NORME METODOLOGICE din 11 septembrie 2003 (*actualizate*)de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate(actualizate până la data de 19 decembrie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 18 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 19 decembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.735 din 6 decembrie 2006.  +  NORME METODOLOGICE  +  NORME METODOLOGICEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate  +  Capitolul IDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, denumite în continuare clădiri, şi care necesită, după caz: a) îmbunătăţirea performanţelor de izolare termică a elementelor de construcţie care delimitează de exteriorul clădirii spaţiile interioare încălzite; b) creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire, de alimentare cu apă caldă de consum. (2) Prezentele norme metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă stabilesc: a) fundamentarea şi derularea programelor anuale; b) acţiunile coordonatorilor programelor anuale şi ale proprietarilor/asociaţiilor de proprietari; c) modalitatea de finanţare, contractare şi decontare a serviciilor/lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor din alocaţii de la bugetul de stat, precum şi conţinutul-cadru al convenţiilor care se încheie de către autorităţile administraţiei publice locale, prin coordonatorii programelor anuale, cu asociaţiile de proprietari, potrivit ordonanţei de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, denumiţi în continuare coordonatori locali, având şi calitatea de autoritate contractantă. (2) Coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit se realizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Unitatea de management al proiectului.  +  Articolul 3 (1) Reabilitarea termică a clădirilor constă, în special, în realizarea unor măsuri speciale, grupate astfel: a) măsuri aplicabile elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente clădirii, aflate în proprietatea comună indiviză; b) măsuri aplicabile elementelor de construcţie şi instalaţiilor aferente clădirii, aflate în proprietatea individuală. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) constau, în principal, în: a) termoizolarea pereţilor exteriori; b) termoizolarea planşeului peste ultimul nivel; c) termoizolarea planşeului peste subsol sau a pardoselii dispuse pe sol, în cazul clădirilor fără subsol; d) realizarea peste terasă a unui acoperiş tip şarpantă sau mansardarea clădirii, după caz; e) modernizarea uşilor/ferestrelor aferente părţilor comune; f) intervenţii la conductele şi armăturile cu pierderi din subsol/canal termic şi, după caz, realizarea echilibrării hidraulice şi intervenţii la instalaţia de încălzire, justificate din punct de vedere tehnic, în cazul montării de repartitoare de costuri şi robinete termostatate pe corpurile de încălzire din apartamente; g) alte măsuri speciale, în condiţiile ordonanţei de urgenţă. (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) constau, în principal, în: a) modernizarea ferestrelor/uşilor exterioare cu asigurarea schimburilor minime de aer, după caz; b) montarea de repartitoare de costuri şi de robinete termostatate pe corpurile de încălzire din apartamente; c) alte măsuri speciale, în condiţiile ordonanţei de urgenţă. (4) Aplicarea măsurilor de reabilitare termică se completează cu repararea/refacerea zonelor de intervenţie afectate de lucrările de reabilitare termică, după caz.  +  Articolul 4 (1) Derularea programului de acţiuni privind reabilitarea termică a clădirilor cuprinde următoarele etape de intervenţie: a) auditul energetic al clădirilor; b) proiectare etapa I - elaborarea studiului de fezabilitate pe baza măsurilor specificate în auditul energetic; c) proiectare etapa a II-a - elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie; d) obţinerea autorizaţiei de construire; e) executarea şi recepţia lucrărilor de reabilitare termică. (2) Odată cu studiul de fezabilitate se va efectua şi expertiza tehnică a structurii de rezistenţă a clădirii prin metoda de evaluare calitativă, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare; prin expertiza tehnică se stabileşte dacă sunt necesare lucrări de intervenţie-consolidare, a căror realizare condiţionează începerea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică. Expertiza tehnică a structurii de rezistenţă se efectuează de către experţi tehnici atestaţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, pentru cerinţa A1-rezistenţă şi stabilitate şi se finanţează din fondurile alocate programului anual de reabilitare termică, în condiţiile ordonanţei de urgenţă. (3) În situaţia în care este prevăzută şi măsura mansardării clădirii, înainte de elaborarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea termică se va efectua, în mod obligatoriu, expertizarea tehnică pentru evaluarea performanţei structurii de rezistenţă a clădirii, cu respectarea Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare. (4) În situaţia realizării mansardelor, costul realizării expertizării tehnice a structurii de rezistenţă a clădirii se include în costul realizării mansardelor. (5) În situaţia în care raportul de evaluare calitativă/expertizare tehnică stabileşte necesitatea efectuării unor lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, prioritare faţă de lucrările de reabilitare termică, acestea din urmă se vor executa ulterior sau concomitent cu lucrările de intervenţie asupra structurii de rezistenţă, potrivit soluţiei stabilite de proiectant. (6) Circuitul informaţional-decizional al etapelor de intervenţie, prevăzute la alin. (1), este cuprins în anexa nr. 1.  +  Articolul 5 (1) Auditul energetic pentru clădiri se iniţiază de către coordonatorii locali, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, şi se efectuează de către auditori energetici pentru clădiri, denumiţi în continuare auditori, atestaţi conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor tehnice în domeniu, şi constă în: a) identificarea prin analiza termoenergetică a principalelor caracteristici ale clădirilor, ale instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum; b) stabilirea măsurilor de reabilitare termică necesare în vederea creşterii performanţei energetice a clădirii, cuantificate în certificatul de performanţă energetică, cu estimarea costurilor, economia de energie scontată, precum şi durata de recuperare a investiţiei. (2) Auditul energetic se efectuează pe baza documentaţiei existente în cartea construcţiei, iar în lipsa acesteia, pe baza releveului clădirii şi al instalaţiilor aferente, inclusiv a materialelor din care sunt executate elementele de construcţie.  +  Articolul 6Auditorii îşi pot desfăşura activitatea în calitate de angajat al persoanelor juridice autorizate sau în calitate de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi în mod independent.  +  Articolul 7 (1) Elaborarea studiului de fezabilitate, ca primă etapă a proiectării lucrărilor de reabilitare termică, se iniţiază de către coordonatorii locali şi se efectuează de către persoane fizice sau juridice autorizate, cu respectarea legislaţiei şi a reglementărilor tehnice specifice, în vigoare. (2) În devizul general al investiţiei, costurile totale se defalcă pentru fiecare măsură de reabilitare termică propusă. (3) Indicatorii tehnico-economici şi eşalonarea lucrărilor se aprobă prin hotărâre a consiliului local, conform actelor normative în vigoare, cu acordul prealabil al adunării generale a asociaţiei de proprietari. (4) Etapa a II-a de proiectare a lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor se realizează de către persoane fizice sau juridice autorizate, în baza studiului de fezabilitate aprobat, cu respectarea Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi a reglementărilor tehnice în vigoare. Proiectele conţin elementele necesare în vederea obţinerii autorizaţiei de construire şi organizării procedurilor de achiziţii publice de lucrări. (5) Verificarea proiectelor se realizează de către verificatori tehnici atestaţi, conform prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, pentru cerinţele de calitate stabilite de proiectant.  +  Articolul 8Executarea lucrărilor de reabilitare termică se realizează de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi din reglementările tehnice specifice, în vigoare.  +  Articolul 9Urmărirea şi verificarea executării lucrărilor de reabilitare termică se fac prin diriginţi de şantier autorizaţi conform legislaţiei în vigoare, care îşi pot desfăşura activitatea în calitate de angajat al persoanelor juridice autorizate sau în calitate de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi în mod independent, în baza programului pentru controlul calităţii stabilit de proiectant.  +  Articolul 10Asociaţiile de proprietari, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de reabilitare termică, precum şi coordonatorii locali sunt obligaţi să ia toate măsurile tehnico-organizatorice şi financiare care le revin, potrivit legii, pentru ca odată începută executarea lucrărilor de reabilitare termică, acestea să continue conform graficului de execuţie stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobaţi la faza studiu de fezabilitate şi în durata de execuţie stabilită prin autorizaţia de construire.  +  Capitolul IIFundamentarea şi derularea programelor anuale  +  Articolul 11Asociaţiile de proprietari transmit coordonatorilor locali solicitarea de includere în program conform anexei nr. 2a), însoţită de: a) fişa de identificare a clădirii, conform anexei nr. 2b); b) hotărârea adoptată în adunarea generală, cu acordul majorităţii proprietarilor, privind reabilitarea termică a clădirii în condiţiile de finanţare prevăzute de ordonanţa de urgenţă şi dovada constituirii fondului de reparaţii al asociaţiei de proprietari.  +  Articolul 12Criteriile de selecţie a clădirilor propuse a fi incluse în programele anuale sunt: a) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat; b) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente; c) existenţa unor factori cu efecte agravante asupra igienei şi sănătăţii oamenilor, precum: igrasie, mucegai etc.; d) vechimea clădirii, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare; e) starea tehnică a clădirilor din punctul de vedere al cerinţei de rezistenţă şi stabilitate, având prioritate cele care nu necesită lucrări de consolidare; pentru clădirile care necesită lucrări de consolidare, se aplică prevederile art. 4 alin. (5) din prezentele norme metodologice; f) zona climatică, ordinea de prioritate a amplasamentelor fiind în: zona IV, zona III, zona II, zona I, zone climatice stabilite prin reglementările tehnice în vigoare; g) indicele de necesar de căldură pentru încălzire -pierderile termice -, calculat de către auditor, având prioritate clădirile cu valori mai mari ale acestuia.  +  Articolul 13 (1) În vederea fundamentării programului pentru anul următor, pe perioada anului în curs se derulează următoarele acţiuni: a) coordonatorii locali, pe baza solicitărilor formulate, prioritizează lista în funcţie de criteriile de selecţie prevăzute la art. 12, centralizează datele conform anexei nr. 3a) şi până la data de 1 mai a anului în curs o transmit consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti; b) consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, centralizează datele cu respectarea priorităţilor stabilite de coordonatorii locali şi, până la data de 15 mai a anului în curs, transmit centralizatoarele conform anexei nr. 3b), însoţite de listele de priorităţi, la Unitatea de management al proiectului din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; c) Unitatea de management al proiectului centralizează datele în baza cărora fundamentează programul, iar Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului include în proiectul bugetului de stat sumele necesare din alocaţii de la bugetul de stat, pentru finanţarea cheltuielilor în condiţiile ordonanţei de urgenţă. (2) În limita resurselor bugetare alocate în acest scop Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin legea bugetului de stat, Unitatea de management al proiectului definitivează proiectul de program, care se aprobă prin ordin al ministrului, potrivit ordonanţei de urgenţă.  +  Articolul 14Clădirile nenominalizate în programul anual rămân în baza de date a coordonatorilor locali pentru fundamentarea programului pe anul următor.  +  Articolul 15În baza programului aprobat, se derulează următoarele acţiuni: a) Unitatea de management al proiectului repartizează şi comunică alocaţiile bugetare pe judeţe, respectiv pentru municipiul Bucureşti; b) consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, repartizează şi comunică alocaţiile bugetare pe localităţi, respectiv pentru sectoarele municipiului Bucureşti; c) coordonatorii locali notifică asociaţiile de proprietari din clădirile nominalizate în program şi încheie cu acestea convenţii, conform anexei nr. 4, pentru derularea etapelor prevăzute la art. 4 alin. (1). Încheierea convenţiei este condiţie obligatorie pentru menţinerea clădirii în program, în condiţiile ordonanţei de urgenţă.  +  Articolul 16După aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiile de fezabilitate, coordonatorii locali comunică asociaţiilor de proprietari valoarea aprobată şi cota-parte ce revine acesteia pentru finanţarea executării lucrărilor.  +  Articolul 17Coordonatorii locali comunică lunar Unităţii de management al proiectului şi spre ştiinţă consiliilor judeţene, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform anexei nr. 3c), indicele de necesar de căldură pentru încălzire calculat de auditor, valorile de investiţie fundamentate şi aprobate în studiile de fezabilitate, precum şi duratele de execuţie aprobate pentru clădirile la care urmează a se elabora proiectul şi a se executa lucrările de reabilitare termică.  +  Articolul 18Continuarea proiectării şi executării lucrărilor de reabilitare termică se face în condiţiile existenţei, la coordonatorii locali, a următoarelor documente: a) hotărârea adunării generale a proprietarilor privind aprobarea măsurilor de reabilitare termică a clădirii şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi prin studiul de fezabilitate; b) extrasul de cont din care să reiasă fondul de reparaţii disponibil finanţării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a clădirii care, potrivit legii, revine în sarcina asociaţiei de proprietari.  +  Capitolul IIIAcţiunile coordonatorilor locali şi ale proprietarilor/asociaţiilor de proprietari  +  Articolul 19 (1) Consiliile locale care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale sunt obligate să pună la dispoziţie Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate. (2) Pentru finanţarea programului anual, coordonatorii locali vor deschide un cont separat cu această destinaţie, în care vor fi virate sumele aferente alocate din transferuri de la bugetul de stat şi, după caz, sumele aferente cotei-pă rţi de participare ce revine asociaţiei de proprietari, care se derulează prin contul 50.06.01 "Sume de mandat ale unităţilor administrativ-teritoriale, reprezentând cote-părţi de participare depuse de asociaţiile de proprietari, conform ordonanţei de urgenţă, deschis pe numele unităţilor administrativ-teritoriale la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului".  +  Articolul 20 (1) Autorităţile administraţiei publice locale, prin coordonatorii locali, încheie convenţii, conform convenţiei-cadru prevăzute în anexa nr. 4, cu asociaţiile de proprietari din clădirile nominalizate în programele anuale, în vederea derulării şi finanţării, în condiţiile ordonanţei de urgenţă, a etapelor pentru reabilitarea termică. (2) Autoritatea contractantă răspunde, după caz, pentru adaptarea conţinutului-cadru al convenţiei, prevăzut în anexa nr. 4, la cerinţele impuse prin actele normative în vigoare. (3) La convenţie se anexează, la solicitarea coordonatorilor locali, documentele prevăzute la art. 11, iar după aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi în studiul de fezabilitate, documentele prevăzute la art. 18. (4) Convenţia încheiată va conţine precizarea explicită a modului de decontare din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari a cheltuielilor aferente execuţiei lucrărilor de reabilitare termică, respectiv: a) virarea în contul coordonatorului local a întregii sume aferente cotei-părţi de 33% din valoarea execuţiei lucrărilor; b) virarea lunară în contul coordonatorului local a sumei aferente cotei-părţi de 33% din situaţia lunară de plăţi; c) decontarea lunară direct la antreprenor a sumei aferente cotei-părţi de 33% din situaţia lunară de plăţi.  +  Articolul 21Coordonatorii locali, în baza convenţiilor încheiate, vor acţiona pentru: a) fundamentarea sumelor necesare finanţării cheltuielilor privind toate etapele de reabilitare termică, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă; b) încheierea, în condiţiile legii, a contractelor dintre persoanele fizice/juridice, în calitate de prestator de servicii şi/sau lucrări atestat/autorizat, pe de o parte, şi consiliile locale în calitate de investitor şi beneficiar în condiţiile legii, pe de altă parte, pentru etapele de reabilitare termică; c) aprobarea, prin hotărâre a consiliului local, a indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi prin studiul de fezabilitate şi însuşiţi în adunarea generală a proprietarilor; d) defalcarea pe surse de finanţare a cheltuielilor aferente execuţiei lucrărilor; e) emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică; f) verificarea documentelor de plată, acordarea vizei de control financiar preventiv şi decontarea din alocaţii de la bugetul de stat, din bugetul local şi, după caz, din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari, a sumelor alocate pentru finanţarea cheltuielilor efectuate privind auditul energetic, studiul de fezabilitate, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică, în condiţiile ordonanţei de urgenţă; g) urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor de reabilitare termică, organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor, precum şi a recepţiei finale.  +  Articolul 22Asociaţiile de proprietari, în baza convenţiilor încheiate, vor acţiona pentru: a) facilitarea accesului în clădire, în apartamente a persoanelor fizice/juridice atestate/autorizate pentru efectuarea auditului energetic, proiectării şi executării lucrărilor de reabilitare termică; b) aprobarea măsurilor de reabilitare termică şi însuşirea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi în studiul de fezabilitate; c) asigurarea sursei de finanţare, în cuantum de 33% din cheltuielile aferente executării lucrărilor de reabilitare termică, din fondul de reparaţii, pe perioada de execuţie a lucrărilor; d) asigurarea, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici fundamentaţi în studiul de fezabilitate şi până la iniţierea procedurii de achiziţie publică a execuţiei lucrărilor de reabilitare termică, în contul aferent fondului de reparaţii, a unui cuantum minimum de 15% din cota-parte ce revine asociaţiei de proprietari pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică. Contul va fi alimentat din contribuţiile proprietarilor din condominiu sau din alte surse legal constituite, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă; e) aprobarea în adunarea generală a asociaţiei de proprietari a documentelor de plată şi, după caz, decontarea lucrărilor executate din fondurile asigurate; f) participarea la recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi la recepţia finală.  +  Capitolul IVModalitatea de finanţare, contractare şi decontare a serviciilor/lucrărilor din alocaţii de la bugetul de stat  +  Articolul 23Finanţarea cheltuielilor privind auditul energetic, proiectarea, precum şi cota de 34% din cheltuielile aferente executării lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor nominalizate în programele anuale aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului se asigură, potrivit ordonanţei de urgenţă, din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 24Pentru decontarea din alocaţii de la bugetul de stat a serviciilor contractate persoanele fizice/juridice atestate/autorizate vor depune la coordonatorul local următoarele documente: a) auditorii, la termenele prevăzute în contracte, auditul energetic în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va înainta asociaţiei de proprietari, un exemplar se va pune la dispoziţie proiectantului şi un exemplar se va arhiva de către coordonatorul local; b) proiectanţii, persoane juridice, la termenele prevăzute în contracte, vor depune studiul de fezabilitate, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, în 5 exemplare, dintre care 3 exemplare se vor pune la dispoziţie executantului, un exemplar se va înainta asociaţiei de proprietari şi un exemplar se va arhiva de către coordonatorul local. Proiectul tehnic va fi verificat de verificatori de proiecte atestaţi conform legislaţiei în vigoare; c) executanţii, persoane juridice autorizate, pe baza situaţiei lucrărilor executate şi verificate conform legislaţiei specifice în vigoare, întocmesc situaţiile de plată lunare, respectiv situaţia de plată la terminarea lucrărilor de reabilitare termică. Situaţiile de plată pentru lucrările executate sunt verificate şi avizate de:(i) diriginţii de şantier autorizaţi;(îi) reprezentantul desemnat de asociaţia de proprietari care finanţează din sursele proprii, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă, executarea lucrărilor de reabilitare termică.  +  Articolul 25 (1) Coordonatorii locali verifică situaţiile de plată, întocmesc decontul justificativ, conform anexei nr. 5, şi acordă viza de control financiar preventiv. (2) Până la data de 3 a fiecărei luni pentru luna precedentă, coordonatorii locali înregistrează la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului deconturile justificative în două exemplare.  +  Articolul 26Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Unitatea de management al proiectului şi direcţiile de specialitate: a) examinează deconturile justificative; b) întocmeşte nota de fundamentare privind deschiderea de credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor din alocaţii de la bugetul de stat, conform anexei nr. 6.  +  Articolul 27 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita fondurilor alocate prin Legea bugetului de stat, virează sumele aprobate în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, la poziţia venituri, la "Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit". (2) Coordonatorii locali, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile lucrătoare, efectuează plăţile în conturile auditorilor, proiectanţilor sau executanţilor, după caz, nominalizaţi în deconturile justificative.  +  Articolul 28Auditul energetic, elaborarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie, precum şi executarea lucrărilor de reabilitare termică se contractează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Capitolul VDispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29 (1) În vederea fundamentării soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a clădirilor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului finanţează studii, audituri şi realizarea de prototipuri în cadrul unor programe-pilot. (2) Finanţarea cheltuielilor privind serviciile şi lucrările prevăzute la alin. (1) se va face din fondul constituit din venituri proprii la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru activitatea de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, precum şi din alte surse legal constituite.  +  Articolul 30Pentru situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3), executarea convenţiei se suspendă până la asigurarea condiţiilor de execuţie a lucrărilor de reabilitare termică.  +  Articolul 31Pentru aplicarea unor prevederi ale prezentelor norme metodologice, în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă şi cu alte reglementări în vigoare, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor pot emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1───────la normele metodologice───────────────────────                            DERULAREA        programului anual pentru reabilitarea termică a clădirilor┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Solicitarea asociaţiei de proprietari privind reabilitarea termică a clădirii,││ adresată coordonatorului local, în baza hotărârii luate în adunarea generală ││ a proprietarilor │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Fundamentarea şi aprobarea programului anual de către ││ Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Semnarea Convenţiei ││ între coordonatorul local şi asociaţia de proprietari pentru derularea ││ etapelor programului │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Efectuarea auditului energetic de către auditori energetici pentru clădiri │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Stabilirea măsurilor de reabilitare termică de către coordonatorul local ││ şi asociaţia de proprietari │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Emiterea certificatului de urbanism de către autoritatea publică locală │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Proiectare Etapa I ││ Elaborarea studiului de fezabilitate │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ││ de către coordonatorii locali şi asociaţiile de proprietari │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Proiectare Etapa a II-a ││ Proiect tehnic şi detalii de execuţie │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Executarea lucrărilor de reabilitare termică │└────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┘                                 │                                 V┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2a)─────────la normele metodologice───────────────────────    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI    Localitatea ......................................    Judeţul (sectorul) ...............................    Str. .............................................    nr. ............., bl. ...........................    Cod poştal .......................................    Cod de înregistrare fiscală ......................    Nr. .............. din ...........................                           Către                       Consiliul Local al                       ...................    Asociaţia de proprietari din localitatea ................., judeţul   (sectorul) ....., cod poştal ......., str. ..... nr. ..., bl. .....,    sectorul ......, cod de înregistrare fiscală ......, prin prezenta    cerere solicită includerea pe lista de priorităţi a programului anual    de reabilitare termică a clădirii de la adresa sus-menţionată.    În susţinerea cererii se anexează:    - fişa de identificare a clădirii [(anexa nr. 2b)];    - hotărârea adoptată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari,    din care reiese acordul majorităţii proprietarilor de includere în    programul anual de reabilitare termică şi constituirea fondului de    reparaţii.    Am luat cunoştinţă despre prevederile Ordonanţei de urgenţă a    Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru    reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată    cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările    şi completările ulterioare, precum şi ale normelor metodologice de    aplicare a acesteia.          Data întocmirii .............                                         Preşedinte,                                        ...............  +  Anexa 2b)─────────la normele metodologice───────────────────────    ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI    Localitatea ......................................    Judeţul (sectorul) ...............................    Str. .............................................    nr. ............., bloc ..........................    Cod poştal .......................................    Cod de înregistrare fiscală:    Nr. .............. din ...........................                   FIŞA DE IDENTIFICARE A CLĂDIRII    a) anul recepţiei clădirii ..............................................;    b) soluţia constructivă privind închiderile perimetrale (materiale):    - tâmplărie exterioară (din lemn, metalică etc.) ........................;    - pereţi exteriori (panouri prefabricate, beton armat, grinzi, stâlpi şi    zidărie) ................................................................;    - acoperiş (terasă, şarpantă) ...........................................;    c) zona climatică .......................................................;    d) regimul de înălţime al clădirii (S+P+N niveluri) .....................;    e) numărul de apartamente ...............................................;    f) suprafaţa desfăşurată ................................................;    g) modul de furnizare a agentului termic (sisteme centralizate ale    unităţilor administrativ-teritoriale, centrală termică de imobil, centrală    termică de scară etc.) .................................................;    h) modul de înregistrare (contorizat/pauşal) şi consumul de energie termică    în ultimul an calendaristic pentru încălzire şi prepararea apei calde    menajere ...............................................................;    i) existenţa unor factori cu efecte agravante asupra igienei şi sănătăţii    oamenilor (igrasie, mucegai etc.): .....................................;    j) existenţa expertizei tehnice a structurii de rezistenţă a clădirii    (dacă există, se va anexa o copie a raportului de expertiză tehnică).    