ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 20 februarie 2003 (*actualizată*)privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice(actualizată până la data de 29 septembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 25 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA nr. 87 din 28 august 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Modalităţi de facturare a energiei termice  +  Articolul 1 (1) Agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termica în sistem centralizat, denumiţi în continuare furnizori de energie termica, stabilesc pe bază de contract, împreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice, denumite în continuare titulari de contract de furnizare a energiei termice, modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi: a) facturarea şi plata în transe lunare egale pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termica consumată efectiv în anul calendaristic anterior; b) facturarea şi plata în transe lunare egale, stabilite diferenţiat în perioada sezonului rece şi în restul anului, pe perioada unui an calendaristic, pe baza cantităţilor medii lunare de energie termica consumată efectiv în perioadele corespunzătoare ale anului calendaristic anterior; c) facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 furnizorii de energie termica au obligaţia sa accepte, la solicitarea titularilor de contract de furnizare a energiei termice, facturarea în condiţiile prevederilor alin. (1) lit. a) sau b), după caz. (3) Pentru perioada februarie-decembrie 2003 facturarea şi plata în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se fac pe baza cantităţilor medii lunare consumate în perioada februarie-decembrie 2002.  +  Articolul 2 (1) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) furnizorii de energie termica vor comunică titularilor de contract de furnizare a energiei termice, până la data de 15 februarie a anului în curs, consumul efectiv înregistrat în anul calendaristic încheiat, precum şi eventualele diferenţe de regularizat. (2) Sumele rezultate din regularizare, datorate titularilor de contract de furnizare a energiei termice de către furnizorii de energie termica, se deduc din valoarea facturii pe luna următoare. (3) Sumele rezultate din regularizare, datorate de către titularii de contract furnizorilor de energie termica, se plătesc, începând cu luna martie, integral sau eşalonat, până la data de 31 iulie a anului în curs, conform înţelegerii dintre părţi. (4) În situaţia în care sumele rezultate din regularizare nu sunt plătite la termenele prevăzute la alin. (2) şi (3), titularii de contract de furnizare a energiei termice sau furnizorii de energie termica plătesc penalităţi de întârziere egale cu cele percepute pentru neplata obligaţiilor către bugetul de stat.  +  Articolul 3 (1) Subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor stabilite între preţul local, mai mare, al gigacaloriei şi preţul naţional de referinţa se acordă lunar de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în funcţie de modul de facturare şi de plată a energiei termice livrate populaţiei, prevăzut la art. 1 alin. (1). (2) Pentru situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b) regularizarea subvenţiilor se face până la data de 15 februarie a anului în curs, pe baza deconturilor justificative privind consumul de energie termica pe anul anterior.  +  Articolul 4Persoanele fizice şi juridice beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat sunt obligate sa achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termica furnizată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data expedierii facturii prin posta, certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei, sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire, în cazul transmiterii facturii prin curier/delegat.  +  Capitolul II Ajutoare pentru încălzirea locuinţei-------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Secţiunea 1 Condiţii de acordare şi cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei-------------Secţiunea 1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 5 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 1.656.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 690.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 880.001 lei şi 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 1.080.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 450.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.170.001 lei şi 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 720.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 300.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.460.001 lei şi 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 480.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 200.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.760.001 lei şi 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 360.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 150.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.050.001 lei şi 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei pe o perioadă de 5 luni, în cazul în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă numai în perioada sezonului rece, sau de 100.000 lei în situaţia în care ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni. (2) Pentru familiile şi persoanele singure prevăzute la alin. (1) lit. a), beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei se majorează cu până la 20% din valoarea acestuia. (3) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 12 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a). (4) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe o perioadă de 5 luni în situaţia în care beneficiarii au optat pentru facturare în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c).-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 6Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 880.000 lei li se acordă o sumă de 830.000 lei; b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 880.001 lei şi 1.170.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei; c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.170.001 lei şi 1.460.000 lei li se acordă o sumă de 364.000 lei; d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.460.001 lei şi 1.760.000 lei li se acordă o sumă de 260.000 lei; e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 1.760.001 lei şi 2.050.000 lei li se acordă o sumă de 208.000 lei; f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 2.050.001 lei şi 2.460.000 lei li se acordă o sumă de 104.000 lei.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 7 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 5 alin. (1) şi (2), dar nu mai mult decât cheltuielile cu energia termica utilizata în scopul încălzirii locuinţei şi preparării apei calde. (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosită în perioada sezonului rece.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 8Familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în perioada sezonului rece, în suma de 350.000 lei lunar.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 9 (1) În sensul art. 5 şi 6, prin familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţa. (2) Prin persoana singura se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodareste singura.