REGLEMENTĂRI din 12 septembrie 2003privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi condiţiile de montare, reparare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) şi a limitatoarelor de viteza - RNTR 8
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 16 octombrie 2003   +  Capitolul 1 Elemente generale  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentelor reglementări, se aplică definiţiile care figurează în Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 pentru stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale, în Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza şi în Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003. (2) Prin AETR se înţelege Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994. (3) În sensul prezentelor reglementări, termenul aparat de control trebuie înţeles ca aparat de control sau componentele sale. (4) În sensul prezentelor reglementări, termenii de mai jos se definesc astfel: a) activare - faza în cursul căreia aparatul de control digital devine complet operational şi pune în funcţiune toate funcţiile, inclusiv funcţiile de securitate; b) aparat de control digital - aparat de control cu memorie care nu utilizează foi de înregistrare; c) autenticitate - faptul ca o informaţie provine de la o parte a carei identitate poate fi verificata; d) autentificare - funcţie destinată sa stabilească şi sa verifice o identitate; e) cartela (tahografica) - cartela cu memorie destinată a fi utilizata la un aparat de control digital; aceste cartele permit identificarea de către aparatul de control a deţinătorului cartelei (sau a grupului căruia îi aparţine), precum şi descărcarea şi stocarea datelor. O cartela poate fi de unul dintre următoarele tipuri:- cartela agentului economic autorizat; o cartela eliberata unui producător de aparate de control, unui fabricant de autovehicule sau unui agent economic autorizat.Aceasta cartela identifica deţinătorul şi permite încercarea şi etalonarea aparatului de control şi/sau descărcarea datelor din aparat;- cartela conducătorului auto; cartela eliberata unui anumit conducător auto. Aceasta cartela identifica conducătorul auto şi permite stocarea datelor privind activitatea acestuia;- cartela de control; cartela eliberata organismului de control abilitat prin legislaţia în vigoare. Aceasta cartela identifica organismul de control şi, eventual, persoana care efectuează controlul şi permite accesul la datele stocate în memoria aparatului sau a cartelelor conducătorilor pentru citire, imprimare şi/sau descărcare a datelor;- cartela operatorului de transport; cartela eliberata proprietarului sau deţinătorului autovehiculului echipat cu un aparat de control. Aceasta identifica operatorul de transport şi permite afişarea, descărcarea şi imprimarea datelor stocate în aparatul de control blocat de operatorul de transport; f) circumferinta efectivă a anvelopelor - media distantelor parcurse de fiecare roata care antreneaza vehiculul (roti motoare), în timpul unei rotatii complete. Măsurarea distantelor trebuie să se facă în condiţii normale de încercare (vezi art. 12) şi se exprima în forma: 1 = ... mm. Fabricantii de autovehicule pot sa înlocuiască măsurarea acestor distanţe printr-un calcul teoretic care tine cont de repartiţia pe axe a masei proprii. Aceste metode de calcul trebuie aprobate de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"; g) coeficient caracteristic al vehiculului - caracteristica numerică ce indica valoarea semnalului de ieşire emis de piesa de pe vehicul prevăzută pentru racordarea la aparatul de control (arborele de ieşire al cutiei de viteze sau puntea în anumite cazuri; roata vehiculului în alte cazuri) atunci când vehiculul parcurge distanta de 1 km, masurata în condiţii normale de încercare (vezi art. 12). Coeficientul caracteristic se exprima fie în rotatii pe kilometru (w = ... rot/km), fie în impulsuri pe kilometru (w = ... imp/km); h) constanta aparatului de control - caracteristica numerică ce da valoarea semnalului de intrare necesar pentru a se obţine indicarea şi înregistrarea unei distanţe parcurse de 1 km. Aceasta constanta trebuie să fie exprimată fie în rotatii pe kilometru (k = ... rot/km), fie în impulsuri pe kilometru (k = ... imp/km); i) defect - operaţie anormala detectata de aparatul de control digital, care poate proveni dintr-o disfunctionalitate sau defectare a aparatului; j) descărcarea datelor - copierea cu semnatura numerică a unei părţi sau a unui ansamblu de date stocate în memoria unităţii electronice de la bordul autovehiculului ori în memoria unei cartele. Descărcarea datelor nu trebuie în nici un caz sa modifice sau sa stearga datele; k) dimensiunea anvelopei - indicarea dimensiunii anvelopei în conformitate cu reglementările în vigoare; l) etalonare - actualizarea sau confirmarea parametrilor autovehiculului care trebuie pastrati în memorie. Parametrii autovehiculului se referă la identificarea autovehiculului (numărul de identificare "VIN", numărul de înmatriculare şi indicativul României) şi caracteristicile acestuia [w, k, l, dimensiunea anvelopelor, reglajul limitatorului de viteza (dacă este cazul), ora universala coordonata - OUC, kilometrajul]. Etalonarea unui aparat de control digital necesita utilizarea unei cartele a agentului economic autorizat; m) eveniment - operaţie anormala detectata de aparatul de control digital, care poate proveni dintr-o tentativa de frauda; n) foaie de înregistrare - foaie concepută pentru a primi şi a fixa înregistrări, care se introduce în aparatul de control, cu excepţia celor digitale, şi pe care dispozitivele de inscriptionare a acestuia înscriu în mod continuu diagramele datelor de înregistrat; o) identificarea vehiculului - numere ce permit identificarea vehiculului: numărul de identificare "VIN" şi numărul de înmatriculare cu indicativul României; p) indicele de înlocuire al cartelei - al 15-lea caracter alfanumeric al numărului cartelei majorat la fiecare înlocuire a cartelei; q) indicele de reinnoire al cartelei - al 16-lea caracter alfanumeric al numărului cartelei majorat la fiecare reinnoire a cartelei; r) indicele secvenţial al cartelei - al 14-lea caracter alfanumeric al numărului cartelei utilizat pentru a diferentia cartelele eliberate unei societăţi sau organism care este îndreptăţit sa primească mai multe cartele; societatea sau organismul este identificat prin primele 13 caractere ale numărului cartelei; s) înlocuire - eliberarea unei cartele care înlocuieşte o cartela existenta care a fost declarata pierdută, furata sau ca nefunctionala şi care nu a fost returnată autorităţii care a eliberat-o; înlocuirea comporta întotdeauna riscul coexistentei a doua cartele valabile cu acelaşi număr; t) memorie - dispozitiv de stocare electronic, incorporat în aparatul de control digital; u) montare - instalarea aparatului de control într-un vehicul; v) numărul cartelei - cod alfanumeric de 16 caractere care identifica cartela în mod unic în România. Acest număr include un indice secvenţial (dacă este cazul), un indice de înlocuire şi un indice de reinnoire; w) reinnoire - eliberarea unei noi cartele atunci când o cartela ajunge la termenul de expirare sau nu funcţionează corect şi a fost returnată autorităţii care a eliberat-o; reînnoirea implica certitudinea că nu coexista doua cartele valabile cu acelaşi număr; x) reparare (pentru aparatele de control digitale) orice reparare a unui traductor de mişcare sau a unei unităţi electronice de la bordul autovehiculului, care implica deconectarea alimentarii electrice a acestora sau a componentelor aparatului de control ori deschiderea aparatului; y) semnatura numerică - datele ataşate unui pachet de date sau transformarea criptografica a acestuia, permitand destinatarului pachetului de date să obţină confirmarea autenticităţii şi integrităţii acestuia; z) traductor de mişcare - element al aparatului de control care generează un semnal privind viteza şi/sau distanta parcursă de vehicul; aa) unitate electronică de la bordul autovehiculului - aparatul de control digital fără traductor de mişcare şi cablurile care conecteaza traductorul de mişcare. Unitatea electronică de la bordul vehiculului poate fi compusa dintr-un singur element sau din mai multe componente amplasate în autovehicul, cu condiţia ca aceasta să respecte cerinţele de securitate aplicabile; bb) verificare periodică - o serie de operaţii efectuate pentru a controla dacă aparatul de control funcţionează corect şi dacă reglajele sale corespund parametrilor autovehiculului.  +  Capitolul 2 Montarea, repararea şi verificarea aparatelor de control2.1. Montare, reparare  +  Articolul 2 (1) Pot efectua operaţii de montare şi/sau reparare a aparatelor de control numai agenţii economici autorizaţi în acest scop de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", conform prevederilor prezentelor reglementări. (2) Agentul economic autorizat trebuie să aplice o marca pe sigiliile pe care le monteaza şi, în plus, pentru aparatele de control digitale, sa introducă datele de securitate electronice care permit, în special, controalele de autentificare. Marca respectiva este atribuită în urma autorizării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" care gestionează Registrul de evidenta a marcilor aplicate pe sigilii şi a datelor de securitate utilizate de fiecare atelier autorizat. (3) Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" transmite celorlalte părţi contractante la AETR lista agenţilor economici autorizaţi, precum şi a cartelelor tahografice care le-au fost eliberate şi le comunică copiile marcilor acordate şi informaţiile necesare privitoare la datele de securitate utilizate.Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" tine evidenta informaţiilor transmise de celelalte părţi contractante la AETR. Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va asigura îndeplinirea procedurilor administrative necesare recunoaşterii internaţionale a aprobărilor de model acordate în România pentru aparatele de control care corespund prevederilor AETR. (4) Conformitatea montarii aparatului de control cu cerinţele prezentelor reglementări este atestata prin placa de montare aplicată conform condiţiilor prevăzute în prezentele reglementări. (5) Orice sigiliu poate fi îndepărtat de către agenţii economici autorizaţi conform dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) sau în condiţiile prevăzute la art. 7. (6) Orice sigiliu poate fi, de asemenea, îndepărtat de către personalul organismelor abilitate conform legislaţiei în vigoare pentru efectuarea verificărilor cu privire la timpii de conducere şi de odihnă ai conducătorilor auto şi cu privire la aparatele de control. Marca de sigilare pentru personalul abilitat este atribuită de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Articolul 3Este admisă montarea unui aparat de control numai dacă acesta este omologat în conformitate cu Regulamentul (CEE) 3821/85 sau cu AETR, în vigoare, ori dacă deţine aprobare de model conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Aparatul de control trebuie să fie amplasat pe vehicul astfel încât, pe de o parte, conducătorul să poată supraveghea uşor de pe locul sau indicatorul de viteza, contorul de kilometri şi ceasul, iar pe de altă parte toate elementele, inclusiv cele de transmitere, să fie protejate împotriva oricărei deteriorări accidentale. (2) La montarea aparatelor de control digitale trebuie respectate următoarele cerinţe: a) aparatul de control nou trebuie livrat agenţilor economici autorizaţi sau fabricantilor de autovehicule neactivat, cu toţi parametrii de etalonare reglati la valorile prestabilite, adecvate şi actualizate. Atunci când nici o valoare particulară nu este corespunzătoare, pentru parametrii alfabetici se va recurge la siruri de "?", iar pentru parametrii numerici la "0"; b) înaintea activarii sale, aparatul de control trebuie să permită accesul la funcţia de etalonare chiar dacă aparatul nu este în modul de etalonare; c) înaintea activarii sale, aparatul de control nu trebuie să înregistreze sau sa stocheze date privind: introducerea şi retragerea cartelei, activitatea conducătorului auto, locurile unde a început şi s-a sfârşit activitatea zilnica a acestuia, contorul de kilometri, viteza, evenimentele în utilizarea aparatului, defectele, controlul, blocarea aparatului de operatorul de transport şi date referitoare la descărcarea datelor; d) în timpul montarii fabricantii de autovehicule trebuie să preregleze toţi parametrii cunoscuţi; e) fabricantii autovehiculelor sau agenţii economici autorizaţi trebuie să activeze aparatul de control montat înainte ca autovehiculul sa părăsească locul unde a fost efectuată montarea; f) activarea aparatului de control trebuie să fie declansata automat de prima introducere a unei cartele a agentului economic autorizat în oricare dintre interfetele destinate cartelelor; g) operaţiile specifice de conectare între traductorul de mişcare şi unitatea electronică de la bordul autovehiculului, dacă este cazul, trebuie să se producă în mod automat înainte sau în timpul activarii; h) după activare aparatul de control trebuie să asigure aplicarea în întregime a cerinţelor privind drepturile de acces la funcţii şi date; i) funcţiile de înregistrare şi stocare ale aparatului trebuie să fie în întregime operationale după activare; j) montarea trebuie să fie urmată de o etalonare. Prima etalonare trebuie să includă introducerea numărului de înmatriculare al autovehiculului şi trebuie efectuată în interval de doua săptămâni după montare sau după atribuirea numărului de înmatriculare, dacă aceasta este ulterioară; k) aparatul de control trebuie să fie pozitionat în vehicul astfel încât conducătorul să aibă acces de pe locul sau la funcţiile aparatului.  +  Articolul 5Constanta aparatului de control trebuie să poată fi adaptată coeficientului caracteristic al vehiculului prin intermediul unui dispozitiv adecvat denumit adaptor. Vehiculele cu mai multe rapoarte de transmitere ale puntii motoare trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de comutare care să aducă automat aceste rapoarte la cel pentru care adaptarea aparatului pentru vehicul se realizează cu ajutorul adaptorului.  +  Articolul 6O placa de montare vizibila se fixează pe vehicul, în apropierea aparatului sau direct pe aparat, după verificarea de prima montare. După fiecare intervenţie a agentului economic autorizat, care necesita o modificare a reglajului de montare, sau după fiecare verificare periodică este necesar să se aplice o noua placa care să o înlocuiască pe cea precedenta. Placa trebuie să aibă cel puţin următoarele menţiuni: a) numele, adresa sau denumirea comercială a agentului economic autorizat; b) coeficientul caracteristic al vehiculului, sub forma w = ...rot/km, w = ...imp/km; c) circumferinta efectivă a anvelopelor rotilor, sub forma l = ...mm; d) data determinării coeficientului caracteristic al vehiculului şi masurarii circumferintei efective a anvelopelor rotilor; e) constanta aparatului de control sub forma k = ...imp/km (numai pentru aparatele de control digitale); f) numărul de identificare al vehiculului (numai pentru aparatele de control digitale); g) dimensiunea anvelopelor (numai pentru aparatele de control digitale); h) marca sigiliului agentului economic autorizat.  +  Articolul 7 (1) Următoarele elemente ale aparatului de control şi ale instalaţiei trebuie sigilate după montare: a) placa de montare, cu excepţia cazului în care ea este aplicată astfel încât sa nu poată fi detasata fără distrugerea indicaţiilor; b) extremitatile elementelor de legătură dintre aparatul de control propriu-zis şi vehicul; c) adaptorul propriu-zis şi introducerea lui în circuit; d) dispozitivul de comutare pentru vehiculele cu mai multe rapoarte de transmitere ale puntii motoare; e) elementele de legătură ale adaptorului şi dispozitivului de comutare cu alte elemente ale instalaţiei; f) carcasele aparatului de control care îl protejeaza împotriva accesului neautorizat; g) toate capacele care permit accesul la dispozitivele cu ajutorul cărora se adapteaza constanta aparatului de control la coeficientul caracteristic al vehiculului.În anumite cazuri pot fi prevăzute, la aprobarea de model, şi alte puncte de sigilare, iar amplasarea acestora trebuie menţionată pe certificatul de aprobare de model. (2) În cazul aparatelor de control digitale, după montare trebuie sigilate următoarele elemente: a) orice conexiune în cazul căreia, dacă ar fi deconectata, s-ar produce modificări sau pierderi de date care nu pot fi puse în evidenta; b) placa de montare, cu excepţia cazului în care ea este aplicată astfel încât sa nu poată fi detasata fără distrugerea indicaţiilor. (3) Sigiliile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi e) şi, respectiv, alin. (2) pentru aparatele de control digitale pot fi indepartate în cazuri de urgenta sau pentru montarea, reglarea ori repararea unui limitator de viteza sau a altui dispozitiv care contribuie la siguranţa circulaţiei, cu condiţia ca aparatul de control sa continue sa funcţioneze sigur şi corect şi să fie resigilat de către un agent economic autorizat imediat după montarea limitatorului de viteza, respectiv a altui dispozitiv care contribuie la siguranţa circulaţiei, sau într-un termen de 7 zile în celelalte cazuri. Orice inlaturare a acestor sigilii trebuie să facă obiectul unei justificări scrise care să poată fi pusă la dispoziţie organismelor abilitate pentru control. Înlăturarea acestor sigilii de către personalul de control abilitat conform art. 2 alin. (6) va face, de asemenea, obiectul unei justificări scrise (conform modelului din anexa nr. 1).  +  Articolul 8 (1) Cablul de legătură dintre aparatul de control şi generatorul de impulsuri trebuie să fie protejat printr-o armatura continua din oţel inoxidabil acoperită cu un invelis din material plastic şi terminat prin bucse de capăt sertizate, cu excepţia cazului în care este asigurata în alt mod o protecţie împotriva unor intervenţii neautorizate (de exemplu, prin control electronic, cum ar fi codificarea transmiterii semnalelor), capabilă de a constata prezenta oricărui dispozitiv care nu este necesar pentru buna funcţionare a aparatului de control şi care are drept scop împiedicarea funcţionarii corecte a aparatului de control prin scurtcircuitare, întreruperi sau prin modificarea datelor electronice emise de traductorul de viteza ori de deplasare. (2) În sensul prezentelor reglementări, o legătură ce cuprinde racorduri sigilate este considerată ca fiind continua. (3) Controlul electronic indicat mai sus poate fi înlocuit cu un alt sistem de control electronic care poate asigura ca aparatul de control sa înregistreze miscarile vehiculului independent de semnalele emise de traductorul de viteza şi de deplasare. (4) Pentru vehiculele din categoria M1 sau N1, care sunt echipate cu aparate de control conform prezentelor reglementări şi a căror conceptie nu permite montarea unui cablu armat între traductorul de viteza şi de deplasare şi aparatul de control, un adaptor este fixat cat se poate de aproape de traductorul de viteza şi de deplasare. Cablul armat este în acest caz instalat între adaptor şi aparatul de control.2.2. Verificare  +  Articolul 9 (1) Orice aparat individual, nou sau reparat, trebuie certificat în ceea ce priveşte buna funcţionare şi exactitatea indicaţiilor şi înregistrărilor, de către fabricant sau reprezentantul acestuia, în limitele fixate la art. 15 alin. (1) lit. (i) prin sigilarea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f). (2) În cazul aparatelor de control digitale, fiecare aparat nou sau reparat trebuie controlat pentru a se asigura funcţionarea corecta şi precizia citirilor şi înregistrărilor sale în limitele prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. (i) şi (îi).  +  Articolul 10La montarea la bordul unui vehicul, aparatul de control şi instalatia în ansamblu trebuie să satisfacă dispoziţiile privitoare la erorile maxime tolerate, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. (îi), respectiv alin. (2) lit. (i) şi (îi), pentru aparatele de control digitale. Încercările de verificare aferente se efectuează de către fabricantul autovehiculului, în cazul în care aparatul de control este montat de acesta la fabricarea autovehiculului, respectiv de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sau de agenţii economici autorizaţi conform prezentelor reglementări, în cazul în care aparatul de control se monteaza ulterior fabricaţiei autovehiculului.  +  Articolul 11 (1) Aparatele de control montate pe vehicul trebuie verificate periodic o dată la 2 ani de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sau de agenţii economici autorizaţi conform prezentelor reglementări. (2) În cazul aparatelor de control digitale se impune efectuarea unei verificări şi după orice reparare a aparatului de control, după orice modificare a coeficientului caracteristic al vehiculului, după orice modificare a circumferintei efective a anvelopelor, atunci când ceasul OUC prezintă o eroare mai mare de 20 de minute sau atunci când s-a schimbat numărul de înmatriculare al autovehiculului. (3) În cazul verificărilor aparatelor de control, cu excepţia celor digitale, trebuie controlate următoarele: a) starea de buna funcţionare a aparatului de control; b) prezenta marcii de omologare pe aparatul de control; c) prezenta placii de montare; d) integritatea sigiliilor aparatului de control şi a celorlalte elemente ale instalaţiei; e) circumferinta efectivă a anvelopelor. (4) Controlul stării de buna funcţionare a aparatului de control consta în verificarea funcţionarii următoarelor: a) vitezometrul; b) ceasul; c) iluminarea aparatului de control; d) modul de funcţionare a dispozitivelor de marcare, care trebuie să indice în mod distinct pe foaia de înregistrare:- orice deschidere a cutiei aparatului de control în care se afla foaia de înregistrare;- orice întrerupere a alimentarii cu curent electric a aparatelor de control care depăşeşte 100 milisecunde (cu excepţia iluminatului), cel târziu la restabilirea alimentarii cu energie electrica;- orice întrerupere a alimentarii cu curent electric a traductorului de viteza şi de deplasare care depăşeşte 100 milisecunde şi orice întrerupere a semnalului traductorului de viteza şi de deplasare. (5) În cazul aparatelor de control digitale verificările cuprind următoarele elemente: a) funcţionarea corecta a aparatului de control, inclusiv funcţia de stocare a datelor pe cartelele tahografice; b) conformitatea cu prevederile art. 15 alin. (2) lit. (i) şi (îi) referitoare la erorile maxime tolerate la montare; c) prezenta marcii de omologare pe aparatul de control; d) prezenta placii de montare; e) integritatea sigiliilor aplicate pe aparatul de control şi pe alte părţi ale instalaţiei; f) dimensiunea şi circumferinta efectivă a anvelopelor.Aceasta verificare trebuie să includă o etalonare. (6) Controlul respectării dispoziţiilor art. 15 alin. (1) lit. (îi) cu privire la erorile maxime tolerate la verificarea periodică, respectiv ale art. 15 alin. (2) lit. (i) şi (îi) cu privire la erorile maxime tolerate la verificarea periodică în cazul aparatelor de control digitale se efectuează o dată la 2 ani în cadrul verificării periodice. Acest control comporta înlocuirea obligatorie a placii de montare. (7) După verificarea unui aparat de control, cu excepţia celor digitale, pe exteriorul sau interiorul acestuia se va aplica o eticheta. Aceasta eticheta va conţine valoarea setata a constantei aparatului, constituită din 4 sau mai multe cifre, într-o formă clar vizibila şi uşor lizibila, utilizându-se următoarea notatie: k = ...imp/km. Eticheta va fi prevăzută cu un sigiliu sau va fi aplicată astfel încât dezlipirea sa ducă la deteriorarea ei ireversibila.  +  Articolul 12Determinarea erorilor la montare şi în exploatare se efectuează în următoarele condiţii, considerate drept condiţii normale de încercare: a) vehiculul gol, în stare normală de mers; b) presiunea anvelopelor indicată de fabricant; c) uzura anvelopelor în limitele admise prin prevederile legale în vigoare; d) deplasarea vehiculului: vehiculul se deplaseaza acţionat de propriul motor, în linie dreapta, pe o suprafaţa plana, la o viteză de 50 km/h ± 5 km/h; e) controlul se poate efectua şi pe un banc de probe adecvat, cu condiţia să fie de o exactitate comparabila.  +  Articolul 13 (1) În timpul verificării coeficientul caracteristic se va determina prin calcularea numărului de rotatii sau de impulsuri pe durata parcurgerii unui kilometru şi se va nota pe placa de montare, utilizându-se următoarele notatii: w = ...rot/km sau w = ...imp/km. (2) Circumferinta efectivă a anvelopelor se va determina prin calcularea distantei medii parcurse la o rotaţie completa a rotilor motoare şi se va nota pe placa de montare, utilizându-se următoarea notatie: l = ...mm. (3) Coeficientul caracteristic şi circumferinta efectivă a pneurilor se pot determina utilizându-se un stand cu role sau o instalatie de testare a franelor, adaptate special pentru aceste determinări, ori un poligon de testare orizontal, de lăţimea unei benzi de mers, plan, cu o lungime de cel puţin 20 metri cu suprafaţa din beton sau asfalt.  +  Articolul 14 (1) Pentru verificarea înregistrărilor aparatului de control, cu excepţia celor digitale, se va utiliza o foaie de înregistrare, omologata şi adecvată pentru utilizarea la aparatul de control în cauza, pentru a efectua o înregistrare a testului care va include cel puţin următoarele: a) viteza, cel puţin 3 valori (40, 80, 120 km/h) în ordine crescatoare şi descrescătoare; b) viteza la limita domeniului de viteza; c) timpul de conducere, ceilalţi timpi de lucru, timpul disponibil şi timpul de odihnă; d) distanta parcursă; e) funcţionarea acelor inscriptoare. (2) Utilizându-se un sablon de referinţa şi un instrument de citire prevăzut cu lupa, se vor verifica datele înregistrate pe diagrama de înregistrare a testului, pentru a se determina dacă acestea se încadrează în marjele de eroare menţionate la art. 15 alin. (1) lit. (îi) sau (iii), după caz.  +  Articolul 15 (1) Erori maxime tolerate (dispozitive indicatoare şi inregistratoare):(i) pe bancul de probe, înaintea montarii: a) distanta parcursă:1% în plus sau în minus faţă de distanta reală, aceasta fiind egala cu cel puţin 1 km; b) viteza:3 km/h în plus sau în minus în raport cu viteza reală; c) timpul:±2 minute pe zi, cu maximum 10 minute pentru7 zile, în cazul în care durata de mers a ceasului după întoarcere nu este inferioară acestei perioade;(îi) la montarea şi verificarea periodică: a) distanta parcursă:2% în plus sau în minus faţă de distanta reală, aceasta fiind egala cu cel puţin 1 km; b) viteza:4 km/h în plus sau în minus în raport cu viteza reală; c) timpul:±2 minute pe zi sau ±10 minute în 7 zile;(iii) în exploatare: a) distanta parcursă:4% în plus sau în minus faţă de distanta reală, aceasta fiind egala cu cel puţin 1 km; b) viteza:6 km/h în plus sau în minus în raport cu viteza reală; c) timpul:± 2 minute pe zi sau ± 10 minute în 7 zile. (2) Erorile maxime tolerate pentru aparatele de control digitale:(i) distanta masurata trebuie să se încadreze în următoarele tolerante (distanţe de cel puţin 1.000 m):- ±1% înainte de montare;- ±2% la montare şi la verificările periodice;- ±4% în exploatare;(îi) în scopul de a asigura o eroare maxima în exploatare a vitezei indicate de ±6 km/h şi ţinându-se cont de:- o eroare de ±2 km/h pentru variatiile semnalului de intrare (variatii datorate anvelopelor etc.);- o eroare de ±1km/h la masurarile efectuate în cursul montarii şi verificărilor periodice, aparatul de control trebuie, pentru viteze cuprinse între 20 şi 180 km/h şi pentru coeficienţi caracteristici ai vehiculului cuprinşi între 4.000 şi 25.000 imp/km, sa masoare viteza cu o eroare de ± 1 km/h (la viteza constanta).Rezoluţia de stocare a datelor antreneaza o eroare adiţională de ± 0,5km/h pentru viteza stocata de aparatul de control.Viteza trebuie să fie masurata corect în toleranţele normale în cele doua secunde care urmează sfarsitului unei schimbări de viteza, atunci când viteza a fost schimbată cu o rata de până la 2 m/sý. (3) Erorile maxime tolerate enumerate la alin. (1) şi (2) sunt valabile pentru temperaturi situate între 0°C şi 40°C, temperaturile fiind măsurate în imediata apropiere a aparatului. Erorile maxime tolerate enumerate la alin. (1) şi (2) trebuie măsurate în condiţiile indicate la art. 12.  +  Articolul 16La terminarea verificării se eliberează o dovadă de verificare în doua exemplare, conformă cu cea prezentată în anexa nr. 2. Un exemplar se înmânează beneficiarului, iar celălalt exemplar se păstrează la verificator pe o perioadă de cel puţin 3 ani, împreună cu foaia de înregistrare de control rezultată în urma verificărilor, dacă este cazul.  +  Capitolul 3 Omologarea, montarea, repararea şi verificarea limitatoarelor de viteza3.1. Omologare  +  Articolul 17Prezentele reglementări se aplică atât sistemelor de limitare constructivă a vitezei maxime care sunt integrate din fabricatia vehiculului, cat şi limitatoarelor de viteza omologate ca entităţi tehnice.  +  Articolul 18În vederea omologării, limitatorul de viteza sau vehiculele trebuie să respecte condiţiile tehnice precizate în prezentele reglementări.  +  Articolul 19Nu se supun omologării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" vehiculele sau limitatoarele de viteza omologate conform Directivei 92/24/CEE ori conform Regulamentului CEE - O.N.U. nr. 89 în vigoare.  +  Articolul 20În sensul prezentelor reglementări, se înţelege prin: a) viteza limitată - V: viteza maxima a vehiculului la care, datorită conceptiei sau echipamentului cu care este dotat, după o actionare a pedalei de acceleratie nu se produce nici o creştere a vitezei; b) viteza fixată (reglata) - V(fix): viteza medie prevăzută a vehiculului, în condiţii stabiliza te; c) viteza stabilizata - V(stab): viteza vehiculului în condiţiile definite la pct. 1.1.4.2.3 din anexa nr. 8. d) limitator de viteza - dispozitiv a cărui funcţie esenţială este de a regla alimentarea cu carburant a motorului, pentru a limita viteza vehiculului la valoarea prescrisă; e) tip de vehicul - vehicule care nu prezintă între ele diferenţe esenţiale cu privire la următoarele caracteristici:● marca şi tipul limitatorului de viteza sau sistemului de limitare a vitezei, dacă exista;● intervalul de viteze în care poate fi fixată limitarea în cadrul domeniului stabilit pentru vehiculul încercat;● pentru acelaşi tip, raportul putere maxima/masa proprie trebuie să fie mai mic sau egal cu cel al vehiculului încercat; şi● pentru acelaşi tip, raportul maxim turatie motor/viteza vehiculului în cea mai înaltă treapta de viteza trebuie să fie mai mic decât cel al vehiculului încercat; f) tip de limitator de viteza - limitatoare de viteza care nu se deosebesc între ele în privinta următoarelor caracteristici importante:● marca şi tipul limitatorului de viteza;● intervalul de viteze în care poate fi reglat limitatorul de viteza;● metoda de reglare a alimentarii cu carburant a motorului.  +  Articolul 21Cererea de omologare a unui tip de vehicul cu privire la limitarea vitezei se va inainta Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" de către constructorul vehiculului, reprezentantul sau autorizat sau importator.  +  Articolul 22Pentru fiecare tip de vehicul, cererea trebuie însoţită de următoarele: a) un dosar, întocmit în trei exemplare, care conţine o descriere detaliată a tipului de vehicul şi a pieselor vehiculului legate de limitarea de viteza, inclusiv informaţiile şi documentele descrise în anexa nr. 3; b) un vehicul reprezentativ al tipului de vehicul ce urmează a fi omologat se va prezenta Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" în vederea omologării de tip; c) un vehicul care nu cuprinde toate componentele proprii tipului poate fi admis la încercare, cu condiţia ca solicitantul sa demonstreze în mod satisfăcător Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" ca lipsa componentelor respective nu va influenţa rezultatele încercărilor în ceea ce priveşte condiţiile prezentelor reglementări.  +  Articolul 23Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" trebuie să verifice existenta măsurilor corespunzătoare pentru efectuarea unui control efectiv al conformitatii producţiei înainte de acordarea omologării de tip.  +  Articolul 24Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" acorda omologarea de tip dacă vehiculul prezentat pentru omologare conform prezentelor reglementări îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 32 (modelul pentru certificatul de omologare este prezentat în anexa nr. 4).  +  Articolul 25Fiecărui tip de vehicul omologat i se va atribui un număr de omologare de tip. Nu se va putea atribui acelaşi număr unui alt tip de vehicul.  +  Articolul 26Cererea pentru omologarea de tip a unui limitator de viteza ca entitate tehnica se va inainta Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" de către producătorul acestuia, de reprezentantul autorizat sau de importator.  +  Articolul 27Pentru fiecare tip de limitator de viteza, la cerere trebuie să se anexeze următoarele: a) un dosar, în trei exemplare, care conţine o descriere a caracteristicilor tehnice ale limitatorului de viteza şi metoda de montare pe unul sau mai multe tipuri de vehicule pentru care este destinat, inclusiv informaţiile şi documentele descrise în anexa nr. 5; b) 5 esantioane din tipul de limitator de viteza, care trebuie să poarte în mod lizibil şi de nesters marca de fabricaţie sau comercială a solicitantului şi denumirea tipului; c) un vehicul sau un motor (pentru încercările pe stand) echipat cu limitatorul de viteza ce urmează a fi omologat, ales de solicitant în acord cu Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Articolul 28Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" trebuie să verifice dacă au fost luate măsurile corespunzătoare pentru efectuarea unui control eficient al conformitatii producţiei limitatorului de viteza, înainte de a fi acordată omologarea de tip.  +  Articolul 29Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" acorda omologarea de tip dacă limitatorul de viteza, prezentat pentru omologare conform prezentelor reglementări, îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 32 (modelul pentru certificatul de omologare este prezentat în anexa nr. 6).  +  Articolul 30Fiecărui tip de limitator de viteza omologat trebuie să i se atribuie un număr de omologare. Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" nu poate atribui acelaşi număr altui limitator de viteza.  +  Articolul 31Pe fiecare limitator de viteza care a fost omologat conform prezentelor reglementări se va aplica într-un loc vizibil şi uşor accesibil, indicat în certificatul de omologare, o marca de omologare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7. Marca de omologare trebuie să fie lizibila cu claritate şi de nesters.  +  Articolul 32 (1) Limitarea vitezei trebuie stabilită astfel încât, în utilizare normală şi în ciuda vibratiilor la care poate fi supus vehiculul, să fie respectate prevederile prezentelor reglementări. Limitatorul de viteza trebuie să fie conceput, fabricat şi montat astfel încât vehiculul pe care este montat să fie conform condiţiilor prevăzute de prezentele reglementări, în condiţii normale de utilizare. (2) Limitatorul de viteza trebuie să fie conceput, fabricat şi montat astfel încât sa reziste fenomenelor de coroziune şi imbatranirii la care ar putea fi supus şi să fie inviolabil. (3) Limita de viteza fixată nu trebuie să poată fi, în nici un caz, marita sau anulată provizoriu ori permanent la vehiculele aflate în exploatare. Inviolabilitatea trebuie să fie demonstrata Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" cu ajutorul unui dosar care analizează modul de defectare în care sistemul va fi examinat în ansamblul sau. Analiza trebuie să indice, ţinându-se seama de diferitele situaţii în care se poate prezenta sistemul, consecinţele unei modificări a datelor de intrare şi de ieşire asupra funcţionarii, posibilităţile de a obţine aceste modificări prin defectare sau printr-o intervenţie ilicită şi eventualitatea apariţiei lor. Analiza trebuie să înceapă cu prima defectiune. (4) Funcţia de limitare a vitezei, limitatorul de viteza şi legăturile necesare pentru funcţionarea sa - cu excepţia celor indispensabile funcţionarii vehiculului - trebuie să poată fi protejate împotriva oricărui reglaj neautorizat sau împotriva întreruperii alimentarii cu curent electric, prin aplicarea unui sigiliu de plumb şi/sau cu un dispozitiv de închidere care necesita folosirea unei scule speciale. (5) Funcţia de limitare a vitezei şi limitatorul de viteza nu trebuie să aibă nici o influenţa asupra sistemului de franare de serviciu al vehiculului. Intervenţia unei frane permanente (de exemplu, un dispozitiv de incetinire) este autorizata numai dacă se face după ce limitatorul de viteza a redus la minimum alimentarea cu carburant. (6) Funcţia de limitare a vitezei sau limitatorul de viteza trebuie să fie astfel încât, la o actionare a pedalei de acceleratie a unui vehicul care ruleaza cu viteza fixată, viteza de mers a vehiculului sa nu se modifice. (7) Funcţia de limitare a vitezei sau limitatorul de viteza trebuie să permită o actionare normală a pedalei de acceleratie pentru schimbarea treptei de viteza. (8) Nici o defectiune funcţională sau o intervenţie ilicită nu trebuie să conducă la o creştere a puterii motorului care să o depăşească pe cea corespunzătoare poziţiei pedalei de acceleratie. (9) Funcţia de limitare a vitezei trebuie să fie comandata independent de comanda acceleratiei utilizate, dacă conducătorul poate, în poziţie aşezat pe scaunul sau, sa acţioneze mai multe comenzi de acceleratie. (10) Funcţia de limitare a vitezei sau limitatorul de viteza trebuie să funcţioneze satisfăcător, fără sa provoace perturbatii electromagnetice intolerabile în apropierea sa. (11) Toate elementele constructive necesare funcţiei de limitare a vitezei sau a funcţionarii limitatorului de viteza trebuie să funcţioneze atunci când vehiculul este în mers.  +  Articolul 33Pentru fiecare categorie de autovehicule, viteza limitată (V) este stabilită conform legislaţiei în vigoare. Aceasta limitare de viteza poate fi obţinută prin echiparea vehiculului cu un limitator de viteza omologat sau cu un sistem similar care îndeplineşte aceeaşi funcţie de limitare a vitezei. Viteza fixată trebuie să fie indicată pe placa prevăzută la art. 49.  +  Articolul 34 (1) Încercările privind limitarea vitezei la care este supus vehiculul sau limitatorul de viteza prezentat pentru omologarea de tip, precum şi eficacitatea limitării prescrise sunt descrise în anexa nr. 8. (2) La cererea constructorului şi cu acordul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", vehiculele a căror viteza maxima calculată nu depăşeşte viteza fixată definită pentru aceste vehicule pot fi exceptate de la încercările prevăzute în anexa nr. 8, cu condiţia îndeplinirii prevederilor prezentelor reglementări.  +  Articolul 35 (1) Orice modificare a tipului de vehicul sau a tipului de limitator de viteza se va comunică Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" care va putea decide: a) fie sa considere ca modificările aduse nu sunt de natura să aibă un efect defavorabil semnificativ şi ca vehiculul sau limitatorul de viteza rămâne conform cu condiţiile existente; b) fie să efectueze noi încercări. (2) La acordarea extinderii omologării Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" trebuie să atribuie un număr de serie fiecărui certificat de omologare emis pentru aceasta extindere.  +  Articolul 36Fiecare vehicul sau limitator de viteza care a fost omologat prin aplicarea prezentelor reglementări trebuie să fie fabricat astfel încât să fie conform cu tipul omologat şi sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 32.  +  Articolul 37Pentru verificarea respectării condiţiilor prevăzute la art. 36, se va proceda la controale corespunzătoare ale producţiei.  +  Articolul 38Titularul omologării trebuie, în special: a) să se asigure ca exista proceduri care să permită un control eficace al calităţii vehiculului sau limitatorului de viteza; b) să aibă acces la echipamentul de încercare necesar pentru controlul conformitatii fiecărui tip omologat; c) să se asigure ca rezultatele încercărilor sunt înregistrate şi documentele anexate sunt disponibile o perioadă stabilită de comun acord cu Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"; d) sa analizeze rezultatele fiecărui tip de încercări pentru a verifica şi a se asigura de menţinerea constantei caracteristicilor vehiculului sau limitatorului de viteza, ţinând seama de abaterile admisibile în fabricatia industriala; e) să se asigure ca fiecare tip de vehicul sau de limitator de viteza este supus unui număr suficient de controale şi încercări, conform procedurilor adoptate de acord cu Regia Autonomă "Registrul Auto Roman"; f) să se asigure ca fiecare set de esantioane sau de elemente de încercare la care a rezultat o neconformitate cu tipul de încercare considerat trebuie să conducă la o noua prelevare şi încercare. Trebuie luate toate măsurile necesare pentu restabilirea conformitatii producţiei respective.  +  Articolul 39 (1) Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" poate să verifice, în orice moment, metodele de control folosite pentru supravegherea conformitatii în fiecare unitate de producţie. La fiecare inspecţie se vor prezenta inspectorului rapoartele de încercare şi înregistrările privind supravegherea producţiei. Acesta poate preleva aleatoriu esantioane care vor fi încercate în laboratorul fabricantului. Numărul minim de esantioane poate fi stabilit în funcţie de rezultatele controalelor proprii ale fabricantului. (2) Dacă nivelul calităţii nu pare satisfăcător sau pare necesar să se verifice valabilitatea încercărilor efectuate prin aplicarea prevederilor alineatului anterior, inspectorul trebuie să aleagă esantioane care vor fi trimise Regiei Autonome "Registrul Auto Roman". (3) Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" poate efectua orice încercare prevăzută în prezentele reglementări. Frecventa normală a inspecţiilor este de o inspecţie la fiecare 2 ani. Dacă la aceste inspecţii se constata rezultate negative, atunci Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" trebuie să se asigure ca sunt luate toate măsurile necesare pentru restabilirea conformitatii producţiei cat mai rapid posibil.  +  Articolul 40Omologarea acordată conform prezentelor reglementări pentru un tip de vehicul sau un tip de limitator de viteza poate fi retrasă dacă nu sunt îndeplinite prevederile art. 32.3.2. Montare, reparare  +  Articolul 41 (1) Sunt autorizaţi să efectueze operaţii de montare şi/sau reparare a limitatoarelor de viteza numai agenţii economici autorizaţi în acest scop de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" conform prevederilor prezentelor reglementări. (2) Nu este necesară autorizarea pentru montare a producătorilor de vehicule care monteaza limitatoare de viteza la fabricarea vehiculelor respective.  +  Articolul 42 (1) Este admisă montarea unui limitator de viteza numai dacă acesta este omologat în conformitate cu Directiva 92/24/CEE sau cu Regulamentul CEE-O.N.U. nr. 89 în vigoare sau dacă este omologat conform prevederilor prezentelor reglementări. (2) În acest sens agenţii economici trebuie să dispună de copie de pe certificatul de omologare pentru fiecare tip de limitator de viteza pe care îl monteaza, iar pentru fiecare limitator de viteza montat sau reparat trebuie să elibereze un certificat de conformitate şi un certificat de garanţie.  +  Articolul 43Limitatorul de viteza trebuie montat astfel încât în condiţii normale de utilizare să respecte condiţiile tehnice impuse la omologare.  +  Articolul 44Funcţia de limitare a vitezei trebuie să fie comandata independent de comanda acceleratiei utilizate, dacă conducătorul poate, în poziţie aşezat pe scaunul sau, sa acţioneze mai multe comenzi de acceleratie.  +  Articolul 45Toate elementele necesare bunei funcţionari a limitatorului de viteza trebuie să funcţioneze de fiecare data când vehiculul este în mers.  +  Articolul 46Limitarea vitezei nu trebuie să se realizeze prin intervenţia sistemului de franare de serviciu al vehiculului. Intervenţia unei frane permanente (de exemplu o frana de incetinire) nu este admisibilă decât dacă ea se produce numai atunci când funcţia de limitare a vitezei a redus la minimum alimentarea cu carburant.  +  Articolul 47 (1) După montare trebuie sigilate toate elementele specificate în fişa de informaţii în funcţie de planul de sigilare stabilit de către fabricant. (2) Dacă este cazul, la montare se pot aplica sigilii suplimentare de către agentul economic autorizat, care trebuie menţionate în instrucţiunile de montare.  +  Articolul 48 (1) Agentul economic autorizat trebuie să aplice o marca pe sigiliile pe care le aplica. (2) Marca respectiva este atribuită în urma autorizării de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".  +  Articolul 49 (1) După montarea unui limitator de viteza, vehiculul trebuie să fie prevăzut cu o placa de montare amplasata într-un loc vizibil şi uşor accesibil în interiorul habitaclului, sigilată (cu excepţia cazului în care ea este aplicată astfel încât sa nu poată fi detasata fără distrugerea indicaţiilor) şi care să indice lizibil şi de nesters: a) menţiunea "LIMITATOR DE VITEZA MONTAT"; b) data la care a fost efectuată montarea/verificarea; c) denumirea firmei care a efectuat montarea/verificarea; d) seria dispozitivului; e) viteza fixată, exprimată în km/h, la care este reglat limitatorul de viteza; f) coeficientul caracteristic al vehiculului, sub forma w = ...rot/km, w = ...imp/km; g) circumferinta efectivă a anvelopelor rotilor, sub forma l = ...mm; h) marca sigiliului agentului economic autorizat. (2) La terminarea verificării se eliberează o dovadă de verificare în doua exemplare conformă cu cea prezentată în anexa nr. 2. Un exemplar se înmânează beneficiarului, iar celălalt exemplar se păstrează la verificator pe o perioadă de cel puţin 3 ani. (3) După montarea unui limitator de viteza se va menţiona în cartea de identitate a vehiculului viteza maxima care nu poate fi depăşită constructiv datorită limitatorului.3.3. Verificare  +  Articolul 50Verificarea limitatoarelor de viteza şi a vehiculelor în ceea ce priveşte limitarea de viteza se efectuează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" sau de agenţii economici autorizaţi conform prezentelor reglementări.  +  Articolul 51Limitatoarele de viteza montate pe vehicul trebuie verificate periodic o dată la 2 ani. În cadrul acestei verificări trebuie controlate următoarele: a) starea de buna funcţionare a aparatului; b) viteza fixată; c) prezenta marcii de omologare pe aparat; d) prezenta placii de montare; e) integritatea sigiliilor limitatorului de viteza şi a celorlalte elemente prevăzute cu sigilii.  +  Articolul 52Verificarea limitatoarelor de viteza se poate efectua o dată cu verificarea aparatelor de control.  +  Articolul 53După efectuarea verificării este obligatorie înlocuirea placii de montare cu menţionarea pe noua placa a datei la care a fost efectuată verificarea.  +  Capitolul 4 Autorizarea agenţilor economici care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza4.1. Prevederi generale  +  Articolul 54 (1) Agenţii economici pot presta lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza numai dacă sunt autorizaţi conform prezentelor reglementări. (2) Agenţii economici autorizaţi conform prezentelor reglementări trebuie să respecte în activitatea lor condiţia de neutralitate prevăzută în legislaţia în vigoare. În acest sens aceştia nu au dreptul să efectueze verificarea aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza la autovehiculele din parcul propriu. (3) Cartelele tahografice pentru agenţii economici autorizaţi vor fi eliberate numai agenţilor economici autorizaţi pentru activarea şi/sau etalonarea aparatelor de control şi, cu excepţia cazurilor temeinic justificate: a) care nu îndeplinesc condiţiile pentru eliberarea cartelei operatorului de transport; şi b) ale căror alte activităţi profesionale nu sunt de natura sa compromita securitatea globală a instalaţiei. (4) Pe autovehiculele care nu au fost echipate din fabricaţie cu aparate de control şi/sau limitatoare de viteza se pot monta numai aparate de control şi/sau limitatoare care respecta prevederile art. 3, respectiv art. 42 alin. (1). (5) În cazul autovehiculelor echipate din fabricaţie cu aparate de control şi/sau limitatoare de viteza, înlocuirea acestora trebuie efectuată cu altele de acelaşi tip. Înlocuirea cu aparate de control şi/sau limitatoare de viteza de un alt tip se poate face numai cu abilitarea producătorului de aparate de control şi/sau limitatoare de viteza ori a reprezentantului acestuia. (6) Producătorii de aparate de control şi/sau limitatoare de viteza trebuie să transmită agenţilor economici autorizaţi care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare, la livrarea aparatelor de control şi/sau limitatoarelor de viteza, declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie.4.2. Condiţii tehnice de autorizare  +  Articolul 55 (1) Agenţii economici pot fi autorizaţi pentru a presta lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza numai dacă deţin o abilitare scrisă din partea producătorului aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentatului acestuia. (2) Agenţii economici pot fi autorizaţi pentru a presta lucrări de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza numai dacă deţin o abilitare scrisă din partea producătorului de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia. (3) Abilitarea din partea producătorului aparatelor de control şi/sau al limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia sau, după caz, a producătorului de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia trebuie să se refere atât la dotările tehnologice şi dispozitivele de inspecţie specifice necesare, cat şi la nivelul specific de instruire al personalului utilizat. (4) Autorizarea se solicita şi poate fi acordată numai pentru agenţii economici care dispun de ateliere ce îndeplinesc toate condiţiile de dotare tehnica generală şi dotare specifică, stabilite de producătorul aparatelor de control şi/sau al limitatoarelor de viteza ori de reprezentantul acestuia sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori de reprezentantul acestuia care i-a abilitat, dispun de personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le executa, asigura menţinerea sub control şi stabilitatea proceselor de lucru, iar conducătorul atelierului de montare, reparare şi/sau verificare îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de capacitate profesională, conform legislaţiei în vigoare. (5) Autorizarea se acordă de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", în urma evaluării capabilităţii tehnice a agentului economic de a presta lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza. (6) Evaluarea capabilităţii tehnice a agentului economic de a presta lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza se efectuează de către auditori în domeniul calităţii ai Regiei Autonome "Registrul Auto Roman". (7) Documentul prin care se atesta capabilitatea tehnica a agentului economic de a presta, în condiţii de calitate, lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza este autorizaţia tehnica de funcţionare. (8) Autorizaţia tehnica de funcţionare pentru agenţii economici care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza se eliberează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman". (9) Autorizaţia tehnica de funcţionare se eliberează pentru tipuri specificate de aparate de control, limitatoare de viteza, activităţi (montare, reparare, verificare) şi, după caz, mărci de autovehicule, menţionându-se numărul de sigiliu alocat conform art. 2, respectiv art. 48. (10) Calitatea lucrărilor de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza se determina cu mijloacele şi cu tehnologiile specificate de producătorul acestora ori de reprezentantul acestuia sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori de reprezentantul acestuia. (11) Piesele de schimb şi materialele consumabile pentru aparate de control şi/sau limitatoare de viteza trebuie să fie furnizate de fabricantul acestora ori de furnizori nominalizaţi de acesta şi să fie însoţite de declaraţiile de conformitate şi de certificatele de garanţie prevăzute de legislaţia în vigoare. (12) Un agent economic care solicită autorizarea trebuie să posede un registru în care se vor inregistra următoarele date, referitoare la fiecare montare, reparare sau verificare: a) date privind agentul economic:- numele şi adresa;- numele persoanei care a efectuat montarea, repararea sau verificarea; b) date privind autovehiculul:- numărul de înmatriculare al vehiculului;- numărul de identificare VIN;- fabricantul şi tipul vehiculului;- indicaţia kilometrajului vehiculului;- circumferinta efectivă a pneurilor vehiculului;- coeficientul caracteristic al vehiculului "w"; c) date privind aparatul de control/limitatorul de viteza:- fabricantul, tipul şi numărul de serie ale aparatului de control/limitatorului de viteza;- constanta aparatului de control "k", dacă este cazul;- viteza fixată, dacă este cazul; d) date privind activităţile efectuate:- data montarii, repararii sau verificării;- semnatura persoanei care a efectuat montarea, repararea sau verificarea. (13) Agenţii economici care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza sunt obligaţi sa elibereze clienţilor certificate de garanţie pentru lucrările executate, care să includă duratele de garanţie pentru componentele montate sau înlocuite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (14) Agenţii economici trebuie ca, în caz de reparare a aparatului de control digital, să poată descarca datele din aparat pentru a le restitui operatorului de transport. (15) Agenţii economici trebuie să elibereze operatorilor de transport un certificat care atesta imposibilitatea descărcării datelor atunci când o defectiune a aparatului de control împiedica descărcarea datelor stocate. Acesta trebuie eliberat de agentul economic imediat după reparare. Agenţii economici vor păstra cel puţin un an o copie a fiecărui certificat eliberat. (16) Deţinerea de către un agent economic a unor autorizaţii eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" pentru prestarea altor servicii cu specific auto nu-l absolvă de obligaţia de a solicita autorizaţia specifică ce constituie obiectul prezentelor reglementări.4.3. Condiţii tehnice pentru evaluarea capabilităţii şi autorizarea agenţilor economici care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza  +  Articolul 56 (1) Agentul economic care solicită evaluarea capabilităţii sale tehnice, în vederea autorizării pentru prestarea de lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza va depune la Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" dosarul de evaluare/autorizare cuprinzând următoarele documente: a) cererea-tip de evaluare a capabilităţii tehnice pentru prestarea de lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza, conform modelului din anexa nr. 9; b) chestionarul de autoevaluare, conform modelului din anexa nr. 10; c) copie de pe statutul de funcţionare al agentului economic, din care să rezulte ca acesta are ca obiect de activitate prestarea unor servicii de montare/reparare în domeniul auto; d) copie de pe certificatul de înmatriculare sau înregistrare de la Oficiul registrului comerţului şi de pe anexa acestuia, cu avizele de funcţionare şi menţionarea adresei punctului de lucru (dacă este cazul) şi a activităţii; e) copie de pe documentul de abilitare din partea producătorului de aparate de control şi/sau de limitatoare de viteza ori a reprezentantului acestuia sau, după caz, din partea producătorului de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia (documentul de abilitare trebuie să menţioneze în mod explicit aparatura şi dotările minimale necesare); f) copie de pe certificatul de atestare a capacităţii profesionale a conducătorului atelierului de reparaţii şi/sau reglare în domeniul auto, eliberat conform legislaţiei în vigoare; g) copii de pe certificatele de atestare profesională, eliberate de producătorul de aparate de control şi/sau de limitatoare de viteza ori de reprezentantul acestuia sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori de reprezentantul acestuia, pentru personalul direct implicat în lucrări de montare, reparare şi/sau verificare ale acestora; h) copii de pe documentele de aprobare de model/omologare pentru aparate de control şi/sau limitatoare de viteza, după caz; i) copii de pe documentele de verificare metrologica a mijloacelor de măsurare utilizate. (2) Auditul pentru evaluarea capabilităţii tehnice se va efectua în conformitate cu prevederile standardului SR ISO 19011:2003 şi trebuie să verifice îndeplinirea următoarelor condiţii necesare: a) existenta infrastructurii cu caracter general (respectiv spaţii tehnologice adecvate, sisteme de încălzire şi ventilaţie, surse de energie, instalaţii de atelier generale); b) existenta utilajelor de montare, reparare şi/sau verificare specifice, indicate de producătorul aparatelor de control ori de reprezentantul acestuia sau, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a aparatelor de control ori de reprezentantul acestuia; c) existenta documentelor de verificare metrologica a mijloacelor de măsurare utilizate; d) existenta documentaţiei tehnologice de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza, incluzând schemele şi desenele de montare ale acestora pe autovehicul, procedurile şi instrucţiunile de lucru, locurile şi mijloacele de sigilare; e) existenta şi punerea la dispoziţia clienţilor a documentaţiei (instrucţiunilor) de exploatare şi întreţinere pentru aparatele de control şi/sau limitatoarele de viteza montate iniţial în atelier; f) oferirea garanţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru lucrările efectuate şi pentru aparatele de control şi/sau limitatoarele de viteza montate iniţial de atelier; g) posibilitatea de aplicare a sigiliilor cu mărcile atribuite, la locurile prevăzute de documentaţia aferentă, şi a placii de montare; h) existenta unui calculator echipat cu modem pentru evidenta şi transmiterea periodică a datelor privind activităţile efectuate. Configuraţia minimala a calculatorului trebuie să fie: memorie RAM 128 Mb, memorie HDD 4 Gb, viteza 400 MHz. Programul de evidenta şi înregistrare a datelor va fi pus la dispoziţie de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman". (3) Autorizarea se acordă pe baza concluziilor raportului de evaluare, în cazul în care nu exista neconformităţi majore. În cazul existenţei unor neconformităţi minore, care nu pot afecta siguranţa circulaţiei şi funcţionarea normală a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza, autorizarea se va acorda numai după prezentarea de către solicitantul de autorizare a unui program de măsuri corective cu termene pentru eliminarea neconformitatilor. (4) În vederea acordării autorizaţiei tehnice de funcţionare, Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va aloca titularilor de autorizaţie un număr de sigiliu pentru aplicarea pe aparatul de control şi/sau limitatorul de viteza, în concordanta cu cel atribuit de către producătorul de aparate de control şi/sau de limitatoare de viteza ori, după caz, de producătorul de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza. (5) Valabilitatea autorizaţiei tehnice de funcţionare este condiţionată de păstrarea de către titularul acesteia a capabilităţii tehnice corespunzătoare condiţiilor iniţiale de acordare a autorizaţiei. În funcţie de gravitatea abaterilor constatate faţă de condiţiile iniţiale de autorizare, autorizaţia poate fi suspendată, restrânsă sau retrasă. (6) Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei titularul de autorizaţie va fi supravegheat de Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" în baza contractului de autorizare şi supraveghere, prin audituri programate anual (primul la 6 luni de la data autorizării) sau inopinate în cazul unor reclamaţii ori la cererea expresă a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Pe perioada de valabilitate a autorizaţiei Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va monitoriza activitatea agentului economic autorizat prin reverificarea a 10% din aparatele de control şi/sau limitatoarele de viteza verificate anual de agentul economic. Costurile monitorizarii se suporta de către titularul autorizaţiei. (7) Durata de valabilitate administrativă a cartelei tahografice eliberate agenţilor economici autorizaţi este de un an. (8) În cazul deteriorării, pierderii sau furtului autorizaţiei tehnice de funcţionare, se va elibera o noua autorizaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. (9) În cazul reînnoirii, deteriorării, proastei funcţionari, pierderii sau furtului cartelei tahografice eliberate agenţilor economici autorizaţi, se va elibera o noua cartela tahografica, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei cereri în acest sens. (10) Retragerea abilitarii din partea producătorului de aparate de control şi/sau limitatoare de viteza ori a reprezentantului acestuia sau, după caz, din partea producătorului de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia atrage anularea autorizării. (11) Agenţii economici autorizaţi vor elibera clienţilor, după caz: a) certificat de garanţie pentru aparatele de control şi/sau limitatoarele de viteza montate de atelier şi/sau pentru lucrările efectuate; b) dovada de verificare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 57Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va gestiona: a) Registrul de evidenta al autorizaţiilor şi cartelelor tahografice eliberate agenţilor economici autorizaţi care prestează lucrări de montare, reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza pentru autovehicule; b) Registrul de evidenta al autorizaţiilor agenţilor economici autorizaţi care au fost pierdute, furate sau deteriorate, precum şi al cartelelor tahografice care au fost înlocuite, pierdute, furate sau deteriorate; c) Registrul de evidenta al marcilor aplicate de fiecare agent economic autorizat pe sigilii, precum şi al datelor de securitate utilizate.  +  Articolul 58Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele reglementări.  +  Anexa 1    ---------la reglementări---------------                               NOTA DE DESIGILARE
    AUTORITATEA COMPETENTĂ CARE A EFECTUAT CONTROLUL ÎN TRAFIC**)
    Pe data de . . . . . . . . 20. . . un sigiliu al tahografului care echipează autocamionul/autobuzul pe care-l conduceţi, a fost scos.
    On . . . . . . . 20. . . a seal of the tachograph as fitted in the truck/coach you are driving with, has been removed.
    Le . . . . . . . 20. . . un cachetage du chronotachygraphe presente dans le camion ou l'autobus que vous conduisez a ete retire.
    Am . . . . . . . . 20. . . wurde eine Plombe aus dem Fahrtenschreiber des von Ihnen gefuhrten LKW/Kraftomnibus, entfernt.
     
    Număr înmatriculare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Registration number: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Plaque d'immatriculation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Amtliches Kennzeichen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Motivul desigilării:
    [] branşarea echipamentului de verificare
    [] examinarea tahografului şi/sau limitatorului de viteză
    [] sigiliu nevalabil sau lipsă
     
    The reason therefore is:
    [] junction of test equipment
    [] examination of tachograph and/or speed limiter
    [] invalid or absent sealing
     
    En raison de:
    [] branchement materiel d'essai
    [] examen de chronotachygraphe et/ou du limiteur de vitesse
    [] plomb non valable ou absent
     
    Der Grund dazu ist:
    [] anschluss Prufgerat
    [] prufung des Fahrtschreibers und/oder der Geschwindigkeitsbegrenzer
    [] ungultige oder abwesentheit einer Plombe
     
    Un nou sigiliu cu numărul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a fost amplasat.
    A new seal with the seal-number . . . . . . . . . . . . . . . . . . has been replaced.
    Un nouveau cachetage avec le nummero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a ete place.
    Eine neue Plombe mit der gepragten Nummer . . . . . . . . wurde wieder angebracht.
     
    Vă recomandăm să păstraţi această notă în autovehiculul dvs.
    I advise you to keep this note in your vehicle.
    Je vous recommand de garder cette feuille dans votre vehicule.
    Ich rate Ihnen Nachweis im Fahrzeug zu bewahren.
