NORMA din 19 septembrie 2003pentru acordarea certificatului de siguranţă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003   +  Articolul 1 (1) Certificatul de siguranţă se acordă operatorilor de transport feroviar, români sau străini, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) deţin licenta de transport feroviar valabilă pentru tipul de serviciu de transport feroviar pentru care solicită acordarea certificatului de siguranţă; b) au personal de specialitate pentru conducerea materialului rulant de tracţiune, insotirea trenurilor, efectuarea operaţiunilor de manevra, pregătirea şi verificarea tehnica a trenurilor pentru efectuarea tipului de serviciu feroviar pe secţiile de circulaţie pentru care solicită certificatul de siguranţă, după caz, apt din punct de vedere medical şi psihologic, calificat şi autorizat în conformitate cu reglementările specifice transportului feroviar, pentru funcţiile pe care le exercita; c) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei în centre autorizate de către AFER; d) deţin material rulant de tracţiune înmatriculat, revizuit tehnic şi corespunzător pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar pe secţiile de circulaţie pentru care au solicitat eliberarea certificatului de siguranţă; e) asigura efectuarea reviziilor tehnice pentru materialul rulant din parcul propriu, conform reglementărilor specifice în vigoare; f) asigura întreţinerea şi repararea materialului rulant din dotare în unităţi autorizate de către AFER; g) au consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice transportului feroviar, dacă efectuează transport de mărfuri periculoase. (2) Pentru operatorii de transport feroviar licentiati într-un stat membru al Uniunii Europene, licenta de transport feroviar eliberata de o autoritate responsabilă cu licentierea din aceste state este valabilă în vederea acordării certificatului de siguranţă pentru efectuarea serviciilor de transport pe căile ferate din România, pe bază de reciprocitate, în condiţiile reglementărilor internaţionale din acordurile şi convenţiile la care România este parte.  +  Articolul 2Certificatul de siguranţă se acordă pentru o perioadă de minimum 3 luni şi maximum un an, fără a depăşi perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar.  +  Articolul 3Modelul certificatului de siguranţă este prevăzut în anexa A la prezentele norme.  +  Articolul 4Pentru obţinerea certificatului de siguranţă, operatorul de transport feroviar deţinător de licenţă de transport feroviar trebuie să depună la AFER o cerere conform modelului din anexa B la prezentele norme, însoţită de un dosar cu următoarele documente: a) copie a licenţei de transport feroviar; b) documentaţia întocmită conform anexei C la prezentele norme, pentru tipul de serviciu de transport feroviar solicitat; c) dovada ca instruirea şi perfecţionarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se fac în centre autorizate de AFER; d) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atribuţii în acest sens, dacă efectuează transportul de mărfuri periculoase; e) lista cuprinzând denumirile unităţilor proprii de întreţinere şi/sau de reparare a materialului rulant din dotare sau, după caz, contractele încheiate cu alte unităţi de reparare a materialului rulant; f) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa D la prezentele norme; g) dovada plăţii tarifului pentru verificarea documentelor în vederea acordării certificatului de siguranţă.  +  Articolul 5 (1) Acordarea certificatului de siguranţă se efectuează de către AFER în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de solicitare a certificatului şi a dosarului cu documente. (2) Decizia de neacordare a certificatului de siguranţă va fi motivată în scris de către AFER. (3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizia de neacordare a certificatului, AFER va elibera certificatul de siguranţă solicitat.  +  Articolul 6 (1) În perioada de valabilitate a certificatului de siguranţă AFER va verifica prin acţiuni de control şi inspecţie de stat, în unităţile şi pe mijloacele de transport ale operatorului de transport feroviar, modul în care sunt respectate sau îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia, iar în cazul în care constata ca deţinătorul certificatului nu mai respecta sau nu mai îndeplineşte una sau mai multe condiţii, certificatul se suspenda. (2) În cazul în care operatorul de transport feroviar face dovada eliminării neconformitatilor care au condus la suspendarea certificatului de siguranţă, precum şi dovada plăţii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităţi, AFER va anula suspendarea certificatului. Perioada de suspendare nu prelungeşte durata de valabilitate a certificatului de siguranţă. (3) În cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea certificatului de siguranţă nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, certificatul se retrage.  +  Articolul 7În cazul în care se constata încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar pe anumite secţii/rute de circulaţie ori pentru anumite mijloace de tracţiune înscrise în anexele certificatului de siguranţă, certificatul sau una ori mai multe anexe ale acestuia, după caz, se retrag.  +  Articolul 8 (1) Certificatul de siguranţă se suspenda sau se retrage şi în cazul suspendării sau retragerii licenţei de transport feroviar. (2) Pe perioada suspendării certificatului de siguranţă ori a uneia sau mai multor anexe al acestuia, operatorul de transport feroviar nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar pe secţiile/rutele de circulaţie sau cu mijloacele de tracţiune respective.  +  Articolul 9La suspendarea sau retragerea certificatului de siguranţă operatorul de transport feroviar este obligat să depună la AFER originalul documentului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.  +  Articolul 10În cazul retragerii certificatului de siguranţă acordarea unui nou certificat se face în baza unei noi cereri.  +  Articolul 11 (1) AFER avizează în scris gestionarul infrastructurii feroviare despre retragerea, suspendarea sau anularea suspendării, după caz, a certificatelor de siguranţă ori a uneia sau mai multor anexe ale acestora ale operatorilor de transport feroviar licentiati. (2) După primirea avizării gestionarul infrastructurii feroviare va ridica sau va acorda acces pe infrastructura feroviara, după caz, operatorilor de transport feroviar în cauza.  +  Articolul 12Pentru verificarea autenticităţii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de transport feroviar va prezenta originalele documentelor respective.  +  Articolul 13 (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere, după caz, a certificatului de siguranţă se depun la AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise. (2) Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora.  +  Articolul 14 (1) Pierderea sau deteriorarea certificatului de siguranţă se comunică de către operatorul de transport feroviar al AFER, în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării. (2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al certificatului de siguranţă.  +  Articolul 15Acordarea, suspendarea, anularea suspendării şi retragerea certificatelor de siguranţă se publică în Buletinul AFER.  +  Articolul 16Anexele A-D fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa A────────la norme────────(recto)MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUIAUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFERCERTIFICAT DE SIGURANTApentru efectuarea serviciilor de transport feroviarpublic şi/sau în interes propriu pe căile feratedin RomâniaSeria ...... nr. ..........
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), posesoare a Licenţei de transport feroviar seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . . . ., este autorizată să efectueze servicii de transport feroviar (inclusiv operaţiuni de manevră feroviară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de călători, de marfă) pe secţiile/rutele de circulaţie de pe infrastructura căilor ferate din România, prevăzute în anexa nr. I la prezentul certificat de siguranţă, în condiţiile tehnice menţionate pe verso.
     