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 10 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa a acestora. (2) Prin locuinţa de domiciliu sau de reşedinţa se înţelege locuinţa situata la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi ale altor persoane majore, precum şi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceştia şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 11 (1) Limitele de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi nivelul acestuia se corecteaza în funcţie de evoluţia preţurilor şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 12În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin sezon rece se înţelege perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor, iar perioada de 12 luni reprezintă anul calendaristic.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termica furnizată în sistem centralizat şi gaze naturale-------------Secţiunea a 2-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 13 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia. (2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 14 (1) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere sunt transmise de furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale titularilor de contract, respectiv consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, până la data de 15 octombrie a fiecărui an. (2) Formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 15Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 depun individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinţa de domiciliu sau de reşedinţa.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16 (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi a cuantumului acestuia în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, inclusiv majorarea prevăzută la art. 5 alin. (2), se face prin dispoziţie a primarului, o singură dată pentru toată perioada de acordare a ajutorului. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se transmit până la data de 15 noiembrie titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primării vor transmite furnizorilor de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor şi a sumelor aprobate cu acest titlu, în condiţiile art. 5 şi 6. (4) În termenul prevăzut la alin. (2) primării vor comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind respingerea cererii. (5) În situaţia în care consumatorii individuali îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 6 pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^1 (1) Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi sa comunice primarului orice modificare intervenita în componenta familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării. (2) Comunicarea modificărilor prevăzute la alin. (1) se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizori. (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) primării vor emite noi dispoziţii privind modificarea cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor. (4) Modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna următoare comunicării modificărilor prevăzute la alin. (1). (5) Primării vor transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile prevăzute la alin. (3), în termen de 5 zile de la data emiterii. (6) În termenul prevăzut la alin. (5) primării vor transmite furnizorilor de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi situaţia privind modificarea cuantumului sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor.-------------Art. 16^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^2Lunar, furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale transmit consumatorilor individuali, titulari de contracte, facturile reprezentând consumul de energie termica sau gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţa între contravaloarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei aprobat de primar.-------------Art. 16^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^3 (1) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale transmit lunar factura reprezentând consumul de energie termica sau gaze naturale la nivel de asociaţie. (2) Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/chiriaşi au obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termica sau gazele naturale pe consumatori individuali şi de a întocmi borderoul privind sumele de plată calculate ca diferenţa între contravaloarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei stabilit în condiţiile art. 7. (3) Furnizorii de energie termica în sistem centralizat şi gaze naturale au obligaţia sa preia de la asociaţiile de proprietari/chiriaşi borderoul prevăzut la alin. (2).-------------Art. 16^3 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^4 (1) Pe baza facturilor prevăzute la art. 16^2 şi a borderourilor prevăzute la art. 16^3 alin. (3), furnizorii întocmesc situaţia centralizatoare privind sumele reprezentând ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care o transmit lunar la primării. (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) este certificată de către primari şi este transmisă de aceştia la direcţiile pentru dialog, familie şi solidaritate socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale. (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.-------------Art. 16^4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^5Sumele reprezentând cheltuielile pentru încălzirea locuinţei, aferente consumului de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titularii de contract de furnizare a energiei termice sau a gazelor naturale, subvenţiile achitate furnizorilor de energie termica de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi ajutoarele pentru încălzirea locuinţei achitate de direcţiile teritoriale se vor colecta în conturile de tip ESCROW, deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale.-------------Art. 16^5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri-------------Secţiunea a 3-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^6 (1) Până la data de 15 septembrie a fiecărui an, primării au obligaţia sa întocmească lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social. (2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), primării emit dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, pe care le transmit titularilor de ajutor social până la data de 30 septembrie a fiecărui an.-------------Art. 16^6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^7 (1) Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei se stabileşte o singură dată pentru toată perioada sezonului rece. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, se efectuează o singură dată, până la data de 30 octombrie a fiecărui an, pentru toată perioada sezonului rece. (3) Data plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi modalitatea de plată a acestuia se stabilesc de către primar prin dispoziţie care se aduce la cunoştinţa titularilor.-------------Art. 16^7 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^8 (1) Pentru familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 8 se acordă începând cu luna în care s-a stabilit dreptul la ajutor social. (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile alin. (1), pentru perioada rămasă până la sfârşitul sezonului rece, se efectuează o singură dată, în luna în care s-a stabilit dreptul.