ORDIN nr. 4.119 din 9 iunie 2003privind salarizarea prin plata cu ora a cadrelor didactice care fac parte din comisiile pentru examenele de capacitate, bacalaureat şi absolvire a învăţământului profesional şi postliceal - 2003
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003    În baza prevederilor art. 22, 27, 34 şi 53 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,ţinând cont de prevederile ordinelor ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.327/2002 cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de capacitate 2003, nr. 4.328/2002 privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2003, ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 3.176/137/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal şi ale Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 4.330/534/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învăţământul liceal, filierele tehnologică şi vocationala,având în vedere prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Statutului personalului didactic în învăţământul superior şi în învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.343/2002, precum şi ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru examenul de capacitate din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:● preşedintele şi membrii comisiei din centrul de examen: 15 minute pentru fiecare candidat, înmulţite cu numărul probelor de examen, dar fără a depăşi un salariu de baza al funcţiei în care este încadrat;● preşedintele şi membrii comisiei din centrul zonal de evaluare: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă repartizata, dar fără a depăşi un salariu de baza al funcţiei în care este încadrat;● cadrele didactice - supraveghetori: pentru fiecare proba se calculează câte 4 ore destinate supravegherii candidaţilor;● profesorii evaluatori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă evaluată.  +  Articolul 2Cadrele didactice care fac parte din comisiile judeţene de capacitate în calitate de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 72 de ore, indiferent de numărul candidaţilor şi al probelor.  +  Articolul 3Cadrele didactice care fac parte din comisiile judeţene de contestaţii pentru examenul de capacitate sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:● preşedintele: 36 de ore, indiferent de numărul de contestaţii depuse;● secretarii: 36 de ore, indiferent de numărul de contestaţii depuse;● profesorii corectori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată.  +  Articolul 4Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru proba practica, specifică domeniului artistic sau sportiv studiat, susţinută de absolvenţii învăţământului gimnazial de arta sau sportiv în cadrul examenului de capacitate, sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 15 minute pentru fiecare candidat examinat.  +  Articolul 5Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru examenul de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:● preşedintele comisiei (cadru didactic universitar):- la o comisie de până la 100 de candidaţi (inclusiv) se acordă 50% din salariul de baza lunar al funcţiei didactice în care este încadrat;- la o comisie de peste 100 de candidaţi se acordă un salariu de baza lunar al funcţiei didactice în care este încadrat;● membrii comisiei (inclusiv secretarul) din centrele de examen: 30 de minute pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor de examen, dar fără a depăşi un salariu de baza al funcţiei în care este încadrat;● vicepreşedintele şi secretarul comisiei (cadru didactic) din centrele zonale de evaluare: 30 de minute pentru fiecare lucrare scrisă repartizata, dar fără a depăşi un salariu de baza al funcţiei în care este încadrat;● profesorii examinatori: 15 minute pentru fiecare candidat examinat la probele orale sau practice;● profesorii evaluatori pentru disciplinele la care se susţine test de tip clasic: 20 de minute pentru fiecare lucrare scrisă evaluată;● cadrele didactice - supraveghetori:- 5 ore destinate supravegherii candidaţilor;- la cele 5 ore se adauga câte 5 minute pentru fiecare lucrare scrisă de tip grila evaluată de profesorul supraveghetor (fiecare lucrare de tip grila este evaluată de doua cadre didactice).  +  Articolul 6Cadrele didactice care fac parte din comisiile judeţene de bacalaureat în calitate de preşedinte, vicepreşedinte, secretar sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 72 de ore, indiferent de numărul candidaţilor şi al probelor.  +  Articolul 7Cadrele didactice care fac parte din comisiile judeţene de contestaţii pentru examenul de bacalaureat sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:● preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul: 18 ore, indiferent de numărul de contestaţii depuse;● profesorii evaluatori: 20 de minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată.  +  Articolul 8 (1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competente profesionale/atestatului profesional sunt retribuite prin plata cu ora astfel: 15 minute pentru fiecare candidat examinat. (2) Indrumatorii proiectului/lucrării de specialitate sunt retribuiţi prin plata cu ora astfel: 2 ore pentru fiecare proiect coordonat şi avizat favorabil pentru sustinere.  +  Articolul 9 (1) Unităţile şcolare în care se organizează centre de examen şi centre zonale de evaluare vor elibera fiecărui membru al comisiilor de capacitate, respectiv de bacalaureat, o adeverinta din care să reiasă numărul de ore efectuate în cadrul comisiei. Adeverinta va fi semnată de directorul unităţii de învăţământ, pe baza listei alcătuite şi semnate de preşedintele comisiei respective. Pentru cadrele didactice care fac parte din comisia judeteana de contestaţii, adeverintele sunt eliberate de inspectoratul şcolar. (2) Drepturile prevăzute la art. 1-8 vor fi achitate de unităţile de învăţământ preuniversitar în care membrii comisiilor au carnet de muncă. Pentru preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art. 5 se achită de către unităţile de învăţământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.  +  Articolul 10Cheltuielile de deplasare în afară localităţii, ocazionate de participarea cadrelor didactice în comisiile de capacitate, respectiv de bacalaureat, vor fi suportate de inspectoratele şcolare judeţene (Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 543/1995, cu modificările ulterioare (pct. 44 al cap. VII din anexa).  +  Articolul 11Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învăţământului profesional şi postliceal vor fi salarizate prin plata cu ora după cum urmează:● preşedintele, vicepreşedintele şi evaluatorul extern: 20 de minute pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor, dar fără a depăşi un salariu de baza al funcţiei în care este încadrat;● secretarul comisiei (cadru didactic): 15 minute pentru fiecare candidat, indiferent de numărul probelor, dar fără a depăşi un salariu de baza al funcţiei în care este încadrat;● secretarul comisiei (care nu este cadru didactic): va fi salarizat, pentru orele care depăşesc programul normal de lucru, în conformitate cu prevederile legale pentru plata orelor suplimentare din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;● membrii subcomisiei la şcoala de ucenici: 20 de minute pentru fiecare candidat, pentru susţinerea şi evaluarea probei practice;● membrii subcomisiei la şcoala profesională, şcoala postliceala şi şcoala de maiştri:- 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată;- 20 de minute pentru fiecare candidat, pentru susţinerea şi evaluarea probei practice;- 15 minute pentru fiecare candidat, pentru susţinerea proiectului;- 2 ore pentru fiecare proiect coordonat şi avizat favorabil pentru sustinere (pentru indrumatorii de proiect la şcoala profesională, şcoala postliceala şi şcoala de maiştri);● cadrele didactice - supraveghetori: 4 ore pentru proba scrisă.  +  Articolul 12Cadrele didactice care fac parte din comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare pentru absolvirea învăţământului profesional şi postliceal sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:● preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarii comisiei: 15 ore, indiferent de numărul candidaţilor şi al probelor.  +  Articolul 13Cadrele didactice care fac parte din comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii pentru examenul de absolvire a învăţământului profesional şi postliceal sunt retribuite prin plata cu ora după cum urmează:● preşedintele, vicepreşedintele şi secretarii comisiei: 10 ore, indiferent de numărul de contestaţii depuse;● profesorii corectori: 15 minute pentru fiecare lucrare scrisă corectată.  +  Articolul 14Direcţia generală pentru învăţământul preuniversitar, Direcţia generală buget finanţe, Direcţia generală pentru învăţământ în limbile minorităţilor, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul educaţiei şi cercetării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 9 iunie 2003.Nr. 4.119.------------