ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 27 iunie 2001 (*actualizată*)privind exploataţiile agricole(actualizată până la data de 16 aprilie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 30 iunie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 16 aprilie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Exploataţiile agricole sunt forme complexe de organizare a proprietăţii, prin care se pun în valoare pământul, animalele şi celelalte mijloace de producţie, interconectate într-un sistem unitar, în vederea executării de lucrări, prestării de servicii şi obţinerii eficiente de produse agricole.  +  Articolul 2Exploataţiile agricole pot fi formate din terenuri, animale şi mijloace necesare procesului de producţie agricolă, aparţinând unuia sau mai multor proprietari.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 3Exploataţiile agricole se diferenţiază în funcţie de: a) natura juridică a acestora; b) forma de proprietate; c) natura activităţii pe care o desfăşoară; d) dimensionarea acestora.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 3^1 (1) Formele juridice în care se pot organiza exploataţiile agricole sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Persoanele juridice organizate sau care se vor înfiinţa în una dintre formele juridice prevăzute de legislaţia în vigoare sunt considerate exploataţii agricole dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 4 (1) Exploataţiile agricole comerciale vor fi conduse sau administrate de personal calificat tehnic şi economic în domeniul agricol. (2) Exploataţiile agricole familiale pot fi conduse şi administrate de respectivii proprietari, atestaţi în pregătirea agricolă.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Capitolul IIDimensionarea exploataţiilor agricole------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 5 (1) Dimensiunile minime pentru exploataţiile agricole sunt:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.    A. Pentru sectorul vegetal:    a) cereale, plante tehnice şi medicinale:    - zona de câmpie 110 ha;    - zona de deal 50 ha;    b) pajişti naturale cultivate şi culturi    furajere pentru zona de munte 25 ha;    c) legume 2 ha;    d) plantaţii de pomi şi pepiniere 5 ha;    e) capsunerii, arbuşti fructiferi 1 ha;    f) plantaţii de vii nobile, pepiniere    şi hamei 5 ha;    g) sere şi solarii 0,5 ha;    h) ciupercarii 0,2 ha.------------    Litera A a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.    B. Pentru sectorul animalier:    a) vaci de lapte sau bubaline 15 capete;    b) taurine la ingrasat 50 capete;    c) oi sau capre 300 capete;    d) cai de rasa 15 capete;    e) cai la ingrasat 50 capete;    f) porci 100 capete;    g) alte specii de animale 100 capete;    h) gaini ouatoare 2.000 capete;    i) păsări pentru carne 5.000 capete;    j) staţii de incubaţie 200.000 capete;    k) alte specii de păsări 1.000 capete;    l) apicultura 50 familii;    m) struti 15 capete;    n) iepuri 500 capete;    o) animale de blana 100 capete.------------    Litera B a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.    C. Pentru sectorul piscicol:    a) bazine amenajate pentru       producerea puietului de peste 10 ha;    b) bazine amenajate pentru producerea       peştelui de consum 20 ha;    c) pastravarii 1 ha.D. Exploataţiile mixte vor fi formate din cote-părţi ale dimensiunilor care vor da un întreg, în echivalenta, din cumulul de activitate. Echivalenta terenurilor agricole şi a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunii minime a exploataţiei mixte se stabileşte în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Litera D a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.(1^1) Suprafeţele prevăzute la alin. (1) lit. A se vor constitui din maximum 4 trupuri.------------Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002. (2) Exploataţiile agricole înfiinţate cu respectarea dimensiunilor minime, prevăzute la alin. (1), vor beneficia de facilităţi financiare.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 6Exploataţiile agricole se pot constitui din: a) terenurile dobândite în proprietate de persoanele fizice sau juridice, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările ulterioare: b) terenurile dobândite prin acte juridice între vii şi pentru cauza de moarte; c) terenurile rezultate în urma schimburilor efectuate conform prevederilor art. 12 şi 13 din Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor; d) terenurile rezultate prin asocierea liber consimţită a proprietarilor individuali; e) terenurile arendate; f) terenurile concesionate; g) terenurile în proprietate comuna, deţinute în devălmăşie; h) terenurile în proprietate comuna, pe cote-părţi (indiviziune); i) animale de producţie şi reproducţie şi alt capital agricol.------------Litera i) a art. 6 a fost introdusă de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 6^1Exploataţiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt exploataţii agricole familiale.------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Capitolul IIISprijinul acordat producătorilor agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 7 (1) Producătorii agricoli care deţin sau administrează exploataţii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), beneficiază de sprijinul direct al statului, prin facilităţi financiare, subvenţii pe produs, în scopul îmbunătăţirii eficientei economice, creşterii producţiei şi indicilor de calitate ai produselor agricole. (2) Exploataţiile agricole familiale beneficiază de servicii de consultanţa gratuite, conform legislaţiei în vigoare. (3) Exploataţiile agricole familiale vor fi stimulate pentru obţinerea producţiei marfa şi pentru aplicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilităţi financiare şi subvenţii pe produs.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 8 (1) Lista produselor agricole, fondurile şi sursele de finanţare se aproba anual de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, pentru plati directe, acordate producătorilor agricoli organizaţi în exploataţii agricole, pe perioada unui an de producţie. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin an de producţie se înţelege perioada corespunzătoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse agricole, numit şi an agricol.  +  Articolul 9 (1) Exploataţiile agricole comerciale cu activităţile prevăzute la art. 5 alin. (1) beneficiază de facilităţi financiare din partea statului pentru investiţii privind cumpărarea de teren cu destinaţie agricolă, de tractoare, utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, construcţii de spaţii de producţie, de protecţia mediului, construcţii de adaposturi şi instalaţii zootehnice, sere, plantaţii de pomi, viţă de vie, hamei, capsunerii şi altele asemenea.------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002. (2) Fondurile şi sursele de finanţare, precum şi modul de acordare a facilităţilor prevăzute la alin. (1), care nu sunt reglementate expres prin acte normative speciale, se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, înainte de începerea anului agricol.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 12 (1) Producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploataţii agricole, pot beneficia de credite potrivit legii. (2) Pentru garantarea creditului primit, prevăzut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit, precum şi terenurile agricole aflate în proprietate.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Capitolul V Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole  +  Articolul 15 (1) Prin organizarea teritoriului exploataţiilor agricole se înţelege cadrul necesar pentru buna desfăşurare a proceselor de producţie, prin stabilirea categoriilor de folosinţa a terenurilor, schimbul de terenuri, rectificari de hotare, amplasarea şi dimensionarea exploataţiilor tarlalelor şi parcelelor. (2) Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole se executa pe bază de studii şi proiecte. (3) Organizarea teritoriului se realizează prin: a) corelarea dezvoltării agriculturii din zona cu celelalte activităţi economice şi sociale, care să conducă la creşterea producţiei agricole şi la exploatarea în ansamblu a teritoriului; b) organizarea terenului pe categorii de folosinţa agricolă, şi anume:- organizarea terenului arabil;- organizarea plantaţiilor pomicole, viticole şi de hamei;- organizarea păşunilor şi fanetelor; c) stabilirea reţelei de drumuri agricole. d) înfiinţarea reţelei de perdele forestiere de protecţie a câmpului, a digurilor şi malurilor.------------Litera d) a alin. (3) al art. 15 a fost introdusă de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 16Pentru stabilirea categoriilor de folosinţa se au în vedere: a) reducerea dispersarii categoriilor de folosinţa neeconomice situate în parcele mici, izolate, intercalate; b) corectarea amplasării nerationale a unor categorii de folosinţa faţă de ansamblul elementelor teritoriale, relief, centre de producţie, cai de comunicaţie, canale de desecare, canale de irigaţii; c) creşterea suprafeţei categoriilor superioare de folosinţa, în special a celei arabile; d) crearea unor suprafeţe compacte, pe fiecare categorie de folosinţa, de dimensiuni economice în cadrul fiecărei exploataţii agricole; e) punerea în valoare a terenurilor slab productive pentru agricultura; f) corelarea permanenta a condiţiilor social-economice locale cu cele ecologice; g) aplicarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în domeniu.  +  Articolul 17Organizarea terenurilor arabile ale exploataţiei agricole consta în gruparea acestora pe categorii de folosinţa, delimitarea perimetrului aferent, stabilirea asolamentelor în funcţie de fertilitatea terenului arabil, condiţiile de relief, tipurile de culturi şi alte criterii specifice.------------Art. 17 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 18Organizarea terenului plantaţiilor pomicole, viticole şi de hamei consta în stabilirea perimetrelor exploataţiilor agricole în funcţie de relief, sol, tipurile de plantaţii, reţele de drumuri, lucrări de îmbunătăţiri funciare şi de construcţiile necesare în vederea desfăşurării normale a procesului de producţie, prelucrare şi comercializare a produselor.  +  Articolul 19Organizarea păşunilor consta în delimitarea unităţilor de exploatare în funcţie de speciile de animale, numărul acestora, de relieful terenului, natura lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, sursele de apa, construcţiile utilitare aferente şi asigurarea legăturilor functionale cu satele, comunele, oraşele şi centrele de colectare, prelucrare şi valorificare a produselor.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 20Stabilirea reţelei de drumuri agricole consta în amplasarea şi dimensionarea acesteia, pe baza legislaţiei în vigoare, ca o completare a reţelei de drumuri de interes general, în funcţie de relieful terenului şi de lucrările de îmbunătăţiri funciare, avându-se în vedere asigurarea accesului la fiecare parcela sau tarla al tractoarelor şi maşinilor agricole.  +  Articolul 21 (1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosinţa agricolă şi stabilirea reţelei de drumuri agricole şi de perdele forestiere de protecţie se întocmesc de instituţiile specializate de la nivel central, judeţean şi local, împreună cu consiliile locale şi consiliile judeţene, cu acordul prealabil al proprietarilor.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002. (2) Proiectele elaborate cu respectarea prevederilor alin. (1) devin obligatorii. (3) Actele în legătură cu organizarea teritoriului exploataţiilor agricole sunt scutite de taxa de timbru.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22În bugetul de stat se vor prevedea, anual, cheltuielile necesare finanţării acţiunilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 23În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor împreună cu Ministerul Administraţiei Publice vor elabora normele tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploataţiilor agricole, prevăzute la art. 15-21.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002.  +  Articolul 25 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 166 din 10 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 16 aprilie 2002. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Ovidiu Natea,secretar de statMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu──────────────────