DECIZIE nr. 720 din 26 august 2003privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical
EMITENT
  • CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003    Având în vedere art. 37 alin. (2) şi art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea nr. 16 din data de 19 mai 2003 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, precum şi Hotărârea nr. 37 din data de 20 august 2003 a Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate privind modificarea şi completarea Standardelor pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical,în temeiul dispoziţiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Standardele pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia naţionala de acreditare a furnizorilor de servicii medicale de urgenta şi transport medical, comisiile judeţene de acreditare a furnizorilor de servicii medicale de urgenta şi transport medical, respectiv a municipiului Bucureşti, Comisia sistemului apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, Comisia sistemului Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi furnizorii de servicii medicale de urgenta şi transport medical vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii îşi încetează aplicabilitatea toate deciziile preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate referitoare la standardele pentru acreditarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, care cuprind dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Eugen TurleaBucureşti, 26 august 2003.Nr. 720.  +  Anexa STANDARDEpentru acreditarea furnizorilor de serviciimedicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medicalI. Standarde referitoare la organizare1. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are statut legal din care rezultă ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical.2. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical deţine autorizaţie de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii în baza unui act normativ referitor la autorizarea furnizorilor de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, act care atesta ca poate să furnizeze servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, cu specificarea acestor servicii.3. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă, emisă de direcţia de sănătate publică atât pentru sediul central, cat şi pentru filiale.4. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are definit în obiectul de activitate servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical, conform normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru în vigoare.5. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are un regulament de organizare şi funcţionare de care întregul personal a luat cunoştinţa în scris.II. Standarde referitoare la resursele fizice6. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are un sediu şi puncte de lucru aflate în spaţii de care dispune în mod legal.7. Vehiculele, navele şi aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt înmatriculate legal de către autoritatea competentă şi sunt utilizate conform normelor specifice în vigoare (inspecţie tehnica, după caz).8. Ambulantele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical pot fi utilizate pentru aceste scopuri numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în actele normative în vigoare.9. Fiecare ambulanta are o lista de inventar conform Standardului 17.897/1999 al CEN.10. Materialele medicale utilizate în cadrul activităţii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt înregistrate şi depozitate în mod adecvat.11. La sediul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical exista un dispecerat desemnat ca atare, cu cel puţin un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel.12. La dispeceratul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical exista cel puţin o statie radio funcţională.13. La bordul fiecărui vehicul, al fiecărei nave şi aeronave folosite de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical în asistenţa medicală de urgenta exista cel puţin o statie radio funcţională, în contact cu dispeceratul furnizorului, iar la bordul fiecărui vehicul, al fiecărei nave şi aeronave folosite de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical pentru transport medical exista cel puţin un aparat telefonic funcţional.14. Vehiculele, navele şi aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical deţin licenta legală pentru utilizarea frecventelor radio.15. Echipamentele medicale instalate pe vehiculele, navele şi aeronavele folosite de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt avizate de autoritatea în domeniu şi au verificarea metrologica valabilă.III. Standarde referitoare la resursele umane16. Personalul medical are autorizaţie de libera practica valabilă, iar celălalt personal are diploma de studii şi instruirea corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară, atestata printr-un act recunoscut de autoritatea de reglementare în domeniu.17. Exista un tabel centralizator cu termenele de valabilitate ale autorizaţiilor de libera practica valabile şi declaraţii pe proprie răspundere ale medicilor şi asistentilor medicali, conform cărora aceştia se obliga să obţină autorizaţii de libera practica înainte de expirarea termenului de valabilitate a celei anterioare.18. Conducătorul auto al ambulantei are cel puţin cunoştinţe privind susţinerea primara a funcţiilor vitale (BL. S), atestate printr-un certificat.19. Fiecare persoana care lucrează în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are o fişa de post în care sunt menţionate atribuţiile; fişa postului este semnată de titular.20. Fiecare persoana care lucrează în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical este angajata legal.21. Medicii şi asistenţii medicali au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.22. Vehiculele, navele şi aeronavele utilizate de furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical sunt conduse de personal calificat care deţine documente valabile pentru conducerea mijlocului de transport.23. Tot personalul este cuprins într-un program de pregătire profesională continua, iar personalul nou-angajat beneficiază de un program de orientare la locul de muncă, de cel puţin două săptămâni.24. Activitatea fiecărei persoane care lucrează în cadrul furnizorului de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical este evaluată periodic, cel puţin anual.IV. Standarde referitoare la servicii25. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical acorda servicii în mod nediscriminatoriu, prevedere menţionată în regulamentul de organizare şi funcţionare.26. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical foloseşte pentru manevre care implica soluţii de continuitate materiale medicale sterile de unica folosinţă, iar în cazul instrumentelor refolosibile, le sterilizeaza în mod adecvat.27. Exista o înregistrare medicală pentru fiecare pacient (fişa de solicitare), unde sunt consemnate cel puţin: gradul de urgenta, numărul de înmatriculare al ambulantei, componenta echipajului, datele de identificare a pacientului, simptomatologia şi tratamentul aplicat.28. Exista un registru de evidenta a activităţii ambulantelor, care este operat la zi şi care conţine cel puţin: numărul de înregistrare, numele şi prenumele pacientului, vârsta pacientului, adresa pacientului, motivul solicitării, echipajul şi numărul de înmatriculare al ambulantei, modul de rezolvare.29. În fişele de post este o menţiune expresă conform căreia întregul personal este obligat sa păstreze confidenţialitatea faţă de terţi (conform reglementărilor în vigoare) privind datele de identificare şi serviciile medicale acordate fiecărui asigurat.30. Furnizorul de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport medical are cel puţin o ambulanta tip C pentru urgenta majoră, ambulante de tip B pentru urgenta de gradul II (clasificate conform Standardului 17.897/1999 al CEN) şi ambulante neclasificate pentru transport medical, în stare de funcţionare, încadrate cu personal adecvat, conform actelor normative în vigoare.---------