NORMA din 19 septembrie 2003pentru acordarea autorizaţiei pentru manevra feroviara şi a certificatului de operare pentru manevra, în vederea efectuării numai a operaţiunilor de manevra feroviara
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Manevra feroviara pe căile ferate din România poate fi efectuată de către operatori de manevra care deţin autorizaţie de manevra feroviara şi certificat de operare pentru manevra eliberate de AFER. (2) În sensul prezentelor norme, termenii de specialitate se definesc după cum urmează: a) manevra feroviara - operaţiunile de manevra a convoaielor/vagoanelor de marfa şi/sau de călători în interes public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România; b) operator de manevra feroviara - persoana juridică română cu capital de stat şi/sau privat a carei activitate principala în domeniul transportului feroviar consta numai în efectuarea de operaţiuni de manevra pe căile ferate din România şi care deţine autorizaţie pentru manevra feroviara; c) autorizaţie pentru manevra feroviara - document prin care se atesta ca un agent economic poate organiza şi executa operaţiuni de manevra feroviara pe căile ferate din România; d) certificat de operare pentru manevra - document prin care se atesta ca un operator de manevra feroviara deţinător al autorizaţiei pentru manevra feroviara poate să execute operaţiuni de manevra pe zonele de manevra solicitate.  +  Articolul 2 (1) Autorizaţia pentru manevra feroviara şi certificatul de operare pentru manevra se acordă în mod nediscriminatoriu agenţilor economici, în condiţiile prezentelor norme. (2) Autorizaţia pentru manevra feroviara şi certificatul de operare pentru manevra sunt documente cu regim special, nominale şi netransmisibile.  +  Articolul 3Operatorii de manevra feroviara posesori ai autorizaţiei pentru manevra feroviara şi ai certificatului de operare pentru manevra sunt înregistraţi de către AFER în Registrul operatorilor de manevra feroviara.  +  Articolul 4În cadrul operaţiunilor de manevra feroviara se poate manevra material rulant motor, material rulant tractat pentru transport de marfa, călători, mesagerie, coletărie etc., precum şi material rulant utilizat la întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare.  +  Articolul 5Autorizaţia pentru manevra feroviara, însoţită de certificatul de operare pentru manevra, da dreptul operatorului de manevra feroviara de a efectua numai operaţiuni de manevra pe căile ferate din România.  +  Capitolul II Acordarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiei pentru manevra feroviara pe infrastructura căilor ferate din România  +  Articolul 6Autorizaţia pentru manevra feroviara pe căile ferate din România poate fi acordată persoanelor juridice române cu capital de stat şi/sau privat, care au ca principal obiect de activitate în domeniul transportului feroviar efectuarea de operaţiuni de manevra feroviara pe căile ferate din România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) deţin, în proprietate sau cu chirie, materialul rulant de tracţiune necesar pentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviara, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă circulaţiei feroviare şi de calitate a operaţiunilor de manevra feroviara, prevăzute în actele normative în vigoare şi autorizat din punct de vedere tehnic de către AFER; b) se angajează să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a operaţiunilor de manevra feroviara, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, de securitate a muncii şi de protecţie a mediului; c) au structuri organizatorice şi dotări necesare pentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviara, pentru care solicită autorizaţia pentru manevra feroviara pe infrastructura feroviara, adecvate implementarii şi menţinerii unui sistem al calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001/2001; d) au personal desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevra feroviara şi de siguranţă a circulaţiei, cu pregătire profesională în domeniul feroviar, care a lucrat cel puţin 2 ani în activităţi de transport feroviar şi este atestat de către AFER; e) au personal propriu necesar pentru conducerea materialului rulant motor şi pentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviara, apt din punct de vedere medical şi psihologic, calificat şi autorizat în conformitate cu prescripţiile specifice în vigoare, pentru funcţiile pe care le exercita; f) au consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice feroviare, dacă solicita certificat de operare pentru manevra a vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase; g) asigura întreţinerea şi repararea materialului rulant pe care îl deţin şi îl utilizează, în unităţi autorizate de către AFER; h) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, în centre autorizate de către AFER; i) nu sunt în procedura de faliment; j) demonstreaza ca unitatea poate face faţa obligaţiilor sale financiare pe o perioadă de cel puţin 12 luni; k) persoanele din conducerea executivă a operatorului de manevra feroviara nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave şi nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile; l) demonstreaza ca pot face faţa obligaţiilor contractuale privind despăgubirile pentru pagube produse terţilor, mărfurilor şi mesageriei în caz de accident sau eveniment feroviar.  +  Articolul 7Autorizaţia pentru manevra feroviara se acordă pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării şi este valabilă în condiţiile vizarii sale anuale.  +  Articolul 8Modelul autorizaţiei pentru manevra feroviara este prevăzut în anexa A la prezentele norme.  +  Articolul 9Pentru obţinerea autorizaţiei pentru manevra feroviara persoana juridică solicitanta trebuie să depună la AFER o cerere, conform modelului din anexa B la prezentele norme, însoţită de un dosar cu următoarele documente: a) copie a actului legal de constituire ca persoana juridică, din care să rezulte ca are ca principal obiect de activitate efectuarea operaţiunilor de manevra pe infrastructura căilor ferate din România; b) copie a certificatului de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti; c) dovada ca deţin în proprietate material rulant motor cu care să execute operaţiunile de manevra feroviara (copie de pe actul de vânzare-cumpărare, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, actul de donaţie sau orice alt act legal care atesta ca vehiculul este în proprietatea solicitantului) sau document legal care atesta deţinerea în folosinţă a acestuia (copie de pe contractul de închiriere, contractul de leasing sau orice alt document legal); d) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa C la prezentele norme; e) lista cu documentele sistemului calităţii, elaborate în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001/2001, specifice efectuării operaţiunilor de manevra feroviara; f) lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevra feroviara şi de siguranţă a circulaţiei, în care se vor menţiona, pentru fiecare persoana, pregătirea profesională şi experienta în domeniul feroviar; g) lista cuprinzând personalul necesar pentru conducerea materialului rulant motor şi pentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviara, calificat şi autorizat în conformitate cu prescripţiile specifice ale căilor ferate române; h) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atribuţii în acest sens, dacă se solicita manevrarea vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase; i) lista dotărilor existente, necesare desfăşurării operaţiunilor de manevra feroviara; j) autorizaţia eliberata de AFER pentru activitatea de întreţinere şi reparare a materialului rulant din dotare sau, după caz, contractele încheiate cu unităţi autorizate de AFER; k) autorizaţia eliberata de AFER pentru activitatea de întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare din dotare sau contracte încheiate cu unităţi autorizate de AFER, dacă operatorul deţine infrastructura feroviara; l) dovada ca instruirea şi perfecţionarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se fac în centre autorizate de AFER; m) copie de pe ultimul bilanţ contabil depus conform legii şi, după caz, de pe bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, precum şi alte documente din care să rezulte bonitatea solicitantului; n) declaraţia pe propria răspundere a persoanelor din conducerea executivă a operatorului de manevra feroviara, din care să reiasă ca acestea nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave şi nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile; o) contractul pentru răspundere civilă faţă de terţi şi pentru asigurarea materialului rulant şi a mărfurilor, în caz de accidente şi evenimente feroviare produse în activitatea de manevra feroviara, încheiat cu o firma de asigurări acreditata de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; p) dovada plăţii tarifului pentru verificarea documentelor în vederea acordării autorizaţiei pentru manevra feroviara.  +  Articolul 10 (1) Acordarea autorizaţiei pentru manevra feroviara se efectuează de către AFER în cel mult două luni de la data depunerii cererii de solicitare a autorizaţiei şi a dosarului cu documente. (2) Decizia de neacordare a autorizaţiei va fi motivată în scris de către AFER. (3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizia de neacordare a autorizaţiei, AFER va elibera autorizaţia pentru manevra feroviara solicitată.  +  Articolul 11 (1) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării vizei anuale a autorizaţiei de manevra feroviara operatorul de manevra feroviara va cere în scris AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului aferent acordării vizei anuale. (2) În situaţia în care au intervenit modificări în documentele prezentate la acordarea autorizaţiei, operatorul de manevra feroviara are obligaţia să prezinte, o dată cu cererea de solicitare a vizei anuale, documentele prevăzute în procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin. (3) AFER va comunică în scris, în termen de 30 de zile calendaristice, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fi motivată în scris de către AFER.  +  Articolul 12 (1) În perioada de valabilitate a autorizaţiei de manevra feroviara AFER va verifica periodic prin acţiuni de control şi inspecţie de stat modul în care sunt respectate şi îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării autorizaţiei, iar în cazul în care constata ca operatorul de manevra feroviara nu mai respecta sau nu mai îndeplineşte una sau mai multe condiţii, autorizaţia se suspenda. (2) În cazul în care operatorul de manevra feroviara face dovada eliminării neconformitatilor care au condus la suspendarea autorizaţiei pentru manevra feroviara, precum şi dovada plăţii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităţi, AFER va anula suspendarea autorizaţiei. Perioada de suspendare nu prelungeşte durata de valabilitate a autorizaţiei. (3) În cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea autorizaţiei pentru manevra feroviara nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, autorizaţia se retrage.  +  Articolul 13În cazul în care se constata încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, precum şi în caz de incapacitate financiară, autorizaţia pentru manevra feroviara se retrage.  +  Articolul 14Autorizaţia pentru manevra feroviara se suspenda sau se retrage, după caz, şi ca urmare a unor încălcări grave sau repetate ale obligaţiilor financiare faţă de bugetul de stat.  +  Articolul 15 (1) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru manevra feroviara atrage şi suspendarea sau retragerea certificatului de operare pentru manevra. (2) Pe perioada suspendării autorizaţiei pentru manevra feroviara operatorul de manevra feroviara nu mai poate efectua operaţiunile de manevra pentru care a obţinut autorizaţia.  +  Articolul 16Dacă deţinătorul autorizaţiei pentru manevra feroviara nu şi-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordării autorizaţiei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive, autorizaţia se retrage.  +  Articolul 17La suspendarea sau retragerea autorizaţiei pentru manevra feroviara operatorul de manevra feroviara este obligat să depună la AFER originalul documentului în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.  +  Articolul 18În cazul retragerii autorizaţiei pentru manevra feroviara, acordarea unei noi autorizaţii se face în baza unei noi cereri.  +  Articolul 19Operatorului de manevra feroviara căruia i s-a retras de doua ori autorizaţia pentru manevra feroviara nu i se va mai elibera o noua autorizaţie, dacă retragerile s-au datorat unor încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar.  +  Capitolul III Acordarea, suspendarea şi retragerea certificatului de operare pentru manevra  +  Articolul 20Certificatul de operare pentru manevra se acordă operatorilor de manevra feroviara care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) deţin autorizaţie pentru manevra feroviara, valabilă, pentru tipul de operaţiuni de manevra feroviara pentru care solicită acordarea certificatului de operare pentru manevra; b) au personal propriu pentru conducerea materialului rulant motor şi pentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviara, apt din punct de vedere medical şi psihologic, calificat şi autorizat în conformitate cu reglementările specifice transportului feroviar, pentru funcţiile pe care le exercita; c) deţin material rulant înmatriculat, revizuit tehnic şi corespunzător pentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviara, autorizat de AFER; d) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei în centre autorizate de AFER; e) asigura întreţinerea şi repararea materialului rulant din dotare în unităţi autorizate de AFER; f) asigura întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare din dotare în unităţi autorizate de AFER, dacă operatorul deţine infrastructura feroviara; g) au consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice feroviare, dacă solicita certificat de operare a vagoanelor încărcate cu mărfuri periculoase.  +  Articolul 21Certificatul de operare pentru manevra se acordă pentru o perioadă de minimum 3 luni şi maximum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei pentru manevra feroviara.  +  Articolul 22Modelul certificatului de operare pentru manevra este prevăzut în anexa D la prezentele norme.  +  Articolul 23Pentru obţinerea certificatului de operare pentru manevra operatorul de manevra feroviara deţinător de autorizaţie pentru manevra feroviara trebuie să depună la AFER o cerere, conform modelului din anexa E la prezentele norme, însoţită de un dosar cu următoarele documente: a) copie a autorizaţiei pentru manevra feroviara; b) documentaţia conform modelului prezentat în anexa F la prezentele norme; c) lista cuprinzând centrele de instruire şi perfecţionare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi contractele încheiate cu acestea; d) lista cuprinzând denumirile unităţilor proprii de întreţinere şi/sau de reparare a materialului rulant din dotare şi a infrastructurii feroviare din dotare, dacă este cazul, sau contractele încheiate cu alte unităţi de întreţinere şi/sau de reparare a materialului rulant sau a infrastructurii feroviare, după caz; e) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa G la prezentele norme; f) dovada plăţii tarifului pentru acordarea certificatului de operare pentru manevra.  +  Articolul 24 (1) Acordarea certificatului de operare pentru manevra se efectuează de către AFER în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului şi a dosarului cu documente. (2) Decizia de neacordare a certificatului de operare pentru manevra va fi motivată în scris de către AFER. (3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizia de neacordare a certificatului, AFER va elibera certificatul de operare pentru manevra solicitat.  +  Articolul 25 (1) În perioada de valabilitate a certificatului de operare pentru manevra AFER va verifica prin acţiuni de control şi inspecţie de stat, în unităţile şi pe mijloacele de transport ale operatorului de manevra feroviara, modul în care sunt respectate sau îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia, iar în cazul în care constata ca deţinătorul certificatului de operare pentru manevra nu mai respecta sau nu mai îndeplineşte una sau mai multe condiţii, certificatul se suspenda. (2) În cazul în care operatorul de manevra feroviara face dovada eliminării neconformitatilor care au condus la suspendarea certificatului de operare pentru manevra, precum şi dovada plăţii tarifului aferent verificării acestor neconformităţi, AFER va anula suspendarea certificatului. Perioada de suspendare nu prelungeşte durata de valabilitate a certificatului de operare pentru manevra. (3) În cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea certificatului de operare pentru manevra nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, certificatul de operare pentru manevra se retrage.  +  Articolul 26În cazul în care se constata încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, pe anumite zone de manevra sau pentru anumite mijloace de tracţiune înscrise în anexele certificatului de operare pentru manevra, certificatul ori una sau mai multe anexe ale acestuia, după caz, se retrag.  +  Articolul 27 (1) Certificatul de operare pentru manevra feroviara se suspenda sau se retrage şi în cazul suspendării ori al retragerii autorizaţiei pentru manevra feroviara. (2) Pe perioada suspendării certificatului de operare pentru manevra operatorul de manevra feroviara nu mai poate efectua operaţiuni de manevra.  +  Articolul 28La suspendarea şi retragerea certificatului de operare pentru manevra operatorul de manevra feroviara este obligat să depună la AFER originalul documentului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.  +  Articolul 29În cazul retragerii certificatului de operare pentru manevra, acordarea unui nou certificat se face în baza unei noi cereri.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30 (1) AFER avizează în scris gestionarul infrastructurii feroviare, precum şi operatorii de transport feroviar licentiati despre retragerea, suspendarea sau anularea suspendării, după caz, a autorizaţiilor pentru manevra feroviara, a certificatelor de operare pentru manevra sau a uneia/mai multor anexe ale certificatelor. (2) După primirea avizării gestionarul infrastructurii feroviare va ridica sau va acorda acces pe infrastructura feroviara, după caz, operatorilor de manevra feroviara în cauza.  +  Articolul 31Pentru verificarea autenticităţii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de manevra feroviara va prezenta originalele documentelor respective.  +  Articolul 32 (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a autorizaţiei pentru manevra feroviara şi/sau a certificatului de operare pentru manevra, după caz, se depun la AFER, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise. (2) Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora.  +  Articolul 33 (1) Pierderea sau deteriorarea autorizaţiei pentru manevra feroviara ori a certificatului de operare pentru manevra se comunică de către operatorul de manevra feroviara AFER în termen de 15 zile de la data constatării. (2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al autorizaţiei pentru manevra feroviara sau al certificatului de operare pentru manevra.  +  Articolul 34Acordarea, suspendarea, anularea suspendării şi retragerea autorizaţiei pentru manevra feroviara sau a certificatului de operare pentru manevra se publică în Buletinul AFER.  +  Articolul 35Anexele A-G fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa A────────la norme────────(recto)MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFERAUTORIZAŢIEpentru manevra feroviaraSeria ..... nr. .....
