ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 24 octombrie 2003pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurări sociale, este garantată de stat şi cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecţia socială a salariaţilor împotriva diminuării sau pierderii capacităţii de muncă şi decesului acestora ca urmare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale."2. Litera c) a articolului 3 va avea următorul cuprins:"c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei legi;"3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici; b) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. a); c) somerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii; d) ucenicii, elevii şi studenţii, pe toată durata efectuării practicii profesionale. (2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar şi civil angajat pe bază de contract şi personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi celui din structurile militarizate ale Ministerului Justiţiei."4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Se pot asigura în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract individual de asigurare, persoanele care se afla în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; b) comanditati, administratori sau manageri; c) membri ai asociaţiei familiale; d) persoane autorizate sa desfăşoare activităţi independente; e) persoane angajate în instituţii internaţionale; f) proprietari de bunuri şi/sau arendasi de suprafeţe agricole şi forestiere; g) persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodariilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier; h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura; i) alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi juridice decât cele menţionate anterior. (2) Conţinutul contractului individual de asigurare se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Are calitatea de asigurator, potrivit prezentei legi, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumita în continuare CNPAS. (2) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele teritoriale de pensii. (3) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în condiţiile prezentei legi, şi de asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe sectoare de activitate ale economiei naţionale. (4) Asociaţiile profesionale de asigurare funcţionează pe bază de statut propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare."6. Alineatul 2 al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Calitatea de asigurat se dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi în funcţii elective, numirii în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru şomeri, ucenici, elevi şi studenţi sau încheierii contractului individual de asigurare, după caz."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a comunică asiguratorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activităţilor din Economia Naţionala - CAEN, numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în acest scop. (2) Modelul şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Declaraţia se depune la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de serviciu între părţi, după caz. (4) În cazul modificării uneia sau mai multor informaţii din declaraţia prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligaţia sa anunţe asiguratorul în termen de 15 zile."8. Articolul 11 se abroga.9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Persoana asigurata potrivit art. 6, o dată cu încheierea contractului individual de asigurare, are obligaţia de a depune o declaraţie de venituri şi de a comunică, în termen de 15 zile, asiguratorului orice modificare intervenita cu privire la situaţia şi statutul ei."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de asigurare prevăzute de prezenta lege se suporta de angajator sau de persoana asigurata."11. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu şi a contractelor individuale de asigurare."12. Litera d) a articolului 19 va avea următorul cuprins:"d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;"13. Alineatele (1)-(3) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Baza de calcul al indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se calculează ca medie a veniturilor salariale brute realizate de către salariat în ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă o constituie venitul salarial brut din ultima luna de activitate, respectiv venitul stipulat în contractul individual de asigurare, pe baza căruia s-a stabilit contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (3) Pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă sau pentru reducerea timpului de muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul medical sau, după caz, se solicita alte drepturi de asigurări sociale."14. Alineatul (2) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul asiguratorului celor care se afla în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suporta integral din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale."15. Alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă asiguraţii beneficiază de programe individuale de recuperare, stabilite de medicul specialist al asiguratorului, în funcţie de natura şi de diagnosticul bolii."16. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:"(2) Dreptul la prestaţii şi servicii pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă se suspenda în cazul în care asiguraţii nu urmează sau nu respecta programul individual de recuperare."17. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Unităţile prestatoare de servicii medicale se stabilesc de asigurator, care încheie cu acestea contracte de prestări de servicii medicale pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Tarifele pentru prestarea serviciilor medicale se stabilesc între părţile contractante, pe baza prevederilor existente în contractele-cadru din sistemul asigurărilor sociale de sănătate."18. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media veniturilor salariale brute realizate în ultimele 6 luni. (2) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6, cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar asigurat din ultimele 6 luni."19. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suporta în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale."20. Alineatul (3) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare, conform procedurilor stabilite de CNPAS."21. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - În situaţia în care medicul expert al asigurărilor sociale din sistemul public de pensii decide încadrarea într-un grad de invaliditate, indemnizaţia se va acorda până la sfârşitul lunii următoare celei în care s-a dat avizul de pensionare, fără a se depăşi durata maxima de acordare a concediului medical, prevăzută la art. 37."22. Denumirea secţiunii a 4-a a capitolului IV va avea următorul cuprins:"Indemnizaţia pentru trecerea temporarăîn alt loc de muncă şi indemnizaţiapentru reducerea timpului de muncă"23. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Compensaţia pentru atingerea integrităţii reprezintă o sumă fixa în bani şi se acordă integral, o singură dată, fără a afecta celelalte drepturi sau indemnizaţii la care este îndreptăţit asiguratul, şi nu este luată în baza de calcul pentru determinarea acestor drepturi. (2) Cuantumul compensatiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul Naţional de Statistica. (3) Criteriile şi grilele pe baza cărora se acordă compensaţia pentru atingerea integrităţii se stabilesc de către CNPAS prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi."24. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, beneficiază de despăgubire în caz de deces o singura persoana, care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul, în condiţiile dreptului comun, sau, în lipsa acesteia, persoana care dovedeşte ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. (2) Cuantumul despăgubirii în caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul Naţional de Statistica."25. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - Cererea pentru obţinerea despăgubirii în caz de deces se depune la sediul asiguratorului, însoţită de actele din care rezultă dreptul solicitantului, potrivit prezentei legi."26. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Plata despăgubirii în caz de deces se face în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei prevăzute la art. 48."27. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Dacă în urma controalelor medicale periodice personalul din structurile de medicina muncii, care asigura servicii medicale angajatorului, constata ca exista riscul unei îmbolnăviri profesionale, acesta are obligaţia de a semnala de îndată cazul asiguratorului. (2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii respective va fi înaintat CNPAS de către autoritatea competentă."28. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Pentru constatarea cazului asigurat şi stabilirea drepturilor de asigurare, asiguratorul are acces şi recurge la procesul-verbal de cercetare întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate şi deces. (2) Asiguratorul verifica şi decide asupra modalitatii în care a fost efectuată cercetarea accidentului care a determinat incapacitatea temporară de muncă. (3) În scopul realizării atribuţiilor prevăzute la alin. (2) asiguratorul poate participa direct la cercetarea accidentului sau poate efectua o ancheta proprie, după caz."29. După articolul 54 se introduce un nou articol, articolul 54^1, cu următorul cuprins:"Art. 54^1. - Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 54, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după caz."30. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - Angajaţii au dreptul, fără ca acest lucru sa atragă consecinţe asupra lor, de a sesiza Inspecţia Muncii, asiguratorul sau comitetele de sănătate şi securitate în munca asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale."31. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Asiguratorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional şi realizează obiectivele de prevenire prin servicii proprii, cu personal specializat sau cu persoane fizice/juridice abilitate conform legii."32. Articolul 63 va avea următorul cuprins:"Art. 63. - Personalul tehnic al asiguratorului, care desfăşoară activităţi de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi personalul medical specializat în medicina muncii au următoarele atribuţii: a) acorda consultanţa şi asistenţa tehnica şi medicală de medicina muncii cu privire la măsurile şi mijloacele de prevenire; b) iniţiază elaborarea de studii şi analize şi asigura documentaţia privind riscurile şi condiţiile de muncă din unităţi, în vederea fundamentarii unor măsuri de prevenire; c) propun finanţarea unor proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea ştiinţifică a măsurilor de prevenire necesare; d) elaborează şi propun angajatorilor instrucţiuni de prevenire şi proceduri de lucru specifice unor locuri de muncă; e) verifica modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă ce au avut ca urmare incapacitatea temporară de muncă; f) controlează aplicarea şi respectarea măsurilor de prevenire convenite cu angajatorii; g) elaborează şi propun forme şi mijloace de educare şi informare în masa pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; h) ţin evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; i) propun asiguratorului majorări sau reduceri ale contribuţiei pentru stimularea activităţii de prevenire; j) acolo unde este cazul, pot propune asiguratorului încheierea unor contracte cu angajatorii, în scopul îmbunătăţirii activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale."33. Articolul 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - CNPAS administrează, gestionează, coordonează şi controlează întreaga activitate de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale."34. Articolul 69 se abroga.35. Articolul 70 se abroga.36. Articolul 71 se abroga.37. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - În vederea realizării activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, CNPAS are, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează şi controlează activitatea în acest domeniu, desfăşurată de casele teritoriale de pensii; b) poate cofinanta programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) aplica măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor şi prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) elaborează criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; e) îndrumă şi controlează activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; f) controlează modul de acordare a prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzute de prezenta lege; g) controlează modul de acordare a stimulentelor pentru încurajarea aplicării măsurilor de prevenire şi reducere a nivelului de risc, stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) poate organiza la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii sau a asociaţiilor profesionale de asigurare, activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, în vederea reintegrarii profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale; i) organizează evidenta cazurilor asigurate, precum şi a costurilor de asigurare la nivel naţional; j) emite şi retrage autorizaţia de funcţionare a asociaţiilor profesionale de asigurare; k) finanţează la nivel naţional studii de cercetare aplicativa în vederea elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; l) organizează instruirea, formarea şi perfecţionarea personalului din domeniul asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale; m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanţează din veniturile provenite din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale; n) urmăreşte execuţia veniturilor şi cheltuielilor activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi prezintă ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară; o) coordonează activitatea de management al securităţii şi sănătăţii în munca."38. Articolul 73 va avea următorul cuprins:"Art. 73. - Conducerea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurata de preşedintele CNPAS şi de un consiliu tripartit."39. Articolul 74 va avea următorul cuprins:"Art. 74. - (1) Activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este organizată la nivel de direcţie generală în cadrul CNPAS. (2) Conducerea executivă a activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este asigurata de un director general cu rang de înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii de către preşedintele CNPAS. (3) Ocuparea funcţiei de director general se face în condiţiile legii. (4) Salarizarea directorului general se face la nivelul salariului stabilit de lege pentru funcţia de secretar general din ministere."40. Articolul 75 se abroga.41. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Consiliul tripartit este format din 9 membri: a) 3 reprezentanţi ai Guvernului, dintre care preşedintele CNPAS şi directorul general prevăzut la art. 74 alin. (2) membri de drept, iar al treilea, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administraţie Fiscală, desemnat de Ministerul Finanţelor Publice; b) 3 reprezentanţi ai salariaţilor, desemnaţi prin consens de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările ulterioare; c) 3 reprezentanţi ai patronilor, desemnaţi prin consens de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional, conform Legii nr. 130/1996, republicată, cu modificările ulterioare. (2) Membrii consiliului tripartit îşi desfăşoară activitatea în baza unui mandat pe o durată de 4 ani. (3) Preşedintele CNPAS este şi preşedintele consiliului tripartit. (4) Indemnizaţia de şedinţa pentru membrii consiliului tripartit, cu excepţia preşedintelui CNPAS şi a directorului general, este egala cu 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat. (5) Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului tripartit ca urmare a participării la şedinţe nu poate depăşi, într-o luna, 20% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat."42. Articolul 77 se abroga.43. Articolul 78 se abroga.44. Articolul 79 va avea următorul cuprins:"Art. 79. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 72, în structura organizatorică a CNPAS se înfiinţează structuri specializate pentru urmărirea şi asigurarea: a) activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; b) activităţii de reabilitare medicală, reabilitare socioprofesionala şi tratament medical; c) evidentei contribuţiilor, prestaţiilor şi serviciilor acordate şi a costurilor de asigurare. (2) Organizarea structurilor prevăzute la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului de modificare a Statutului CNPAS."45. Articolul 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - Prin Statutul CNPAS se stabilesc atribuţiile, organizarea şi funcţionarea la nivel central şi teritorial a structurilor care asigura desfăşurarea activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi atribuţiile consiliului tripartit."46. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:"Art. 80^1. - (1) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru activitatea de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se constituie consilii tripartite consultative. (2) Componenta, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliilor tripartite consultative se stabilesc prin Statutul CNPAS. (3) Membrii desemnaţi în consiliile tripartite consultative nu beneficiază de indemnizaţie de şedinţa."47. Articolul 81 se abroga.48. Articolul 82 se abroga.49. Articolul 83 se abroga.50. Articolul 87 se abroga.51. Articolul 89 se abroga.52. Articolul 90 se abroga.53. Articolul 91 se abroga.54. Articolul 92 va avea următorul cuprins:"Art. 92. - Asociaţiile profesionale de asigurare au obligaţia de a supune anual aprobării CNPAS situaţia financiară şi bugetul de venituri şi cheltuieli."55. Articolul 93 se abroga.56. Articolul 94 se abroga.57. Articolul 95 se abroga.58. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale următorii: a) angajatorii, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 şi 7; b) asiguraţii prevăzuţi la art. 6. (2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cazul şomerilor se suporta integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se datorează numai pe perioada în care aceştia urmează cursuri de recalificare şi de reconversie profesională şi se stabileşte în cota de 1% aplicată asupra cuantumului drepturilor acordate pe perioada respectiva. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datorează contribuţii pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. d)."59. Alineatul 3 al articolului 99 va avea următorul cuprins:"(3) Pentru prima perioada de funcţionare a sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, tarifele şi clasele de risc se pot modifica şi la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată."60. Articolul 101 va avea următorul cuprins:"Art. 101. - (1) Baza lunară de calcul la care persoanele prevăzute la art. 5 şi 7 datorează contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate. (2) În situaţia în care într-o unitate exista activităţi încadrate în mai multe clase de risc, baza lunară de calcul o reprezintă fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzător activităţilor încadrate în fiecare clasa de risc. (3) Cotele de contribuţie datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc sunt stabilite de la 0,5% la 4%, aplicate asupra fondului total de salarii brute lunare realizate. (4) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând: a) prestaţii de asigurări sociale care se suporta din fondurile asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de către acesta, potrivit legii; b) drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale în cazul desfacerii contractelor individuale de muncă, al încetării calităţii de funcţionar public sau de membru cooperator, altele decât cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz; c) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, precum şi drepturile de autor; d) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit; e) premii şi alte drepturi exceptate prin legi speciale."61. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - (1) Contribuţia datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unica, în valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestată. (2) Baza lunară de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe ţara."62. Articolul 105 se abroga.63. Articolul 106 va avea următorul cuprins:"Art. 106. - Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după calculare şi reţinere, se virează până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale."64. Articolul 107 se abroga.65. Articolul 108 se abroga.66. Articolul 109 se abroga.67. Articolul 111 va avea următorul cuprins:"Art. 111. - (1) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 la termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, până la achitarea contribuţiilor datorate şi a dobânzilor şi penalitatilor aferente. (2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 pe o perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurator motiv de reziliere a contractului individual de asigurare."68. Articolul 112 se abroga.69. Articolul 113 va avea următorul cuprins:"Art. 113. - (1) Asiguratorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale cotelor contribuţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabileşte în principal după următoarele criterii: a) numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de referinţa; b) gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; d) existenta locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite sau speciale."70. Denumirea capitolului IX va avea următorul cuprins:"Veniturile şi cheltuielile asigurărilorpentru accidente de muncă şi boli profesionale"71. Articolul 114 va avea următorul cuprins:"Art. 114. - Veniturile pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale se constituie din: a) contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele juridice, precum şi de persoanele fizice care încheie asigurare; b) dobânzi şi penalităţi de întârziere; c) alte venituri, potrivit legii."72. Articolul 115 va avea următorul cuprins:"Art. 115. - (1) Veniturile din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de persoanele fizice şi juridice, în condiţiile prezentei legi, se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Veniturile prevăzute la art. 114 sunt destinate în exclusivitate pentru finanţarea prestaţiilor şi serviciilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale prevăzute de prezenta lege, precum şi pentru finanţarea organizării şi funcţionarii sistemului de asigurare reglementat de prezenta lege."73. Articolul 116 va avea următorul cuprins:"Art. 116. - (1) Cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea acestui sistem se prevăd distinct la partea de cheltuieli a bugetului asigurărilor sociale de stat. (2) Cheltuielile pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se efectuează pentru: a) reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă; b) reabilitarea şi reconversia profesională; c) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă; d) indemnizaţia pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă; e) compensaţiile pentru atingerea integrităţii; f) despăgubirile în caz de deces; g) rambursarile de cheltuieli; h) activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. (3) Cheltuielile pentru organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se efectuează în limita a până la 3% din veniturile ce reprezintă contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care se prevăd a se incasa în anul bugetar."74. Articolul 117 va avea următorul cuprins:"Art. 117. - (1) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depăşesc cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se reportează în anul următor, utilizându-se pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 116 alin. (2). (2) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul execuţiei şi deficitul anual rezultat în cazul în care veniturile sunt depăşite de cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anul precedent de