PROCEDURA din 8 septembrie 2003de implementare a Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII ŞI COOPERATIE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2003  1. Obiectivul ProgramuluiObiectivul Programului pentru informarea şi educarea comercianţilor, denumit în continuare Program, îl constituie sprijinirea comercianţilor, persoane fizice sau juridice autorizate sa desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa, prin facilitarea accesului comercianţilor la cursuri de pregătire şi specializare profesională.2. Descrierea ProgramuluiProgramul urmăreşte sprijinirea comercianţilor prin acordarea de alocaţii financiare nerambursabile pentru: a) participarea la cursuri de formare/calificare profesională în meseriile de baza din comerţul cu produse din sectorul alimentar şi de alimentaţie publică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, aprobată şi modificată prin Legea nr. 650/2002, şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa; b) participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena, necesare în activităţile de comercializare a produselor alimentare; c) participarea la cursuri de specializare/perfecţionare profesională pentru dobândirea de competente profesionale suplimentare şi aprofundarea cunoştinţelor de specialitate.3. BugetulBugetul alocat Programului, de la bugetul de stat pentru anul 2003, este de 3,6117 miliarde lei, defalcat astfel:- 3,4117 miliarde lei - pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile beneficiarilor eligibili, pentru activităţile prevăzute la pct. 2;- 0,2000 miliarde lei - cheltuieli pentru implementarea, administrarea, monitorizarea şi evaluarea Programului (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii).Alocaţiile financiare nerambursabile se vor folosi exclusiv pentru atingerea scopului pentru care au fost aprobate.4. Implementarea ProgramuluiÎn vederea administrării corespunzătoare a Programului, în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie, denumita în continuare ANIMMC, se constituie Unitatea de Implementare a Programului (UIP). Structura organizatorică, numărul şi persoanele desemnate, atribuţiile şi responsabilităţile acestora vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie.5. Beneficiarii eligibili5.1. Pot beneficia de prevederile Programului comercianţii, persoane juridice şi persoane fizice/asociaţii familiale, autorizate sa desfăşoare activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa pentru activităţile eligibile prevăzute la pct. 6.1.5.2. Pot beneficia de prevederile Programului comercianţii care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: a) sunt organizaţi în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt persoane fizice/asociaţii familiale autorizate sa desfăşoare activităţi de comerţ pe baza liberei iniţiative, conform Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice; b) domeniul de activitate este comerţul cu amănuntul şi/sau cu ridicată ori alimentaţie publică; c) au, ca societate comercială, capital social integral privat şi un număr maxim de 49 de angajaţi; d) şi-au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către bugetul de stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate şi asigurările sociale de şomaj, după caz; e) participanţii la curs nu au mai beneficiat de finanţare de la bugetul de stat pentru activităţile prevăzute la pct. 6.1., care fac obiectul prezentului program, în ultimii 2 (doi) ani.6. Tipuri de ajutor financiar6.1. Alocaţia financiară nerambursabilă se acordă pentru următoarele categorii de activităţi eligibile: a) participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională, în următoarele ocupaţii din sectorul alimentar şi al alimentaţiei publice:- vânzător de produse alimentare, vânzători ambulanti şi asimilaţi, vânzători la domiciliul clientului sau la comanda prin telefon, vânzători în pieţe;- macelar, carmangiu;- ospatar, barman, barman-ospatar;- bucatar;- cofetar, patiser, cofetar-patiser; b) participarea la cursuri privind notiuni fundamentale de igiena pentru comercianţi, necesare în activităţile de comercializare a produselor alimentare; c) participarea la cursuri de specializare/perfecţionare profesională a comercianţilor, pentru:- dobândirea de competente profesionale suplimentare în meserii specifice: şef de unitate, şef de magazin, şef de unitate de alimentaţie publică, şef de sala, şef de piaţa agroalimentara, gestionar, bucatar specialist, cofetar-şef, brutar, lucrători comerciali cu atribuţii legate de primirea şi distribuirea mărfurilor;- aprofundarea cunoştinţelor de specialitate: metode moderne de conducere a unităţilor comerciale cu amănuntul şi/sau cu ridicată; tehnici moderne de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicată a mărfurilor; tehnici moderne de servire a clienţilor în unităţile de alimentaţie publică; managementul unităţilor comerciale de alimentaţie publică, servicii şi alimentaţie publică; managementul calităţii mărfurilor şi alte cursuri cu tematici adecvate.6.2. Valoarea maxima a finanţării pentru fiecare dintre activităţile prevăzute la pct. 6.1., precum şi cheltuielile eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedura.6.3. