caracter de informaţii clasificate, se face conform listei informaţiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare din industrie, aprobată prin hotărâre a Guvernului, potrivit legii.  +  Articolul 8Protecţia, păstrarea, gestionarea şi circulaţia datelor şi informaţiilor din F.G.N. şi din F.N.R/R. se fac cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 9Protecţia datelor şi informaţiilor clasificate din F.G.N. şi din F.N.R/R. revine, prin structura de securitate, instituţiilor implicate, agenţilor economici sau persoanelor fizice implicate, care le emit, le utilizează sau intră în posesia acestora, conform legii.  +  Articolul 10 (1) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R/R. se păstrează, se depozitează şi li se asigura protecţia fizica în arhivele A.N.R.M. sau în arhivele agenţilor economici ori ale autorităţilor/instituţiilor publice care le-au elaborat sau la care se afla în păstrare. (2) Datele şi informaţiile din F.G.N. şi din F.N.R/R., care au caracter de informaţii clasificate, se păstrează şi se depozitează în compartimentele cu documente clasificate ale instituţiilor implicate, cu respectarea normelor de protecţie fizica, conform legii.  +  Articolul 11 (1) Accesul la date şi informaţii se realizează în baza solicitării scrise, aprobată de A.N.R.M., cu respectarea condiţiilor impuse de legislaţia privind informaţiile clasificate, în termen de 10 zile de la depunerea acesteia, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor de consultare şi achiziţionare a datelor şi informaţiilor, stabilite de către A.N.R.M. (2) Solicitarea de acces la date şi informaţii se poate adresa în scopul elaborării documentaţiilor tehnice, anterior concesiunii sau în perioada de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 12 (1) În vederea păstrării, depozitarii şi asigurării protecţiei datelor şi informaţiilor, existente sau care intra ulterior în arhivele agenţilor economici ori ale autorităţilor/instituţiilor publice, A.N.R.M. va încheia cu aceştia contracte de păstrare, depozitare şi paza a datelor şi informaţiilor respective. Datele şi informaţiile care fac obiectul contractelor vor fi depozitate distinct de arhivele proprii. În situaţia în care datele şi informaţiile au caracter de informaţii clasificate, contractele de păstrare, depozitare şi paza vor respecta şi prevederile actelor normative referitoare la astfel de documente. (2) Agenţii economici sau autorităţile/instituţiile publice care au în păstrare, deţin sau care solicită accesul la date şi informaţii clasificate vor obţine şi acordul autorităţii competente în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.  +  Articolul 13Deţinătorii arhivelor au obligaţia de a preda A.N.R.M. bunurile care reprezintă obiectul contractului de păstrare, depozitare şi paza a unor date şi informaţii clasificate, la locul stabilit de aceasta, fără a putea invoca dreptul de reţinere pentru eventualele cheltuieli ori pierderi-pagube ocazionate de executarea contractului, cu excepţia celor cauzate din culpa A.N.R.M.  +  Articolul 14 (1) A.N.R.M. are dreptul de a controla modul de păstrare, depozitare şi protecţie a datelor şi informaţiilor, precum şi modul de utilizare a acestora de către deţinătorii arhivelor. (2) A.N.R.M. are drept de acces la date şi informaţii, indiferent de locul de depozitare, în mod liber şi neingradit.  +  Articolul 15Datele şi informaţiile deţinute în arhivele agenţilor economici sau ale autorităţilor/instituţiilor publice sunt confidenţiale şi nu vor fi divulgate fără acordul prealabil, în scris, al A.N.R.M.  +  Secţiunea a 2-a Regimul de raportare a datelor şi informaţiilor privind resursele/rezervele minerale  +  Articolul 16Datele şi informaţiile cu privire la resursele/rezervele minerale ce constituie F.N.R/R. se completează de către concesionarii/administratorii de activităţi miniere şi se transmit pentru înregistrare la A.N.R.M.  +  Articolul 17 (1) Concesionarii/administratorii de activităţi miniere au obligaţia să raporteze la A.N.R.M., anual, evidenta şi mişcarea resurselor/rezervelor minerale. (2) Raportarea se face în baza formularelor-tip de raportare, însoţite de o nota explicativă, ale căror modele şi mod de completare se stabilesc de A.N.R.M. prin instrucţiuni tehnice. Nota explicativă cuprinde elementele necesare fundamentarii resurselor/rezervelor minerale înscrise în formular la sfârşitul perioadei de referinţa şi miscarii acestora în cursul anului pentru care se face raportarea. (3) Raportarea se face pentru toate zacamintele aferente activităţilor miniere ale concesionarilor/administratorilor. (4) Raportarea va fi transmisă cel mai târziu până la data de 1 martie a anului următor celui la care se referă.  +  Articolul 18A.N.R.M. va întocmi anual situaţii centralizate la nivel naţional privind resursele/rezervele minerale.  +  Articolul 19 (1) Titularii au obligaţia de a transmite la A.N.R.M. rapoarte semestriale, anuale şi finale privind activitatea desfăşurata, precum şi cheltuielile aferente acesteia. (2) Rapoartele semestriale, anuale şi finale, inclusiv rapoartele aferente activităţilor de prospecţiune, împreună cu datele şi informaţiile referitoare la resursele/rezervele minerale obţinute anterior prezentelor norme, în urma desfăşurării activităţilor miniere, fac parte din F.G.N.  +  Articolul 20Rapoartele semestriale şi anuale vor fi transmise în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei pentru care se face raportarea. Rapoartele semestriale vor fi transmise la compartimentele de inspecţie teritorială, iar rapoartele anuale la compartimentele de inspecţie teritorială şi la sediul A.N.R.M., însoţite de nota de constatare a compartimentelor de inspecţie teritorială respective.  +  Articolul 21Raportul final va fi transmis în termen de 60 de zile de la încetarea concesiunii/administrării miniere la sediul A.N.R.M., însoţit de nota de constatare a compartimentelor de inspecţie teritorială în a căror rază de activitate se afla perimetrul la care se referă raportarea.  +  Articolul 22Conţinutul-cadru al rapoartelor semestriale, anuale şi finale va fi stabilit prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.  +  Capitolul III Regimul punerii în valoare a resurselor/rezervelor minerale  +  Articolul 23 (1) Perimetrele de prospecţiune, de explorare sau de exploatare se definesc prin coordonate topogeodezice în sistemul Stereo'70 şi se stabilesc prin actele de dare în administrare sau în concesiune. (2) Delimitarea şi fundamentarea perimetrelor de prospecţiune, de explorare sau de exploatare se realizează în documentaţii al căror conţinut va fi stabilit prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.  +  Articolul 24 (1) Actele de dare în administrare sau în concesiune prevăzute de Legea minelor, în funcţie de felul operaţiunilor ce urmează să fie executate, sunt, în principal, următoarele: a) permisul de prospecţiune; b) licenţa de dare în administrare pentru explorare; c) licenţa de concesiune pentru explorare; d) licenţa de dare în administrare pentru exploatare; e) licenţa de concesiune pentru exploatare; f) permisul de exploatare; g) acordul A.N.R.M. privind asocierea titularului cu alte persoane juridice, în vederea executării activităţilor miniere concesionate/date în administrare; h) aprobarea A.N.R.M. privind transferul unei licenţe de concesiune de explorare sau de exploatare către altă persoană juridică. (2) A.N.R.M. stabileşte clauzele şi condiţiile de întocmire a actelor de dare în administrare sau în concesiune, în vederea negocierii cu concesionarul/administratorul.  +  Articolul 25Pe baza permisului de prospecţiune pot fi executate studii de evaluare şi interpretare a informaţiilor preexistente şi lucrări de cartare geologica, de geochimie, magnetometrie, radiometrie, electrometrie, gravimetrie, seismometrie, teledetectie, foraje, excavaţii de suprafaţa, determinări de laborator, cercetări tehnologice de preparare în faza de laborator şi alte lucrări pentru stabilirea condiţiilor generale favorabile acumulării resurselor minerale.  +  Articolul 26Lucrările de prospecţiune se executa într-un perimetru determinat, pe baza unui permis de prospecţiune neexclusiv, eliberat de A.N.R.M. la cererea persoanelor juridice române sau străine interesate, în termen de maximum 30 de zile de la îndeplinirea condiţiilor stabilite prin instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M.  +  Articolul 27 (1) Titularul permisului de prospecţiune care, pe parcursul derulării acestuia sau după prezentarea raportului final, în termen de 60 de zile, solicita iniţierea unui concurs public de oferte pentru obţinerea unei licenţe de explorare are obligaţia să prezinte, o dată cu cererea de iniţiere a concursului, şi un raport cuprinzând metodele de investigatie aplicate, lucrările executate, justificarea valorii acestora, precum şi rezultatele obţinute, numai pentru perimetrul pentru care solicită licenţa de explorare. (2) Titularul permisului de prospecţiune care solicită obţinerea unei licenţe de explorare în cadrul perimetrului de prospecţiune beneficiază de punctajul suplimentar stabilit conform prevederilor art. 69 alin. (2). (3) Titularul permisului de prospecţiune care, în termen de 60 de zile de la prezentarea raportului final nu solicita obţinerea unei licenţe de explorare în cadrul perimetrului de prospecţiune sau care îl include pe acesta ori care nu participa la un concurs public de oferta iniţiat la solicitarea altor persoane juridice sau a A.N.R.M. nu mai beneficiază de prevederile art. 14 alin. (5) din Legea minelor.  +  Articolul 28 (1) Pe baza licenţei de explorare pot fi executate studii şi lucrări specifice necesare identificarii zăcămintelor de resurse/rezerve minerale, evaluării din punct de vedere cantitativ şi calitativ a acestora şi pentru determinarea condiţiilor tehnice şi economice de valorificare. (2) Scopul lucrărilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificării zacamantului, de a furniza datele necesare proiectării şi executării lucrărilor de deschidere, pregătire şi exploatare, cu menţinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzător exploatării. (3) Lucrările de explorare cuprind lucrări geochimice, geofizice, de cartare geologica, lucrări miniere (santuri, cariere, abataje, puţuri miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafaţa şi din subteran), documentaţii corespunzătoare acestora, studii şi cercetări tehnologice în fazele de laborator, pilot şi semiindustrială, precum şi de exploatare experimentală.  +  Articolul 29 (1) Prin licenţa de explorare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de explorare, programul de lucrări, incluzând şi măsurile de protecţie a mediului care vor fi aplicate, etapizarea şi ritmul de execuţie a lucrărilor, documentaţiile necesare, drepturile şi obligaţiile titularului, în condiţiile legii. (2) Adaptarea sau modificarea programului de lucrări pe parcursul desfăşurării activităţilor miniere de explorare se poate face, la solicitarea în scris a titularului, cu avizul A.N.R.M., în cadrul programului de explorare convenit în licenţa. (3) Programul fizic de lucrări de explorare aferent primului an nu poate fi diminuat. (4) Executarea programului de lucrări stabilit prin licenţa este obligatoriu, inclusiv etapizarile convenite cu A.N.R.M. (5) Titularul licenţei de explorare care, în cel mult 90 de zile de la transmiterea către A.N.R.M. a raportului final de explorare acceptat de aceasta, nu solicita obţinerea directa a licenţei de exploatare nu mai beneficiază de prevederile art. 17 alin. (1) din Legea minelor.  +  Articolul 30Pe baza licenţei de exploatare pot fi executate lucrări necesare realizării minelor şi carierelor: construirea şi montarea instalaţiilor, echipamentelor şi ale altor utilităţi specifice necesare extracţiei, prelucrării, transportului, stocării provizorii a produselor miniere, a sterilului şi produselor reziduale, lucrări la suprafaţa şi/sau în subteran pentru extragerea resurselor/rezervelor minerale, prelucrarea şi livrarea acestora în forme specifice, precum şi lucrări de cercetare pentru creşterea gradului de cunoaştere a resurselor/rezervelor minerale.  +  Articolul 31Prin licenţa de exploatare se stabilesc: durata acesteia, perimetrul de exploatare, cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată, tipurile de produse miniere, obligaţiile titularului în baza planului de dezvoltare a exploatării şi a planului de refacere a mediului, precum şi alte obligaţii şi drepturi ale titularului prevăzute de lege.  +  Articolul 32 (1) Titularul licenţei de exploatare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a documentaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea minelor. (2) În cazul în care titularul licenţei de exploatare face dovada extinderii zacamantului de substanţe minerale utile care face obiectul licenţei dincolo de limitele perimetrului de exploatare acordat prin licenţa, acesta poate solicita extinderea perimetrului numai după expirarea duratei iniţiale de valabilitate a licenţei sau după epuizarea resurselor/rezervelor minerale din perimetrul acordat iniţial, în condiţiile în care extinderea nu se suprapune peste o alta concesiune/dare în administrare. (3) Titularul licenţei de explorare poate solicita prelungirea duratei de valabilitate a acesteia, în limita perimetrului acordat, prin prezentarea la A.N.R.M. a raportului corespunzător perioadei iniţiale de valabilitate a licenţei, însoţit de programul de explorare suplimentar pentru perioada solicitată, în condiţiile executării integrale a programului de explorare convenit prin licenţa şi cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea minelor. (4) Solicitarea prelungirilor licenţelor de exploatare/explorare se face cu minimum 90 de zile înaintea expirării duratei licenţei, sub sancţiunea încetării concesiunii/dării în administrare, conform art. 31 lit. a) din Legea minelor.  +  Capitolul IV Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi miniere  +  Secţiunea 1 Organizarea şi desfăşurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi de explorareSubsecţiunea 1 - Principiile concursului public de oferta  +  Articolul 33Principiile care stau la baza organizării şi desfăşurării concursului public de oferta pentru concesionarea activităţilor de explorare sunt: a) valorificarea eficienta a resurselor minerale, proprietate publică a statului; b) transparenta organizării şi desfăşurării concursului public de oferta pentru concesionarea activităţilor de explorare; c) egalitatea ofertanţilor, indiferent de naţionalitatea acestora sau de originea capitalului; d) concurenta în obţinerea concesionarii activităţilor de explorare; e) confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cunoscute sau aduse la cunoştinţa cu ocazia desfăşurării concursului public de oferta pentru concesionarea activităţilor de explorare.  +  Articolul 34În scopul evidentei documentelor şi informaţiilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului public de oferta pentru concesionarea activităţilor de explorare, A.N.R.M. organizează, completează şi păstrează următoarele instrumente de evidenta: a) registrul privind cererile de concesionare de activităţi miniere; b) registrul privind ofertele depuse pentru concesionarea de activităţi miniere; c) registrul privind evidenta actelor referitoare la deschiderea şi evaluarea ofertelor şi negocierea licenţelor de concesiune a activităţilor miniere; d) dosarul concesiunii, în care sunt păstrate toate documentele referitoare sau în legătură cu concursul public de oferta.Subsecţiunea 2 - Iniţierea concesiunii  +  Articolul 35Concesionarea activităţilor de explorare poate fi initiata de către persoanele juridice române sau străine interesate ori de către A.N.R.M.  +  Articolul 36 (1) Persoanele juridice române sau străine interesate pot iniţia concesionarea prin înaintarea unei cereri de concesionare de activităţi de explorare către A.N.R.M., care va fi însoţită de fişa perimetrului, întocmită în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M. (2) Cererile de concesionare se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. a).  +  Articolul 37 (1) A.N.R.M. verifica şi stabileşte suprafaţa perimetrului, coordonatele topogeodezice ale acestuia şi decide asupra oportunităţii concesionarii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii de concesionare. (2) Decizia A.N.R.M. se comunică solicitantului.  +  Articolul 38În cazul în care în cuprinsul suprafeţei propuse pentru desfăşurarea de activităţi de explorare sunt incluse terenuri din categoria celor prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea minelor, A.N.R.M., împreună cu autorităţile competente în domeniu, analizează oportunitatea concesionarii acestor activităţi şi decide asupra supunerii spre aprobare Guvernului, prin hotărâre, a exceptării, potrivit art. 11 alin. (2) din Legea minelor.  +  Articolul 39A.N.R.M. propune concesionarea de activităţi de explorare prin identificarea topogeodezica a perimetrelor şi iniţiază proiectul de hotărâre a Guvernului privind exceptarea prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea minelor, după caz.  +  Articolul 40Lista perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare se aproba prin ordin al conducătorului A.N.R.M. şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Subsecţiunea 3 - Publicitatea  +  Articolul 41Ordinul privind aprobarea listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele: a) denumirea şi sediul A.N.R.M.; b) categoria de activităţi miniere ce urmează să fie concesionate; c) perimetrele în cuprinsul cărora urmează să fie concesionate activităţile miniere, cu menţionarea coordonatelor topogeodezice şi a resursei minerale; d) termenul şi locul de depunere a ofertelor; e) documentele şi informaţiile solicitate ofertanţilor; f) data, ora şi locul deschiderii ofertelor; g) alte date şi informaţii considerate necesare.Subsecţiunea 4 - Conţinutul ofertelor  +  Articolul 42 (1) Ofertele sunt redactate în limba română şi vor fi depuse în doua exemplare, respectiv original şi copie. (2) Ofertele în copie nu se returnează ofertanţilor, acestea urmând să fie păstrate de către A.N.R.M.  +  Articolul 43 (1) Pentru fiecare perimetru cuprins în lista aprobată potrivit art. 40 un ofertant poate depune o singura oferta. (2) Ofertele alternative nu sunt admise.  +  Articolul 44 (1) Oferta cuprinde un plic exterior şi unul interior, conţinând menţiunile şi documentele prevăzute de prezentele norme. (2) Pe plicul exterior se va indica perimetrul din lista publicată la care se referă oferta, precum şi menţionarea datei stabilite pentru desfăşurarea şedinţei de deschidere. Acesta va trebui sa conţină următoarele: a) declaraţie de participare, semnată şi stampilata de ofertant, fără ştersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menţine valabilitatea ofertei, menţionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziţia din lista prevăzută la art. 41 şi coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum şi asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor şi declaraţiilor din oferta; b) date şi informaţii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociaţii/acţionarii, precum şi numele, funcţia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările; c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi certificatul de înregistrare ale ofertantului; d) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului, în termen de valabilitate; e) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei. În cazul utilizării de date şi informaţii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea; f) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare; g) documentele prevăzute la art. 60 alin. (1) şi la art. 63. (3) Plicul exterior conţine, în cazul ofertanţilor persoane juridice străine, următoarele: a) declaraţia de participare, conform alin. (2) lit. a); b) datele şi informaţiile privind ofertantul, conform alin. (2) lit. b); c) lista cuprinzând menţionarea datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, conform alin. (2) lit. e); d) dovada privind deţinerea legală a datelor şi informaţiilor incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de către A.N.R.M. şi ordinul de plată sau chitanţa corespunzătoare, conform alin. (2) lit. f); e) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1); f) raportul anual auditat; g) documentele prevăzute la art. 63. (4) Menţionarea în cuprinsul declaraţiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu art. 41 lit. c) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.  +  Articolul 45Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, conţine oferta propriu-zisa, respectiv programul de explorare propus şi proiectul de refacere a mediului.Subsecţiunea 5 - Depunerea ofertelor  +  Articolul 46 (1) Ofertele se depun la sediul A.N.R.M. şi vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, în registrul prevăzut la art. 34 lit. b). (2) Ofertele pot fi transmise şi prin posta. (3) Ofertanţii sunt răspunzători de integritatea ofertelor şi de depunerea acestora în condiţiile stabilite la art. 41 lit. d).  +  Articolul 47Până la desfăşurarea şedinţei publice de deschidere a ofertelor, acestea vor fi păstrate sigilate, de către A.N.R.M., cu asigurarea confidenţialităţii.  +  Articolul 48Ofertele depuse după împlinirea termenului stabilit de A.N.R.M., potrivit art. 41 lit. d), nu se înregistrează în registrul prevăzut la art. 34 lit. b) şi sunt înapoiate ofertanţilor fără a fi deschise.Subsecţiunea 6 - Comisia de deschidere, evaluare şi negociere  +  Articolul 49Deschiderea şi evaluarea ofertelor, precum şi negocierea condiţiilor şi clauzelor licenţelor de concesionare, inclusiv a programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului, se realizează de comisia de deschidere, evaluare şi negociere numita prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta, denumita în continuare comisia.  +  Articolul 50 (1) Comisia este formată dintr-un număr de 5 membri şi 2 membri supleanţi, reprezentanţi ai A.N.R.M. (2) Conducerea comisiei este asigurata de un preşedinte numit de către conducătorul A.N.R.M.  +  Articolul 51 (1) Analiza ofertelor este realizată, în funcţie de resursa minerala, de evaluatori din cadrul A.N.R.M., anume desemnaţi de conducătorul acesteia, în condiţiile stabilite la art. 49. (2) Evaluatorii nu au calitatea de membri ai comisiei.  +  Articolul 52 (1) Consemnarea activităţii comisiei este asigurata de un secretar, care nu are calitatea de membru al acesteia. (2) Secretarul comisiei este desemnat în condiţiile stabilite la art. 49.  +  Articolul 53 (1) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei sau evaluator persoanele care sunt soţ/sotie, ruda sau afin până la gradul IV inclusiv cu asociaţii, acţionarii care deţin poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora. (2) După împlinirea termenului de depunere, dar nu mai târziu de şedinţa publică de deschidere a ofertelor, membrii comisiei şi evaluatorii vor da o declaraţie pe propria răspundere privind compatibilitatea. (3) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine după data şedinţei de deschidere a ofertelor, persoanele în cauza vor înştiinţa de îndată preşedintele comisiei, care va lua măsurile necesare înlocuirii acestora. (4) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate preşedintelui comisiei şi de către oricare persoana interesată, prevederile alin. (3) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul 54 (1) Comisia are următoarele atribuţii principale: a) deschiderea şi desemnarea ofertelor admise în vederea evaluării; b) evaluarea ofertelor, potrivit criteriilor de evaluare; c) desemnarea ofertei câştigătoare; d) negocierea clauzelor şi a condiţiilor concesionarii, inclusiv a programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului; e) întocmirea actelor prevăzute de lege şi de prezentele norme; f) alte atribuţii stabilite de conducătorul A.N.R.M. (2) Atribuţiile comisiei, inclusiv ale preşedintelui acesteia, precum şi cele ale evaluatorilor şi ale secretarului acesteia se stabilesc de conducătorul A.N.R.M., în condiţiile prevederilor art. 49, o dată cu numirea comisiei.  +  Articolul 55 (1) Comisia se considera legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor săi. (2) Hotărârile comisiei se adoptă în mod autonom, cu votul majorităţii membrilor săi. Opiniile separate vor fi consemnate distinct.  +  Articolul 56Activitatea comisiei este consemnată în procese-verbale de şedinţa, semnate de toţi membrii acesteia şi de către secretar.  +  Articolul 57Membrii comisiei, evaluatorii şi secretarul acesteia sunt obligaţi sa păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în oferte.Subsecţiunea 7 - Criteriile de selectare şi punctajele corespunzătoare  +  Articolul 58Comisia realizează evaluarea având în vedere capacitatea financiară şi capacitatea tehnica a ofertanţilor, programul de explorare propus, proiectul de refacere a mediului, precum şi rapoartele prospectiunii, dacă ofertantul a avut calitatea de titular al unui permis de prospecţiune în perimetrul pe cuprinsul căruia urmează a fi concesionate activităţile de explorare.  +  Articolul 59 (1) Evaluarea capacităţii financiare are în vedere bonitatea financiară, sub aspectul indicatorilor privind lichiditatea globală, solvabilitatea patrimonială, rata profitului brut şi rentabilitatea financiară a ofertantului, precum şi disciplina financiar-fiscală, sub aspectul situaţiei executării de către ofertant a obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetele locale. (2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 60 (1) În vederea evaluării capacităţii financiare, ofertanţii vor depune în plicul exterior următoarele documente: a) scrisoare de bonitate, cuprinzând situaţia indicatorilor prevăzuţi la art. 59 alin. (1); b) certificate constatatoare/adeverinţe emise de autorităţile/instituţiile publice care administrează bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1). (2) Depunerea de acte, pentru care sunt stabilite termene maxime de valabilitate, după expirarea acestora atrage descalificarea ofertantului, fără deschiderea plicului interior.  +  Articolul 61Punctajul corespunzător capacităţii financiare include punctajele privind bonitatea financiară a ofertantului, sub aspectul lichidităţii globale, al solvabilităţii patrimoniale, al ratei profitului brut şi al rentabilitatii financiare, precum şi disciplina financiar-fiscală a acestuia, sub aspectul situaţiei executării obligaţiilor către bugetele stabilite la art. 59 alin. (1).  +  Articolul 62 (1) Evaluarea capacităţii tehnice are în vedere dotarea tehnica a ofertantului, sub aspectul utilajelor şi al personalului de specialitate, specifice activităţii miniere, şi experienţa acestuia în desfăşurarea de asemenea activităţi. (2) Evaluarea se realizează distinct pentru fiecare element dintre cele prevăzute la alin. (1). (3) Ofertanţii specializaţi şi atestaţi de către A.N.R.M., potrivit art. 4 din Legea minelor, pentru desfăşurarea de activităţi miniere se considera ca având dotare tehnica şi primesc punctajul maxim stabilit pentru acest element de evaluare a capacităţii tehnice. (4) Ofertanţii cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M. potrivit art. 4 din Legea minelor, precum şi ofertanţii fără capacitate tehnica proprie vor fi evaluaţi în conformitate cu prevederile ordinului prevăzut la art. 69 alin. (1). (5) Ofertanţii fără capacitate tehnica proprie pot executa activităţi miniere numai cu persoane juridice specializate şi atestate de A.N.R.M., în condiţiile art. 4 din Legea minelor, pentru executare de activităţi miniere.  +  Articolul 63În vederea evaluării capacităţii tehnice, ofertanţii depun în plicul exterior următoarele documente, după caz: a) certificat de atestare privind capacitatea tehnica şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor specializaţi şi atestaţi de A.N.R.M.; b) documentaţie privind dotarea tehnica a ofertantului şi memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanţilor cu dotare tehnica proprie, neatestati de A.N.R.M.; c) copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnica al persoanei juridice cu care urmează să fie executate activităţile miniere, semnată şi stampilata pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităţilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum şi actul juridic prin care s-a convenit obligaţia ferma de executare a activităţilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanţilor fără capacitate tehnica proprie.  +  Articolul 64Memoriul cuprinzând prezentarea activităţilor miniere cuprinde cel puţin următoarele informaţii privind ofertantul sau, după caz, persoana juridică specializată şi atestata cu care s-a convenit executarea: a) activităţile miniere executate sau în curs de executare; b) perimetrele în care au fost sau sunt executate activităţile miniere; c) resursa minerala la care se referă activităţile miniere.  +  Articolul 65Documentaţia privind dotarea tehnica a ofertantului, întocmită pe propria răspundere, va cuprinde cel puţin informaţii privind: a) instalaţiile şi utilajele specifice activităţii miniere deţinute de ofertant şi titlul deţinerii acestora; b) personalul ofertantului, pe categorii de competente profesionale, inclusiv personalul de specialitate, specific activităţilor miniere, pentru care se depun şi copii de pe actele de studii, certificate pentru conformitate.  +  Articolul 66Punctajul corespunzător capacităţii tehnice include punctajele privind dotarea tehnica a ofertantului şi experienţa acestuia în executarea de activităţi miniere.  +  Articolul 67 (1) Evaluarea programului de explorare propus are în vedere următoarele elemente: a) volumele fizice de lucrări de explorare şi eşalonarea acestora pe ani; b) determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale; c) durata acestuia. (2) Punctajul corespunzător programului de explorare propus include punctajele privind volumele fizice de lucrări de explorare şi eşalonarea acestora pe ani, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale şi durata acestuia.  +  Articolul 68 (1) Evaluarea proiectului de refacere a mediului are în vedere următoarele elemente: a) lucrările necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului; b) fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului; c) corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus. (2) Punctajul corespunzător proiectului de refacere a mediului include punctajele privind lucrările necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului, fondurile alocate lucrărilor necesare pentru protecţia şi refacerea/reabilitarea mediului şi pe cele privind corelarea proiectului de refacere a mediului cu programul de explorare propus.  +  Articolul 69 (1) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la art. 58, alte elemente de evaluare, precum şi modul de evaluare se stabilesc, inclusiv pentru ofertanţii persoane juridice străine, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta. (2) Ofertantul care a realizat activitatea de prospecţiune în cuprinsul perimetrului din care urmează a fi concesionată activitatea de explorare, în baza unui permis de prospecţiune emis de A.N.R.M., beneficiază, cu ocazia evaluării ofertei, de punctaj suplimentar reprezentând cel mult 20% din punctajul maxim stabilit pentru programul de explorare propus.  +  Articolul 70 (1) Evaluarea rapoartelor prospectiunii are în vedere următoarele elemente: a) volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de prospecţiune executate; b) determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale; c) rezultatele activităţii de prospecţiune. (2) Punctajul corespunzător rapoartelor prospectiunii include punctajele privind volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de prospecţiune executate, determinarile calitative pentru caracterizarea resursei minerale şi rezultatele activităţii de prospecţiune. (3) Rapoartele prospectiunii sunt evaluate de A.N.R.M. cel mai târziu până la data publicării listei potrivit art. 40.  +  Articolul 71Formularea ofertei prin utilizarea de date şi informaţii incluse în F.G.N. şi/sau în F.N.R/R., pentru care nu s-au achitat tarifele de consultare şi utilizare, atrage descalificarea acesteia în faza de evaluare.Subsecţiunea 8 - Deschiderea ofertelor  +  Articolul 72 (1) Şedinţa de deschidere a ofertelor este publică. (2) Ofertele închise şi sigilate vor fi predate comisiei la data, ora şi locul fixate conform art. 41 lit. f). (3) La deschiderea plicului exterior comisia verifica existenta documentelor solicitate şi consemnează situaţia constatată într-un proces-verbal semnat de membrii comisiei şi de secretar, precum şi de reprezentanţii ofertantului. (4) Lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior. (5) Deschiderea plicului interior şi verificarea existenţei documentelor solicitate se consemnează într-un proces-verbal semnat în condiţiile alin. (3). (6) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei. (7) Exemplarul original al ofertei descalificate se transmite ofertantului. (8) În cazul lipsei reprezentanţilor ofertantului sau dacă aceştia refuza semnarea proceselor-verbale, acestea se semnează de membrii comisiei şi 2 martori dintre persoanele care participa la şedinţa publică de deschidere, altele decât reprezentanţii A.N.R.M. (9) Lipsa martorilor sau refuzul acestora de semnare a proceselor-verbale va fi menţionat în cuprinsul acestora, urmând ca aceasta împrejurare să fie certificată, prin semnare, de către membrii comisiei şi de secretarul acesteia. (10) Procesele-verbale, aprobate de conducătorul A.N.R.M., se înmânează în copie, sub semnătura de primire, reprezentanţilor ofertanţilor sau, în lipsa acestora, se comunică în termen de doua zile lucrătoare de la data şedinţei publice de deschidere.Subsecţiunea 9 - Analiza şi evaluarea ofertelor. Declararea castigatorului şi comunicarea rezultatului concursului public de oferta  +  Articolul 73 (1) Analiza ofertelor de către evaluatori este anterioară şi distinctă faţă de evaluarea ofertelor de către comisie. (2) Analiza ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile şi elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme.  +  Articolul 74 (1) Pe baza analizării ofertelor, evaluatorii întocmesc un raport, care cuprinde: a) denumirea şi coordonatele topogeodezice ale perimetrului din lista, precum şi resursa minerala la care se referă analiza; b) elementele esenţiale ale ofertei analizate; c) punctajele propuse pentru fiecare criteriu şi element de evaluare; d) motivele care au condus la punctajele propuse; e) alte menţiuni stabilite de conducătorul A.N.R.M. (2) Structura-cadru a raportului privind analiza ofertelor se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M. (3) Dacă analiza ofertei este realizată de către mai mulţi evaluatori, punctajele propuse şi motivele care au condus la propunerea acestora vor fi prezentate pentru fiecare evaluator. (4) Raportul se înaintează comisiei în termenul stabilit în conformitate cu prezentele norme. (5) Termenele de realizare a analizării şi de inaintare a raportului către comisie se stabilesc, în funcţie de resursa minerala, de către conducătorul A.N.R.M., în condiţiile art. 49.  +  Articolul 75 (1) Evaluarea ofertelor se realizează avându-se în vedere criteriile şi elementele de evaluare stabilite în conformitate cu prezentele norme, precum şi raportul prevăzut la art. 74. (2) Lipsa mentionarii situaţiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligaţiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1) sau a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacităţii tehnice, a programului de explorare propus sau a proiectului de refacere a mediului atrage depunctarea. (3) Depunctarea se propune de către evaluator şi se hotărăşte de către comisie.  +  Articolul 76 (1) Evaluarea programului de explorare şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la evaluarea proiectului de refacere a mediului. (2) Evaluarea proiectului de refacere a mediului şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 69 alin. (1) atrage descalificarea ofertei. (3) Ofertele descalificate se transmit ofertanţilor după împlinirea termenului de evaluare şi declarare a castigatorului concursului public de oferta. (4) În cazul unor punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, este declarat câştigător ofertantul care a obţinut punctajul mai mare la evaluarea programului de explorare propus.  +  Articolul 77 (1) Pe baza evaluării, comisia întocmeşte un raport de evaluare şi desemnare a castigatorului concursului public de oferta. (2) Structura-cadru a raportului de evaluare şi desemnare a castigatorului concursului public de oferta se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M. (3) Raportul de evaluare şi desemnare a castigatorului concursului public de oferta este supus aprobării conducătorului A.N.R.M. (4) Termenele de realizare a evaluării şi de inaintare a raportului comisiei, menţionat la alin. (1), în vederea aprobării se stabilesc de către conducătorul A.N.R.M., în condiţiile art. 49.  +  Articolul 78Rezultatul concursului public de oferta se comunică de către A.N.R.M. tuturor ofertanţilor, în termen de 5 zile de la depunerea raportului de evaluare şi desemnare a castigatorului.  +  Articolul 79Actele emise de către evaluatori şi de comisie se înregistrează şi se păstrează în condiţiile art. 34 lit. c) şi d).Subsecţiunea 10 - Contestarea concursului public de oferta  +  Articolul 80Ofertanţii pot formula contestaţii privind modul de respectare a prevederilor legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului public de oferta, distinct, atât cu privire la faza de deschidere, cat şi cu privire la faza de evaluare a ofertelor.  +  Articolul 81În cazul contestaţiilor formulate cu privire la faza de evaluare, ofertanţii pot solicita A.N.R.M., în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului concursului public de oferta, o copie de pe raportul de analiza prevăzut la art. 74 şi raportul de evaluare prevăzut la art. 77.  +  Articolul 82 (1) Contestaţiile cu privire la faza de deschidere se formulează în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării actelor prevăzute la art. 72 alin. (10). (2) Contestaţiile cu privire la faza de evaluare şi desemnare a castigatorului se formulează în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea actelor prevăzute la art. 74 şi 77. (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, A.N.R.M. este obligată să soluţioneze contestaţia şi sa comunice răspunsul sau către ofertantul contestatar.  +  Articolul 83 (1) Contestaţiile sunt soluţionate de o comisie de contestaţii formată din 3 membri reprezentanţi ai A.N.R.M. (2) Membrii comisiei de contestaţii sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului A.N.R.M. (3) Nu pot avea calitatea de membru al comisiei de contestaţii persoanele care sunt soţ/sotie, ruda sau afin până la gradul IV, inclusiv, cu asociaţii, acţionarii care deţin poziţii de control în structurile ofertanţilor ori administratorii sau cenzorii acestora, precum şi cele care au calitatea de evaluator sau de membru al comisiei de deschidere, evaluare şi negociere. (4) Imediat după formularea eventualelor contestaţii, membrii comisiei vor da, pe propria răspundere, o declaraţie de compatibilitate. (5) Dacă situaţia de incompatibilitate intervine în timpul termenului de soluţionare a contestaţiei, membrii comisiei în cauza vor înştiinţa, de îndată, conducătorul A.N.R.M., care va lua măsura înlocuirii acestora. (6) Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate conducătorului A.N.R.M. şi de către oricare persoana interesată, prevederile alin. (5) aplicându-se corespunzător.  +  Articolul 84 (1) Comisia de contestaţii analizează toate documentele emise de comisia de deschidere, evaluare şi negociere şi de evaluatori, după caz şi verifica respectarea normelor privind concursul public de oferta pentru concesionarea de activităţi miniere. (2) În cazul în care comisia de contestaţii apreciază contestaţia ca fiind fondată, aceasta propune conducătorului A.N.R.M. revocarea hotărârii de descalificare, în cazul contestaţiilor formulate în faza de deschidere, sau revocarea hotărârii de desemnare a castigatorului şi organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activităţi miniere corespunzătoare perimetrului respectiv, în cazul contestaţiilor formulate în faza de evaluare. (3) Comisia de contestaţii nu reevalueaza ofertele. (4) Soluţia de admitere a contestaţiei se comunică tuturor ofertanţilor care au depus oferte pentru perimetrul respectiv. (5) În cazul respingerii contestaţiei, ofertantul poate recurge la instanţa judecătorească competenţa potrivit legii. (6) Contestarea, inclusiv în faţa instanţei, suspenda procedura de concesionare a activităţilor miniere, până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul 85În cazul admiterii contestaţiei cu privire la deschiderea plicului exterior, deschiderea plicului interior se realizează în condiţiile art. 72, care se aplică corespunzător.  +  Articolul 86 (1) Pe baza analizării aspectelor contestate, în raport cu normele care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi miniere, comisia de contestaţii întocmeşte un raport prin care propune modul de soluţionare a contestaţiei. (2) Raportul comisiei de contestaţii este supus aprobării conducătorului A.N.R.M., înăuntrul termenului stabilit la art. 82 alin. (3). (3) Structura-cadru a raportului comisiei de contestaţii se stabileşte prin ordin al conducătorului A.N.R.M.  +  Articolul 87Exemplarele originale ale ofertelor se returnează ofertanţilor, cu excepţia ofertantului declarat câştigător.Subsecţiunea 11 - Procedura negocierii programului de explorare şi a proiectului de refacere a mediului  +  Articolul 88 (1) Comisia prevăzută la art. 49 negociază cu ofertantul declarat câştigător condiţiile şi clauzele licenţei de concesiune, inclusiv programul de explorare şi proiectul de refacere a mediului. (2) Elementele din cuprinsul documentaţiilor tehnico-economice, prevăzute de alineatul precedent, care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M. (3) Condiţiile convenite în urma negocierii nu pot fi inferioare celor propuse prin oferta depusa pentru participarea la concursul public de oferta. (4) Programul de explorare convenit se executa integral, etapizat, până la expirarea duratei licenţei de concesiune.  +  Articolul 89Aspectele negociate sunt consemnate într-un proces-verbal de negociere, semnat de membrii comisiei, de secretar şi de ofertant şi care este supus aprobării conducătorului A.N.R.M.  +  Articolul 90Ofertantul declarat câştigător va elabora şi va transmite la A.N.R.M. documentaţiile tehnico-economice prevăzute de Legea minelor pentru acordarea licenţei într-un termen convenit cu aceasta.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi desfăşurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi de exploatare  +  Articolul 91Dispoziţiile privind organizarea şi desfăşurarea concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi de explorare se aplică corespunzător şi concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi de exploatare, în măsura în care nu sunt potrivnice celor dispuse în cuprinsul prezentei secţiuni.  +  Articolul 92 (1) Lista perimetrelor scoase la licitaţie prin concurs public de oferta, în care se propun activităţi miniere care pot afecta calitatea apelor subterane, captările acestora, precum şi cele din albiile minore şi cuvetele lacurilor, se supun analizei autorităţii competente în domeniul gospodăririi apelor, care trebuie să îşi dea acceptul, conform prevederilor art. 19 alin. (5) din Legea minelor. (2) Acest accept nu exclude obligativitatea obţinerii ulterioare a avizului şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform legislaţiei în domeniul apelor.  +  Articolul 93 (1) Plicul interior, pe care se vor menţiona denumirea şi sediul ofertantului, conţine oferta propriu-zisa, respectiv programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale. (2) Programul de dezvoltare - exploatarea resurselor/rezervelor minerale cuprinde propunerile ofertantului pentru următorii parametri ai exploatării viitoare: a) cantitatea de rezerve propusă a fi exploatată; b) durata propusă a concesionarii; c) capacitatea de producţie preconizata pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale; d) perioada de atingere a capacităţii maxime de producţie; e) volumele fizice şi valorice ale investiţiilor; f) gradul de recuperare a resurselor/rezervelor; g) produsele miniere ce vor fi realizate; h) volumul lucrărilor de cercetare geologica pentru creşterea gradului de cunoaştere a resurselor/rezervelor minerale; i) volumele fizice şi valorice ale lucrărilor de refacere a mediului înconjurător; j) volumul şi valoarea lucrărilor de monitorizare a factorilor de mediu pentru perioada de închidere şi postinchidere; k) alţi parametri stabiliţi prin ordin al conducătorului A.N.R.M. (3) Propunerile corespunzătoare parametrilor programului de dezvoltare-exploatare a resursei/rezervei sunt minime şi obligatorii pentru ofertantul declarat câştigător. (4) Dispoziţiile subsecţiunii 4 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 45.  +  Articolul 94 (1) Deschiderea şi evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi de exploatare, precum şi negocierea clauzelor şi condiţiilor licenţelor de concesiune, inclusiv documentaţiile tehnico-economice reprezentate de studiul de fezabilitate, cuprinzând şi planul iniţial de încetare a activităţii, planul de dezvoltare a exploatării, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic şi planul de atenuare a impactului social se realizează de către o comisie numita prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta. (2) Dispoziţiile subsecţiunii 6 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 54 lit. d).  +  Articolul 95 (1) Comisia realizează evaluarea ofertelor depuse în cadrul concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi de exploatare, având în vedere capacitatea financiară şi capacitatea tehnica a ofertanţilor, precum şi programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale. (2) Punctajele corespunzătoare criteriilor prevăzute la alineatul precedent, alte elemente de evaluare, precum şi modul de evaluare se stabilesc, prin ordin al conducătorului A.N.R.M., pentru fiecare concurs public de oferta. (3) Dispoziţiile subsecţiunii 7 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia prevederilor art. 58 şi ale art. 67-70.  +  Articolul 96 (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale are în vedere propunerile făcute de ofertant, corespunzătoare parametrilor stabiliţi la art. 93 alin. (2). (2) Punctajul corespunzător programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale include punctajele corespunzătoare fiecărui parametru.  +  Articolul 97 (1) Lipsa mentionarii situaţiei executării de către ofertant a vreuneia dintre obligaţiile către bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), a oricărui indicator privind bonitatea financiară ori a oricărui element de evaluare a capacităţii tehnice sau a oricărei propuneri corespunzătoare parametrilor stabiliţi potrivit art. 93 alin. (2) atrage depunctarea. (2) Depunctarea se propune de către evaluator şi se hotărăşte de către comisie.  +  Articolul 98 (1) Evaluarea programului de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale şi punctarea acestuia cu mai puţin de jumătate din punctajul maxim stabilit în condiţiile art. 95 alin. (2) atrage descalificarea ofertei şi transmiterea acesteia ofertantului, după împlinirea termenului de evaluare şi declarare a castigatorului concursului public de oferta pentru concesionarea de activităţi de exploatare. (2) În cazul unor punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, este declarat câştigător ofertantul care a obţinut punctajul mai mare la programul de dezvoltare-exploatare a resurselor/rezervelor minerale. (3) Dispoziţiile subsecţiunii 9 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia celor prevăzute la art. 75 alin. (2) şi la art. 76.  +  Articolul 99 (1) Comisia prevăzută la art. 94 alin. (1) negociază cu ofertantul declarat câştigător condiţiile şi clauzele licenţei de concesiune, inclusiv documentaţiile tehnico-economice stabilite la art. 94 alin. (1). (2) Documentaţiile prevăzute la alin. (1) se întocmesc, avându-se în vedere caracterul minim şi obligatoriu al propunerilor făcute de ofertantul declarat câştigător, corespunzător parametrilor stabiliţi la art. 93 alin. (2). (3) Documentaţiile tehnico-economice refăcute ca urmare a negocierii sunt depuse de ofertantul declarat câştigător, în termenul convenit cu A.N.R.M. (4) Termenele de negociere şi de refacere a documentaţiilor tehnico-economice se stabilesc prin ordin al conducătorului A.N.R.M., sub sancţiunea descalificarii. (5) Imposibilitatea finalizarii negocierii din culpa ofertantului declarat câştigător atrage descalificarea acestuia şi organizarea unui nou concurs public de oferta pentru concesionarea de activităţi de exploatare. (6) Descalificarea propusă de comisie şi aprobată de conducătorul A.N.R.M. se comunică de îndată ofertantului. (7) Decizia de descalificare poate fi contestată în condiţiile subsecţiunii 10 din secţiunea 1, care se aplică corespunzător.  +  Articolul 100 (1) Elementele din cuprinsul documentaţiilor tehnico-economice prevăzute la art. 93 alin. (1), care se negociază, sunt stabilite prin ordin al conducătorului A.N.R.M. (2) Dispoziţiile subsecţiunii 11 din secţiunea 1 se aplică în mod corespunzător, cu excepţia celor prevăzute la art. 88 alin. (2) şi (4).  +  Articolul 101Licenţa de concesiune a activităţilor de exploatare se încheie la cererea scrisă a ofertantului declarat câştigător, adresată A.N.R.M., însoţită de documentaţiile stabilite la art. 20 alin. (1) din Legea minelor, refăcute conform art. 99.  +  Capitolul V Documentaţiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale  +  Articolul 102Documentaţiile pentru valorificarea resurselor/rezervelor minerale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii minelor şi ale prezentelor norme.  +  Articolul 103 (1) Studiul de fezabilitate va cuprinde: a) prezentarea generală a agentului economic; b) situaţia resurselor/rezervelor minerale, inclusiv mişcarea acestora; c) indicatorii tehnico-economici privind deschiderea, pregătirea şi exploatarea resurselor/rezervelor minerale; d) capacităţile de producţie şi structura acestora; e) situaţia personalului şi cheltuielile cu munca vie; f) analiza produselor şi a pieţei; g) analiza de risc; h) organizarea şi managementul; i) planul iniţial de încetare a activităţii miniere, care va cuprinde şi programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere; j) planul de management al reziduurilor miniere; k) finanţarea investiţiei; l) devizul general estimativ al investiţiei; m) anexele:I. documentaţia cu calculul resurselor/rezervelor minerale;II. documentaţia tehnica cu delimitarea perimetrului de exploatare. (2) Planul de management al reziduurilor miniere va cuprinde: tratarea, recuperarea şi depozitarea reziduurilor rezultate ca urmare a activităţilor miniere pe durata licenţei şi în faza de închidere şi postinchidere a minei/carierei pentru reducerea impactului asupra mediului şi comunităţilor umane. (3) Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate va avea la baza instrucţiuni tehnice emise de A.N.R.M. (4) Pentru executarea, punerea în funcţiune şi exploatarea obiectivelor de investiţii aferente valorificării resurselor/rezervelor minerale se vor obţine avizele şi acordurile necesare, conform legii.  +  Articolul 104 (1) Planul de dezvoltare a exploatării va fi detaliat în programe de exploatare anuale, ce vor fi transmise spre avizare compartimentelor de inspecţie teritorială ale A.N.R.M., în luna decembrie a anului anterior celui pentru care sunt întocmite. (2) Planul de dezvoltare şi programele anuale de exploatare se întocmesc conform instrucţiunilor tehnice emise de către A.N.R.M.  +  Articolul 105Studiul de impact asupra mediului şi bilanţul de mediu, după caz, se întocmesc în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul mediului.  +  Articolul 106Expertizarea documentaţiilor de evaluare a resurselor/rezervelor minerale se face numai la solicitarea A.N.R.M., conform instrucţiunilor tehnice elaborate de aceasta.  +  Articolul 107 (1) În vederea autorizării începerii activităţilor miniere prevăzute în licenţa, titularul prezintă A.N.R.M., în termen de 150 de zile de la data intrării în vigoare a licenţei, documentele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea minelor. (2) A.N.R.M. autorizează începerea activităţilor miniere în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1). (3) Titularul începe activităţile miniere autorizate în condiţiile prezentului articol, în termen de maximum 30 de zile de la data autorizării. (4) Titularul trebuie să prezinte, în vederea obţinerii autorizării începerii activităţilor miniere, acordul proprietarilor sau al administratorilor terenului privind accesul la suprafeţele necesare executării activităţilor miniere în primul an de activitate, în concordanta cu avizul la programul de explorare/exploatare, un plan de situaţie (întocmit în sistemul de coordonate Stereo '70) al perimetrului de explorare/exploatare, cu localizarea terenurilor obţinute, vizate de instituţiile de la care se preiau terenurile, şi copii de pe contractele de concesionare. Când deţinătorii de terenuri sunt persoane private, se va face dovada cumpărării, închirierii terenului sau orice alte modalităţi de dobândire a folosirii terenului.  +  Articolul 108Protecţia şi exploatarea în siguranţa a zăcămintelor de resurse/rezerve minerale se fac în conformitate cu instrucţiunile tehnice emise de A.N.R.M.  +  Capitolul VI Transferul licenţelor de concesiune  +  Articolul 109 (1) Titularul licenţei de concesiune poate transfera unei alte persoane juridice drepturile dobândite şi obligaţiile asumate, numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a A.N.R.M. (2) Transferul realizat fără aprobarea A.N.R.M. este nul de drept.  +  Articolul 110Pentru aprobarea transferului este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor criterii: a) licenţa de concesiune să fie în vigoare sau în una dintre situaţiile prevăzute de art. 60 alin. (1) din Legea minelor;--------------Litera a) a art. 110 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 431 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 aprilie 2004. b) persoana către care urmează să fie transferata licenţa de concesiune sa nu înregistreze debite restante la bugetele prevăzute la art. 59 alin. (1), conform certificatelor prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. b); c) obligaţiile asumate de către titular prin licenţa de concesiune să fie îndeplinite în raport cu durata derulată din aceasta sau persoana juridică către care se realizează transferul să se angajeze sa preia şi obligaţiile neexecutate; d) persoana juridică către care se realizează transferul să aibă capacitatea tehnica şi capacitatea financiară necesare preluării obligaţiilor stabilite prin licenţa de concesiune; e) prin transfer să se menţină condiţiile existente ale concesiunii, astfel cum sunt stabilite prin licenţa; f) persoana către care urmează să fie transferata licenţa de concesiune să fie specializată pentru executarea de activităţi miniere şi atestata de către A.N.R.M.  +  Articolul 111 (1) Transferul se solicita, în scris, de către titular împreună cu persoana juridică către care urmează a fi transferata licenţa de concesiune. (2) Cererea, semnată şi stampilata de reprezentanţii legali ai celor două persoane juridice, este însoţită de următoarele documente: a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind persoana juridică către care urmează a fi transferata licenţa de concesiune; b) memoriu, întocmit de titular, cuprinzând motivele care au determinat solicitarea aprobării transferului licenţei de concesiune; c) hotărârile organelor de conducere ale celor două persoane juridice, prin care aproba transferul licenţei de concesiune; d) copie, certificată pentru conformitate, de pe actul constitutiv şi de pe certificatul de înregistrare ale persoanei juridice către care urmează să fie transferata licenţa de concesiune; e) acte privind capacitatea tehnica şi capacitatea financiară ale persoanei juridice către care urmează să fie transferata licenţa de concesiune; f) raport privind activitatea miniera desfăşurata de titular, până la momentul solicitării aprobării transferului, cu menţionarea expresă a stadiului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin licenţa şi rezultatele obţinute; g) aprobarea privind transferul, emisă de ministerul care coordonează sau în subordinea căruia se afla vreuna dintre persoanele juridice.  +  Articolul 112A.N.R.M. analizează solicitarea de aprobare a transferului licenţei de concesiune şi hotărăşte modul de soluţionare, în termen de 60 de zile, având în vedere criteriile prevăzute de art. 110 şi 111.  +  Articolul 113Transferul licenţei de concesiune se aproba de conducătorul A.N.R.M. prin ordin, conform art. 24 alin. (1) din Legea minelor.  +  Articolul 114 (1) În cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea minelor, licenţa, astfel cum a fost negociată, se acordă prin act adiţional de către A.N.R.M. persoanei juridice succesoare care a preluat în tot sau în parte patrimoniul titularului, incluzând şi drepturile şi obligaţiile convenite prin licenţa de concesiune. Licenţa acordată se modifică numai în sensul evidenţierii societăţii care a preluat calitatea de concesionar şi al desemnării acesteia de către reprezentanţii legali ai celor două părţi, condiţiile din licenţă rămânând nemodificate.--------------Alin. (1) al art. 114 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 431 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 6 aprilie 2004. (2) Pentru acordarea licenţei de concesiune în condiţiile alin. (1) persoana juridică succesoare notifica A.N.R.M. despre efectuarea operaţiunii de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului şi solicita expres acordarea licenţei. (3) Solicitarea va fi însoţită de copii de pe actele juridice privind operaţiunea de preluare, în tot sau în parte, a patrimoniului.  +  Articolul 115A.N.R.M. analizează solicitarea şi hotărăşte modul de soluţionare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.  +  Articolul 116Documentaţiile care au stat la baza aprobării transferului ori acordării licenţei de concesiune se arhivează şi se păstrează pentru fiecare operaţiune.  +  Capitolul VII Regimul taxelor, redevenţelor, tarifelor şi al garanţiei financiare pentru refacerea mediului  +  Articolul 117 (1) Titularii de licenţe/permise sunt obligaţi la plata către bugetul de stat a taxelor anuale prevăzute la art. 44 din Legea minelor, care vor fi achitate după cum urmează: a) pentru primul an de activitate, la data intrării în vigoare a actului de dare în administrare sau în concesiune, proporţional cu numărul de luni rămase până la sfârşitul anului; b) pentru următorii ani de activitate, până la data de 31 decembrie a anului în curs, pentru anul următor; c) pentru titularii de permis de exploatare, la data eliberării acestuia, conform prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea minelor. (2) Taxele anuale datorate până la data intrării în vigoare a Legii minelor nu se modifica. (3) Taxele anuale se aplică la suprafaţa perimetrelor de prospecţiune, de explorare sau de exploatare, înscrisă în actele de dare în administrare sau în concesiune, cu luarea în considerare şi a reducerilor perimetrelor de explorare, cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 16 alin. (5) din Legea minelor.  +  Articolul 118Titularii licenţelor/permiselor, care realizează producţie miniera, sunt supuşi la plata către bugetul de stat a redeventei miniere, conform art. 45 din Legea minelor, din ziua începerii realizării producţiei.  +  Articolul 119 (1) Baza de calcul al redeventei miniere o constituie valoarea producţiei miniere realizate, stabilită în conformitate cu preţurile practicate şi cu cantitatea de produse miniere rezultate, pentru perioada pentru care se calculează, fără valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor extrase, conform prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea minelor. (2) Modul de raportare şi de calcul al valorii producţiei şi redeventei miniere datorate de către titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune se stabileşte prin instrucţiuni tehnice aprobate prin ordin al conducătorului A.N.R.M., cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (3) Sumele reprezentând taxa anuală şi redeventa datorate bugetului de stat, potrivit Legii minelor, se declara de către plătitor la organul fiscal competent, pe formularul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice. (4) Pentru actele de dare în administrare sau în concesiune, încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii minelor şi aprobate sau în curs de aprobare de către Guvern, valoarea producţiei miniere care sta la baza calculului redeventei datorate se face conform prevederilor actelor normative aflate în vigoare la data încheierii acestora.  +  Articolul 120Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor prevăzute în programul de lucrări de prospecţiune/explorare prevăzute prin permisul de prospecţiune/licenţa de explorare, scadente la data renunţării la concesiunea miniera sau darea în administrare miniera şi neexecutate din motive imputabile, se vor vira la bugetul de stat în termen de 90 de zile de la data încetării concesiunii, conform art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea minelor.  +  Articolul 121Produsele miniere realizate de către titular, în funcţie de rezerva minerala exploatată, se nominalizeaza în actele de dare în administrare sau în concesiune şi se actualizează prin acte adiţionale însuşite de către titular şi de către A.N.R.M., ori de câte ori este cazul.  +  Articolul 122Titularii actelor de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare, care sunt obligaţi la plata redeventei miniere, au obligaţia sa calculeze şi sa înregistreze în contabilitate, lunar, valoarea producţiei miniere, cheltuielile de prelucrare şi valoarea redeventei şi sa o achite trimestrial, cu scadenţa până la data de 20 a primei luni a trimestrului următor pentru care trebuie plătită redeventa, în conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea minelor.  +  Articolul 123Obligaţia de plată a redeventei miniere revine şi titularilor de acte de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare, care realizează producţie miniera prin exploatare experimentală, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme.  +  Articolul 124Titularii licenţelor/permiselor sunt obligaţi ca în termen de 15 zile de la data eliberării documentelor de concesiune/administrare să depună la organul fiscal de care aparţin declaraţia de înregistrare ca plătitori de redevenţe miniere, conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 125 (1) Verificarea datelor pe baza cărora se calculează taxele şi redevenţele miniere, precum şi a sumelor acestora şi a scadentelor de plată se face de către A.N.R.M. şi de către organele administraţiei publice cu atribuţii în domeniul controlului financiar. (2) Titularii au obligaţia de a transmite A.N.R.M. datele şi informaţiile pe baza cărora a fost calculată redeventa miniera cuvenită conform legii, în termenele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.R.M., potrivit prevederilor art. 119 alin. (2).  +  Articolul 126Nerespectarea termenelor de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.R.M. se sancţionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor, iar furnizarea de informaţii eronate privind valoarea producţiei miniere şi valoarea rezultată din activitatea de prelucrare a produselor miniere, care sta la baza stabilirii contravalorii redeventei datorate, se sancţionează conform prevederilor art. 34 lit. f) din Legea minelor.  +  Articolul 127Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare şi/sau a redeventei miniere se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu reglementările privind colectarea creanţelor bugetare, şi se sancţionează conform prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c) din Legea minelor.  +  Articolul 128 (1) Sumele încasate prin perceperea tarifelor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Legea minelor vor fi administrate, contabilizate şi utilizate de către A.N.R.M. conform art. 48 alin. (2) din Legea minelor. (2) Disponibilităţile existente în soldul contului la sfârşitul anului se reportează ca venituri în anul următor, în conformitate cu prevederile art. 48 alin. (3) din Legea minelor. (3) Veniturile constituite potrivit alin. (1) şi cheltuielile aferente acestora se aproba prin anexa la legea bugetului de stat. (4) Detalierea cheltuielilor care se finanţează din veniturile prevăzute la alin. (1) pentru destinaţiile prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor se face prin ordin al conducătorului A.N.R.M. (5) Fondul lunar pentru acordarea de stimulente personalului, prevăzute la art. 48 alin. (2) din Legea minelor, se constituie prin aplicarea unei cote de până la 40% asupra veniturilor lunare realizate de A.N.R.M. prin perceperea tarifelor în exercitarea atribuţiilor sale, conform art. 48 alin. (1) din Legea minelor. (6) Constituirea şi utilizarea fondului destinat stimulării personalului se realizează conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale ordinului conducătorului A.N.R.M.  +  Articolul 129Sumele aferente transferului de tehnologie şi perfecţionării profesionale, prevăzute la art. 39 lit. q) din Legea minelor, vor fi gestionate printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe seama A.N.R.M., şi vor fi utilizate, la solicitarea A.N.R.M. şi numai cu acordul titularului de licenţa privind destinaţia lor, pentru următoarele categorii de acţiuni: a) achiziţie de echipamente şi servicii necesare desfăşurării activităţii proprii; b) participare la programele de pregătire profesională în domeniile de specialitate (geologie, geofizica, minerit), mediu, legislaţie, negocieri etc.; c) schimb de experienţa şi participare la evenimente organizate de către firme specializate, organisme şi organizaţii internaţionale, în scopul promovării imaginii externe a României în domeniul mineritului; d) transfer de know-how.  +  Articolul 130Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de explorare, se constituie anual, în prima luna a perioadei la care se referă, şi se stabileşte în licenţa, astfel încât sa acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în proiectul de refacere a mediului.  +  Articolul 131Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de exploatare, se constituie anual, în prima luna a perioadei la care se referă, şi se stabileşte în licenţa, astfel încât sa acopere lucrările pentru refacerea mediului specificate în planul de refacere a mediului şi în proiectul tehnic.  +  Articolul 132În cazul permisului de exploatare, garanţia financiară pentru refacerea mediului se constituie la data eliberării şi se stabileşte prin acesta, astfel încât sa acopere lucrările de refacere a mediului prevăzute în programul de exploatare pe perioada respectiva.  +  Articolul 133 (1) Garanţia financiară pentru refacerea mediului anuală nu poate fi mai mica decât valoarea lucrărilor de refacere a mediului aferente anului respectiv. (2) Garanţia financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenţei de explorare/exploatare şi a permisului de exploatare poate fi sub forma de depozit bancar, scrisoare de garanţie bancară irevocabilă sau alte modalităţi prevăzute de lege. Depozitul bancar ce constituie garanţia financiară pentru refacerea mediului va fi depus la o banca agreată de A.N.R.M. (3) A.N.R.M. elaborează instrucţiuni tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului şi proiectul tehnic, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere.  +  Articolul 134Titularul licenţei/permisului nu este răspunzător de deteriorarea mediului înconjurător prin activităţi miniere anterioare acordării concesiunii/administrării, a căror remediere revine făptuitorului.  +  Capitolul VIII Închiderea minelor  +  Articolul 135Dependintele şi anexele tehnice ale exploatării, care revin în proprietatea statului conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor, sunt cele prevăzute în programul tehnic de închidere a minelor/carierelor, întocmit conform instrucţiunilor tehnice emise de A.N.R.M. şi de ministerul de resort.  +  Articolul 136Titularul licenţei de exploatare anulate rămâne răspunzător de integritatea dependinţelor şi anexelor tehnice ale exploatării, care trec în proprietatea statului, în limita termenului de 3 luni de la încetarea concesiunii sau a administrării, prevăzut la art. 37 alin. (4) din Legea minelor.  +  Articolul 137Dependintele şi anexele tehnice ale exploatarilor, revenite în proprietatea statului ca urmare a deciziei de încetare a concesiunii sau a administrării, conform art. 37 din Legea minelor, vor fi utilizate prin: a) darea lor în folosinţa, ca utilităţi integrate procesului de exploatare, noilor titulari de licenţa de exploatare obţinută conform legii. În acest caz aceste dependinţe şi anexe tehnologice vor fi nominalizate într-o anexa la licenţa; b) conservare, prin grija agentului economic, şi cu aprobarea ministerului de resort în cazul companiilor/societăţilor miniere naţionale, la minele şi carierele pentru care s-a decis încetarea temporară a activităţii de exploatare şi conservarea acestora.  +  Articolul 138Încetarea activităţii miniere se face conform instrucţiunilor tehnice elaborate de Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi de ministerul de resort.  +  Articolul 139Sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de conservare/închidere neexecutate, puse la dispoziţie A.N.R.M. conform art. 32 alin. (1) lit. d) din Legea minelor, vor fi utilizate conform instrucţiunilor tehnice elaborate în condiţiile art. 138.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 140Clasificarea internaţionala a resurselor/rezervelor minerale şi constituirea F.N.R/R. conform acestei clasificări se aplică experimental până la data de 31 decembrie 2005. Până la această dată se menţin, în paralel, evidenta şi mişcarea rezervelor conform clasificării utilizate până la data intrării în vigoare a Legii minelor.  +  Articolul 141 (1) Ministerul de resort va gestiona executarea programului geologic naţional şi, în calitatea sa de ordonator principal de credite, va asigura finanţarea acestuia şi din surse bugetare. Instituirea perimetrelor de cercetare geologica, precum şi regimul acestora se vor conformă prevederilor Legii minelor. (2) Până la data intrării în vigoare a licenţelor de exploatare şi/sau de explorare atribuite direct conform art. 46 din Legea minelor nr. 61/1998, titularii acestora îşi vor desfăşura activitatea miniera pe baza avizelor la programele anuale de exploatare şi/sau cercetare, în limitele perimetrelor existente.  +  Articolul 142Sunt considerate licenţe de exploatare în curs de aprobare de către Guvern, în sensul art. 60 alin. (1) din Legea minelor, acele licenţe încheiate de A.N.R.M. cu persoane juridice şi neintrate în vigoare.  +  Articolul 143Titularii licenţelor de exploatare în vigoare sau în curs de aprobare vor elabora şi vor transmite la A.N.R.M. documentaţiile tehnico-economice, după cum urmează: a) planul iniţial de încetare a activităţii, parte a studiului de fezabilitate; b) proiectul tehnic de refacere a mediului; c) programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere; d) studiul de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social.  +  Articolul 144Instrucţiunile tehnice prevăzute la art. 17, 22, 23, 26, 36, 103, 104, 106, 108, 119, 133, 135 şi 138 se vor emite prin ordin al conducătorului A.N.R.M. şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------