ORDIN nr. 21.941 din 3 octombrie 2003privind acordarea de prime la exportul de bovine
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Nr. 682 din 17 septembrie 2003
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 21.941 din 3 octombrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 16 octombrie 2003  Vazand Referatul de aprobare nr. 127.994 din 4 septembrie 2003, întocmit de Direcţia generală de implementare şi reglementare,având în vedere prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 102/2003 privind stabilirea speciilor de animale vii, categoriilor de producţie, greutatii minime şi a perioadei admise pentru export în anul 2003,având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi al Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă acordarea unei prime de export, în valoare de 4.000 lei/kg carne în viu, la animalele din specia bovina, corespunzător codului tarifar ex 01029071 tineret bovin mascul destinat pentru sacrificare, cu o greutate minima de 400 kg, pentru toate destinatiile.  +  Articolul 2 (1) Prima de export se acordă pentru marfa livrata şi încasată până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv, în limita cantităţii de 6.000 tone, în ordinea cronologică a înregistrării cererilor pentru acordarea primei de export la Biroul unic al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Anunţul privind gradul de alocare a acestei cantităţi, în funcţie de cererile aprobate, va fi afişat săptămânal la Biroul unic al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului de către Direcţia generală de implementare şi reglementare.  +  Articolul 3 (1) Beneficiarii primei de export, în valoare de 4.000 lei/kg, sunt crescatorii de bovine, persoane fizice sau juridice, membri ai unei asociaţii locale de crescatori cu reprezentare judeteana, constituită conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare asociaţii, care livreaza la export bovine prin intermediul societăţilor comerciale autorizate să efectueze export de animale vii. (2) Exportul bovinelor se realizează de către societăţile comerciale la care asociaţia este acţionar unic sau majoritar sau de către alţi agenţi economici, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 463/2002 pentru aprobarea procedurii privind exportul de animale vii.  +  Articolul 4 (1) Animalele care fac obiectul primei la export trebuie să poarte număr matricol. (2) Aplicarea numărului matricol la animalele pentru care se acordă prima la export se executa de către asociaţie.  +  Articolul 5Dacă din momentul achiziţionării, în vederea exportului, şi până în momentul expedierii la extern intervine moartea unuia dintre animalele prevăzute la art. 1, constatată de reprezentanţii direcţiilor sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, crescatorul animalelor nu beneficiază de prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6 (1) Crescatorii de bovine solicita primele la export prin intermediul asociaţiei din care fac parte. (2) Cererile-tip, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, se depun de către solicitanţii primei la export la sediul asociaţiei din care fac parte.  +  Articolul 7Societatea comercială care efectuează exportul pune la dispoziţie asociaţiei, în baza unei convenţii încheiate cu aceasta, în original şi în copie, următoarele documente: a) actele de cumpărare a bovinelor; b) documentele care atesta efectuarea plăţii către crescatorul de bovine; c) actele privind efectuarea exportului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2002 privind aprobarea mecanismului de acordare a primelor de export de la bugetul de stat pentru produsele agroalimentare; d) lista cu numerele matricole ale animalelor exportate.  +  Articolul 8Asociaţia depune la Biroul unic al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului documentele prevăzute la art. 7, împreună cu: a) centralizatorul cererilor membrilor asociaţi care solicită prima la export; b) cererea pentru încasarea de la bugetul de stat a primelor la export pentru bovine, cuvenite membrilor asociaţiei, conform modelului prezentat în anexa nr. 2; c) actul de constituire al asociaţiei; d) denumirea băncii şi numărul de cont al asociaţiei, în care vor fi virate sumele corespunzătoare primelor.  +  Articolul 9Atribuirea primelor la export se realizează în conformitate cu prevederile art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002.  +  Articolul 10Pe baza documentelor depuse de asociaţie, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului verifica cererile şi transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare pe judeţe, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3, în vederea virarii sumelor cuvenite în contul asociaţiei.  +  Articolul 11Asociaţia, pe baza borderoului care cuprinde numele, actul de identificare - seria, numărul, codul numeric personal -, suma solicitată, suma aprobată, precum şi semnatura crescatorului, executa plata individuală a primelor.  +  Articolul 12Cererile individuale şi borderourile de plată vor fi arhivate şi puse la dispoziţie reprezentanţilor serviciului de inspecţii din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, precum şi organelor de control abilitate.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor,apelor şi mediului,Ilie Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1Vizat-----Asociaţia locală a crescatorilor de animale...........................................PreşedinteCEREREpentru încasarea de la bugetul de stat aprimei la export pentru bovine1. Persoane fiziceDomnul/doamna ............./(nume, iniţială tatălui, prenume), domiciliat/domiciliata în ............../(localitatea), str. ............. nr. .., bl. ...., sc. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. ....., cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][].2. Persoane juridiceSocietatea comercială ..........., cu sediul în ........., str. ....... nr. ....., judeţul/sectorul ........., codul unic de înregistrare ......., reprezentată de ........., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ... nr. ....., emis/emisă de ........., cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][], solicit acordarea primei de export pentru bovine în număr de ..... capete şi o greutate totală de ..... kg în viu, cu nr. matricole*) ......, livrate la data de ...... la ......, din localitatea ......, cu actul de proprietate ......... .Valoarea totală a primei solicitate este de .... lei.Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.Data Semnatura------------- Notă *) Tabel anexat cu nr. matricole.  +  Anexa 2VizatAsociaţia judeteana a crescatorilor de animale..............................................PreşedinteCEREREA ASOCIAŢIEI LOCALEpentru încasarea de la bugetul de stat aprimelor la export pentru bovine....................../(denumirea asociaţiei locale), cu sediul în ......../(judeţul, localitatea, str. nr.), înregistrată prin sentinta civilă nr. .......... la judecătoria .............., reprezentată legal prin ........./(numele, iniţială tatălui, prenumele), posesor/posesoare al/a BI/CI seria .... nr. ..., cod numeric personal [][][][][][][][][][][][][], solicit acordarea primelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2002, în contul nr. ... la ...../(denumirea băncii, CEC) din ....../(localitatea), pentru următorii beneficiari care îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin:
  Nr. crt Nr. cererii Numele şi prenumele solicitantului BI/CI (serie, nr.) Cantitatea pentru care se solicita prima (kg în viu) Valoarea subventiei (lei/kg în viu) Valoarea totală a subventiei (col. 4 x col. 5)
  0 1 2 3 4 5 6
  1. 4.000
  2.
  ..
  TOTAL:
  Declar pe propria răspundere ca datele înscrise în cerere sunt reale.Data Semnatura şi ştampila
   +  Anexa 3
      MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
                             SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                     pentru încasarea de la bugetul de stat a
                          primelor la export pentru bovine
  Nr. crt. Judeţul Cantitatea pentru care s-a aprobat acordarea primei Valoarea primei (lei/kg în viu) Valoarea totală a primei primite de la bugetul de stat (col.3xcol.4)
  capete kg în viu
  0 1 2 3 4 5
  1. 4.000
  2.
  3.
  4.
  ...
  TOTAL:
                    Ordonator principal de credite,
                   ................................
  ------------