Răspundem pentru realitatea şi exactitatea datelor înscrise.    Data întocmirii ....................                       Preşedinte, Administrator,                       ........... ..................  +  Anexa 3a)─────────la normele metodologice────────────────────────    CONSILIUL LOCAL AL .....................    Nr. ................. din ..............                          LISTA DE PRIORITĂŢI         pe etape de intervenţie pentru finanţarea cheltuielilor privind                  reabilitarea termică a clădirilor         Estimarea cheltuielilor şi alocaţiilor de la bugetul de stat                       pentru anul ......┌─┬───┬─┬─┬───┬─┬─┬─┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┐│N│ │ │ │ │ │ │ │ Total cheltuieli estimate (inclusiv TVA) │ ││r│ │ │ │ │ │ │ │ din care: │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┬──────────────────────┤ ││ │1*)│2│3│4*)│5│6│7│Alocatii de la bugetul│Cheltuieli de execuţie│ *3) ││c│ │ │ │ │ │ │ │ de stat*3) pentru: │ │ ││r│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┬────────────┼───────┬───────┬──────┤ ││t│ │ │ │ │ │ │ │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │12*3) │13=8+9+12│├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼─┼─┼───┼─┼─┼─┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┴───┴─┴─┴───┴─┴─┴─┴─────────┴────────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┤│TOTAL GENERAL: │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.                            Primar,                           .......... Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică buget-finanţe         Director, Director, .......................... ...............................    Legenda:    ────────    1 - Adresa imobilului*)    2 - Anul construirii    3 - Regimul de înălţime (S+P+N)    4 - Sistemul constructiv*2)    5 - Numărul de apartamente    6 - Prioritatea (1,2....)    7 - Aria construita desfăşurată mp    8 - Audit energetic - lei -    9 - Proiectare - lei -   10 - Fond de reparatii al asociaţiei        de proprietari - lei -   11 - Buget local - lei -   12 - Alocatii de la bugetul de stat*3) - lei -   13 = 8+9+12 Total fonduri alocate de la        bugetul de stat*3) - lei -__________*1) Clădirile care se încadrează în prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, listate în ordinea de prioritate stabilită pe baza criteriilor de selecţie a clădirilor.*2) Pe baza datelor înscrise în fişa de identificare a clădirii şi a constatărilor efectuate în teren.*3) Finanţarea se asigură conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002.NOTĂ:─────Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel.Lista de priorităţi stabilită de coordonatorii locali se transmite, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, la consiliile judeţene, respectiv la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Anexa 3b) Notă

  ──────────

  la normele metodologice

  ────────────────────────
      CONSILIUL JUDEŢEAN .....................    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI    Nr. .......... din ........................                           CENTRALIZATORUL    listelor de priorităţi pe etape de intervenţie pentru finanţarea          cheltuielilor privind reabilitarea termică a clădirilor    Estimarea cheltuielilor şi alocaţiilor de la bugetul de stat                 pentru anul ........................┌─┬───┬──┬───┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────┬─────────┐│N│ │ │ │ │ │Total cheltuieli estimate(inclusiv TVA) │ ││r│ │ │ │ │ │ din care: │ ││ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┬──────────────────────┤ ││ │ │ │ │ │ │Alocatii de la bugetul│Cheltuieli de execuţie│ *1) ││c│ │ │ │ │ │ de stat*1) pentru: │ │ ││r│ 1 │ 2│ 3 │ 4│ 5 ├─────────┬────────────┼───────┬───────┬──────┤ ││t│ │ │ │ │ │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10*1) │11=6+7+10│├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼───┼──┼───┼──┼───┼─────────┼────────────┼───────┼───────┼──────┼─────────┤│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┴───┴──┴───┴──┴───┴─────────┴────────────┴───────┴───────┴──────┴─────────┤│TOTAL │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi  exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.                    Preşedinte/Primar general,                    ...........................       Direcţia tehnică Direcţia economică buget-finanţe          Director, Director,       ................ ..................................    Legenda:    ────────    1 - Consiliul local    2 - Numărul de cladiri    3 - Prioritatea (1,2....n)    4 - Numărul de apartamente    5 - Aria construita desfăşurată mp    6 - Audit energetic - lei -    7 - Proiectare - lei -    8 - Fond de reparatii - lei -    9 - Buget local - lei -   10 - Alocatii de la bugetul de stat*1) - lei -   11 = 6+7+10 Total fonduri alocate de la        bugetul de stat*1) - lei -___________*1) Finanţarea se asigură conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.NOTĂ:─────Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel, pe baza datelor înscrise în listele de priorităţi.Centralizatorul listelor de priorităţi se transmite însoţit de listele de priorităţi stabilite de coordonatorii locali, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, la Unitatea de management al proiectului.
