HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 25 septembrie 2003privind acordarea unui ajutor umanitar constând în materiale de construcţii şi reparat case pentru populaţia sinistrata din judeţele Arad, Dolj, Iaşi, Suceava, Vaslui, ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-septembrie 2003
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se acorda un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 1.980 milioane lei, populaţiei sinistrate din judeţele Arad (300 milioane lei), Dolj (130 milioane lei), Iaşi (1.250 milioane lei), Suceava (50 milioane lei) şi Vaslui (250 milioane lei), ca urmare a fenomenelor meteorologice produse în perioada iunie-septembrie 2003, constând în materiale de construcţii şi reparat case, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune la preţul de înregistrare, prin conturile "Finanţarea din bugetul de stat privind anii precedenti şi alte surse", "Finanţarea din bugetul de stat privind anul curent", respectiv "Venituri proprii din anii precedenti şi alte surse", după caz, cantităţile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizelor de expediţie şi a proceselor-verbale de predare-primire semnate de împuterniciţii desemnaţi de prefecturi. (2) Finanţarea reintregirii stocurilor cu cantităţile acordate conform prevederilor art. 1 se asigura din bugetul de stat în anul 2004.  +  Articolul 3 (1) Transportul produselor până la locurile indicate de prefecturi se va efectua cu mijloace auto din dotarea unităţilor teritoriale din subordinea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăţi comerciale angajate de acestea, precum şi pe calea ferată, prin grija Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A. (2) Cheltuielile legate de ambalarea şi transportul produselor se suporta de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat din venituri proprii, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) din normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea infiintarii pe lângă Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii. (3) Distribuirea produselor către populaţia sinistrata se va face de prefecturi, prin persoane anume împuternicite. (4) Schimbarea sub orice formă a destinaţiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisă şi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală.  +  Articolul 4 (1) Prefecturile judeţelor vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat în condiţiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în prima intervenţie, a ajutoarelor umanitare populaţiei sinistrate, ca urmare a unor situaţii excepţionale. (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediile prefecturilor în vederea punerii lor la dispoziţia organelor de control abilitate.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţie publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 25 septembrie 2003.Nr. 1.125.  +  AnexăLISTAmaterialelor de construcţii şi reparat case ce se acordă caajutor umanitar populaţiei sinistrate din judeţele Arad, Dolj,Iaşi, Suceava şi Vaslui ca urmare a fenomenelormeteorologice produse în perioada iunie-septembrie 2003
    Nr. crt.ProdusulU.M.Cantitatea totalăJudeţul AradJudeţul DoljJudeţul IaşiJudeţul SuceavaJudeţul Vaslui
    1.Cimentt130,55--102,15208,4
    2.Ţiglebuc.43.76215.0009.14514.617-5.000
    3.Coamebuc.675400---275
    4.Cărămidăbuc.10.0006.0004.000---
    5.Geamm21.037--1.037--
    6.BCAm3119--100-19
    7.Tablă zincatăt184-10-4
    8.Oţel betont2,7----2,7
    9.Carton bitumatm213.690--13.690--
      TOTAL:milioane lei1.9803001301.25050250
  -------------