     
    Numele/Name/Nom/NameSemnătura/signature/unterschrift:
    inspectorului/inspector:  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       
    (locul, place, lieu, ort)(data, date, datum)
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      Nota*): Se va înscrie denumirea organismului de control menţionat la            art. 2 alin.(6) din prezentele reglementări
   +  Anexa 2---------la reglementări---------------    DOVADA DE VERIFICARE┌────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Proprietarul autovehiculului │Nr. de înregistrare ││ ├─────────────────────┤│ │Numărul de ││ │înmatriculare │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Vehicul Marca/Tipul Serie caroserie/sasiu│Locul verificării/ ││ │Data │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ Masa maxima autorizata Prima înmatriculare în România│Obligaţia ││ │de limitare Da [] ││ │conform legislaţiei ││ │în vigoare Nu [] │├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│Tahograf Marca/Tipul/Numărul de fabricaţie Domeniul de│Se completează doar ││ măsurare │dacă au avut loc ││ ┌┬┬┐ km/h │reglaje │├─────────────────────────────────────────────┴┴┴┴───────┤ ┌┬┬┬┬┬──────┐ ││Afisajul contorului de kilometraj │k vechi││││││rot/km│ ││ │ │││││├──────┤ ││ │ ││││││Imp/km│ ││ │ └┴┴┴┴┴──────┘ ││ │ ┌┬┬┬┬┬──────┐ ││ │w vechi││││││rot/km│ ││ ┌┬┬┬┬┬┐ ┌┬┬┬┬┬┐ │ │││││├──────┤ ││ vechi │││││││ km nou │││││││ km │ ││││││Imp/km│ │├─────────────┴┴┴┴┴┴┴───────────────────┴┴┴┴┴┴┴──────────┼───────┴┴┴┴┴┴──────┴─┤│ │Intervenţie ││Constanta ┌──┬──┬──┬──┬──┬──────────┐ │străină ││aparatului k = │ │ │ │ │ │rot/km │ │sau Da [] ││ │ │ │ │ │ ├──────────┤ │deteriorare Nu [] ││ │ │ │ │ │ │Imp/km │ │ ││ └──┴──┴──┴──┴──┴──────────┘ │Modul ││ ┌──┬──┬──┬──┐ │ ││ Abaterea de timp │+ │ │ │ │ │ ││ ├──┤ │ │ │ sec./24h │ ││ │- │ │ │ │ │ ││ └──┴──┴──┴──┘ │ ││ │ ││ ┌──┬──┬──┬──┐ │ ││Circumferinta │ │ │ │ │ │ ││de rulare I= │ │ │ │ │ mm │ ││ └──┴──┴──┴──┘ │ ││ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──────────┐ ├─────────────────────┤│Coeficientul │ │ │ │ │ │rot/km │ │REZULTATUL ││caracteristic al w=│ │ │ │ │ ├──────────┤ │VERIFICĂRII: ││autovehiculului │ │ │ │ │ │Imp/km │ │ ││ └──┴──┴──┴──┴──┴──────────┘ │Instalatia de ││ │tahograf ││ │ ││ │ corespunde []││Dimensiunile ┌───────────┐ ┌─┬─┬─┐ │ nu corespunde []││anvelopelor │ │ Presiunea │ │ │ │bari │ │├─────────────┴───────────┴─────────────┴─┴─┴─┴──────────┤ ││Limitator de viteza Marca/Tipul │Instalatia de ││ │limitare a vitezei │├────────────────────────────────────────────────────────┤ ││ Nr. de impulsuri în cazul │ corespunde []││ semnalului Hall pentru un tahograf│ nu corespunde []││ mecanic │ ││ │Indicativul ││ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ │sigiliului ││V-set │ │ │ │km/h │ │ │ │ │ │Imp/km │(ştampila atelierului│├────────┴─┴─┴─┴────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────┤ ││Observaţii │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ ││ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┤Locul verificării/ │ menţiuni la preluarea vehiculului │Verificator │                   ───────────────────────────────────── └─────────────────────┘    Lista de verificare    [] Menţionarea datelor de intrare    [] Datele anvelopelor rotilor    - la care este montat senzorul tahografului      [] Dimensiunile anvelopelor      [] Presiunea anvelopelor      [] Circumferinta anvelopelor    [] Determinarea sau, dacă este cazul, reglarea coeficientului caracteristic       al vehiculului    [] Verificarea funcţiilor impulsorului (la aparatele electronice)    [] Verificarea legăturilor electrice    [] Controlul vizual al asezarii cablurilor de antrenare, pieselor de       antrenare şi a cablurilor electrice    [] Verificarea dispozitivului de comutare (vehicule cu mai multe rapoarte       în punte)    [] Verificarea securităţii proprii a circuitului de curent (Vehicule       pentru transportul mărfurilor periculoase)    Tahograf    [] Tahograful este de un tip omologat    [] Verificarea la primire (sigilare, diagrama din aparat)    [] Controlul mecanismului de ceasornic    [] Controlul indicaţiilor simbolurilor grupelor de timp    [] Controlul contorului de kilometraj    [] Realizarea diagramei de verificare şi completarea totală    [] Controlul iluminarii şi al lampilor de avertizare    [] Realizarea parcursului de proba (Mers de proba sau pe standul de       verificare cu role)    [] Sigilarea completa a instalaţiei tahograf    [] Aplicarea şi sigilarea placii de montare completa    [] Înscrierea şi sigilarea la tahografele electronice pe placuta de tip       a constantei ajustate k a aparatului    Limitator de viteza    [] Controlul V-set    [] Controlul legăturilor electrice    [] Controlul semnalului v    [] Controlul martorului luminos pentru defecte    [] Controlul comenzii mecanice (poziţia de mers în gol)    [] Controlul funcţiei neutre a schimbatorului de viteza la schimbatoarele       de viteza nesincronizate    [] Sigilarea completa a instalaţiei de limitare a vitezei    [] Aplicarea etichetei V-set    [] Aplicarea şi sigilarea placii de montare completatăNote referitoare la completarea dovezii:- menţiunile neaplicabile, se vor bara printr-o linie diagonala;- casutele destinate valorilor numerice, se vor completa cu 0 începând din stanga, în cazul valorilor mai mici decât numărul de casute; de asemenea, se va trece virgula, dacă este cazul;- În casutele de forma patrata, se va bifa menţiunea corespunzătoare printr-un x.  +  Anexa 3-------la reglementări---------------FIŞA DE INFORMAŢII Nr. ....Datele următoare (dacă este cazul) trebuie furnizate în trei exemplare împreună cu o lista a documentelor anexate. Dacă se anexează desene, acestea trebuie să fie suficient de detaliate, furnizate în format A4 sau pliate la acest format şi la o scara adecvată.Pentru funcţiile comandate de microprocesor trebuie să se furnizeze informaţii corespunzătoare privind performanţele acestora.0. Generalitati0.1. Marca (firma constructoare) .....................................0.2. Tipul şi denumirea comercială ...................................0.3. Mijlocul de identificare a tipului, dacă exista pe vehicul:0.3.1. Locul de aplicare a acestui marcaj ............................0.4. Categoria vehiculului ...........................................0.5. Numele şi adresa constructorului ...............................0.6. Amplasarea şi metoda de fixare a plăcuţelor şi amplasarea numărului de identificare a vehiculului:0.6.1. pe sasiu .....................................................0.6.2. pe caroserie ...............................................0.7. În cazul componentelor şi entitatilor tehnice: amplasarea şi modul de aplicare a marcii de omologare ...........................0.8. Adresa (adresele) întreprinderii (întreprinderilor) de montare.....................................................................1. Caracteristici constructive generale ale vehiculului1.1. Fotografii şi/sau desene ale unui vehicul reprezentativ.....................................................................2. Mase şi dimensiuni (în kg şi mm)(Dacă este cazul, se vor face referiri la desene)2.6. Masa proprie a vehiculului carosat, gata de drum sau masa sasiului cu cabina, dacă constructorul nu furnizează caroseria (cu lichidul de răcire, lubrifianţi, carburant, scule, roata de rezerva şi conducător) (valoarea maxima şi minima pentru fiecare versiune) ........................................2.8. Masa maxima tehnic admisibilă declarata de către fabricant (valoarea maxima şi minima pentru fiecare versiune) .................3. Motorul3.1. Constructorul .................................................3.1.1. Codul motorului (marcat pe motor sau alte mijloace de identificare) ...............................................3.2. Motor cu ardere interna:3.2.1. Caracteristici specifice motorului ..........................3.2.1.1. Principiul de funcţionare: aprindere prin scanteie/aprindere prin comprimare, patru timpi/doi timpi*1)3.2.1.3. Capacitatea cilindrică ...................... cmc3.2.1.4. Raport de comprimare ......................................3.2.1.8. Puterea maxima neta ........... kW la ............... min^-13.2.1.9. Turatia maxima admisă, conform condiţiilor constructorului............................................................ min^-13.2.1.10. Momentul maxim ................... Nm la ............. min^-14. Transmisia4.2. Tipul (mecanică, hidraulica, electrica etc.) ..................4.5. Cutia de viteze ...............................................4.5.1. Tipul [manuală/automată/TVC*)]:4.6. Rapoartele de transmisie
    Treapta de vitezeRaportul de transmisie al cutiei de viteze (raport între turaţia motorului şi turaţia arborelui de ieşire)Raport (rapoarte) de transmisie final(e) (raport între turaţia arborelui de ieşire al cutiei de viteze şi cea a roţilor motoare)Raportul total de transmisie
    Maximă pentru TVC      
    1      
    2      
    3      
    . . . . . . . . . . . .      
    Minimă pentru TVC      
    Mers înapoi      
     
  4.7. Viteza maxima a vehiculului şi treapta de viteze în care aceasta este atinsa (în km/h) ..............--------------*1) Se vor tăia menţiunile necorespunzătoare. Notă *) Transmisie cu variatie continua.6. Suspensia6.6. Anvelope şi roti6.6.1. Combinatia (combinatiile) roti/anvelope .....(date despre anvelope: indicarea marimilor, indicele capacităţii de încărcare minim, simbolul categoriei de viteze; date despre roti: mărimea jantei (jantelor) şi deportul)...........6.6.1.1. Axa 1 ......................................................6.6.1.2. Axa 2 ......................................................etc.6.6.2. Valorile minima şi maxima ale razei de rulare6.6.2.1. Axa 1 ......................................................6.6.2.2. Axa 2 ......................................................etc.6.6.3. Presiunea (presiunile) în anvelope recomandată(e) de constructorul vehiculului............ kPa.
   +  Anexa 4-------la reglementări---------------Model[Format maxim A4 (210 mm x 297 mm)]CERTIFICAT DE OMOLOGARE(Vehicul)
                                                            
  Ştampila
  Comunicare privind:- omologarea*1);- extinderea omologării*1);- refuzul omologării*1)pentru un tip de vehicul privind limitatorul de viteza sau sistemele de limitare a vitezei similare montate pe anumite categorii de autovehicule.Numărul omologării ........ numărul extinderii ...............  +  Secţiunea I 0. Generalitati0.1. Marca (firma constructoare) ..................................0.2. Tipul şi denumirea comercială (se menţionează toate variantele)...................................................................0.3. Mijlocul de identificare a tipului, dacă exista pe vehicul...................................................................0.3.1. Locul de aplicare a acestui marcaj .........................0.4. Categoria vehiculului ........................................0.5. Numele şi adresa producătorului ..............................0.8. Adresa (adresele) întreprinderii (întreprinderilor) de montare...................................................................  +  Secţiunea a II-a 1. Informaţii suplimentare1.1. Marca şi tipul limitatorului (limitatoarelor) de viteza omologate (dacă este cazul), numărul (numerele) de omologare ................................1.2. Marca şi tipul limitatorului de viteza montat ......................1.3. Viteza sau domeniul de viteze la care poate fi reglata limitarea de viteza .............. km/h1.4. Raport putere maxima a motorului/masa proprie a tipului de vehicul ..................................1.5. Raport maxim turatie motor/viteza vehiculului în treapta superioară de transmisie a tipului de vehicul ........................................2. Serviciul tehnic însărcinat cu efectuarea încercărilor ............3. Data raportului de încercări ......................................4. Numărul raportului de încercări ...................................5. Motivul (motivele) extinderii omologării (dacă este cazul) ........6. Observaţii (dacă este cazul) ......................................7. Locul .............................................................8. Data ..............................................................9. Semnatura .........................................................10. Se anexează o lista a documentelor care constituie dosarul de omologare depus. Lista poate fi obţinută la cerere.-------------*1) Se va tăia menţiunea necorespunzătoare.
   +  Anexa 5-------la reglementări---------------FIŞA DE INFORMAŢII Nr. ....Datele următoare (dacă este cazul) trebuie furnizate în trei exemplare împreună cu o lista a documentelor anexate. Dacă se anexează desene, acestea trebuie să fie suficient de detaliate, furnizate în format A4 sau pliate la acest format şi la o scara adecvată.Pentru funcţiile comandate de microprocesor trebuie să se furnizeze informaţii corespunzătoare privind performanţele acestora.0. Generalitati0.1. Marca (firma constructoare) ...................................0.2. Tipul şi denumirea comercială .................................0.3. Mijlocul de identificare a tipului care figurează pe entitatea tehnica ........................................................................0.3.1. Amplasarea acestui marcaj ...................................0.5. Numele şi adresa producătorului ...............................0.7. În cazul componentelor şi entitatilor tehnice, amplasarea şi modul de aplicare a marcii de omologare .........................................12.8. Limitatorul de viteza:12.8.1. Tipul limitatorului de viteza: mecanic/electric/electronic*1)12.8.2. Măsuri împotriva intervenţiei abuzive la limitatorul de viteza .........................................12.8.3. Tipul vehiculului sau motorului pe care a fost încercat limitatorul de viteza ...............12.8.4. Viteza sau domeniul de viteze la care poate fi reglat limitatorul de viteza în intervalul stabilit pentru vehiculul încercat .................12.8.5. Raport puterea motorului/masa proprie a vehiculului încercat .........................................................................12.8.7. Tipul (tipurile) de vehicul(e) pe care poate fi montat limitatorul de viteza .................................................................12.8.8. Viteza sau domeniul de viteze la care poate fi reglat limitatorul de viteza în cadrul intervalului definit pentru vehiculul (vehiculele) la care dispozitivul poate fi montat ...........................................12.8.9. Raport puterea motorului/masa proprie a vehiculului (vehiculelor) pe care limitatorul de viteza poate fi montat .............................12.8.10. Raportul maxim turatia motorului/viteza vehiculului în treapta cea mai înaltă a cutiei de viteze a vehiculului (vehiculelor) pe care limitatorul de viteza poate fi montat .................................................12.8.11. Modul de reglare a alimentarii cu carburant a motorului ........................................................................-------------*1) Se vor tăia menţiunile necorespunzătoare.  +  Anexa 6-------la reglementări---------------Model[Format maxim A4 (210 mm x 297 mm)]CERTIFICAT DE OMOLOGARE(Entitate tehnica)
                                                        
  Ştampila
  Comunicare privind:- omologarea*1);- extinderea omologării*1);- refuzul omologării*1)unui tip de entitate tehnica privind limitatoarele de viteza sau sistemele similare de limitare a vitezei pentru anumite categorii de autovehicule.Numărul omologării ............ numărul extinderii ................-----------*1) Se vor tăia menţiunile necorespunzătoare .  +  Secţiunea I 0. Generalitati0.1. Marca (firma constructoare) .................................0.2. Tipul şi denumirea comercială ...............................0.3. Mijlocul de identificare a tipului, dacă figurează pe entitatea tehnica ...................................................................0.3.1. Amplasarea acestui marcaj ..................................0.5. Numele şi adresa producătorului ..............................0.7. În cazul componentelor şi entitatilor tehnice, amplasarea şi modul de aplicare a marcii de omologare ........................................  +  Secţiunea a II-a 1. Informaţii suplimentare1.1. Limitator de viteza: mecanic/electric/electronic*1)1.2. Tipul vehiculului (vehiculelor) pe care poate fi montat limitatorul de viteza ....................................................1.3. Viteza sau domeniul de viteze în care poate fi reglat limitatorul de viteza în cadrul intervalului definit pentru vehiculul (vehiculele) pe care limitatorul de viteza poate fi montat ................1.4. Raportul puterea motorului/masa proprie a vehiculului (vehiculelor) pe care poate fi montat limitatorul de viteza .......................1.5. Raportul maxim turatia motorului/viteza vehiculului în treapta cea mai înaltă a cutiei de viteze a vehiculului (vehiculelor) pe care limitatorul de viteza poate fi montat .................................1.6. Instrucţiuni pentru montarea limitatorului de viteza pe fiecare tip de vehicul .....................2. Serviciul tehnic însărcinat cu încercările ........................3. Data raportului de încercări ......................................4. Numărul raportului de încercări ...................................5. Motivul (motivele) extinderii omologării (dacă este cazul) ........6. Observaţii ........................................................7. Locul .............................................................8. Data ..............................................................9. Semnatura .........................................................10. Se ataşează ca anexa, o lista a documentelor care constituie dosarul de omologare depus.Lista poate fi obţinută la cerere.------------*1) Se vor tăia menţiunile necorespunzătoare.
