NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2003 (*actualizate*)privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personala, precum şi pentru cele cu timbru sec(actualizate până la data de 17 octombrie 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 19 septembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 octombrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.186 din 17 decembrie 2003; ORDINUL nr. 991 din 6 august 2004; ORDINUL nr. 986 din 26 septembrie 2005.1. Prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personala se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1, iar pentru produsele şi substantele stupefiante, pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 2, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie.Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu şi fără contribuţie personala atrage raspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale.2. Retetele existente cu codul 18.1.155 1/3 A4 îşi mentin utilitatea numai pentru prescriptii medicale contra cost, intocmindu-se într-un singur exemplar cu menţiunea "contra cost".3. Se interzic:- emiterea prescriptiilor medicale conţinând medicamente care se elibereaza cu şi fără contribuţie personala de către medicii care nu au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale;- emiterea prescriptiilor medicale conţinând medicamente care se elibereaza compensat 100% din preţul de referinţa sau preţul de decontare altor categorii de asigurati decat cele prevăzute în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectiva;- emiterea de către unitatile spitalicesti, pentru pacienti, pe timpul internarii acestora, a prescriptiilor medicale cu şi fără contribuţie personala, precum şi a prescriptiilor medicale contra cost, deoarece medicatia necesară şi tratamentul pacientilor spitalizati se asigura integral de către unitatea spitaliceasca respectiva, indiferent de afectiunile asociate.4. Durata pentru care se pot prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personala este cea prevăzută în contractul-cadru şi în normele metodologice de aplicare a acestuia în vigoare la data respectiva.5. Prescriptiile medicale cu şi fără contribuţie personala se pot elibera de către orice farmacie care a incheiat contract de furnizare de medicamente cu casa de asigurări de sănătate.6. Prescriptiile medicale pentru medicamente cu şi fără contribuţie personala se completeaza în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de formular; exemplarul 3 rămâne în carnet, la medicul care a prescris, iar exemplarele 1 şi 2 se predau asiguratului.Prescriptiile medicale cu şi fără contribuţie personala vor fi tiparite pe hartie autocopianta în 3 culori: alb, roz şi verde.Exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se inmaneaza pacientului pentru farmacie.Farmacia va pastra exemplarul roz, iar exemplarul alb (originalul) va fi inaintat casei de asigurări de sănătate împreună cu factura şi borderourile centralizatoare.7. În situaţia în care în interiorul carnetului de prescriptii medicale exista formulare greşit tiparite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie "ANULAT" pe formular şi nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, ramanand în carnet. Pe versoul cotorului ultimei prescriptii medicale se va preciza: "Acest carnet contine ........... file (în cifre şi în litere) de la numărul ......... la numărul ......... şi ......... file anulate."8. Prescriptiile medicale vor fi tipizate pe hartie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, şi vor fi brosate în carnete de cate 50 de file.9. Fiecare prescriptie medicală va fi inseriata şi numerotata, conform instructiunilor Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate.10. (1) Carnetele inseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casa de asigurări de sănătate, în functie de necesităţi, pentru o perioadă de cel mult 3 luni, fiecarui furnizor de servicii medicale care a incheiat în prealabil contract cu aceasta. (2) Gestionarea carnetelor de prescriptii medicale la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementarilor legale în vigoare. (3) Furnizorii de servicii medicale îşi vor asigura la cerere, contra cost, carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care se afla în relatii contractuale. (4) Achizitia formularelor de prescriptii medicale se va face de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau de delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.11. (1) Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenta a carnetelor cu prescriptii medicale cu şi fără contribuţie personala, precum şi modul de pastrare a carnetelor epuizate. (2) Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi cu drept de prescriere, distribuirea şi arhivarea carnetelor de prescriptii medicale la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizarii carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizate, semnatura de primire şi parafa, data returnarii în arhiva a exemplarului 3, seria retetelor returnate (exemplarul 3), semnatura de returnare şi parafa. (3) Inregistrarea prescriptiilor medicale emise asiguratilor