     
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . ., judeţul (sectorul) . . . . . . . . . . . . ., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti la nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , este autorizată să efectueze, în calitate de operator de manevră feroviară, următoarele operaţiuni de manevră: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor înscrie operaţiunile de manevră conform pct. 4 din anexa F la norme)
    Prezenta autorizaţie pentru manevră feroviară este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării, în condiţiile vizării ei anuale.
     
    Data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila unităţii)
  (verso)Posesorul autorizaţiei pentru manevra feroviara are următoarele obligaţii:1. sa anunţe Autoritatea Feroviara Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea autorizaţiei, data începerii efective sau, după caz, a întreruperii activităţii de efectuare a operaţiunilor de manevra feroviara;2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a operaţiunilor de manevra feroviara;3. sa accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de manevra feroviara prin acţiuni de control şi inspecţie de stat, în baza convenţiilor încheiate cu Autoritatea Feroviara Română - AFER;4. să permită accesul în unitatea/unităţile proprie/proprii, pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER posesor al legitimatiei speciale de control şi inspecţie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi sa furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei pentru manevra feroviara.Posesorul autorizaţiei pentru manevra feroviara are următoarele drepturi:1. sa desfăşoare operaţiunile de manevra feroviara în conformitate cu prevederile legale în vigoare;2. sa încheie, în condiţiile legii, contracte economice pentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviara care se încadrează în categoriile specificate în autorizaţia pentru manevra feroviara pe căile ferate din România.                               VIZE ANUALE┌───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐│ Valabilă până │ Valabilă până │ Valabilă până │ Valabilă până │ Valabilă până││ la data de │ la data de │ la data de │ la data de │ la data de ││ ............. │ ............. │ ............. │ ............. │ ............ ││ DIRECTOR │ DIRECTOR │ DIRECTOR │ DIRECTOR │ DIRECTOR ││ GENERAL │ GENERAL │ GENERAL │ GENERAL │ GENERAL ││ ............. │ ............. │ ............. │ ............. │ ............ ││ L.S. │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ L.S. │└───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘
   +  Anexa B────────la norme──────────CEREREpentru obţinerea autorizaţiei pentru manevra feroviara
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . , judeţul (sectorul) . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . , fax . . . . . . . . , înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti la nr. . . . . . . . . . . . . ., având codul fiscal nr. . . . . . . . . . . . şi contul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., filiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), solicit acordarea autorizaţiei pentru manevră feroviară, în vederea efectuării următoarelor operaţiuni de manevră feroviară: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor înscrie operaţiunile de manevră feroviară conform pct. 4 din anexa F la norme)
    Se anexează documentele justificative conform art. 9 din Normele pentru acordarea autorizaţiei pentru manevră feroviară şi a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operaţiunilor de manevră feroviară.
     
    Data . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)
   +  Anexa C────────la norme──────────ANGAJAMENT
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), se angajează ca pe perioada de valabilitate a autorizaţiei pentru manevră feroviară:
    1. să anunţe Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării autorizaţiei pentru manevră feroviară;
    2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a manevrei trenurilor, stabilite pentru manevra pe căile ferate din România, în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor;
    3. să comunice Autorităţii Feroviare Române - AFER data începerii şi, după caz, data întreruperii şi a reluării activităţii de manevră feroviară;
    4. să respecte prevederile reglementărilor aplicabile transportului feroviar şi manevrei pe infrastructura căilor ferate din România;
    5. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de manevră feroviară prin acţiuni de control şi inspecţie de stat, în baza convenţiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;
    6. să permită accesul în unităţile proprii pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER posesor al legitimaţiei speciale de control şi inspecţie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi să furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei pentru manevră feroviară.