-------------Art. 16^8 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^9Pentru familiile şi persoanele singure cărora le încetează dreptul la ajutor social după data de 30 octombrie, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează în luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.-------------Art. 16^9 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Secţiunea a 4-a Finanţare, verificare şi monitorizare-------------Secţiunea a 4-a din Cap. II a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^10 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6 se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Sumele restante la plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei înregistrate până la data de 31 octombrie 2003 se asigura din bugetele locale. (3) Cheltuielile administrative privind stabilirea, modificarea sau încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei prevăzut la art. 5 şi 6 şi comunicarea acestora se suporta din bugetele locale. (4) Cheltuielile privind tipărirea formularelor de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia, pentru transmiterea acestora la consumatorii individuali, precum şi pentru alte activităţi ale furnizorilor de energie termica în sistem centralizat sau gaze naturale, legate de aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se suporta de către aceşti furnizori.-------------Art. 16^10 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^11Fondurile necesare plăţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei, prevăzut la art. 8, precum şi pentru cheltuielile administrative se suporta din bugetele locale, inclusiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.-------------Art. 16^11 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^12 (1) Pentru verificarea veridicitatii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia, primării pot dispune, după stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, efectuarea prin sondaj de anchete sociale. (2) În situaţia în care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuza sa furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.-------------Art. 16^12 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^13 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. (2) La solicitarea direcţiilor teritoriale, primării, furnizorii/distribuitorii de energie termica şi gaze naturale, precum şi celelalte instituţii implicate au obligaţia de a furniza date şi informaţii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 16^13 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Articolul 16^14Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2003 - 31 martie 2004, termenele prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16 alin. (2), art. 16^6 alin. (1) şi (2), art. 16^7 alin. (2) şi art. 16^8 alin. (1) se prelungesc cu până la 15 zile.-------------Art. 16^14 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003.  +  Capitolul III Facilităţi acordate populaţiei pentru plata energiei termice  +  Articolul 17 (1) În perioada ianuarie-martie 2003 titularii contractelor de furnizare a energiei termice care nu înregistrează restante din perioadele anterioare beneficiază de o reducere cu 10% din valoarea sumelor facturate pe luna curenta, în cazul în care au achitat în termenul scadent contravaloarea integrală a acestora. (2) Reducerea prevăzută la alin. (1) se evidenţiază şi se operează în factura lunii următoare şi se suporta din subvenţiile cuvenite pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi de tarif la energia termica livrata populaţiei. (3) Asociaţiile de proprietari/chiriaşi, după caz, vor repartiza suma rezultată din aplicarea facilitatii prevăzute la alin. (1) numai familiilor sau persoanelor singure care au achitat integral şi la termen obligaţiile de plată a întreţinerii. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) nu se aplică în cazul titularilor de contract de furnizare a energiei termice cărora li se facturează energia termica consumată pe lunile februarie şi martie 2003 în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b).  +  Articolul 18 (1) În cazul în care titularii de contract de furnizare a energiei termice au achitat sau îşi achită la termenele scadente facturile pentru plata energiei termice, precum şi sumele restante, fără penalităţi, până la data de 31 martie 2003, beneficiază de amânare în vederea scutirii de la plata penalităţilor facturate de furnizorii de energie termica. (2) În situaţia în care în perioada următoare, până la data de 31 decembrie 2004, beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalităţilor nu îşi achită facturile de energie termica la termenele scadente, aceştia vor fi obligaţi sa plătească şi penalităţile amânate în condiţiile alin. (1). (3) În situaţia în care până la data de 31 decembrie 2004 beneficiarii de amânare în vederea scutirii de la plata penalităţilor îşi achită facturile de energie termica la termenele scadente, aceştia sunt scutiţi de la plata penalităţilor.  +  Articolul 19 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor identifica, până la data de 1 martie 2003, dintre restantierii la plata întreţinerii, pe bază de anchete sociale, familiile şi persoanele pentru care s-a stabilit dreptul la venit minim garantat şi care vor putea beneficia de acordarea unor ajutoare de urgenta, în temeiul art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, în vederea stingerii datoriei către furnizorii de energie termica. (2) Sumele necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta stabilite în condiţiile alin. (1) se asigura de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003. (3) Autorităţile administraţiei publice locale împreună cu furnizorii de energie termica vor lua măsurile legale pentru recuperarea debitelor de la rau-platnici.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 20Declararea unui număr mai mare de membri de familie sau a unor venituri mai mici decât cele reale, în scopul vadit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.  +  Articolul 21 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2)-(4), art. 16^1 alin. (1), (5) şi (6), art. 16^3 alin. (2), art. 16^6 alin. (2), art. 16^7 alin. (2) şi ale art. 16^12 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 18 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 29 septembrie 2003. (2) Încasarea de către furnizorii de energie termica a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 22 (1) Nerespectarea prevederilor art. 17-19 constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.  +  Articolul 23 (1) Contravenţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 25În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) cap. II din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; b) alin. (1^1) al art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare; c) Ordonanţa Guvernului nr. 6/2003*) privind acordarea unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 24 ianuarie 2003.-------------*) ORDONANŢA nr. 6 din 23 ianuarie 2003 a fost respinsă de LEGEA nr. 244 din 10 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 13 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii şisolidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuBucureşti, 20 februarie 2003.Nr. 5.────────────────