HOTĂRÂRE nr. 1.124 din 25 septembrie 2003privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru înlăturarea unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţele Gorj şi Mehedinti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 30 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 19 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 1.389,5 milioane lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, în vederea inlaturarii unor efecte ale calamităţilor naturale produse în judeţele Gorj şi Mehedinti, pentru acordarea unor ajutoare financiare asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi populaţiei ale căror gospodării au fost afectate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimenteaza bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective pe anul 2003 la capitolul "Venituri cu destinaţie specială", subcapitolul "Venituri din fondul de intervenţie", respectiv la capitolul "Cheltuieli cu destinaţie specială", subcapitolul "Cheltuieli din fondul de intervenţie", iar utilizarea sumei se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit prevederilor legale, din sumele puse la dispoziţie prin organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Repartizarea sumelor pe fiecare asociaţie de proprietari/chiriaşi sau gospodărie afectată se va face prin dispoziţie emisă de primar, în limita fondurilor repartizate. (3) Autorităţile administraţiei publice locale vor verifica modul de utilizare a sumelor repartizate.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentruadministraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 25 septembrie 2003.Nr. 1.124.  +  AnexăLISTAunităţilor administrativ-teritoriale carebeneficiază de ajutoare financiare ce se acordăasociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi populaţieipentru gospodăriile afectate,în judeţele Gorj şi Mehedinti
    Nr. crt.Unitatea administrativ-teritorialăSuma alocată - milioane lei -
      TOTAL1.389,5
      din care:  
    1.Judeţul Gorj1.200,0
      Municipiul Târgu Jiu800,0
      Municipiul Motru300,0
      Oraşul Bumbeşti-Jiu100,0
    2.Judeţul Mehedinţi189,5
      Comuna Hinova189,5
  -----------