se va face în documentele medicale primare, pentru fiecare prescriptie în parte, după cum urmeaza: a) se noteaza seria şi numărul prescripţiei medicale emise în registrul de consultaţii, la rubrica "Tratamente"; b) la externarea pacientului din spital, se noteaza seria şi numărul prescripţiei medicale emise în epicriza şi în scrisoarea medicală.Modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personala şi a celor cu timbru secFormularele de prescriptii medicale se completeaza în succesiunea numerelor şi în ordinea cronologica a consultatiilor.1. "Unitate medicală" - se completeaza cu denumirea cabinetului medical sau a unităţii sanitare, adresa completa, casa de asigurări de sănătate cu care a incheiat contractul, numărul contractului de furnizare de servicii medicale şi se alege prin bifare cu "x" categoria de furnizor de servicii medicale;- "LS" - loc stampila furnizor de servicii medicale.2. "Asigurat":- "la CJAS" - se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenta careia se afla asiguratul;- "FO/RC" - se completează numărul foii de observatie (FO) doar în cazul prescrierii retetei la externarea pacientului din spital sau numărul din registrul de consultaţii;- se alege prin bifare cu "x" categoria în care se găseşte asiguratul. Pentru PNS, după bifare, se va nota numărul programului/subprogramului naţional de sănătate pentru care se emite prescriptia medicală. Pentru persoanele care nu se încadrează în categoriile de asigurat menţionate pe formular se va bifa "Alte categorii", mentionandu-se categoria de asigurat (exemplu: Legea nr. 309/2002, Decretul-lege nr. 118/1990 etc.);- se vor nota datele de identificare ale pacientului (numele, prenumele, adresa completa);- "CNP" - se completeaza codul numeric personal al asiguratului, format din 13 cifre.3. "Diagnostic":- se vor nota toate diagnosticele pacientului pentru care au fost prescrise medicamente cu sau fără contribuţie personala.4. "Data prescriere" - se completeaza cu data emiterii prescripţiei medicale.- "Semnatura medic" (parafa/cod) - se executa specimenul de semnatura a medicului care a emis prescriptia şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia.Prescriptia propriu-zisa:- "% pret ref.", "Lista" - se noteaza procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100%) aferent medicamentelor din sublistele A, B, C sau sublistele 2A, 2B, 3 pentru categoriile de asigurati: copil (< 18 ani), elev/ucenic/student (18-26 ani), gravida/lehuza;- "Cod boala" - se va inscrie codul diagnosticului/diagnosticelor, conform Clasificatiei internationale a maladiilor (CIM), revizia a 10-a OMS, corespunzătoare diagnosticelor menţionate la pct. 3;- "Tip dg" - pentru fiecare cod de boala se va nota categoria în care se încadrează diagnosticul - acut/subacut/cronic;- se completeaza cu denumirea comuna internationala (DCI) însoţită de forma farmaceutica şi de concentraţie sau denumirea comerciala a medicamentului/medicamentelor (în cazurile justificate medical) corespunzătoare Listei cuprinzand denumirile comune internationale ale medicamentelor, aprobata prin hotărâre a Guvernului, sau Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobata prin ordin al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, aflate în vigoare la data respectiva, modul de administrare şi cantitatea necesară tratamentului, trecuta în cifre şi în litere.5. "Am primit medicamentele" - se completeaza de asigurat sau de imputernicitul acestuia (persoana care ridica medicamentele pentru asigurat, fără a fi nevoie de imputernicire legala).- "Asigurat/Imputernicit" - se alege prin bifare cu "x" categoria în care se încadrează persoana care ridica medicamentele; datele de identificare (numele, prenumele, BI/CI, seria, numărul, adresa completa, CNP) vor fi ale persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicit).- "Semnatura primitor" - se executa semnatura persoanei care ridica medicamentele din farmacie.- "Data eliberarii" - se completeaza cu data eliberarii medicamentelor din farmacie.- "Sunt de acord sa platesc ... medicamente mai scumpe decat cele compensate de CNAS la preţul de referinţa" - se va nota numărul de medicamente în spatiul liber, iar persoana care ridica medicamentele va semna de confirmare.6. "Taxare" - farmacistul va menţiona în rubrica "Denumire comerciala" şi în faţa persoanei care ridica medicamentele (asigurat sau imputernicitul acestuia) medicamentele pe care le elibereaza.- "Bon fiscal nr." - se completeaza de către farmacie cu numărul bonului fiscal generat cu ocazia eliberarii medicamentelor.NOTĂ:Pct. 1, 2, 3 şi 4 se completeaza de către medic.Formularele cu regim special pentru prescriptiile medicale cu timbru sec, necesare pentru eliberarea de către farmacii a produselor şi substanţelor stupefiante, se completeaza conform normelor metodologice actuale şi Instructiunilor ministrului sănătăţii nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante.-------------Normele metodologice au fost modificate şi inlocuite cu anexa 2 din ORDINUL nr. 986 din 26 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 30 septembrie 2005, conform pct. 5 al art. I din acest act normativ.--------