    Data eliberării . . . . . . . . . . . . . . . .
    Valabil până la . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Director general,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, semnătura şi ştampila unităţii)
  (verso)CONDIŢIILE TEHNICEpentru care a fost emis certificatul de siguranţă
     
    Sistemul de remorcare*):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (abur, diesel, electric)
    Viteza maximă de circulaţie:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tonajul maxim admis şi lungimea maximă admisă:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tipul vagoanelor**):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ────────────── Notă *) Seria şi numărul locomotivelor se regăsesc în anexa nr. II la certificatul de siguranţă. Notă **) a) Pentru transportul feroviar de mărfuri se înscrie, după caz, vagoane pentru: mărfuri generale, mărfuri pentru care sunt necesare vagoane de construcţie specială (produse petroliere, acizi, gaze lichefiate, ciment în vrac, cereale, cărbuni, autovehicule, produse de cariera, perisabile, autotrenuri, semiremorci; cutii mobile, containere etc.), mărfuri periculoase (explozivi, materii toxice, radioactive etc.), mărfuri agabaritice etc. b) Pentru transportul feroviar de călători se înscrie, după caz: vagoane-clasa, vagoane cuseta, vagoane de dormit, vagoane-restaurant, vagoane-poştă, vagoane de bagaje, vagoane speciale, automotoare (remorci) etc.  +  Anexa I────────la Certificatul de siguranţă seria ......... nr. ..........───────────────────────────────────────────────────────────SECŢIILE/RUTELE DE CIRCULAŢIEpe care operatorul de transport este autorizat să efectuezeservicii de transport feroviar
       
    Nr. crt.Secţia/Ruta de circulaţie
     
     
     
  Autoritatea Feroviara Română - AFERDirector,....................................(numele, prenumele, semnatura şiştampila unităţii)
   +  Anexa II────────la Certificatul de siguranţă seria ........... nr. ........────────────────────────────────────────────────────────────MATERIALUL RULANT MOTORcu care operatorul de transport este autorizat saefectueze servicii de transport feroviar pe secţiile/rutele de circulaţie
         
    Nr. crt.Tipul locomotiveiNr. locomotivei
         
         
         
