ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 2 octombrie 2003pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 31 decembrie 2003, ca urmare a restructurării sau reorganizării societăţilor prevăzute la art. 1, beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul disponibilizarii, respectiv desfacerea contractului individual de muncă, de o sumă egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum şi de un venit lunar de completare. Venitul lunar de completare este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de disponibilizare, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie 2003, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj."2. Alineatul (4) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(4) În situaţia în care societăţile care efectuează concedieri colective potrivit art. 1 nu pot achită plăţile compensatorii prevăzute prin contractele colective de muncă, până la sfârşitul anului 2003, acestea pot fi acordate lunar, după caz, şi ulterior acestei date, aceste plati având acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj."  +  Articolul IIPot beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 şi persoanele disponibilizate din cadrul Societăţii Comerciale "Petrotub" - S.A. Roman, care sunt angajate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca aceste persoane sa fi avut raporturi de muncă cu societatea comercială menţionată, indiferent de natura acestora, cu cel puţin 6 luni înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentruPrivatizare şi AdministrareaParticipatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 2 octombrie 2003.Nr. 88.---------