LEGE nr. 73 din 4 mai 2000 (**republicată**) (*actualizată*)privind Fondul pentru mediu(actualizată până la data de 3 octombrie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 3 octombrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003.**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002, dându-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare. (2) Fondul pentru mediu este un fond constituit integral din venituri proprii.------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 2Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează şi se utilizează în conformitate cu prevederile legale.------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Capitolul 2 Administrarea Fondului pentru mediu  +  Articolul 3 (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumita în continuare Administraţia Fondului, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administraţia Fondului are, în principal, următoarele atribuţii: a) urmăreşte alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) selecteaza proiectele propuse pentru finanţare; d) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor aprobate; e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare. (3) Structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (4) Administraţia Fondului are personal propriu care asigura funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului. (5) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Administraţia Fondului are următoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.------------A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001.Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 4 (1) Comitetul de avizare are următoarea componenta: a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizării; c) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea; d) directorul general al Administraţiei Fondului. (2) Comitetul de avizare este condus de un preşedinte, ajutat de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Vicepreşedinţii sunt reprezentanţii Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Sănătăţii. Preşedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia şi conduce şedinţa de avizare. (3) Comitetul de avizare analizează şi aproba prin vot: a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor; b) planul anual, inclusiv categoriile specifice de proiecte; c) proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director; d) modalităţile de sustinere financiară a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile. (4) Abrogat.------------Literele a) şi b) ale alin. (1) al art. 4 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Literele c) şi d) ale alin. (1) al art. 4 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (2) şi (3) ale art. 4 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 5 (1) Comitetul director este constituit din directorul general al Administraţiei Fondului şi directorii direcţiilor de specialitate ai acestuia. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezintă în relaţiile cu terţii. (3) Comitetul director are următoarele atribuţii: a) elaborează manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor; b) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu; c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv; d) evalueaza şi prezintă priorităţile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare, cu excepţia proiectelor privind gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, care sunt selectate de Comitetul director şi se aproba prin hotărâre a Guvernului; e) propune modalităţile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile; f) aproba bilanţul contabil pe care îl înaintează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; g) urmăreşte alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu;g^1) urmăreşte şi controlează implementarea proiectelor adoptate; h) întocmeşte raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public.------------Alin. (1) şi (2) ale art. 5 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Literele a), c), d), f) şi g) ale alin. (3) al art. 5 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Litera g^1) a alin. (3) al art. 5 a fost introdusă de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 6Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 7 (1) Operaţiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unităţile trezoreriei statului. (2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate şi în conformitate cu prevederile prezentei legi. (3) Disponibilităţile Fondului pentru mediu se păstrează în trezoreria statului într-un cont distinct şi sunt purtătoare de dobânzi.------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Capitolul 3 Veniturile Fondului pentru mediu  +  Articolul 8 (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o cota de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de către deţinătorii de astfel de deşeuri, persoane fizice şi/sau juridice. Cota se va retine prin stopaj la sursa de către agenţii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, care vor vira sumele respective la Fondul pentru mediu conform prevederilor prezentei legi; b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosfera, încasate de la agenţii economici, în sumele prevăzute în anexa nr. 1; c) veniturile încasate de la agenţii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2; d) o sumă de 10.