     
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)
   +  Anexa D────────la norme──────────(recto)MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFERCERTIFICAT DE OPERAREpentru efectuarea operaţiunilor de manevra feroviarape căile ferate din RomâniaSeria ....... nr. ................/(persoana juridică) ......., posesoare a Autorizaţiei pentru manevra feroviara seria ........................................... nr. ....., este autorizata să efectueze numai operaţiuni de manevra ....../(se înscrie domeniul de activitate: călători, marfa, mesagerie, coletărie etc.)......... pe zonele de manevra de pe infrastructura căilor ferate din România prevăzute în anexa nr. I la prezentul certificat de siguranţă, în condiţiile tehnice menţionate pe verso.Data eliberării ........................Valabil până la ........................Director general,.................................(numele, prenumele, semnatura şiştampila unităţii)(verso)CONDIŢIILE TEHNICEpentru care a fost emis certificatul de operarepentru manevra
     
    Sistemul de remorcare*):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (abur, diesel, electric)
    Viteza maximă de manevră:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tipul vagoanelor**):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ────────────── Notă *) Seria şi numărul locomotivelor se regăsesc în anexa nr. II la certificatul de siguranţă. Notă **) a) Pentru operaţiunile de manevra feroviara de mărfuri se înscrie, după caz, vagoane pentru: mărfuri generale, mărfuri pentru care sunt necesare vagoane de construcţie specială (produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, cărbuni, autovehicule, produse de cariera, perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), mărfuri periculoase (explozivi, materii toxice, radioactive etc.), mărfuri agabaritice etc. b) Pentru operaţiunile de manevra feroviara de călători se înscrie, după caz: vagoane-clasa, vagoane-cuseta, vagoane de dormit, vagoane-restaurant, vagoane-posta, vagoane de bagaje, vagoane speciale, automotoare (remorci) etc.  +  Anexa I    ────────la Certificatul de operare pentru manevra seria ... nr. ....────────────────────────────────────────────────────────                        ZONELE DE MANEVRA          pe care operatorul de manevra feroviara este autorizat             să efectueze numai operaţiuni de manevra feroviara
           
    Nr. crt.Zona de manevrăProprietar, utilizatorStaţia de cale ferată adiacentă
           
           
           
              Autoritatea Feroviara Română - AFER                          Director,        ................................................        numele, prenumele, semnatura şi ştampila unităţii)  +  Anexa II    ─────────la Certificatul de operare pentru manevra seria ..... nr. ...─────────────────────────────────────────────────────────────                      MATERIALUL RULANT MOTOR     cu care operatorul de manevra feroviara este autorizat         să efectueze numai operaţiuni de manevra feroviara
         
    Nr. crt.Tipul locomotiveiNr. locomotivei
         
         
         
               Autoritatea Feroviara Română - AFER                        Director,             .....................................       (numele, prenumele, semnatura şi ştampila unităţii)
   +  Anexa E────────la norme──────────CEREREpentru acordarea certificatului de operare pentru manevraîn vederea efectuării numai a operaţiunilor demanevra feroviara
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . , judeţul (sectorul) . . . . . . . . , telefon . . . . . . , fax . . . . . . ., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti la nr. . . . . . . . . . . , având codul fiscal nr. . . . . . . . . . . şi contul nr. . . . . . . . . , deschis la Banca . . . . . . . . . . , filiala . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), posesoare a Autorizaţiei pentru manevră feroviară seria . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , din . . . . . . . . . . . . , solicit eliberarea unui certificat de operare pentru efectuarea numai a operaţiunilor de manevră pe următoarele zone de manevră feroviară: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor enumera zonele de manevră, cu menţionarea, după caz, a proprietarului şi a staţiei de cale ferată unde se face manevra)
    Se anexează documentele justificative conform art. 23 din Normele pentru acordarea autorizaţiei pentru manevră feroviară şi a certificatului de operare pentru manevră, în vederea efectuării numai a operaţiunilor de manevră feroviară.