  Autoritatea Feroviara Română - AFERDirector,.....................................(numele, prenumele, semnatura şiştampila unităţii)
   +  Anexa B────────la norme──────────CEREREpentru acordarea certificatului de siguranţă
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , judeţul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . . . ., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti la nr. . . . . . . . . ., având codul fiscal nr. . . . . . . . . . şi contul nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , deschis la Banca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., filiala . . . . . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), posesoare a Licenţei de transport feroviar seria . . . . . . . . nr. . . . . . . , din . . . . . . . . . . , solicită eliberarea unui certificat de siguranţă pentru efectuarea, pe infrastructura căilor ferate din România, a serviciului de transport feroviar (inclusiv operaţiuni de manevră feroviară) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de călători, de marfă) pe următoarele secţii/rute de circulaţie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (se vor înscrie staţiile de cale ferată terminus şi staţiile de cale ferată intermediare care definesc ruta de transport)
    Se anexează documentele justificative conform art. 4 din Normele pentru acordarea certificatului de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România.
     
    Data . . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)
   +  Anexa C────────la norme──────────DOCUMENTAŢIAcare trebuie să însoţească cererea pentru obţinereacertificatului de siguranţăOperatorul de transport feroviar, deţinător al licenţei de transport feroviar, care solicită obţinerea certificatului de siguranţă pentru executarea unui tip de serviciu de transport feroviar pe anumite secţii/rute de circulaţie, trebuie să întocmească şi să depună la AFER, o dată cu documentele prevăzute la art. 4 lit. c), d), e), f) şi g) din norme, şi următoarea documentaţie:1. lista cu datele de identificare a fiecărei secţii de circulaţie pentru care solicită acordarea certificatului de siguranţă, în care se vor preciza: a) staţiile de cale ferată cap de secţie; b) staţiile de cale ferată intermediare; c) viteza maxima admisă de circulaţie; d) declivitatea maxima existenta; e) eventualele abateri de la gabaritul de libera trecere; f) lungimea - distanta în km a secţiei; g) raza curbei minime;2. categoriile de mărfuri ce urmează a fi transportate pe fiecare secţie/ruta de circulaţie nominalizată;3. lista cu datele de identificare a materialului rulant de tracţiune de care dispune pentru efectuarea activităţilor de transport feroviar pe secţiile/rutele de circulaţie nominalizate, în care se vor preciza, pentru fiecare vehicul, următoarele: a) tipul vehiculului şi nr. de identificare; b) data construcţiei; c) puterea nominală; d) viteza maxima constructivă; e) sarcina maxima pe osie; f) datele ultimelor revizii şi reparaţii planificate - RK, RG, RR - şi denumirea unităţii care le-a efectuat; g) nr. şi data documentului de omologare tehnica de tip; h) denumirea proprietarului şi datele de înmatriculare a vehiculului;4. lista cu datele de identificare a vagoanelor deţinute de solicitant ce urmează a fi utilizate la efectuarea transporturilor pentru care a solicitat certificatul de siguranţă, specificand, pentru fiecare vehicul, următoarele date: a) nr. şi seria de identificare; b) data construcţiei; c) datele ultimelor reparaţii planificate - RK, RG, RP şi denumirea unităţii care le-a efectuat; d) nr. şi data documentelor de omologare tehnica de tip, pentru fiecare tip de vehicul; e) denumirea proprietarului şi datele de înmatriculare a vehiculului; f) viteza maxima de circulaţie; g) raza minima de înscriere în cursa; h) tipul franei automate; i) nr. de osii; j) tipul boghiului, dacă este cazul; k) particularităţi constructive, dacă este cazul;5. memoriul tehnic în care se vor menţiona: a) modul în care urmează a se executa manevrele de formare şi de descompunere a garniturilor de tren în staţiile cap de secţie şi, dacă este cazul în parcurs, datele de identificare a personalului propriu utilizat la efectuarea manevrelor, dacă este cazul; b) modul în care se vor executa reviziile tehnice obligatorii, prevăzute în reglementările specifice în vigoare, pentru vehiculele de remorcare şi vagoanele din garniturile de tren remorcate; c) modul în care este prevăzut să se procedeze în cazul producerii unor defecte accidentale în parcurs, care necesita scoaterea din compunerea trenurilor remorcate a vehiculelor defecte, inclusiv în cazul defectării vehiculului de remorcare; d) măsurile stabilite pentru transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul; e) modul de asigurare a insotirii trenurilor remorcate, dacă este cazul; f) modul de verificare a personalului de locomotiva şi de însoţire la intrarea în serviciu; g) modul de asigurare a condiţiilor pentru respectarea