   +  Anexa 3c)────────la normele metodologice───────────────────────    CONSILIUL LOCAL AL .........................    Nr. ............... din ....................                            LISTA CLĂDIRILOR    pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi executarea       lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor şi valorile                aprobate din alocaţii de la bugetul de stat            (conform studiilor de fezabilitate aprobate)                         pentru anul ......┌─┬────────┬──────────┬────────┬───────────────────┬──────────────────────────┐│N│Adresa │Alocatii │Valoarea│Esalonarea lucra- │ ││r│imobi- │de la │investi-│rilor(inclusiv TVA)│ ││ │lului*1)│bugetul │tiei*2) │ │ Total alocatii ││c│ │de stat*3)├─┬──────┼─────────┬─────────┤ de la bugetul de stat*3) ││r│ │pentru │T│Din │Total │Din care │ ││t│ │proiec- │o│care │ │ C+M: │ ││ │ │tare │t│C+M: ├────┬────┼────┬────┼────────────┬─────────────┤│ │ │(inclusiv │a│ │Anul│Anul│Anul│Anul│ Anul 1 │ Anul 2 ││ │ │TVA) │l│ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤│0│ 1 │ 2 │3│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9=2+5 │ 10=2+6 │├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┴────────┼──────────┼─┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────────┼─────────────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────────┴─┴──────┴────┴────┴────┴────┴────────────┴─────────────┘    Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi         exactitatea datelor înscrise în prezentul tabel.                                Primar,                       .........................    Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică buget-finanţe             Director, Director,    .......................... ................................────────*1) Cădirile care încheie convenţii privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică în condiţiile de finanţare prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.*2) Conform indicatorilor tehnico-economici aprobaţi din studiul de fezabilitate.*3) Finanţarea se asigură conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002.NOTĂ:─────Se vor completa, în mod obligatoriu, toate rubricile din prezentul tabel.Lista clădirilor stabilită de coordonatorii locali se transmite atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.  +  Anexa 4───────la normele metodologice───────────────────────Autoritatea publică locală......................................Nr. şi data înregistrării......................................CONVENŢIE- conţinut-cadru -În scopul contractării serviciilor de audit energetic, studiu de fezabilitate, proiectare, execuţie a lucrărilor de reabilitare termică şi dirigenţie de şantier se constituie asociaţia dintre:- autoritatea contractantă, reprezentată prin ..........., primarul municipiului/oraşului/comunei ........, respectiv primarul sectorului ......... al municipiului Bucureşti, în calitate de coordonator al programului de reabilitare termică, potrivit ordonanţei de urgenţă*);- asociaţia de proprietari, legal constituită ca persoană juridică, reprezentată prin ..........., preşedintele asociaţiei.1. Prin convenţia civilă de constituire a asociaţiei contractante se stabilesc, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor ordonanţei de urgenţă*) şi ale celorlalte acte normative în domeniu, următoarele: a) proprietarii şi cotele-părţi indivize din proprietatea comună care revine fiecărei proprietăţi individuale, conform actelor de proprietate intabulate în cartea funciară; b) sursele de finanţare asigurate în condiţiile ordonanţei de urgenţă*); c) obligaţiile în sarcina fiecărei părţi, conform ordonanţei de urgenţă*) şi celorlalte acte normative în vigoare, privind:(i) atribuirea prin procedură de achiziţie publică a contractelor de servicii/lucrări pentru reabilitarea termică;(îi) derularea contractelor, recepţia, repartizarea cheltuielilor efectuate (pe surse de finanţare), decontarea cheltuielilor efectuate.2. Autoritatea contractantă reprezintă asociaţia de proprietari, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu persoanele fizice/juridice care prestează serviciile/lucrările de reabilitare termică.3. Fiecare parte semnatară a convenţiei răspunde, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor, conform actelor normative în vigoare şi convenţiei încheiate.4. Pe parcursul derulării programului, la prezenta convenţie se anexează: a) fişa de identificare a clădirii; b) hotărârea luată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari pentru includerea în programul anual; c) certificatul de urbanism; d) hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici; e) hotărârea luată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari pentru contractarea, în condiţiile ordonanţei de urgenţă*), a executării lucrărilor de reabilitare termică; f) documente din care să reiasă asigurarea surselor de finanţare, conform prevederilor ordonanţei de urgenţă*); g) autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică.5. Modul de decontare din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari a cheltuielilor aferente execuţiei lucrărilor de reabilitare termică se face prin**): a) virarea către coordonatorul local a întregii sume aferente cotei-părţi de 33% din valoarea execuţiei lucrărilor; b) virarea lunară către coordonatorul local a sumei aferente cotei-părţi de 33% din situaţia lunară de plăţi; c) decontarea lunară direct la antreprenor a sumei aferente cotei-părţi de 33% din situaţia lunară de plăţi.6. Convenţia îşi încetează valabilitatea odată cu recepţia serviciilor/lucrărilor de reabilitare termică, după caz.7. Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi, ........., în ...... exemplare, câte un exemplar cu valoare de original pentru fiecare parte semnatară.      Autoritatea contractantă Asociaţia de proprietari              Primar, Preşedinte,      ...................... ........................___________*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare.**) Se va stabili de comun acord una dintre modalităţile prezentate la lit. a), b) şi c).  +  Anexa 5───────la normele metodologice───────────────────────    CONSILIUL LOCAL AL ...............    Nr. ............. din ............          