LEGE nr. 379 din 30 septembrie 2003 (*actualizată*)privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război(actualizată la data de 26 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Mormintele şi operele comemorative de război româneşti, precum şi cele străine situate pe teritoriul României sunt considerate aşezăminte social-culturale, fiind supuse regimului juridic stabilit de prezenta lege.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, mormintele de război sunt locurile de înhumare a persoanelor care au decedat în timpul şi din cauza conflictelor armate ca urmare a îndeplinirii unui serviciu comandat sau voluntar în interesul statului ai căror cetăţeni au fost, precum şi alte locuri în care se păstrează rămăşiţele pământeşti ale acestora. (2) Mormintele de război pot fi individuale sau comune, izolate ori grupate în cimitire de onoare, parcele de onoare, osuare sau mausolee. (3) Cimitirele militare sau parcelele militare din cimitirele civile, administrate de către comenduirile de garnizoana, nu sunt considerate, potrivit legii, cimitire sau parcele de onoare.  +  Articolul 3Sunt asimilate mormintelor de război: a) Mormântul Ostaşului Necunoscut; b) mormintele cetăţenilor români prizonieri, internaţi civili de război sau deportaţi; c) mormintele membrilor formaţiunilor de Cruce Roşie şi ale corespondenţilor de război, decedaţi în timpul şi din cauza conflictelor armate, îndeplinind o misiune; d) mormintele militarilor sau ale persoanelor civile, cetăţeni români, care au murit în timp de pace îndeplinind un serviciu comandat în domeniile apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale; e) mormintele persoanelor decedate în alte situaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Mormintele de război străine situate pe teritoriul României au acelaşi regim ca şi mormintele de război româneşti. (2) Sunt asimilate mormintelor prevăzute la alin. (1) şi cele ale prizonierilor şi internaţilor civili de război, cetăţeni străini.  +  Articolul 5Sunt considerate opere comemorative de război edificiile, monumentele de arta, plăcile şi altarele comemorative, troiţele, crucile, cenotafurile sau orice alte construcţii ori lucrări realizate în memoria celor prevăzuţi la art. 2-4.  +  Articolul 6Mormintele şi operele comemorative de război care sunt înscrise în Lista monumentelor istorice se supun regimului juridic stabilit prin Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare, precum şi dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 7 (1) Activităţile şi masurile de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război se realizează în interes public şi pot constitui cauza de utilitate publică, în condiţiile legii. (2) În sensul prezentei legi, prin protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război se inţelege ansamblul de masuri cu caracter ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure cercetarea, identificarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, marcarea, inclusiv paza şi întreţinerea, restaurarea, strămutarea şi punerea în valoare a acestora. (3) Asupra imobilelor pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de război se pot aplica servituţi de utilitate publică, instituite conform legii.  +  Articolul 8 (1) Mormintele şi operele comemorative de război aparţin fie domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, fie sunt proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. (2) Mormintele şi operele comemorative de război proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile şi sunt monumente de for public. Acestea pot fi date în administrarea instituţiilor publice, pot fi concesionate sau închiriate, în condiţiile legii, cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. (3) Bunurile materiale sau elementele constitutive ale construcţiilor ori lucrărilor, realizate din fonduri proprii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, destinate a fi incluse în opere comemorative de război, pot fi transmise cu titlu gratuit proprietarilor sau administratorilor obiectivelor comemorative de război româneşti din ţară şi străinătate. Transferul bunurilor pe teritoriul României se va realiza prin proces-verbal de predare-primire, aprobat de ordonatorul principal de credite.----------Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. (4) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure protejarea şi punerea în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea lor.----------Alin. (4) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 9 (1) Mormintele şi operele comemorative de război aparţinând domeniului privat pot face obiectul circuitului civil fără a li se schimba destinaţia, în condiţiile stabilite de prezenta lege. (2) Imobilele pe care sunt amplasate mormintele şi operele comemorative de război, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, pot fi vândute numai în condiţiile exercitării dreptului de preemţiune al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, prin Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. Fac excepţie imobilele cu destinaţie de locuinţa pe care sunt amplasate plăci comemorative. (3) Proprietarii, persoane fizice sau juridice, care intenţionează să vândă imobilele pe care sunt amplasate morminte ori opere comemorative de război vor înştiinţa în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărui raza se afla imobilul în cauza. (4) Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale vor transmite Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor înştiinţarea prevăzută la alin. (3), în termen de 7 zile de la primirea acesteia. (5) Termenul de exercitare a dreptului de preemţiune al statului este de 30 de zile de la data înregistrării înştiinţării prevăzute la alin. (3) la Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor. (6) În cazul în care Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor nu îşi exercita dreptul de preemţiune în termenul prevăzut la alin. (5), acest drept se transfera autorităţilor administraţiei publice locale, care îl pot exercita într-un termen de 15 zile, calculat de la expirarea termenului prevăzut la alin. (5).  +  Articolul 10În cazul în care imobilul pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de război nu are proprietar cunoscut, obligaţiile ce decurg din prezenta lege revin autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale, după caz, din unitatea administrativ-teritoriala pe al carei teritoriu este situat imobilul.  +  Articolul 11Pentru înfiinţarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pot fi expropriate imobile, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război  +  Articolul 12Înfiinţarea de cimitire şi parcele de onoare cu morminte româneşti se face, în condiţiile legii, cu aprobarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 13Înfiinţarea pe teritoriul României a cimitirelor sau a parcelelor de onoare cu morminte străine se face în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale în domeniu la care România este parte, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 14 (1) Operele comemorative de război se realizează cu respectarea legislaţiei în domeniul autorizării construcţiilor şi cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. (2) Construcţia operelor comemorative de război străine pe teritoriul României se face cu aprobarea Guvernului. (3) Înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi a operelor comemorative de război româneşti de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pe teritoriul altor state se fac în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale bilaterale în domeniul comemorativ, precum şi ale protocoalelor încheiate în baza acestor acorduri.----------Alin. (3) al art. 14 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 15Modificarea sau strămutarea mormintelor ori a operelor comemorative de război se face cu avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 16Modificarea suprafeţelor pe care sunt amplasate, strămutarea sau reamenajarea mormintelor de război străine, precum şi orice intervenţie asupra operelor comemorative de război străine aflate pe teritoriul României se fac numai cu aprobarea Guvernului şi sub supravegherea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, în conformitate cu tratatele internaţionale, iar în lipsa acestora, prin hotărâre a Guvernului, după ce a fost înştiinţat statul interesat şi s-au stabilit pe cale diplomatică detaliile unor asemenea intervenţii.  +  Articolul 17Rămăşiţele pământeşti ale persoanelor decedate în condiţiile prevăzute la art. 2-4 se înhumează în mod individual, cu exceptia cazurilor de forţa majora care impun un mormânt comun. La fiecare mormânt se aşează un însemn de căpătâi pe care sunt înscrise date minime de identificare a persoanei decedate. Însemnul de căpătâi este specific religiei celui înhumat şi are forma şi dimensiunile precizate în normele tehnice prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 18 (1) În scopul asigurării unei protejări adecvate a mormintelor de război se poate proceda la strămutarea acestora. (2) La reorganizarea, extinderea sau construirea cimitirelor de onoare se vor respecta normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. (3) Este interzisă înhumarea în cimitirele sau în parcelele de onoare a altor persoane decedate decât cele prevăzute la art. 2-4.  +  Articolul 19Toate mormintele şi operele comemorative de război vor avea asigurată o zonă de protecţie. În zona de protecţie pot fi instituite servituţi de utilitate publică şi reglementări speciale de construire prin planurile şi regulamentele de urbanism aprobate şi avizate conform legii.----------Art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 20 (1) Evidenta generala a mormintelor şi operelor comemorative de război se tine de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor. (2) Instituţiile publice şi autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să tina propria evidenta a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea sau în proprietatea lor, după caz. (3) Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, organizează, păstrează şi actualizează permanent evidenta mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din străinătate.  +  Articolul 21Evidenta, inventarierea, marcarea, întreţinerea, conservarea şi restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război se realizează în conformitate cu normele tehnice prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 22Finanţarea activităţilor de înfiinţare şi protejare a mormintelor şi a operelor comemorative de război româneşti se face astfel: a) pentru cele din străinătate, prin bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi potrivit tratatelor internaţionale la care România este parte; b) pentru cele dispuse pe teritoriul naţional şi care aparţin domeniului public sau privat al statului, din bugetele instituţiilor publice în a căror administrare se afla, iar pentru cele care aparţin domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale, din bugetele acestora.  +  Articolul 23Întreţinerea şi marcarea mormintelor şi operelor comemorative de război străine, aflate pe teritoriul României, se realizează de către autorităţile administraţiei publice, potrivit legii şi în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 24 (1) În funcţie de importanta şi de amploarea lucrărilor de înfiinţare sau de protejare a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti şi străine, aflate pe teritoriul naţional, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate susţine finanţarea sau cofinanţarea acestora din bugetul propriu. (2) Lucrările prevăzute la alin. (1) sunt lucrări de interes public naţional pentru care nu se datorează taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire.----------Alin. (2) al art. 24 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Capitolul III Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor  +  Articolul 25 (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale. (2) Organizarea şi funcţionarea, precum şi stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (3) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apărării naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale. (4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al ministrului apărării naţionale. (5) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor întocmeşte proiectul bugetului propriu care se prevede distinct în bugetul Ministerului Apărării Naţionale. (6) Finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 1 al alin. (1) al art. 65, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 26Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor are următoarele atribuţii: a) organizează sistemul naţional de cercetare şi evidenta a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate şi acţionează pentru căutarea, descoperirea şi identificarea acestora; b) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război, româneşti şi străine, aflate pe teritoriul României, şi a celor româneşti din străinătate, precum şi a obiectelor de identificare descoperite ocazional sau cu prilejul exhumărilor; c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cultele religioase recunoscute de lege în aplicarea prezentei legi, precum şi cu cele din străinătate care au obiect de activitate similar; d) ia masurile necesare pentru înfiinţarea şi protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti în străinătate; e) propune Ministerului Apărării Naţionale iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;----------Lit. e) a art. 26 a fost modificată de pct. 2 al alin. (1) al art. 65, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009. f) iniţiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, încheierea acordurilor internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; g) valorifica toate datele şi informaţiile existente şi acţionează pentru căutarea, descoperirea, identificarea şi luarea în evidenta a mormintelor de război; h) hotărăşte modalităţile de regrupare a osemintelor morţilor de război şi însemnele comemorative pentru locurile de înhumare comune atunci când nu pot fi amenajate morminte individuale; i) pune la dispoziţie celor interesaţi, la cerere, datele de care dispune referitoare la locul de înhumare a persoanelor decedate, în condiţiile prevăzute la art. 2-4; j) colaborează cu reprezentantele diplomatice străine pentru organizarea ceremonialelor de comemorare a militarilor acestor state înhumaţi pe teritoriul României; k) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, împreună cu instituţiile de apărare şi ordine publică, programul manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor şi de alte evenimente; l) avizează sau aproba, după caz, modificarea ori strămutarea mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul naţional; m) iniţiază, împreună cu instituţiile abilitate prin lege, proiectele de acte normative pentru declararea utilităţii publice şi exproprierea, în condiţiile legii, a imobilelor pe care se afla amplasate sau se vor construi morminte şi opere comemorative de război; n) propune Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice mormintele şi operele comemorative de război de pe teritoriul României care să fie cuprinse în Lista monumentelor istorice; o) sesizează Ministerul Culturii şi Cultelor, atunci când deţine informaţii, cu privire la intervenţii neautorizate asupra operelor comemorative de război cuprinse în Lista monumentelor istorice sau când este încălcată zona de protecţie a acestora; p) promovează programe şi participa la valorificarea în plan educativ a memoriei celor căzuţi pentru ţară; q) organizează manifestări ştiinţifice şi sesiuni de comunicări, editează şi distribuie publicaţii şi produse media pentru educarea patriotică a cetăţenilor;----------Lit. q) a art. 26 a fost modificată de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. r) organizează, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, tabere pentru tineret, în scopul îngrijirii mormintelor şi operelor comemorative de război, pe care le poate susţine financiar; s) elaborează proiectele de acte normative pentru darea în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale a mormintelor şi operelor comemorative de război de interes naţional; s) reprezintă Guvernul României la activităţile internaţionale care au ca obiect mormintele şi operele comemorative de război; t) colaborează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate care au obiect de activitate similar; t) controlează respectarea regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război, aplica sancţiuni sau sesizează, după caz, autorităţile abilitate de lege, atunci când regimul acestora este încălcat; u) întocmeşte proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli; v) propune trecerea unor morminte şi opere comemorative de război în patrimoniul public al unităţilor administrativ-teritoriale; w) iniţiază proiecte de hotărâri privind înfiinţarea, modificarea sau protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, la propunerea instituţiilor de apărare şi ordine publică; x) iniţiază, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu alte instituţii abilitate prin lege, concursuri pentru proiectarea şi executarea de monumente de natura mormintelor şi operelor comemorative de război, astfel cum sunt definite la art. 5, precum şi de biserici aferente cimitirelor în care se afla mormintele de război, selectează proiectele şi urmăreşte finalizarea acestora; y) formulează propuneri în vederea editării de timbre omagiale şi comemorative pe teme legate de cinstirea eroilor;y^1) avizează regulamentele de construcţie din zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război;----------Lit. y^1) a art. 26 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.y^2) publică Lista mormintelor şi operelor comemorative de război în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi o actualizează ori de câte ori apar modificări;----------Lit. y^2) a art. 26 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.y^3) execută controlul la morminte şi opere comemorative de război privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise, precum şi controlul şantierelor având drept obiect mormintele şi operele comemorative de război, indiferent de regimul de proprietate, de natura operaţiunilor şi de sursa de finanţare;----------Lit. y^3) a art. 26 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.y^4) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, prin împuterniciţii săi, şi ia măsurile de sesizare a organelor de cercetare penală, în cazul infracţiunilor;----------Lit. y^4) a art. 26 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.y^5) susţine, în condiţiile legii, programe şi proiecte de revitalizare şi punere în valoare a mormintelor/operelor comemorative de război, hotărăşte strategii şi cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de mormintele şi operele comemorative de război;----------Lit. y^5) a art. 26 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.y^6) editează, finanţează şi publică, anual, Buletinul informativ al Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport şi în mediul virtual;----------Lit. y^6) a art. 26 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. z) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 27*) (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor are în administrare, potrivit legii, bunuri mobile şi imobile aparţinând domeniului public sau privat al statului. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor poate folosi pentru desfăşurarea activităţii sale bunuri materiale primite de la persoane fizice şi juridice sub forma de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. Notă

  ──────────

  Conform literei t) a art. 68, Cap. IX din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea noilor entităţi rezultate din reorganizarea autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se abrogă art. 27 şi 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările ulterioare.

  ──────────
   +  Articolul 28Bunurile de orice fel, importate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, folosite pentru construcţia, întreţinerea sau decorarea mormintelor de război şi cimitirelor militare sau a operelor comemorative de război, sunt scutite de la plata taxelor cuvenite bugetului. Acţiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sunt scutite de taxa de timbru.-----------Art. 29 a fost abrogat de pct. 3 al art. 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.
   +  Capitolul IV Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi ale proprietarilor de imobile pe care se afla amplasate morminte sau opere comemorative de război  +  Articolul 30Ministerul Culturii şi Cultelor are următoarele atribuţii: a) avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru amplasarea şi realizarea de opere comemorative de război; b) avizează, prin comisiile de specialitate, documentaţiile pentru intervenţiile asupra mormintelor şi operelor comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice; c) asigura, prin direcţiile pentru cultura, culte şi patrimoniul cultural naţional judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspecţia şi controlul propriu la mormintele şi operele comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice, privind starea lor de conservare şi respectarea avizelor de specialitate emise; d) susţine programe şi proiecte de punere în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război înscrise în Lista monumentelor istorice, cofinanţează programe şi publicaţii pentru animarea culturala şi stimularea interesului public faţă de acestea; e) colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor; f) solicita cultelor religioase recunoscute de lege participarea la desfăşurarea serviciului religios organizat la mormintele şi operele comemorative de război, cu prilejul manifestărilor oficiale de comemorare a eroilor; g) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 31Ministerul Afacerilor Externe are următoarele atribuţii: a) negociază, împreună cu reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor şi ai altor instituţii, după caz, acordurile interguvernamentale având ca obiect regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; b) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti din străinătate; reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate păstrează şi actualizează permanent evidenta mormintelor şi operelor comemorative de război româneşti aflate pe teritoriul statului unde îşi desfăşoară activitatea; c) organizează, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare, activităţi de cinstire a memoriei militarilor români căzuţi pe teritoriul statelor străine; d) sprijină acţiunile pe plan extern, organizate şi desfăşurate de către Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor; e) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 32Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii: a) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare în acest scop; b) stabileşte regulile de desfăşurare a ceremonialelor la mormintele şi operele comemorative de război; c) asigura paza la Mormântul Ostaşului Necunoscut şi stabileşte reguli privind organizarea vizitelor şi solemnităţilor în acest loc; d) participa la ceremonialele organizate la mormintele şi operele comemorative de război; e) pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de care dispune privind mormintele şi operele comemorative de război; f) asigura participarea militarilor la programele care vizează valorificarea în plan educativ a memoriei eroilor; g) participa la pregătirea şi negocierea acordurilor internaţionale privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război; h) sprijină Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 33Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii: a) tine evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în administrarea sa, asigura protejarea lor şi îşi prevede fondurile necesare în acest scop; b) pune la dispoziţie instituţiilor şi persoanelor interesate, la cerere, informaţiile de care dispune privind mormintele şi operele comemorative de război; c) asigura, potrivit legii, ordinea publică la locul de desfăşurare a activităţilor comemorative; d) la cererea autorităţilor administraţiei publice poate asigura paza şi ceremonialele la unele morminte şi opere comemorative de război; e) organizează ceremoniale militare şi religioase la locurile unde se afla cimitire şi opere comemorative de război, de interes naţional sau proprii, cu ocazia sărbătorilor legale; f) iniţiază programe speciale pentru comemorarea Zilei Eroilor; g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri sau activităţi cu caracter filantropic pentru construirea sau întreţinerea unor monumente proprii; h) colaborează cu Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor în vederea protejării mormintelor şi operelor comemorative de război din ţară; i) participa la negocierea şi punerea în aplicare a acordurilor interguvernamentale în domeniu.  +  Articolul 34Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului emite, în conformitate cu dispoziţiile legale, avize de specialitate pentru mormintele şi operele comemorative de război nou-înfiinţate.  +  Articolul 35Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului are următoarele atribuţii: a) iniţiază programe de promovare a cultului eroilor în rândurile tinerei generaţii; b) asigura participarea tinerilor la îngrijirea mormintelor şi operelor comemorative de război, la taberele organizate şi finanţate de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi la alte activităţi similare.  +  Articolul 36Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) ţin evidenta centralizata a mormintelor şi operelor comemorative de război situate pe teritoriul judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz; b) îşi prevăd în proiectele bugetelor proprii resursele financiare necesare protejării mormintelor şi operelor comemorative de război aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea lor; c) colaborează cu consiliile locale pentru protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război; d) iau masurile legale atunci când constata încălcări ale regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război. e) cuprind, în programele de dezvoltare economico-socială şi urbanistică, respectiv de amenajare a teritoriului, obiective specifice privind protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război, elaborează, actualizează, şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism care conţin morminte şi opere comemorative de război.----------Lit. e) a art. 36 a fost introdusă de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 37Consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: a) ţin evidenta detaliată a mormintelor şi operelor comemorative de război situate pe raza lor teritoriala şi asigura protejarea lor, prevăzându-şi în bugete fondurile necesare în acest scop; b) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale pentru protejarea mormintelor şi a operelor comemorative de război. c) iau măsurile legale, atunci când constată încălcări ale regimului juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război;----------Lit. c) a art. 37 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. d) transmit anual Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor date despre starea de conservare a mormintelor şi operelor comemorative de război aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale a acestora;----------Lit. d) a art. 37 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. e) elaborează regulamentele de urbanism pentru zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război şi aprobă planurile urbanistice zonale numai pe baza şi în condiţiile avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.