ORDIN nr. 319 din 5 septembrie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman(aplicabil începând cu data de 28 octombrie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Nr. 510 din 5 august 2003
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 768 din 14 august 2003
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 319 din 5 septembrie 2003
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 28 octombrie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1 din 10 ianuarie 2011; ORDINUL nr. 180 din 24 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 144.428 din 28 mai 2003, întocmit de Direcţia generală de elaborare şi armonizare a politicilor, strategiilor şi programelor,având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi al Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile agricole judeţene şi a municipiului Bucureşti şi prin comisariatele regionale pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 180 din 24 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 29 mai 2013.  +  Articolul 3La intrarea în vigoare a prezentului ordin se va abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii şi familiei nr. 123/384/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale anumitor produse similare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 27 septembrie 2001.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.*Prezentul ordin transpune Directiva 2012/12/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 aprilie 2012 de modificare a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 115 din data de 27 aprilie 2012.----------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 180 din 24 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 29 mai 2013.Ministrul agriculturii, pădurilor,apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul sănătăţii,Mircea BeuranPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana Plumb,secretar de stat  +  AnexăNORMA 05/09/2003