   +  Anexa 7-------la reglementări---------------EXEMPLU DE MARCA DE OMOLOGAREpentru limitatorul de viteza ca entitate tehnicaRAR RNTR 8-001241Caracterele folosite trebuie să aibă o înălţime de a/3, unde a ≥ 8 mm.Marca de omologare reprezentată mai sus, aplicată pe un limitator de viteza, indica faptul ca acesta a fost omologat ca entitate tehnica în România prin aplicarea RNTR 8 în forma sa originala, sub numărul de omologare 1241.  +  Anexa 8-------la reglementări---------------ÎNCERCĂRI ŞI PERFORMANŢE ALE LIMITATOARELOR DE VITEZA1. Încercarea limitatorului de vitezaLa cererea solicitantului omologării, încercările în vederea omologării sunt efectuate în conformitate cu unul dintre punctele 1.1, 1.2 sau 1.3.1.1. Masurari pe pista de încercare1.1.1. Pregătirea vehiculului1.1.1.1. Un vehicul reprezentativ pentru tipul de vehicul de omologat sau un limitator de viteza reprezentativ pentru tipul de dispozitiv de omologat, după caz, trebuie prezentat Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".1.1.1.2. Reglarea motorului vehiculului de încercat, în special alimentarea cu carburant (carburator sau sistem de injecţie), trebuie să corespundă specificatiei constructorului vehiculului.1.1.1.3. Anvelopele trebuie să fie rodate şi umflate la presiunea prescrisă de constructorul vehiculului.1.1.1.4. Masa vehiculului trebuie să corespundă masei proprii declarate de constructor.1.1.2. Caracteristicile pistei de încercare1.1.2.1. Suprafaţa trebuie să fie de natura să permită rularea cu o viteză stabilizata şi sa nu prezinte denivelari. Declivitatea nu trebuie să fie mai mare de 2% şi sa nu varieze cu mai mult de 1%, cu excepţia efectelor bombamentului.1.1.2.2. Suprafaţa pe care se fac încercările trebuie să fie fără balti, zapada sau polei.1.1.3. Condiţiile meteorologice1.1.3.1. Viteza medie a vantului, masurata la o înălţime de cel puţin 1 m deasupra solului, trebuie să fie mai mica de 6 m/s, cu rafale care nu depăşesc 10 m/s.1.1.4. Metoda de încercare în accelerare1.1.4.1. Vehiculul care circulă cu o viteză cu 10 km/h sub viteza fixată este accelerat cat mai rapid posibil, prin apasarea completa a pedalei de acceleratie. Aceasta apasare trebuie menţinută cel puţin 30 s după stabilizarea vitezei vehiculului. Se înregistrează viteza instantanee a vehiculului în timpul incercarii pentru a stabili curba viteza/timp, precum şi în timpul intrării în funcţionare a limitatorului de viteza sau a funcţiei de limitare a vitezei, după caz. Măsurarea vitezei trebuie să se facă cu o precizie de ±1%. Timpul se măsoară cu o precizie de 0,1 s.1.1.4.2. Criteriile de omologare pentru încercarea în accelerareÎncercarea este considerată satisfăcătoare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:1.1.4.2.1. Viteza stabilizata [V(stab)] atinsa de vehicul este mai mica sau egala cu viteza fixată [V(fix)].Este admisă totuşi o toleranta de 5% din valoarea V(fix) sau de 5 km/h, fiind reţinută valoarea cea mai mare.1.1.4.2.2. Răspunsul tranzitoriu (a se vedea figura 2 din apendice)Atunci când viteza stabilizata este atinsa pentru prima data: a) viteza maxima nu trebuie să depăşească cu mai mult de 5% viteza stabilizata [V(stab)]; b) gradientul schimbării vitezei nu trebuie să depăşească 0,5 m/sý pentru o perioadă mai mare de 0,1 s; şi c) condiţiile de viteza stabilizata specificate la pct. 1.1.4.2.3. trebuie să fie atinse într-un interval de 10 s, după atingerea pentru prima data a vitezei stabilizate [V(stab)].1.1.4.2.3. Viteza stabilizata (a se vedea figura 2 din apendice)După atingerea vitezei stabilizate: a) viteza nu trebuie să varieze cu mai mult de 4% faţă de viteza stabilizata [V(stab)] sau cu mai mult de 2 km/h, fiind reţinută valoarea cea mai mare; b) gradientul schimbării vitezei nu trebuie să depăşească 0,2 m/sý pentru o perioadă mai mare de 0,1 s; c) viteza stabilizata [V(stab)] este viteza medie calculată pe un interval de timp de minimum 20 de secunde, care începe la 10 secunde după atingerea pentru prima data a vitezei stabilizate.1.1.4.2.4. Încercările în accelerare trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare treapta a cutiei de viteze care permite depăşirea limitei de viteza.1.1.5. Metoda de încercare la viteza constanta1.1.5.1. Vehiculul este accelerat până la viteza constanta şi apoi se menţine strict la aceasta viteza pe un tronson al pistei de cel puţin 400 m. Viteza medie a vehiculului este masurata pe acest tronson prima data într-un sens şi apoi în celălalt sens, urmând aceeaşi procedura.Pentru a obţine viteza stabilizata pe ansamblul incercarii, se calculează media a doua viteze medii măsurate. Ansamblul incercarii, inclusiv calculul vitezei stabilizate, trebuie să fie repetat de 5 ori. Viteza trebuie să fie masurata cu o precizie de ±1% şi timpul cu o precizie 0,1 s.1.1.5.2. Criteriile de omologare pentru încercare la viteza constantaÎncercările sunt considerate satisfăcătoare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:1.1.5.2.1. În timpul încercărilor, viteza stabilizata nu depăşeşte niciodată viteza fixată. Se admite totuşi o toleranta de 5% faţă de valoarea fixată sau de 5 km/h, fiind reţinută valoarea cea mai mare.1.1.5.2.2. Abaterea între valorile vitezelor stabilizate extreme obţinute la încercări trebuie să fie mai mica sau egala cu 3 km/h.1.1.5.2.3. Încercările la viteza constanta trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare raport de demultiplicare care permite, teoretic, depăşirea vitezei limita fixate.1.2. Încercări pe standul cu role1.2.1. Caracteristicile standului cu roleInertia masei vehiculului trebuie să fie reprodusa pe standul cu role cu o precizie de ±10%. Viteza vehiculului se va măsura cu o precizie de ±1% şi timpul cu precizia de 0,1 secunde.1.2.2. Metoda de încercare în accelerare1.2.2.1. Puterea absorbită de frana standului cu role în timpul incercarii trebuie reglata astfel încât sa corespundă rezistentei vehiculului la inaintare cu viteza (vitezele) de încercare. Aceasta putere, care poate fi calculată, trebuie reglata cu o precizie de ±10%. La cererea constructorului şi cu acordul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", puterea absorbită poate să fie reglata la 0,4 P(max) [P(max) fiind puterea maxima a motorului]. Atunci când vehiculul se deplaseaza cu o viteză mai mica cu 10 km/h decât viteza fixată, el se va accelera printr-o apasare completa a pedalei de acceleratie astfel încât să se atinga posibilităţile maxime ale motorului. Aceasta apasare se va menţine cel puţin 20 s după stabilizarea vitezei. Se va inregistra viteza instantanee a vehiculului în timpul incercarii pentru stabilirea curbei viteza/timp, precum şi în timpul activarii limitatorului de viteza.1.2.2.2. Criteriile de omologare pentru încercarea în accelerareÎncercarea este considerată satisfăcătoare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:1.2.2.2.1. Viteza stabilizata [V(stab)] atinsa de vehicul trebuie să fie mai mica sau egala cu viteza fixată [V(fix)]. Este admisă totuşi o toleranta de 5% din valoarea V(fix) sau de 5 km/h, fiind reţinută valoarea mai mare.1.2.2.2.2. Răspunsul tranzitoriu (a se vedea figura 2 din apendice)După ce a fost atinsa pentru prima data viteza stabilizata: a) viteza maxima nu trebuie să depăşească viteza stabilizata [V(stab)] cu mai mult de 5%; b) gradientul schimbării vitezei nu trebuie să depăşească 0,5 m/sý pentru o perioadă mai mare de 0,1 s; c) condiţiile descrise la pct. 1.2.2.2.3 pentru viteza stabilizata trebuie să fie atinse în decurs de 10 s după ce viteza stabilizata [V(stab)] a fost atinsa prima data.1.2.2.2.3. Viteza stabilizata (a se vedea figura 2 din apendice).După atingerea vitezei stabilizate: a) viteza nu trebuie să varieze cu mai mult de 4% faţă de viteza stabilizata [V(stab)] sau cu 2 km/h, fiind reţinută valoarea care este mai mare; b) gradientul schimbării vitezei, măsurat într-un interval de timp mai mare de 0,1 s, nu trebuie să depăşească 0,2 m/sý.1.2.2.2.4. Încercările în accelerare trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depăşirea limitei de viteza.1.2.3. Metoda de încercare la viteza constanta1.2.3.1. Vehiculul trebuie să fie instalat pe standul cu role. Trebuie să fie satisfacute criteriile de omologare de mai jos, pentru puterea absorbită de standul cu role variind progresiv de la puterea maxima P(max) până la valoarea 0,2 P(max). Viteza vehiculului trebuie masurata pe tot domeniul de putere definit mai sus. Viteza maxima a vehiculului este determinata în acest domeniu. Încercările şi masurarile definite mai sus trebuie să fie efectuate de 5 ori.1.2.3.2. Criteriile de omologare pentru încercarea la viteza constantaÎncercarea este considerată satisfăcătoare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:1.2.3.2.1. Nici una dintre vitezele stabilizate [V(stab)] măsurate nu depăşeşte viteza fixată [V(fix)]. Este admisă totuşi o toleranta de 5% din valoarea V(fix) sau 5 km/h, fiind reţinută valoarea cea mai mare.1.2.3.2.2. Abaterea între valorile vitezelor stabilizate extreme, obţinute la încercări, trebuie să fie mai mica sau egala cu 3 km/h.1.2.3.2.3. Încercările la viteza constanta trebuie să fie efectuate şi criteriile de omologare verificate pentru fiecare raport al cutiei de viteze care permite, teoretic, depăşirea limitei de viteza.1.3. Încercare pe standul de încercare a motoruluiAceasta procedura poate fi utilizata numai dacă solicitantul poate dovedi Regiei Autonome "Registrul Auto Roman" ca aceasta metoda este echivalenta cu încercarea pe pista.2. Încercarea de andurantaLimitatorul de viteza trebuie să fie supus unei încercări de anduranta după procedura descrisă mai jos. Totuşi, solicitantul poate fi dispensat de aceasta încercare dacă poate demonstra ca echipamentul sau rezista la efectele de imbatranire.2.1. Dispozitivul este supus unui anumit număr de cicluri de funcţionari pe un stand de încercări care stimuleaza poziţia şi miscarile dispozitivului pe vehicul.2.2. Cu ajutorul unui sistem de comanda livrat de constructor se va asigura un ciclu de funcţionare. Diagrama ciclului este indicată mai jos.t(0) - t(1) - t(2) - t(3) - t(4) - t(5) - t(6) - t(7) = timpii necesari pentru a efectua fiecare operaţiet(1) - t(2) = 2 secundet(3) - t(4) = 1 secundat(5) - t(6) = 2 secundet(7) - t(8) = 1 secundaMai jos sunt definite cinci tipuri de condiţionari. Esantioanele limitatorului de viteza, de acelaşi tip cu cel pentru care s-a solicitat cererea de omologare, trebuie să fie supuse condiţionarilor conform tabelului următor:
      Primul limitator de vitezăAl 2-lea limitator de vitezăAl 3-lea limitator de vitezăAl 4-lea limitator de viteză
    Condiţionarea 1X      
    Condiţionarea 2   X    
    Condiţionarea 3   X    
    Condiţionarea 4     X  
    Condiţionarea 5       X