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile se acordă beneficiarilor eligibili selectaţi şi este egala cu echivalentul a 60% din valoarea fiecărei cheltuieli eligibile efectuate (exclusiv T.V.A.), dar nu mai mult de valoarea maxima a finanţării pentru fiecare activitate prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedura.6.4. Pot fi furnizori de formare profesională pentru activităţile de instruire şi specializare prevăzute la pct. 6.1 numai persoanele autorizate în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, şi de Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.7. Procedura de solicitare a acordului de principiu pentru finanţare7.1. Beneficiarii eligibili trebuie să obţină o aprobare de principiu a finanţării în cadrul Programului, înainte de desfăşurarea activităţilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedura şi de efectuarea plăţilor.7.2. În vederea obţinerii aprobării de principiu a finanţării comerciantul va completa şi va transmite la ANIMMC o cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 2 la prezenta procedura.7.3. Pentru beneficiarii eligibili care sunt societăţi comerciale, cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare va fi însoţită de următoarele documente justificative: a) o copie a certificatului de înregistrare/înmatriculare a comerciantului şi o copie a certificatului de înregistrare fiscală; b) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul unde îşi au sediul, în care să se menţioneze reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, precum şi domeniile de activitate principale şi secundare; c) dovada numărului mediu scriptic anual de persoane; d) copie a declaraţiilor privind evidenta nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, completate potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare, pentru anul 2003; e) certificate privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi datoriilor la bugetul de stat şi la bugetele locale, precum şi la fondul asigurărilor de stat, asigurărilor sociale de sănătate şi asigurărilor sociale de şomaj; f) copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei autorizate să semneze cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare; g) împuternicirea pentru reprezentantul solicitantului care semnează cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, semnată şi stampilata de reprezentantul legal al societăţii comerciale, dacă este cazul; h) lista tuturor documentelor care se depun în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare.7.4. Pentru beneficiarii eligibili care sunt persoane fizice sau asociaţii familiale autorizate, cererea de acord de principiu pentru finanţare va fi însoţită de următoarele documente justificative: a) copie a autorizaţiei pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi economice în mod independent sau pentru înfiinţarea şi funcţionarea de asociaţii familiale, emisă de primarul competent, potrivit legii; b) copie a certificatului de înmatriculare/de înregistrare a autorizaţiei la oficiul registrului comerţului; c) certificat fiscal; d) copie a buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a persoanei care semnează cererea-tip de obţinere a alocaţiei financiare nerambursabile; e) lista tuturor documentelor depuse în vederea obţinerii acordului de principiu pentru finanţare.7.5. Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, completată, însoţită de documentele justificative prevăzute la pct. 7.3, va fi transmisă prin posta sau prin curier la UIP-Program pentru informarea şi educarea comercianţilor - din cadrul ANIMMC, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti.Formularul cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare poate fi obţinut de la sediul ANIMMC, de pe pagina de Internet la adresa: www.mimmc.ro, sau poate fi transmis prin posta de ANIMMC în urma unei solicitări telefonice sau scrise.Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare se completează în limba română şi poarta semnatura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului comerciantului, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată şi stampilata de reprezentantul legal al solicitantului. Completarea cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare se face prin tehnoredactare.8. Procedura de înregistrare, evaluare şi selecţie a beneficiarilor8.1. Cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, completată, însoţită de documentele justificative, va fi înregistrată la UIP-ANIMMC, în Registrul special al Programului, menţionându-se data, ora şi numărul de înregistrare al cererii.Înregistrarea cererilor de acord de principiu pentru finanţare se va efectua conform urmatorului program: Luni-Vineri, orele 8,30-16,30.8.2. Solicitarile vor fi analizate în ordinea înregistrărilor efectuate în Registrul special al Programului şi vor fi selectate şi aprobate în limita bugetului alocat Programului, după verificarea cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare şi a activităţilor şi cheltuielilor eligibile.8.3. Data limita de depunere a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare este 15 octombrie (inclusiv) a anului bugetar în curs, în condiţiile neepuizarii bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs până la această dată.8.4. ANIMMC are obligaţia de a face publică data epuizarii bugetului alocat Programului pentru anul bugetar în curs, data de la care nu se mai înregistrează cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare.8.5. ANIMMC va finaliza procesul de evaluare a solicitării, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, însoţită de toate documentele justificative. ANIMMC va transmite comercianţilor o notificare privind acordul de principiu pentru finanţare, conform anexei nr. 3 la prezenta procedura, pentru realizarea finanţării în condiţiile precizate în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare.În cazul în care cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare nu este completată corect sau nu este însoţită de toată documentaţia necesară ori exista neconcordante în informaţiile furnizate, procesul de evaluare se va relua de la data înregistrării noii cereri-tip de acord de principiu pentru finanţare, cu completările şi corectiile efectuate.8.6. Cererile-tip de acord de principiu pentru finanţare se resping în situaţia în care comercianţii nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la pct. 5 sau au fost depuse după data la care bugetul alocat Programului a fost epuizat. În acest caz, solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la depunerea documentelor.9. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile9.1. Acordarea alocaţiei financiare nerambursabile se face pe baza unei cereri-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, prezentată în anexa nr. 4 la prezenta procedura, pe care beneficiarii eligibili selectaţi trebuie să o transmită la ANIMMC prin posta sau prin curier, însoţită de următoarele documente: a) notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, în original; b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta procedura, însoţit de documentele justificative, în original şi în copie, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedura, în ordinea activităţilor; c) documentele care dovedesc autorizarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor pct. 6.4.9.2. Alocaţia financiară nerambursabilă va fi acordată comercianţilor după efectuarea cursurilor şi a plăţii cheltuielilor eligibile aferente acestora.9.3. Termenul limita pentru depunerea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile completate este data de 15 noiembrie (inclusiv) a anului bugetar în curs.9.4. Nu se accepta deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plati compensatorii între părţile contractante în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile.9.5. Virarea efectivă a sumei care constituie alocaţia financiară nerambursabilă se face de către ANIMMC, pentru comercianţii care îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate, în contul deschis la trezoreria statului în a carei raza teritorială îşi au sediul sau la care sunt luati în evidenta fiscală, după caz, pe baza analizei setului de documente prevăzute la pct. 9.1, în termen de 20 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile. Documentele originale vor fi ridicate de către comercianţi de la sediul ANIMMC sau vor fi transmise prin posta după verificarea conformitatii copiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând alocaţia financiară nerambursabilă.9.6. ANIMMC are dreptul sa verifice atât la sediul comercianţilor, cat şi al furnizorilor de formare profesională veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii ANIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau false pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori ca au deturnat destinaţia, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, actualizate la data constatării fraudei.10. Modificarea cererii de solicitare a alocaţiei financiare nerambursabile10.1. În cazul în care au intervenit modificări la una sau mai multe dintre informaţiile cuprinse în cererea-tip de acord de principiu pentru finanţare, pentru care ANIMMC a transmis solicitanţilor notificarea privind acordul de principiu, aceştia au obligaţia de a transmite la ANIMMC prin posta ori prin curier cererea-tip de renunţare totală/parţială a finanţării, pentru care exista acord de principiu, conform anexei nr. 6 la prezenta procedura. Solicitanţii beneficiază de alocaţie financiară nerambursabilă pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate. Pentru activităţile, cheltuielile eligibile şi părţile contractante care au suferit modificări, solicitantul poate transmite o noua cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare, concomitent sau ulterior transmiterii cererii-tip de renunţare totală/parţială a finanţării.10.2. Cererea-tip de renunţare totală/parţială a finanţării pentru care exista acordul de principiu se completează în limba română şi poarta semnatura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil, caz în care se anexează împuternicirea în original, semnată şi stampilata de reprezentantul legal. Completarea cererii-tip de renunţare totală/parţială a finanţării se face prin tehnoredactare.10.3. Comercianţii sunt obligaţi să efectueze activităţile/cursurile pentru care se acordă finanţare şi să depună cererea de eliberare a contravalorii alocaţiei financiare nerambursabile până cel mai târziu la data de 15 noiembrie 2003.10.4. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta procedura.11. ConfidenţialitateDocumentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii UIP având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane.  +  Anexa 1    -------la procedura------------                ACTIVITĂŢILE ŞI CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE                      care constituie obiectul finanţării───┬──────────────┬──────────────────────┬──────────┬──────────────────────────┐Nr.│ Activităţile │Cheltuielile eligibile│ Valoarea │ Documentele justificative│crt│ eligibile │ │ maxima a │ care însoţesc formularul │   │ │ │finanţării│ de decont │   │ │ │ pe │ │   │ │ │activitate│ │   │ │ │- lei/curs│ │   │ │ │/cursant -│ │───┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┼──────────────────────────┤ 1.│Participarea │cheltuieli pentru │ │- protocolul/contractul de│   │comercianţilor│instruire: │ │prestări de servicii din- │   │la cursuri de │● taxa de participare │ │tre furnizorul de formare │   │formare/ │ individuală la │ │profesională şi fiecare │   │calificare │ cursurile pentru: │ │comerciant, în original şi│   │profesională │- bucatar; │ 1.700.000│în copie*1); │   │ │- ospatar; │ 1.700.000│ │   │ │- cofetar, patiser, │ 1.700.000│ │   │ │ cofetar-patiser; │ │ │   │ │- vânzător; │ 1.700.000│ │   │ │- macelar, carmangiu; │ 1.700.000│ │   │ │- barman, barman- │ │ │   │ │ ospatar; │ 1.700.000│ │   │ │ │ │- factura fiscală/chitanţa│───┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┤fiscală în care să fie │ 2.