ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 18 septembrie 2003pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 august 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Litera b) a alineatului (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, pentru suprafeţe de până la 5 ha inclusiv, organizate în exploataţii agricole fără personalitate juridică sau în societăţi agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv."2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Proprietarii de terenuri care lucrează atât individual, cat şi în asociere suprafeţe de teren arabil beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai în limita a 5 ha."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Persoanele fizice ale căror terenuri se afla în evidentele exploataţiilor agricole cu personalitate juridică, cu excepţia celor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b), nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."4. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se acordă producătorilor agricoli organizaţi în societăţi agricole constituite conform Legii nr. 36/1991, pe baza cererii scrise al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 a)."5. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţa de până la 5 ha inclusiv, se depun până la data de 1 noiembrie 2003 la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se afla amplasat terenul, se verifica de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura şi se vizează de primar."6. Litera a) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"a) pentru culturile care se înfiinţează în toamna anului 2003, în doua etape, astfel:- 1.000.000 lei/ha în lunile octombrie şi noiembrie 2003, pentru infiintari de culturi de toamna;- 1.000.000 lei/ha până la data de 1 aprilie 2004, pentru fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003;"7. La anexa nr. 2, denumirea rubricii "Infiintari culturi de toamna 1.000.000 lei/ha Termen octombrie 2003" se modifica în "Infiintari culturi de toamna 1.000.000 lei/ha lunile octombrie şi noiembrie 2003".8. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 1 a) "Cerere privind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietarii de terenuri arabile pentru suprafeţe de până la 5 ha, organizaţi în societăţi agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura", prevăzută în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 18 septembrie 2003.Nr. 82.  +  Anexa 1 a) Comuna (oraşul, municipiul) .............Judeţul .................................Nr. de înregistrare ....... din .........Verificat---------Centrul agricol/ VizatCentrul comunitar pentru Primar,cadastru şi agricultura ............(semnatura) (semnatura şi ştampila)CEREREprivind acordarea unui sprijin financiar pentru proprietariide terenuri arabile pentru suprafeţe de pânăla 5 ha, organizaţi în societăţi agricole conform Legii nr. 36/1991privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturaDomnul/Doamna ........., domiciliat/domiciliata în localitatea ......, str. ....... nr. ...., judeţul ........, B.I./C.I. seria .... nr. ....., eliberat/eliberata la data de ....... de ......., CNP .........., în calitate de membru al societăţii agricole .......,în baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez în cadrul societăţii agricole suprafaţa de ..... ha teren arabil şi solicit sprijin financiar direct pentru:
  Specificaţie Cultura/lucrarea Suprafaţa - ha - Sprijinul acordat -lei/ha- Total sprijin Obs.
  Înfiinţarea culturilor din toamna anului 2003 Etapa I: arat, pregătit pat germinativ, semanat etc. Etapa II: fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003 1.000.000 1.000.000
  Specificaţie Cultura/lucrarea Suprafaţa - ha - Sprijinul acordat -lei/ha- Total sprijin Obs.
  Înfiinţarea culturilor din primavara anului 2004 Etapa I: efectuarea araturilor pentru culturile din primavara anului 2004 Etapa II: întreţinerea, fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 Etapa III: recoltarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 700.000 600.000 700.000
  TOTAL GENERAL:
  Declar pe propria răspundere ca suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultura specifice, de care am luat cunoştinţa.Pe baza celor prezentate solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/2003.Mentionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ..... pentru suprafaţa de ..... ha.Ma oblig sa particip la receptionarea lucrărilor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/2003, şi sa restitui sumele primite în condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.Beneficiar,................(semnatura)----------------