HOTĂRÂRE nr. 1.084 din 11 septembrie 2003privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2) şi al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui teren în comuna Cristesti, judeţul Mures, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru a fi dat în folosinţă gratuita, pe durata existenţei viitoarei construcţii, Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, pentru Parohia Ortodoxa Română Cristesti, judeţul Mures.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul culturii şi cultelor,Razvan Theodorescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 septembrie 2003.Nr. 1.084.  +  AnexăDATELE DE IDENTIFICAREa terenului proprietate privată a statului,aflat în administrarea Ministerului Administraţieişi Internelor, care se transmite în proprietateapublică a statului şi în administrarea MinisteruluiCulturii şi Cultelor pentru a fi dat în folosinţăgratuită, pe durata existenţei viitoarei construcţii,Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba Iulia, pentruParohia Ortodoxă Română Cristeşti, judeţul Mureş
      Adresa terenului care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
      Comuna Cristeşti, judeţul Mureş, CF 1246 Cristeşti, Nr. top 449/1/2Ministerul Administraţiei şi InternelorMinisterul Culturii şi CultelorSuprafaţa terenului = 645 m2
    -----------