│Participarea │cheltuieli pentru │ │prevăzută întreaga │   │comercianţilor│instruire: │ │contravaloare a cursului, │   │la cursuri │● taxa de participare │ │în original şi în copie; │   │privind │ individuală la curs │ 1.000.000│ │   │notiuni │ │ │ │   │fundamentale │ │ │ │   │de igiena │ │ │- ordinul de plată/ │───┼──────────────┼──────────────────────┼──────────┤chitanţa, în original │ 3.│Participarea │cheltuieli pentru │ │şi în copie; │   │comercianţilor│instruire: │ │ │   │la cursuri de │● taxa de participare │ │ │   │specializare/ │ individuală │ │ │   │perfecţionare │ la cursurile pentru:│ │ │   │profesională, │- şef de magazin, şef │ 2.400.000│- extrasul de cont, │   │organizate pe │ de unitate de │ │după caz, în copie. │   │tematici din │alimentaţie publică, │ │ │   │domeniul │şef de sala, şef de │ │ │   │comerţului │unitate, şef de piaţa │ │ │   │interior şi al│agroalimentara; │ │ │   │alimentaţiei │- bucatar specialist; │ 2.400.000│ │   │publice │- barman preparator; │ 2.400.000│ │   │ │- cofetar-şef; │ 2.400.000│ │   │ │- perfecţionare │ │ │   │ │barman; │ 600.000│ │   │ │- perfecţionare │ │ │   │ │patiser; │ 600.000│ │   │ │- perfecţionare │ │ │   │ │cofetar; │ 600.000│ │   │ │- perfecţionare │ │ │   │ │bucatar; │ 600.000│ │   │ │- perfecţionare │ │ │   │ │ospatar; │ 600.000│ │   │ │- perfecţionare │ │ │   │ │vânzător; │ 600.000│ │   │ │- cursuri pentru │ │ │   │ │aprofundarea │ │ │   │ │cunoştinţelor │ 2.400.000│ │   │ │de specialitate. │ │ │───┴──────────────┴──────────────────────┴──────────┴──────────────────────────┘    *1) În contract se vor preciza perioada de desfăşurare a cursului,        tematica, precum şi numărul persoanelor care vor beneficia de servicii        de instruire.  +  Anexa 2--------la procedura------------CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE(Se completează toate rubricile din formularul-tipîn limba română, prin tehnoredactare)Subscrisă .........., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ..........., având calitatea de ........, solicit finanţarea în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie nr. ........  +  Secţiunea A Prezentarea comerciantuluiDenumirea comerciantului .............................................Sediul/adresa ........................................................Telefon .........., fax ........., e-mail ............................Data înregistrării solicitantului ....................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/judecătorie (după caz)....................................................................Codul fiscal (după caz) ............................................Codul unic de înregistrare (după caz) ..............................Nr. contului în care se solicita transferarea alocaţiei financiare nerambursabile (ROL) ........., deschis la Trezoreria ..................Forma juridică ......................................................Obiectul de activitate .............................................................................................................................................................................................................................................................Cod CAEN ............................................................Semnatura autorizata şi ştampila comerciantului,Data .............  +  Secţiunea B Prezentarea activităţilor pentru care se solicitafinanţare în cadrul ProgramuluiTipul de activităţi pentru care se solicita finanţarea:[] Participarea [] Participarea [] Participareacomercianţilor la comercianţilor la comercianţilor lacursuri de formare/ cursuri privind notiuni cursuri de specializarecalificare fundamentale de igiena /perfecţionareprofesională profesională─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea Valoarea                           pentru care se solicita cheltuie- finanţării                                   finanţare lilor nerambur-                                                         eligibile*1) sabile*2)                                                           - lei - - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor - taxa de participare individuală*3) ......... ......... la cursuri de formare/calificare profesională - numărul de participanţi ......... .........                         TOTAL: ......... .........                     Denumirea şi tematica cursului*4)                     .........................................................                     Date privind furnizorul de formare profesională*5) ......                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     .........................................................                     Telefon/fax .............................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea Valoarea                           pentru care se solicita cheltuie- finanţării                                   finanţare lilor nerambur-                                                         eligibile*1) sabile*2)                                                           - lei - - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor individuală: la cursuri privind - taxa de participare individuală*3) ......... ......... notiuni fundamentale de igiena - numărul de participanţi ......... .........                         TOTAL: ......... .........                     Date privind furnizorul de formare profesională*5) ......                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     .........................................................                     Telefon/fax .............................