LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*actualizată*)voluntariatului(actualizată până la data de 25 noiembrie 2002*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 aprilie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 noiembrie 2002, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002; LEGEA nr. 629 din 19 noiembrie 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează promovarea şi facilitarea participării cetăţenilor români şi străini, în spiritul solidarităţii civice, la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum şi participarea tinerilor la programele internaţionale de voluntariat pentru tineri, implementate de structuri descentralizate în strânsă legătură cu autorităţile naţionale responsabile pentru problemele tineretului.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi: a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice, denumite voluntari, în cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate; b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată, potrivit legii, în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar; c) organizaţia gazda este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial care încheie, în condiţiile prezentei legi, contract de voluntariat; d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizica, denumita voluntar, şi o persoană juridică, denumita organizaţie gazda, în temeiul căreia prima persoana se obliga faţă de a doua sa presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestatie materială; e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat. Organizaţia gazda poate fi identică sau diferita de beneficiarul voluntariatului; f) indrumatorul este persoana cu rol de coordonare şi supraveghere a voluntarilor în timpul acţiunilor de voluntariat.-------------Literele c) şi d) ale art. 2 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Literele e) şi f) ale art. 2 au fost introduse de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 3Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii: a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat; b) implicarea activa a voluntarului în viaţa comunităţii; c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activităţii; d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii sanselor, fără nici un fel de discriminări.  +  Articolul 4Activităţile voluntare izolate, sporadic prestate, în afară raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinătate, nu fac obiectul prezentei legi.  +  Articolul 4^1Autorităţile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.-------------Art. 4^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 5 (1) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective. (2) Sunt lovite de nulitate absolută contractele de voluntariat încheiate cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi de persoanele juridice prevăzute la art. 1, în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros. (3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care înlocuiesc serviciul militar şi nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de muncă remunerat. (4) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţă pe durata stagiului de voluntariat.-------------Alin. (3) şi (4) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 5^1 (1) În sensul programului de acţiune comunitar <>, tânăr voluntar este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani care încheie, în condiţiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioadă limitată, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale, contribuind în acelaşi timp la binele comunităţii. (2) Tanarul voluntar participa într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care îşi are reşedinţa ori domiciliul, sau într-un stat terţ la o activitate nelucrativă şi neremunerată, care prezintă importanţa pentru comunitate şi are o durată limitată de maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv şi de Comunitatea Europeană. (3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în funcţie de durata prevăzută, se diferentiaza în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni şi un an, şi stagii pe termen scurt, cu durata între 3 săptămâni şi 3 luni. (4) Pentru programul de acţiune comunitar <> organizaţia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare şi masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeană se asigura transportul extern şi o indemnizaţie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe întreaga durata a stagiului de voluntariat. (5) La sfârşitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de acţiune comunitar <> se va elibera de către Comisia Europeană un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobândite.-------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Capitolul 2 Contractul de voluntariat  +  Articolul 6 (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în forma scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi organizaţia gazda, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi. (2) Contractul de voluntariat se încheie în doua exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta persoanei juridice.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 7În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puţin următoarele drepturi ale voluntarului: a) participarea activa la elaborarea şi derularea programelor în considerarea cărora a încheiat contractul; b) desfăşurarea activităţii în concordanta cu pregătirea sa profesională; c) asigurarea de către organizaţia gazda a desfăşurării activităţilor sub coordonarea unui îndrumător, în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; d) asigurarea de către organizaţia gazda, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boala sau a altor riscuri ce decurg din natura activităţii. Pentru programele comunitare <> costurile sunt suportate de către Comisia Europeană, care încheie un contract cu o companie de asigurări; e) eliberarea de către organizaţia gazda a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobândite; metodologia privind eliberarea certificatului nominal se aproba prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului tineretului şi sportului; f) rambursarea de către organizaţia gazda, în condiţiile convenite în contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii; g) durata timpului de lucru, stabilită, în condiţiile legii, sa nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntarului; h) beneficiază de titluri onorifice, decoraţii, premii, în condiţiile legii.------------Literele c)-f) ale art. 7 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Litera d) a art. 7 a fost modificată de LEGEA nr. 629 din 19 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.  +  Articolul 8Contractul de voluntariat urmează sa cuprindă cel puţin următoarele obligaţii ale voluntarului: a) sa îndeplinească sarcinile primite din partea organizaţiei gazda; b) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat; c) sa participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazda. d) sa ocroteasca bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat.-------------Literele a) şi c) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 9În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul.  +  Articolul 10Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.  +  Articolul 11Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.  +  Articolul 12Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natura sa ingreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibila executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.  +  Articolul 13Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia prevăzută la art. 12.  +  Articolul 14Denunţarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a organizaţiei gazda, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor.-------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 15Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 16Se exceptează de la dispoziţiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17În cazul săvârşirii unor fapte în legătură cu executarea contractului de voluntariat, care potrivit legii penale sunt considerate infracţiuni, voluntarii sunt asimilaţi persoanelor prevăzute la art. 147 alin. 2 din Codul penal.  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUC──────────────────