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţionala de producătorii şi importatorii de bunuri ambalate, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente; e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4; g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Naţionala a Pădurilor şi de la alţi administratori sau proprietari, după caz; h) vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine; i) alocaţii de la bugetul de stat, vărsăminte, donaţii, sponsorizări, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine; j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; k) asistenţa financiară din partea unor organisme internaţionale; l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizaţiei de mediu pentru activităţile cu impact redus. (2) În cazul utilizării de către agenţii economici a deşeurilor industriale reciclabile în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc. (3) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se va plati numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pe diferenţa dintre obiectivele anuale prevăzute în aceasta hotărâre şi obiectivele realizate efectiv de agenţii economici care introduc pe piaţa naţionala bunuri ambalate. (4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase, comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului. (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (6) Baza de calcul la care se aplică cotele menţionate la alin. (1) reprezintă valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă. (7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilită prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.--------------Literele a) - h) ale alin. (1) al art. 8 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (2), (3), (4) şi (5) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (6) şi (7) ale art. 8 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 9 (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu. (2) Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-g) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi.──────────────*) Având în vedere faptul ca prin Legea nr. 293/2002 au fost introduse noi cote procentuale pentru constituirea veniturilor Fondului pentru mediu prin art. 8 alin. (1) lit. a)-h) (fost art. 9), trimiterile de la art. 9 alin. (1) şi (2) privesc în prezent**) toate textele care prevăd cote procentuale, respectiv lit. a)-h), şi nu numai lit. a)-e).--------------**) Nota explicativa a art. 9 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.--------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Capitolul 4 Destinaţia Fondului pentru mediu  +  Articolul 10 (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru susţinerea proiectelor şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului. (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare, ce decurg din preluarea aquisului comunitar, se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare şi vizează: a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; b) protecţia resurselor naturale; c) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase; d) protecţia şi conservarea biodiversitatii; e) educaţia şi constientizarea publicului privind protecţia mediului. (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi aprobate de Comitetul de avizare, cu excepţia proiectelor menţionate la alin. (2) lit. c), care se aproba prin hotărâre a Guvernului: a) finanţarea sau cofinantarea proiectelor prin credite rambursabile ori nerambursabile; b) cofinantarea unor proiecte finanţate din surse interne şi/sau externe prin credite rambursabile ori nerambursabile; c) susţinerea totală sau parţială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeaşi destinaţie.--------------Art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 11 (1) Proiectele agenţilor economici care nu şi-au achitat obligaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului nu beneficiază de sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului. (2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operaţiuni financiare speculative de orice fel.--------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 12 (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) constituie contravenţie şi se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice; b) cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei pentru persoane juridice.-----------A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 9.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 13Săvârşirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 14 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi al Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.──────────────Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face o trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aceasta se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001.