DECRET nr. 59 din 2 martie 1978pentru modificarea Legii nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 15 din 4 martie 1978    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul I(1)Legea nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. Evidenta cetăţenilor români care domiciliază pe teritoriul Republicii Socialiste România se tine după locul de domiciliu, de către organele militiei.Aceasta se face prin înscriere în fişa de evidenta întocmită la data naşterii persoanei."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. La împlinirea virstea de 14 ani fiecărei persoane i se eliberează un act de identitate.Act de identitate, în înţelesul prezentei legi, este buletinul de identitate. În cazurile şi condiţiile prevăzute de prezenta lege act de identitate este şi adeverinta de identitate."3. Articolul 5 se abroga.4. După articolul 20 se introduce articolul 20^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 20^1. Persoanelor care sînt încadrate ori transferate în munca pe durata nedeterminată în alta localitate, unde au asigurata, în condiţiile legii, locuinta şi în care locuiesc împreună cu familia, organele mililiei le vor efectua schimbarea domiciliului în acea localitate."5. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. Persoana care locuieşte mai mult de 5 zile la alta adresa decît cea a domiciliului sau este obligată să se prezinte la organul militiei în circumscripţia căruia şi-a stabilit reşedinţa, pentru a cere înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de identitate.Viza de reşedinţa în alta localitate decît cea de domiciliu se acordă: a) persoanelor încadrate în munca pe durata nedeterminată; b) persoanelor încadrate în munca pe durata determinata ori pe timpul de încercare, pentru a fi încadrate în munca, la cererea organizaiiilor socialiste; c) persoanelor delegate sau detasate pe durata mai mare de 30 de zile; d) persoanelor internate mai mult de 30 de zile pentru îngrijirea sănătăţii; e) persoanelor care urmează o şcoala sau un curs, pe durata anului şcolar sau a cursului; f) membrilor de familie ai persoanelor prevăzute la lit, a) b) c) şi e); g) persoanelor inapte de muncă dacă se afla în îngrijirea unor persoane la care urmează sa locuiască; h) în alte cazuri temeinic justificate.Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. 1 persoanele care se deplaseaza pe o perioadă de pînă la 30 de zile în interesul serviciului, la odihna sau tratament ori la părinţi, copii, fraţi şi surori, precum şi personalul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne care se deplaseaza în interesul serviciului, indiferent de durata deplasarii.Persoana sosita într-o localitate, considerată potrivit legii, zona de frontieră este obligată să se prezinte la organul militiei în termenul prevăzut de normele ce reglementaaza regimul de frontieră."6. După articolul 22 se introduce articolul 22^1 cu următorul cuprins:"Art. 22^1. Menţiunea de stabilire a reşedinţei se înscrie pe perioada solicitată de titularul actului de identitate, dar nu mai mult de un an şi are valabilitate pe timpul cît acesta locuieşte la reşedinţa stabilită. La cererea persoanei în cauza, organele militiei pot înscrie o noua menţiune.Menţiunea de stabilire a reşedinţei se înscrie pe baza consimtamintului de primire în locuinta dat de titularul dreptului de folosinţă asupra acesteia şi dacă se dovedeşte ca solicitantul se afla într-una din situaţiile prevăzute la art. 22 alin. 2.Dacă menţiunea de stabilire a reşedinţei s-a efectuat cu încălcarea prevederilor alin. 2 ori persoana nu se mai afla într-una din situaţiile pentru care se poate acorda viza de reşedinţa, menţiunea înscrisă se anulează sau se radiază, după caz, de către organul militiei."7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. Evidenta locatarilor din imobilele care servesc total sau parţial ca locuinta, situate în municipii şi oraşe sau în alte localităţi stabilite de Ministerul de Interne, se tine prin cartea de imobil.Dispoziţiile alin. 1 nu sînt aplicabile locatarilor imobilelor situate în incinta unităţilor militare, a sediilor misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi în locuintele ocupate exclusiv de membrii acestor misiuni sau oficii.Cartea de imobil se incrediateaza de organele militiei administratorilor de imobile sau unuia dintre locatarii imobilului, care sînt obligaţi sa înscrie, pe baza actelor de identitate, persoanele care domiciliază sau îşi au reşedinţa în imobilul respectiv. Aceştia sînt obligaţi sa o prezinte pentru control organului militiei.Cartea de imobil se întocmeşte în doua exemplare din care unul se păstrează de responsabilul cărţii de imobil, iar celălalt, de organul militiei locale."8. După articolul 23 se introduce articolul 23^1 cu următorul cuprins:"Art. 23^1. La cererea responsabilului cărţii de imobil persoanele care locuiesc în imobil sînt obligate să-i prezinte actul de identitate în vederea înscrierii în cartea de imobil.Responsabilul cărţii de imobil este obligat ca periodic sa verifice dacă datele înscrise în cartea de imobil corespund cu situaţia reală a locatarilor, iar lunar, dacă este cazul, să se prezinte la organul militiei unde se afla celălalt exemplar al cărţii de imobil pentru a se opera şi în acesta modificările intervenite.Persoanele care îşi schimba domiciliul sau reşedinţa sînt obligate sa ceara înscrierea în cartea de imobil, la noua lor locuinta, în termen de 5 zile de la sosirea în imobil. În hoteluri sau în alte asemenea locuri de cazare înscrierea se face la sosire, prin grija receptionerilor sau administratorilor, care au obligaţia sa ţină evidenta persoanelor cazate şi să asigure ordinea în asemenea locuri."9. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. Constituie contravenţie la dispoziţiile prezentei legi şi se sancţionează după cum urmează: a) încălcarea dispoziţiilor art. 12 alin. 2 şi 3, cu amendă de la 50 la 200 lei; b) încadrarea dispoziţiilor art. 6, 10 alin. 2 şi 3, art. 13 alin. 1, art. 14, 15, 17, 21 alin. 2, art. 23^1 alin. 3, art. 23^1 şi art. 29^1, cu amendă de la 200 la 800 lei; c) încadrarea dispoziţiilor art. 18 alin. 1, art. 22 alin. 1 şi art. 24, cu amendă de la 400 la 1.500 lei.Contravenţiilor prevăzute în acest articol le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor."10. După articolul 29 se introduce articolul 29^1 cu următorul cuprins:"Art. 29^1. Oficiile de stare civilă ale comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale au obligaţia sa comunice organelor militiei date nominale cu privire la înregistrarea naşterii şi decesului cetăţenilor români domiciliaţi pe teritoriul Republicii Socialiste România."11. După articolul 30 se introduce articolul 30^1 cu următorul cuprins:"Art. 30^1. Ministerul de Interne, Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare şi Direcţia Centrala de Statistica vor stabili un cod numeric personal pentru toţi cetăţenii români, precum şi pentru străinii cu domiciliul în România. Codul numeric personal va fi înscris în actele de identitate, de stare civilă şi în alte acte personale."  +  Articolul IILuarea în evidenta a cetăţenilor români care nu au împlinit vîrsta de 14 ani la data intrării în vigoare a prezentului decret şi care domiciliază pe teritoriul Republicii Socialiste România se va efectua de organele militiei, pe baza datelor comunicate de organele prevăzute la art. 29 din Legea nr. 5/1971, în termen de doi ani.  +  Articolul IIIPrezentul decret intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România.  +  Articolul IVLegea nr. 5/1971 cu privire la actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi la procedura schimbării domiciliului şi a reşedinţei, cu modificările aduse prin prezentul decret, se va republica, dîndu-se articolelor o noua numerotare.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedintele Republicii Socialiste România────────────────