  2.2.1. Condiţionarea 1: încercări la temperatura ambianta (293 K ±2 K), numărul de cicluri: 50.0002.2.2. Condiţionarea 2: încercări la temperaturi ridicate2.2.2.1. Componente electroniceCiclurile de funcţionare ale componentelor electronice trebuie să se deruleze în totalitate într-o camera climatizata. Pe toată durata desfăşurării ciclurilor de funcţionare, temperatura trebuie să fie menţinută la 338 K ±5 K. Numărul de cicluri: 12.500.2.2.2.2. Componente mecaniceCiclurile de funcţionare ale componentelor mecanice trebuie să se deruleze în totalitate într-o camera climatizata. Pe toată durata desfăşurării ciclurilor de funcţionare, temperatura trebuie să fie menţinută la 373 K ±5 K. Numărul de cicluri: 12.500.2.2.3. Condiţionarea 3: încercări la temperaturi joaseÎn camera climatizata utilizata pentru condiţionarea 2 se va menţine pe întreaga durata a ciclurilor de funcţionare o temperatura de 253 K ±5 K. Numărul de cicluri: 12.500.2.2.4. Condiţionarea 4: încercare în ceata salinaAceasta condiţionare este rezervată numai componentelor expuse mediului rutier.Ciclurile de funcţionare ale dispozitivului trebuie să se deruleze într-o camera cu ceata salina. Concentraţia clorurii de sodiu este de 5% şi temperatura interioară a camerei de 308 K ±2 K. Numărul de cicluri: 12.500.2.2.5. Condiţionarea 5: încercare la vibratii2.2.5.1. Limitatorul de viteza trebuie montat la fel ca pe vehicul.2.2.5.2. Vibratiile sinusoidale trebuie să fie aplicate în trei planuri. Baleiajul logaritmic trebuie să fie de 1 octava pe minut.2.2.5.2.1. Prima încercare: gama de frecventa: 10 Hz - 24 Hz, amplitudine ±2mm.2.2.5.2.2. A doua încercare: gama de frecventa: 24 Hz - 1.000 Hz, pentru entitatile tehnice care se monteaza pe sasiu şi în cabina; intrare: 2,5 g. Pentru entitatile care se monteaza pe motor, intrare: 5 g.2.3. Criterii de omologare pentru încercările de anduranta2.3.1. După efectuarea încercărilor de anduranta, dispozitivul nu trebuie să-şi piardă din eficacitate în ceea ce priveşte viteza fixată.2.3.2. Totuşi, dacă în timpul unei încercări de anduranta apare o defectiune, la cererea solicitantului, se poate supune încercărilor de anduranta un al doilea limitator de viteza.Apendice la anexa nr. 8-----------------------la reglementări--------------- 1. Curba asimptotica Figura 1Dacă V(fix) = V(max), atunci trebuie îndeplinită numai condiţia cu privire la viteza maxima. 2. Curba oscilanta Figura 2V(max) este viteza maxima atinsa de vehicul în prima jumătate a curbei de răspuns.V(stab) este viteza stabilizata a vehiculului. Ea corespunde vitezei medii care se calculează pentru un interval de timp de minimum 20 s, la 10 s după atingerea vitezei stabilizate pentru prima data.
   +  Anexa 9-------la reglementări---------------CERERE - TIPde evaluare a capabilităţii tehnice pentru prestareade lucrări de montare, reparare şi/sau verificarea aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza1. Denumirea agentului economic ...................................2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul registrului comerţului .......................................................3. Codul fiscal ...................................................4. Contul bancar/Banca ............................................5. Adresa sediului legal al agentului economic ....................6. Telefon ............................ / Fax .....................7. Adresa atelierului în care se desfăşoară lucrările pentru care se solicita evaluarea/autorizarea .....................................8. Lista tipurilor de autovehicule pentru care se efectuează lucrările de montare/reparare/verificare ale aparatelor de control şi/sau limitatoarelor de viteza pentru care se solicita evaluarea capabilităţii tehnice (se prezintă într-un tabel anexat la cererea-tip)9. Tipul/modelul aparatelor de control şi/sau limitatoarelor de viteza ce vor fi montate pe autovehicul(e) ................................10. Numărul personalului ce va fi utilizat..., din care:................ ingineri;................ maiştri/tehnicieni;................ muncitori.11. Imputernicim pe domnul/doamna ................, având funcţia ............., şi care poate fi contactat(a) la telefon .........., fax ......., sa ne reprezinte în toate aspectele legate de evaluare.12. Numele şi semnatura directorului/managerului general:LS13. Numele şi semnatura contabilului-şef/directorului economic:14. Data ............................  +  Anexa 10--------la reglementări---------------CHESTIONAR DE AUTOEVALUAREa capabilităţii tehnice pentru prestarea de lucrări de montare,reparare şi/sau verificare a aparatelor de control şi/sau alimitatoarelor de viteza(se completează pentru fiecare atelier)1. Date de identificare1.1. Denumirea agentului economic .................................1.2. Numărul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul registrului comerţului .......................................................1.3. Codul fiscal .................................................1.4. Contul bancar/Banca ..........................................1.5. Adresa sediului legal al agentului economic .....................................................................................1.6. Telefon/fax/e-mail ...........................................1.7. Adresa atelierului unde se desfăşoară activităţile pentru care se solicita evaluarea ....................................................2. Organizare2.1. Structura organizatorică (de atasat organigrama/fluxul activităţii, ca anexa A):2.2. Sunt definite responsabilităţile personalului care conduce/efectuează/verifica lucrările de montare/reparare/verificare/? (DA/NU)Dacă DA, numiţi documentul în care sunt specificate responsabilităţile personalului ................................................................................................................................................................................................3. Resurse3.1. Planurile la scara ale spaţiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie electrica (de atasat ca anexa B):3.2. Lista fluxului tehnologic (după caz, desenele schemelor-flux), a utilajelor, echipamentelor de inspecţie (de atasat ca anexa C):3.3. Exista echipamente necesare pentru efectuarea inspecţiilor pe parcursul procesului de montare/verificare/reparare? (DA/NU)Dacă DA, se va prezenta lista acestora .................................................................................................................................................................................................................................3.4. Exista abilitarea din partea unui producător de aparate de control şi/sau limitatoare de viteza ori din partea reprezentantului acestuia sau, după caz, a unui producător de dispozitive de verificare a aparatelor de control şi/sau a limitatoarelor de viteza ori a reprezentantului acestuia? (DA/NU). Dacă DA, atasati o copie a documentului care atesta abilitarea la dosarul de autorizare.4. Analiza comenzilor4.1. Sunt convenite cu clienţii şi consemnate în scris lucrările de montare/reparare/verificare solicitate de aceştia? (DA/NU)Dacă DA, se va indica documentul în care sunt consemnate aceste lucrări:..................................................................Documentul respectiv specifică:4.1.1. activităţile implicate de montare/reparare/verificare solicitate? (DA/NU)4.1.2. materialele, componentele, manopera, costurile implicate şi termenul de realizare a lucrărilor? (DA/NU)4.1.3. Se acorda termenele de garanţie legale pentru componentele montate pe autovehicul şi pentru lucrările efectuate? (DA/NU)Dacă DA, se va indica termenul de garanţie acordat:- pentru componente ...............................................- pentru lucrări ..................................................5. Controlul documentaţiei5.1. Sunt disponibile instrucţiuni de lucru sau alte documente care definesc modul de execuţie şi de verificare a lucrărilor care se efectuează? (DA/NU)Dacă DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili? (DA/NU)5.2. Se utilizează documente externe (standarde, reglementări, desene ale clientului etc.)? (DA/NU)5.2.1. Se asigura ca aceste documente sunt în vigoare? (DA/NU/NA)6. Aprovizionare6.1. Sunt definite condiţii referitoare la produsele aprovizionate? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica documentele în care sunt specificate condiţiile referitoare la produsele aprovizionate ...............................6.2. Aparatele de control şi/sau limitatoarele de viteza specificate deţin aprobare de model/omologare? (DA/NU)6.3. Aparatele de control şi/sau limitatoarele de viteza specificate în documentaţia de montare/reparare/verificare sunt certificate pe autovehicul? (DA/NU/NA)6.4. Componentele şi materialele utilizate au termen de garanţie? (DA/NU)7. Identificare7.1. Se asigura identificarea unica a serviciului de montare/reparare/verificare? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica documentele ................................7.2. Se înregistrează şi se identifica toate operaţiile de montare/reparare/verificare şi de inspecţii efectuate specificate în comanda? (DA/NU)7.3. Este menţinut un registru de evidenta a comenzilor? (DA/NU)8. Controlul proceselor de montare/reparare/verificare8.1. Exista o planificare a comenzilor prin care să se asigure toate resursele necesare pentru realizarea acestora în termenul stabilit? (DA/NU)8.2. Exista instrucţiuni de execuţie a operaţiilor de montare/reparare/verificare? (DA/NU)8.3. Exista personal propriu calificat adecvat şi instruit de către producător? (DA/NU)Dacă DA, indicaţi numărul şi calificarea personalului (ingineri, tehnicieni/maiştri/muncitori):- ingineri: ....................................................- tehnicieni: ..................................................- maiştri: .....................................................- muncitori: ...................................................9. Inspecţii (CTC)9.1. Sunt stabilite şi documentate metode de verificare a calităţii operaţiilor de montare/reparare/verificare? (DA/NU)Dacă DA, se va (vor) indica documentul (documentele) .............................................................................9.2. Sunt menţinute înregistrări care să ateste ca parametrii de funcţionare obţinuţi după montare/reparare/verificare sunt în limitele stabilite de documentaţia de execuţie? (DA/NU)9.3. Aceste înregistrări identifica masurarile şi personalul implicat? (DA/NU)10. Controlul echipamentelor de inspecţie (CTC)10.1. Exista echipamentele de inspecţie necesare? (DA/NU)Dacă DA, se vor indica aceste echipamente ..........................................................................................10.2. Echipamentele de inspecţie sunt verificate metrologic? (DA/NU)10.3. Sunt menţinute înregistrări referitoare la verificarea metrologica a echipamentelor de inspecţie? (DA/NU)10.4. Exista instrucţiuni în limba română de utilizare a echipamentelor de inspecţie?(DA/NU)10.5. Sunt asigurate condiţiile de utilizare prevăzute de fabricantul echipamentelor de inspecţie? (DA/NU)11. Controlul lucrărilor neconforme11.1. Este stabilită o procedură de tratare a reclamatiilor clienţilor? (DA/NU)11.2. Sunt menţinute înregistrări privind tratarea reclamatiilor? (DA/NU)12. Manipularea şi depozitarea12.1. Exista spaţii adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor şi a echipamentelor astfel încât să se prevină deteriorarea acestora? (DA/NU)12.2. Exista condiţii de depozitare a componentelor, a materiilor prime şi a materialelor, care să asigure menţinerea calităţii acestora? (DA/NU)Persoana care a completat chestionarul şi care răspunde de corectitudinea datelor înscrise:Numele şi prenumele ...............................................Funcţia ...........................................................Telefon ................., fax ....................................Semnatura .........................................................Data ..............................................................NOTĂ:Datele completate trebuie să corespundă cu situaţia la zi la data transmiterii chestionarului la Regia Autonomă "Registrul Auto Roman".---------