Aprobat          ───────          Primar,         ..........                           DECONT JUSTIFICATIV                         pentru luna ........ anul ......       pentru finanţarea cheltuielilor din alocaţii de la bugetul de stat        în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind          instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică           a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu modificări şi           completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi completările           ulterioare, pentru reabilitarea termică a clădirilor nominalizate                             în programe anuale┌─┬─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────────────────┐│N│Adresa│Tipul │Date din contractele│Valoarea totala│ Sumele solicitate din ││r│imobi-│acti- │incheiate, aferente │a serviciilor/ │alocatii de la bugetul ││ │lului │unii*1│acţiunilor în │ lucrărilor │ de stat*2) ││c│ │ AE │ derulare │ realizate │ ││r│ │ P │ │ │ ││t│ │ Ex │ │ │ │├─┼──────┼──────┼──────┬──────┬──────┼─────┬─────────┼────────────┬──────────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤│1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤│2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤│.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤│n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┼─────┼─────────┼────────────┼──────────┤                                     │TOTAL│AE │ │ │                                     │pe ├─────────┼────────────┼──────────┤                                     │acti-│P │ │ │                                     │uni ├─────────┼────────────┼──────────┤                                     │ │EX │ │ │                                     ├─────┴─────────┼────────────┼──────────┤                                     │TOTAL GENERAL: │ │ │                                     │ │ │ │                                     └───────────────┴────────────┴──────────┘ Răspundem pentru legalitatea, realitatea, necesitatea şi exactitatea datelor înscrise.    Direcţia tehnică-investiţii Direcţia economică buget-finanţe            Director, Director,    ........................... .................................                                 Vizat                                 ─────                       Control financiar preventiv    Legenda:    ──────── 1 - Adresa imobilului 2 - Tipul actiunii*1): AE P Ex 3 - Nr. şi data contractului 4 - Valoarea contractului (inclusiv TVA) 5 - Denumirea persoanei fizice/juridice atestate/autorizate 6 - În luna pentru care s-a întocmit decontul justificat - lei- 7 - Cumulat de la inceputul lucrării - lei- 8 - În luna pentru care s-a întocmit decontul justificat - lei- 9 - Cumulat de la inceputul lucrării - lei________*1) AE - audit energetic; P - proiectarea lucrărilor de reabilitare termică (etapa I - studiu de fezabilitate; etapa a II-a - proiect tehnic şi detalii de execuţie); Ex - executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică, finanţate din alocaţii de la bugetul de stat în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002.*2) Conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002.  +  Anexa 6───────la normele metodologice───────────────────────    MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI    Aprobat    ──────    Ministru    .................    Propun aprobarea    ────────────────    Ministrul delegat pentru lucrări publice    şi amenajarea teritoriului    ........................................                           NOTĂ DE FUNDAMENTARE                        pentru luna ........ anul .......    privind deschiderea de credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor    de la bugetul de stat, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a    Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru    reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate, aprobată cu       modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, cu modificările şi           completările ulterioare, nominalizate în programe anuale┌─┬──────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┐│N│Consiliul local │ Tipul │Sumele din alocatii de la bugetul de stat ││r├─────┬────────────┤actiunii:├───────────────┬──────────────────────────┤│ │Denu-│Nr. şi data │ │Solicitate de │ Aprobate ││c│mire │decontului │ │consiliul local│ - lei - ││r│ │justificativ│ │ - lei - │ ││t│ │inregistrat │ │ │ ││ │ │ la MTCT │ │ │ │├─┼─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─┼─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ AE │ │ ││ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ P │ │ ││ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ Ex │ │ │├─┼─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ AE │ │ ││ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ P │ │ ││ │ │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤│ │ │ │ Ex │ │ │└─┴─────┼────────────┼─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤        │Total │ AE │ │ │        │pe acţiuni: ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤        │ │ P │ │ │        │ ├─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤        │ │ Ex │ │ │        ├────────────┴─────────┼───────────────┼──────────────────────────┤        │ │ │ │        └──────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────┘                            Secretar de stat,                         ......................     Direcţia generală achiziţii Direcţia generală economică şi buget       în lucrări publice şi Director general,       infrastructură rurală ....................................         Director general,        ......................_________AE - audit energetic; P - proiectarea lucrărilor de reabilitare termică (etapa I - studiu de fezabilitate; etapa a II-a - proiect tehnic şi detalii de execuţie); Ex - alocaţii de la bugetul de stat pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică în condiţiile de finanţare ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002.-----------Normele metodologice au fost înlocuite cu Normele metodologice din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.735 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.008 din 19 decembrie 2006, conform articolului unic din acelaşi act normativ.------------