--------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.Art. 14 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 15Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrala pentru protecţia mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1                            SUMELE      încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează                         factorii de mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Emisii de poluanti Suma de încasat crt. în atmosfera────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Pulberi în suspensie şi sedimente 100 lei/kg 2. Oxizi de azot 200 lei/kg 3. Oxizi de sulf 200 lei/kg 4. Poluanti organici persistenti 100.000 lei/kg 5. Metale grele:    - plumb 60.000 lei/kg    - cadmiu 80.000 lei/kg    - mercur 100.000 lei/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Anexa nr. 1 a fost modificată şi înlocuită cu anexa nr. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Anexa 2                                VENITURI           încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea            următoarelor categorii de deşeuri valorificabile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Categorii de deşeuri Venituri de încasat crt. valorificabile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Provenite de la extractia şi prelucrarea ţiţeiului 10.000 lei/mp /an 2. Provenite din prelucrarea primara a lemnului 3.000 lei/mp /an 3. Provenite de la producerea alcoolului 500 lei/mp /an 4. Slamuri carbonifere 10.000 lei/mp /an 5. Zgura de furnal 10.000 lei/mp /an 6. Cenusa de termocentrala 10.000 lei/mp /an 7. Cenusa de pirita 10.000 lei/mp /an 8. Fosfogips 10.000 lei/mp /an 9. Zguri provenite din metalurgie 10.000 lei/mp /an──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Anexa nr. 2 a fost modificată şi înlocuită cu anexa nr. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Anexa 3LISTAcuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producătorişi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor1. 1,1-Dicloretilena (clorura de viniliden)2. 1,2-Dicloretan3. 1,2-Dicloretilena4. 1,2,3-Trimetilbenzen5. 1,2,4-Triclorbenzen6. 2-Etilhexil-diftalat7. Acetaldehida8. Acetamida9. Acetat de vinil10. Acetoncianhidrina11. Acetona12. Acetonitril13. Acid acetic14. Acid antranilic15. Acid cianhidric16. Acid picric17. Acid propionic18. Acrilamida19. Acrilat de etil20. Acrilonitril21. Aldehida benzoica22. Aldehida propionica23. Anilina24. Anisidina25. Antimoniu26. Antracen27. Arsen şi compuşi28. Auramina29. Benzantracen30. Benz-a-piren31. Benz-b-fluorantren32. Benzen33. Benz-g,h,i-perilen34. Benzidina35. Benz-k-fluorantren36. Benzpiren37. Bioxid de sulf38. Brom39. Bromura de etil40. Butil mercaptan41. Butilamina42. Celosolv şi derivati43. Cianogen44. Cianuri de potasiu45. Ciclohexanona46. Ciclohexilamina47. Clor48. Cloralcani C10-C1349. Clorfenvinfos50. Cloroform51. Clorura de alil52. Clorura de benzil53. Clorura de cianuril54. Clorura de etil55. Clorura de metil56. Clorura de metilen57. Clorura de vinil58. Compuşi tributilstanici59. Cumen (izopropilbenzen)60. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)61. Dibenzantracen62. Diclorhidrina63. Diclormetan64. Diclorpropan65. Diclorvos66. Dietanolamina67. Difenileteri bromuraţi68. Dimetilanilina69. Dimetilformamida70. Dimetilftalat71. Dinitrat de etilenglicol72. Dinitrobenzen73. Dioxan74. Disulfoton75. Epiclorhidrina76. Etanolamina77. Etilamina78. Etilbenzen79. Etilenclorhidrina80. Etilenglicol81. Etilendiamina82. Etilmercaptan83. Fenilbetanaftilamina84. Fenilendiamina85. Fluor şi compuşi86. Fluorantren87. Formaldehida88. Fosgen89. Fractii alcooli dioxanici90. Furfurol91. Glicidol92. Hexaclorbenzen93. Hexaclorbutadiena94. Hexacloretan95. Hexametilentetramina96. Hidrazina97. Hidrochinona98. Hidrogen sulfurat99. Indeno-1,2,3-cd-piren100. Iodura de metil101. Isodrin102. Izopropil glicidileter103. Maneb104. Mercur şi compuşi105. Metilcelosolv106. Metilcloroform107. Metilizocianat108. Metilmercaptan109. Metiletilcetona110. Monoclorbenzen111. Monoclorhidrina112. Monoetanolamina113. Morfolina114. Negru de fum115. Nichel carbonil116. Nitrobenzen117. Nitrotoluen118. Nonil-fenoli119. o- şi p-Diclorbenzen120. o-Toluidina121. o-Clorfenol122. Octil-fenoli123. Oxid de etilenă124. Oxid de propilenă125. p-Aminoazobenzen126. p-tertiar Butiltoluen127. Paration-metil128. Pentaclorbenzen129. Pentacloretan130. Pentaclorfenol131. Percloretilena (tetracloretilena)132. Perclormetil mercaptan133. Pirocatechina134. Rezorcina135. Sarin136. Stiren137. Sulfura de carbon138. Tetracloretan139. Tetraclorura de carbon140. Toluen141. Toluilen diizocianat142. Triclorbenzeni143. Tricloretan144. Tricloretilen145. Triclorpropan146. Triclorura de benzil147. Trinitrotoluen148. Vinil toluen149. Xilen150. Xilenol--------------Anexa nr. 3 a fost modificată şi înlocuită cu anexa nr. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Anexa 4LISTAcurpinzand substantele chimice periculoase comercializatede producători şi importatori, utilizate în agricultura1. Alaclor2. Aldrin3. Atrazin4. Carbaril5. Ciclofosfamida6. Clorpirifos7. Dieldrin8. Diuron9. Endosulfan10. Endrin11. Isoproturon12. Lindan13. Malathion14. o-Tolidina15. Simazin16. Trifluralin17. Zineb--------------Anexa nr. 4 a fost modificată şi înlocuită cu anexa nr. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.──────────────────