sistem."75. Articolul 118 va avea următorul cuprins:"Art. 118. - (1) Execuţia de casa a fondurilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin Trezoreria Statului. (2) Disponibilităţile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se păstrează în Trezoreria Statului şi sunt purtătoare de dobânzi."76. Articolul 119 va avea următorul cuprins:"Art. 119. - Disponibilităţile fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare înregistrate la data de 31 decembrie 2003, asa cum au fost constituite conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările ulterioare, se preiau de către CNPAS spre administrare."77. Articolul 120 se abroga.78. La articolul 124 alineatul 1, literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 10 şi 12; b) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10 şi 51; c) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control informaţiile solicitate potrivit art. 58."79. Alineatul (1) al articolului 125 va avea următorul cuprins:"Art. 125. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal de către personalul împuternicit din cadrul CNPAS sau de către autorităţile publice abilitate potrivit legii."80. După alineatul (2) al articolului 125 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."81. Articolul 127 va avea următorul cuprins:"Art. 127. - Sumele încasate din amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei legi, se fac venit la bugetul de stat."82. Literele a) şi e) ale articolului 129 vor avea următorul cuprins:"a) modul de calcul al contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi majorarea sau micşorarea cotei de contribuţie;............................................................. e) modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor şi serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;"83. După articolul 133 se introduce un nou articol, articolul 133^1, cu următorul cuprins:"Art. 133^1. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii şi servicii pentru accidente de muncă şi boli profesionale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani. (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se recuperează de la beneficiari în baza deciziei organului competent, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc."84. Articolul 134 se abroga.85. Articolul 135 va avea următorul cuprins:"Art. 135. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia prevederilor referitoare la constituirea fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003."86. Articolul 136 se abroga.87. Articolul 137 se abroga.88. Articolul 138 se abroga.89. Articolul 139 se abroga.90. Articolul 140 va avea următorul cuprins:"Art. 140. - (1) În perioada 1 ianuarie 2003 - 31 decembrie 2004 contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (2) Cota de contribuţie datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc. (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPAS va administra fondurile sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin structurile înfiinţate pentru acest scop."91. După articolul 140 se introduce un nou articol, articolul 140^1, cu următorul cuprins:"Art. 140^1. - Perioada de suspendare a contractului individual de muncă în cazul concediului pentru incapacitate temporară de muncă datorată producerii unui accident de muncă sau boala profesională se considera vechime în munca."92. Articolul 141 va avea următorul cuprins:"Art. 141. - Până la data de 31 decembrie 2004 Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii vor elabora şi vor aproba normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Articolul II (1) Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se modifica şi se completează prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 decembrie 2003, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) După data modificării şi completării Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, potrivit dispoziţiilor alin. (1), aceasta preia prin protocol, de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, activităţile corespunzătoare funcţionarii şi organizării sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi personalul aferent acestor activităţi. (3) Personalul preluat de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va fi transferat, potrivit legii, de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de la unităţile subordonate sau aflate în coordonarea ori sub autoritatea acestuia. (4) Până la modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în condiţiile dispoziţiilor alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin structurile proprii, va asigura logistic şi organizatoric desfăşurarea activităţilor necesare gestionării fondului iniţial. (5) Contribuţiile pentru fondul iniţial aferent anului 2003 se colectează până la data de 31 decembrie 2003 de către casele teritoriale de pensii şi se virează la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul IIIAngajatorii existenţi la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt obligaţi să depună declaraţia prevăzută la art. I pct. 7 la sediul asiguratorului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVÎn cuprinsul Legii nr. 346/2002, cu modificările ulterioare, sintagmele "Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale", respectiv "Fondul Naţional", precum şi "fondurile teritoriale de asigurare pentru accidentele de muncă şi boli profesionale" şi "fondurile teritoriale" se înlocuiesc corespunzător cu sintagmele "Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale", respectiv "CNPAS" şi "casele teritoriale de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale", respectiv "casele teritoriale de pensii".  +  Articolul VPe data de 1 ianuarie 2005 se abroga prevederile referitoare la accidente de muncă şi boli profesionale din cap. V "Alte drepturi de asigurări sociale" din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VILegea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul interimar al sănătăţii,Ionel Blanculescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 24 octombrie 2003.Nr. 107.──────────────