     
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)
   +  Anexa F────────la norme────────DOCUMENTAŢIAcare trebuie să însoţească cererea pentru obţinereacertificatului de operare pentru manevraOperatorul de transport feroviar, deţinător al licenţei de transport feroviar, care solicită obţinerea certificatului de siguranţă pentru executarea unui tip de serviciu de transport feroviar pe anumite secţii/rute de circulaţie, trebuie să întocmească şi să depună la AFER, o dată cu documentele prevăzute la art. 23 lit. c), d), e) şi f) din norme, şi următoarea documentaţie:1. lista cu datele de identificare a zonei de manevra pentru care solicită certificat de operare, în care se vor preciza: a) zona de manevra; b) denumirea proprietarului sau utilizatorului zonei de manevra, dacă este cazul; c) statia de cale ferată de pe infrastructura feroviara unde se efectuează manevra;2. categoriile de vagoane pentru care se solicita certificatul de operare pentru manevra şi dacă urmează sa manevreze vagoane încărcate cu mărfuri periculoase;3. lista cu datele de identificare a materialului rulant motor cu care se vor efectua operaţiunile de manevra, în care se vor preciza, pentru fiecare vehicul, următoarele: a) tipul, numărul de identificare, seria sasiului, puterea nominală şi data construcţiei; b) datele de înmatriculare ale vehiculului; c) datele ultimelor revizii şi reparaţii planificate - RK, RG, RR şi denumirea unităţii care le-a efectuat; d) seria şi numărul autorizaţiei tehnice a materialului rulant, eliberata de AFER; e) proprietarul vehiculului şi, după caz, nr. contractului de închiriere;4. tipul operaţiunilor de manevra feroviara pe care le va executa în zona de manevra pentru care a solicitat certificatul de operare. În categoria operaţiunilor de manevra feroviara se înscriu următoarele activităţi/servicii feroviare: a) avizarea vagoanelor de marfa sosite pentru beneficiarii de transport feroviar; b) primirea/predarea vagoanelor de la/la operatorii de transport feroviar; c) remorcarea convoaielor de manevra la/de la beneficiarii de transport; d) manevrarea convoaielor de manevra în vederea descompunerii/compunerii; e) manevrarea vagoanelor de marfa pentru introducerea/ scoaterea la/de la fronturile de încărcare/descărcare ale beneficiarilor de transport; f) manevrarea vagoanelor de călători pentru introducerea/scoaterea la/de la peroanele statiilor de cale ferată; g) manevrarea în vederea cantaririi vagoanelor de marfa; h) alte operaţiuni de manevra feroviara, cu precizarea lor;5. modul în care urmează a se executa: a) manevrele de formare şi descompunere a garniturilor; b) reviziile tehnice obligatorii ale materialului rulant motor; c) măsurile stabilite pentru manevrarea mărfurilor periculoase; d) modul de verificare a personalului de conducere a materialului rulant motor şi de efectuare a operaţiilor de manevra; e) modul de asigurare a condiţiilor pentru respectarea timpului de lucru maxim admis şi a timpului de odihnă pentru personalul de locomotiva, în conformitate cu reglementările în vigoare; f) modul de asigurare a controlului propriu cu privire la siguranţa circulaţiei;6. lista nominală cu personalul de conducere a materialului rulant, utilizat în operaţiunile de manevra, precizând pentru fiecare: a) numele şi prenumele; b) vârsta; c) funcţia; d) vechimea în funcţie; e) nr. şi data documentului care atesta calificarea de mecanic; f) nr. şi data autorizării în funcţie; g) zona de manevra unde va fi folosit; h) nr. şi data documentului prin care se atesta ca este apt medical şi psihologic; i) centrul la care face instruirea periodică profesională; j) calificativul obţinut la ultima verificare/examinare profesională; k) sancţiuni primite în ultimii 2 ani de activitate; l) desfaceri ale contractului de muncă datorate nerespectării reglementărilor specifice privind siguranţa circulaţiei; m) statutul de angajat - contract de muncă pe perioada determinata sau nedeterminată;NOTĂ: Pentru fiecare persoana se vor transmite, în copie, documentele menţionate la pct. 6 lit. e), f) şi h), precum şi declaraţia pe propria răspundere ca a luat cunoştinţa despre prevederile Planului tehnic de exploatare al statiei, privitoare la executarea operaţiunilor de manevra în statia de cale ferată unde urmează sa desfăşoare activitatea.7. lista nominală cu personalul utilizat pentru operaţiunile de manevra, precizând pentru fiecare: a) numele şi prenumele; b) vârsta; c) funcţia; d) vechimea în funcţie; e) nr. şi data documentului care atesta calificarea; f) nr. şi data autorizaţiei în funcţie; g) zona de