ORDIN nr. 6.843 din 10 aprilie 2003privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situaţie de risc şi ameliorarea situaţiei medicale a copiilor protejati în centrele de plasament
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 727 din 28 iulie 2003
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
  • Nr. 6.843 din 10 aprilie 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003    Vazand Referatul de aprobare al Serviciului pentru mama şi copil din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Direcţiei politici, programe din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,ministrul sănătăţii şi secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie emit prezentul ordin.  +  Articolul 1În fiecare maternitate de nivelurile II şi III îşi va desfăşura activitatea zilnic, cu program întreg, un asistent social, iar în maternitatile de nivelurile I şi 0, o persoană, cadru mediu sau alt tip de personal administrativ, desemnată de medicul şef de secţie, care va îndeplini următoarele atribuţii: a) sesizarea imediata, telefonic şi în scris, a formatiunii de evidenta informatizata a populaţiei şi a serviciului public specializat pentru protecţia copilului în a cărui unitate administrativ-teritorială se afla maternitatea, cu privire la internarea unei parturiente fără acte de identitate, precum şi cu privire la naşterea unui copil de către o mama fără acte de identitate; b) sesizarea în scris, în termen de 48 de ore de la naşterea copilului, a medicului de familie pe a cărui lista de pacienti se afla mama, în vederea înscrierii nou-nascutului pe aceasta lista; c) anunţarea medicului de familie în momentul externarii mamei şi a copilului pentru a permite efectuarea primei vizite a medicului de familie în termen de 24 de ore de la externare; d) sesizarea în scris, în termen de 48 de ore de la naşterea copilului, a casei judeţene de asigurări de sănătate şi a primăriei în a carei unitate administrativ-teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa mama, în vederea înscrierii acesteia şi a nou-nascutului pe lista unui medic de familie, în cazul naşterii unui copil de către o persoană care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie.  +  Articolul 2 (1) Medicul şef de secţie sau, în absenta acestuia, medicul şef de garda asigura condiţiile necesare şi urmăreşte îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor prevăzute la art. 1 de către persoanele responsabile potrivit prevederilor prezentului ordin. (2) Medicul şef de secţie sau, în absenta acestuia, medicul şef de garda răspunde de întocmirea, în termen de 24 de ore de la naştere, a certificatului medical constatator al naşterii. (3) Medicul şef de secţie sau, în absenta acestuia, medicul şef de garda răspunde de anunţarea imediata şi de sesizarea în scris a serviciului public specializat pentru protecţia copilului în a cărui unitate administrativ-teritorială se afla maternitatea, pentru a se dispune plasamentul în regim de urgenta, în termen de cel mult 24 de ore, în cazul părăsirii copilului în maternitate de către mama, dacă nou-nascutul este externabil din punct de vedere medical.  +  Articolul 3Asistentul social prevăzut la art. 1 este angajat al serviciului public specializat pentru protecţia copilului, al primăriei în a carei unitate administrativ-teritorială se afla maternitatea sau al unui organism privat autorizat sa desfăşoare activităţi de protecţie a copilului, potrivit legii, şi va fi detaşat sa lucreze conform prevederilor art. 1.  +  Articolul 4Dispoziţiile cuprinse în art. 1-3 se aplică şi în cazul secţiilor de pediatrie.  +  Articolul 5În cazul în care naşterea unui copil a avut loc la domiciliu, nefiind eliberat certificatul medical constatator al naşterii, medicul de familie pe a cărui lista de pacienti se afla înscrisă mama copilului răspunde de întocmirea certificatului medical constatator, în maximum 24 de ore de la naştere sau de la data la care acesta a luat la cunoştinţa de producerea naşterii.  +  Articolul 6În cazul în care naşterea unui copil a avut loc la domiciliu, nefiind eliberat certificatul medical constatator al naşterii, iar mama copilului nu se regaseste pe nici o lista a medicului de familie, asistentul social de la primărie sau, în lipsa acestuia, un asistent social de la serviciul public specializat pentru protecţia copilului va sesiza în scris casa de asigurări de sănătate şi primăria în a căror unitate administrativ-teritorială domiciliază sau îşi are reşedinţa mama copilului, în vederea înscrierii acestora pe lista unui medic de familie şi a întocmirii certificatului medical constatator al naşterii.  +  Articolul 7Se interzice medicului de familie sa refuze înscrierea pe lista proprie a unei femei gravide sau a unui copil în următoarele situaţii: a) la solicitarea femeii gravide sau a mamei copilului; b) la sesizarea de către casa de asigurări de sănătate sau de către primăria în a carei unitate administrativ-teritorială domiciliază ori îşi are reşedinţa mama copilului; c) la solicitarea serviciului public specializat pentru protecţia copilului cu privire la copiii ocrotiţi în sistemul de protecţie.  +  Articolul 8 (1) Intensificarea controlului activităţii medicului de familie în domeniul asistenţei medicale acordate gravidei şi copilului mic se realizează de către echipe mixte ale direcţiei de sănătate publică judeţene, casei judeţene de asigurări de sănătate şi colegiului judeţean al medicilor. (2) În cazul constatării de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului a unor abateri de la obligaţiile prevăzute în prezentul ordin sau de la prevederile contractului-cadru va fi sesizată în scris casa judeteana de asigurări de sănătate cu care medicul este în relaţie contractuală şi dacă se ridica suspiciuni de abateri medicale va fi sesizat şi colegiul judeţean al medicilor, cu informarea Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranAutoritatea Naţionala pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Gabriela Coman,secretar de stat-----------------