----------Lit. e) a art. 37 a fost introdusă de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 38În scopul protejării mormintelor şi operelor comemorative de război, proprietarii şi titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora sunt obligaţi: a) să folosească şi să întreţină, în condiţiile legii, imobilele pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de război, astfel încât acestea din urma să nu fie afectate; b) să înştiinţeze în scris Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, precum şi consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin despre orice modificare sau degradare fizica a mormintelor şi operelor comemorative de război; c) să asigure, în condiţiile legii, accesul specialiştilor în vederea constatării stării de conservare şi pentru operaţiuni de expertizare şi de evidenta; d) să obţină avizele cerute de lege pentru toate intervenţiile efectuate asupra mormintelor şi operelor comemorative de război; e) să permită efectuarea lucrărilor de intervenţie, conservare, consolidare, restaurare, precum şi a altor lucrări, în situaţia în care acestea sunt iniţiate şi finanţate de persoane fizice sau juridice abilitate în condiţiile legii; f) să asigure, în condiţiile legii, condiţii de vizitare, fotografiere şi filmare; g) să comunice, în termen de 30 de zile, Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor sau, după caz, primarului localităţii respective orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare ori al altor drepturi reale, după caz, asupra imobilelor pe care se afla dispuse morminte şi opere comemorative de război; h) să înştiinţeze în scris consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale despre intenţia de a înstrăina imobilele pe care sunt amplasate morminte sau opere comemorative de război, în vederea exercitării dreptului de preemţiune al statului, conform art. 9. i) să asigure integritatea şi protecţia mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţine/administrează, să ia măsuri pentru apărare împotriva incendiilor, să asigure efectuarea lucrărilor de conservare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere a acestora;----------Lit. i) a art. 38 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. j) să comunice Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor orice schimbare a titularului dreptului de proprietate, de administrare sau a altor drepturi reale, după caz, asupra mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţin;----------Lit. j) a art. 38 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015. k) să notifice viitorul proprietar, chiriaş sau concesionar despre regimul juridic al mormintelor şi operelor comemorative de război pe care le deţin, precum şi obligaţia privind folosinţa mormintelor şi operelor comemorative de război.----------Lit. k) a art. 38 a fost introdusă de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Capitolul V Comemorarea eroilor neamului  +  Articolul 39Se proclamă Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, Ziua Înălţării Domnului Isus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti.  +  Articolul 40În capitala României se păstrează Mormântul Ostaşului Necunoscut, care aminteşte de eroii anonimi căzuţi pentru binele patriei.  +  Articolul 41Mormântul Ostaşului Necunoscut este administrat de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 42 (1) La Mormântul Ostaşului Necunoscut se depun flori, jerbe sau coroane de flori. (2) Flacăra de candelă arde în permanenta şi nu poate fi stinsă sau reaprinsă decât cu aprobarea Guvernului României.  +  Articolul 43 (1) La Mormântul Ostaşului Necunoscut Guvernul organizează ceremonii oficiale de Ziua Naţională a României, Ziua Eroilor şi Ziua Armatei. În aceste zile orice alte activităţi comemorative sunt permise numai după terminarea ceremoniei oficiale. (2) Instituţiile statului pot organiza ceremonii oficiale la Mormântul Ostaşului Necunoscut cu prilejul altor date importante pentru istoria naţională, cu ocazia unor vizite ale unor delegaţii străine şi a altor acţiuni oficiale, cu înştiinţarea Comenduirii Garnizoanei Bucureşti.  +  Articolul 44 (1) Cetăţenii români decedaţi în condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi la art. 3 se comemorează fără nici un fel de discriminare. (2) Fiecare dintre cei decedaţi trebuie comemorat individual, după nume, fie pe însemnul de căpătâi, fie printr-o inscripţie pe un însemn memorial comun.  +  Articolul 45 (1) Festivităţile din ţară şi din străinătate, dedicate memoriei eroilor României, se desfăşoară pe baza unui program elaborat de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, în colaborare cu toate instituţiile statului care pot contribui la asigurarea caracterului solemn al activităţilor din Ziua Eroilor şi la buna lor desfăşurare. (2) Personalităţile din conducerea statului vor fi prezente la locurile reprezentative şi cu mare încărcătura simbolică pentru sacrificiul făcut de cetăţenii tarii pentru dobândirea şi păstrarea independentei naţionale, a unităţii statale, pentru apărarea suveranităţii naţionale, menţinerea ordinii de drept şi siguranţei naţionale. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor organiza programe proprii de comemorare cu sprijinul şi cu participarea reprezentanţilor autorităţilor centrale şi ai cultelor religioase din teritoriu. (4) Festivităţile de comemorare vor fi programate să înceapă după oficierea serviciului religios în lăcaşurile de cult. (5) Activităţile pentru comemorarea eroilor României în străinătate sunt organizate de către Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantele diplomatice sau oficiile consulare ale României care îşi desfăşoară activitatea în statele respective, în colaborare cu alte instituţii sau organizaţii interesate, după caz.  +  Articolul 46Finanţarea activităţilor de comemorare a eroilor se face din bugetul de stat prin bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru activităţile organizate de acesta, din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, pentru activităţile organizate de acestea, sau din resursele proprii ale altor categorii de organizatori, după caz.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 47Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea administrativa, contravenţională, civilă sau penală.  +  Articolul 48 (1) Constituie contravenţie la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei depunerea la Mormântul Ostaşului Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane, jerbe de flori sau alte obiecte demne de cinstirea memoriei celor prevăzuţi la art. 2-4. (2) Constituie contravenţie la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei stingerea sau reaprinderea flăcării candelei de la Mormântul Ostaşului Necunoscut fără aprobarea Guvernului României. (3) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) desfăşurarea, în zonele de protecţie a mormintelor şi operelor comemorative de război, a manifestărilor care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra respectului datorat celor morţi, precum şi asupra sentimentelor rudelor venite să se reculeagă; b) neprecizarea în certificatul de urbanism a necesităţii obţinerii avizului Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor pentru lucrările propuse la mormintele şi operele comemorative de război sau în zonele de protecţie a acestora. (4) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) organizarea de activităţi comemorative la Mormântul Ostaşului Necunoscut cu ocazia Zilei Naţionale, Zilei Eroilor şi Zilei Armatei, înainte sau concomitent cu ceremoniile oficiale, fără autorizările prevăzute de lege; b) interzicerea dreptului de vizitare sau de fotografiere a mormintelor şi operelor comemorative de război de către proprietarii sau titularii dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra acestora. (5) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei şi obligarea la suportarea cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor iniţială următoarele fapte: a) înhumarea persoanelor decedate, altele decât cele prevăzute la art. 2-4, în spaţiile destinate mormintelor de război sau în zona de protecţie a acestora; b) construirea şi amplasarea de noi monumente comemorative, plăci, cenotafuri, cruci sau orice construcţie ridicată pe spaţiul destinat mormintelor de război sau în zona de protecţie a acestora fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor. (6) Constituie contravenţii la regimul mormintelor şi operelor comemorative de război şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte: a) strămutarea operelor comemorative de război fără aprobările legale; b) construirea, modificarea, restaurarea sau orice intervenţie asupra operelor comemorative de război fără aprobările şi avizele prevăzute de prezenta lege; c) neîndeplinirea atribuţiilor legate de executarea lucrărilor de îngrijire, conservare şi punere în valoare a mormintelor şi operelor comemorative de război, de îndată ce s-a constatat necesitatea acestor lucrări, precum şi împiedicarea executării lor; d) reamenajarea mormintelor şi operelor comemorative de război prin efectuarea neautorizată de inscripţii, înscrisuri, desene sau orice alte acţiuni care conduc la schimbarea datelor istorice ori a înfăţişării operelor comemorative de război. Plata cheltuielilor făcute pentru aducerea operelor comemorative de război la starea lor iniţială se suportă de către cei vinovaţi; e) introducerea animalelor, pentru păscut sau adăpost, în cimitirele de război; f) eliberarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare ale mormintelor şi operelor comemorative de război sau eliberarea autorizaţiilor pentru lucrări în zonele de protecţie ale mormintelor şi operelor comemorative de război fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.----------Art. 48 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 49Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, pentru contravenţiile săvârşite pe întreg teritoriul naţional de către persoanele fizice sau juridice de drept public ori privat, sau de către primar şi împuterniciţii acestuia, pentru contravenţiile săvârşite pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de către persoane fizice sau juridice de drept privat, altele decât cele din aparatul propriu de lucru.----------Art. 49 a fost modificat de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 50Contravenţiilor prevăzute la art. 48 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------Art. 50 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 51Organizaţiile neguvernamentale cu personalitate juridica de drept privat fără scop lucrativ care au ca obiect de activitate protejarea mormintelor şi operelor comemorative de război vor continua să funcţioneze cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 52 (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor va prelua de la Muzeul Militar Naţional în administrare Arhiva "Cultul Eroilor", în termen de 90 de zile de la înfiinţarea sa. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este continuatorul de drept şi preia tradiţiile istorice ale Societăţii «Mormintele Eroilor Căzuţi în Război», unica instituţie de stat din România cu atribuţii în domeniul mormintelor şi operelor comemorative de război, care a funcţionat în perioada 1919-1948, în subordinea Ministerului Apărării Naţionale.----------Alin. (2) al art. 52 a fost introdus de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 286 din 19 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 23 noiembrie 2015.  +  Articolul 53*)În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.  +  Articolul 54 (1) Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi data se abroga Decretul Consiliului de Stat nr. 117 din 23 octombrie 1975 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 111 din 30 octombrie 1975, Legea nr. 48/1995 privind proclamarea Zilei Eroilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Aceasta lege a fost adoptata de Senat în şedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputaţilor în şedinta din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 30 septembrie 2003.Nr. 379.------