manevra unde va fi folosit; h) nr. şi data documentului prin care se atesta ca este apt medical şi psihologic; i) centrul la care face instruirea periodică profesională; j) calificativul obţinut la ultima verificare/examinare profesională; k) sancţiuni primite în ultimii 2 ani de activitate; l) desfaceri ale contractului de muncă datorate nerespectării reglementărilor specifice privind siguranţa circulaţiei; m) statutul de angajat - contract de muncă pe perioada determinata sau nedeterminată;NOTĂ: Pentru fiecare persoana se vor transmite, în copie, documentele menţionate la pct. 7 lit. e), f) şi h), precum şi declaraţia pe propria răspundere ca a luat cunoştinţa despre prevederile Planului tehnic de exploatare al statiei, privitoare la executarea operaţiunilor de manevra în statia de cale ferată unde urmează sa desfăşoare activitatea.8. lista nominală cu personalul utilizat pentru revizia tehnica a materialului rulant, precizând pentru fiecare: a) numele şi prenumele; b) vârsta; c) funcţia; d) vechimea în funcţie; e) nr. şi data documentului care atesta calificarea; f) nr. şi data autorizaţiei în funcţie; g) zona de manevra unde va fi folosit; h) nr. şi data documentului prin care se atesta ca este apt medical şi psihologic; i) centrul la care face instruirea periodică profesională; j) calificativul obţinut la ultima verificare/examinare profesională; k) sancţiuni primite în ultimii 2 ani de activitate; l) desfaceri ale contractului de muncă datorate nerespectării reglementărilor specifice privind siguranţa circulaţiei; m) statutul de angajat - contract de muncă pe perioada determinata sau nedeterminată;NOTĂ: Pentru fiecare persoana se vor transmite, în copie, documentele menţionate la pct. 8 lit. e), f) şi h), precum şi declaraţia pe propria răspundere ca a luat cunoştinţa despre prevederile Planului tehnic de exploatare al statiei, privitoare la executarea operaţiunilor de manevra în statia de cale ferată unde urmează sa desfăşoare activitatea.9. copie de pe Regulamentul de exploatare pentru fiecare linie ferată industriala pe care urmează a se executa activitatea de manevra, respectiv reglementări privind exploatarea liniilor ferate industriale, care sunt anexa la Planul tehnic de exploatare al statiei la care sunt racordate;10. copia fisei din Planul tehnic de exploatare al statiei unde urmează să se execute operaţiunile de manevra, în care este consemnat modul de desfăşurare a manevrei feroviare, conform reglementărilor specifice în vigoare;11. lista instrucţiunilor şi reglementărilor specifice în vigoare, după care se efectuează instruirea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.  +  Anexa G────────la norme────────ANGAJAMENT
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), se angajează ca pe perioada de valabilitate a certificatului de operare pentru manevră:
  1. sa anunţe Autoritatea Feroviara Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de operare pentru manevra;2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a operaţiunilor de manevra pentru care solicită certificatul de operare, stabilite pentru căile ferate române;3. sa utilizeze în efectuarea operaţiilor de manevra doar material rulant înmatriculat şi revizuit periodic, în conformitate cu reglementările şi cu instrucţiunile specifice transporturilor pe căile ferate române;4. sa realizeze toate operaţiile de verificare, întreţinere şi reparare pentru materialul rulant introdus în circulaţie, la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în reglementările în vigoare;5. să asigure respectarea de către personalul propriu a regimului de lucru şi a atribuţiilor prevăzute în reglementările specifice în vigoare pentru căile ferate române;6. sa utilizeze în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei numai personal instruit, examinat periodic din punct de vedere profesional, medical, psihologic şi autorizat conform reglementărilor specifice în vigoare pentru căile ferate române;7. sa accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de manevra feroviara prin acţiuni de control şi inspecţie de stat, în baza convenţiilor încheiate cu Autoritatea Feroviara Română AFER;8. să permită accesul în unităţile şi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimatiei speciale de control şi inspecţie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi sa furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de operare pentru manevra.Data ..........................................................(numele, prenumele, funcţia şi semnaturasolicitantului, ştampila unităţii)────────────────