timpului de lucru maxim admis şi a timpului de odihnă pentru personalul de locomotiva, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare; h) modul de alimentare cu combustibil a locomotivelor, dacă este cazul; i) modul de asigurare a controlului propriu cu privire la siguranţa circulaţiei; j) modul de asigurare a lucrărilor de întreţinere, revizie şi pregătire tehnica pentru vehiculele de remorcare şi vagoanele din compunerea trenurilor remorcate; k) modul de asigurare a efectuării repararii vehiculelor defectate accidental, cu precizarea datelor de identificare a centrelor - atelierelor de reparaţii preconizate a fi utilizate;6. lista nominală cu personalul de locomotiva utilizat, precizând pentru fiecare: a) numele şi prenumele; b) anul naşterii; c) funcţia; d) vechimea în funcţie; e) nr. şi data documentului care atesta calificarea de mecanic de locomotiva; f) nr. şi data autorizaţiei în funcţie, cu precizarea tipului de locomotiva şi a tipului de serviciu care este autorizat; g) nr. şi data documentului prin care se atesta ca este apt medical şi psihologic; h) secţia de circulaţie pe care va fi folosit; i) nr. şi data ultimului document prin care se atesta ca a efectuat recunoaşterea secţiilor de circulaţie pentru care este nominalizat, eliberat conform reglementărilor în vigoare; j) centrul la care efectuează instruirea/verificarea periodică profesională; k) calificativul obţinut în ultimul an; l) sancţiuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu precizarea în ce au constat abaterile, dacă este cazul; m) desfaceri disciplinare ale contractului de muncă în perioada de activitate, cu precizarea abaterilor survenite şi a datei la care a fost sancţionat; n) nr. şi data documentului care atesta statutul de angajat - perioada determinata, nedeterminată; o) copii de pe documentele prevăzute la lit. f), g), i) şi n);7. lista personalului propriu utilizat pentru întreţinerea şi revizia tehnica a materialului rulant, pentru manevra şi însoţire a trenurilor, dacă este cazul, precizând pentru fiecare: a) numele, prenumele, funcţia; b) vârsta; c) funcţia; d) vechimea în funcţie; e) nr. şi data documentului care atesta calificarea; f) nr. şi data documentului prin care se atesta ca este apt medical şi psihologic; g) nr. şi data autorizaţiei în funcţie; h) secţia de circulaţie pentru care va fi folosit, dacă este cazul; i) centrul în care efectuează instruirea periodică profesională; j) calificativul obţinut în ultimul an de activitate; k) sancţiuni primite în ultimii 2 ani de activitate, cu precizarea abaterilor, dacă este cazul; l) desfaceri disciplinare ale contractului de muncă în perioada de activitate, cu precizarea datei şi a abaterii; m) nr. şi data documentului care atesta statutul de angajat - perioada determinata, nedeterminată; n) copii de pe documentele prevăzute la lit. f), g) şi m).Solicitantul, la cererea AFER, este obligat să prezinte documentele doveditoare privind datele menţionate mai sus, în original, şi să depună la AFER, după caz, copii de pe aceste documente.  +  Anexa D────────la norme────────ANGAJAMENT
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), se angajează ca pe perioada de valabilitate a certificatului de siguranţă:
    1. să anunţe Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de siguranţă;
    2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a activităţii de transport pentru care solicită certificatul de siguranţă, stabilite pentru căile ferate din România;
    3. să utilizeze în procesul de transport feroviar doar material rulant înmatriculat şi revizuit periodic, în conformitate cu reglementările şi cu instrucţiunile specifice transporturilor pe căile ferate din România;
    4. să realizeze toate operaţiunile de verificare, întreţinere şi reparaţii pentru materialul rulant introdus în circulaţie, la termenele şi la parametrii tehnici prevăzuţi în reglementările specifice în vigoare;
    5. să asigure respectarea de către personalul propriu a regimului de lucru şi a atribuţiilor prevăzute în reglementările specifice în vigoare pentru căile ferate din România;
    6. să utilizeze în funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei numai personal instruit, examinat periodic din punct de vedere profesional şi apt medical şi psihologic, autorizat conform reglementărilor specifice în vigoare pentru căile ferate din România;
    7. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar prin acţiuni de control şi inspecţie de stat în baza convenţiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;
    8. să permită accesul în unităţile şi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimaţiei speciale de control şi inspecţie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi să furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire
    a condiţiilor care au stat la baza eliberării certificatului de siguranţă.
    Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)
  ────────────────