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea Valoarea                           pentru care se solicita cheltuie- finanţării                                   finanţare lilor nerambur-                                                         eligibile*1) sabile*2)                                                           - lei - - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor - taxa de participare individuală*3) ......... ......... la cursuri de specializare/ perfecţionare profesională - numărul de participanţi ......... .........                         TOTAL: ......... .........                     Denumirea şi tematica cursului*4)                     .........................................................                     Date privind furnizorul de formare profesională*5) ......                     Denumirea societăţii comerciale .........................                     Adresa ..................................................                     .........................................................                     Telefon/fax .............................................  +  Secţiunea C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificata cu B.I./C.I. seria ...... nr. ....., eliberat/eliberata la data de ......., cu domiciliul în localitatea ........, str. ......... nr. ......, bl. ...., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ...., în calitate de reprezentant legal al comerciantului ........., declar pe propria răspundere ca toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Forma de proprietate a comerciantului pe care îl reprezint este 100% privată.DA []NU []Declar pe propria răspundere ca participanţii la cursuri sunt salariaţi ai societăţii comerciale .......... şi nu au mai beneficiat de finanţare de la bugetul de stat în ultimii 2 (doi) pentru activităţile prevăzute la pct. 6.1 al Programului.Înţeleg ca orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul obţinerii de avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.Semnatura autorizata şi ştampila comerciantului*)Funcţia: ....................Data semnării: ..............-----------------*1) Valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A. (cost individual x nr. de participanţi).*2) 60% din valoarea cheltuielilor eligibile fără T.V.A.*3) Suma totală a alocaţiei financiare nerambursabile nu va depăşi valoarea maxima, conform anexei nr. 1, pentru fiecare participant (cursant).*4) Se completează pentru fiecare curs.*5) Se completează pentru fiecare furnizor de pregătire profesională. Notă *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoana autorizata a comerciantului.  +  Anexa 3-------la procedura------------Data .....................Numărul notificării .......NOTIFICARE*1)privind acordul de principiu pentru finanţareDestinatar:Denumirea comerciantului .............................................Data înregistrării ..................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/judecătorie (după caz)....................................................................Codul fiscal (după caz) ............................................Codul unic de înregistrare (după caz) ..............................Sediul/adresa ......................................................Telefon/fax ........................................................Ca urmare a cererii-tip de acord de principiu pentru finanţare nr. ...... din data de ........, va notificam prin prezenta acordul nostru de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea                           pentru care se solicita finanţării                                   finanţare aprobate                                                                de principiu                                                                    - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor - taxa de participare individuală ............... la cursuri de - numărul de participanţi ............... formare/calificare profesională                         TOTAL: ..............                     Denumirea cursului                     .........................................................                     Date privind furnizorul de formare profesională ......                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     Telefon/fax .............................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea                           pentru care se solicita finanţării                                   finanţare aprobate                                                                de principiu                                                                    - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor individuală: la cursuri privind - taxa de participare individuală*2) ............... notiuni fundamentale de igiena                      - numărul de participanţi ...............                         TOTAL: ...............                     Date privind furnizorul de formare profesională                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     Telefon/fax .............................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea                           pentru care se solicita finanţării                                   finanţare aprobate                                                                de principiu                                                                    - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor - taxa de participare individuală*2) ............... la cursuri de - numărul de participanţi ............... specializare/ perfecţionare profesională                         TOTAL: ...............                     Denumirea cursului                     .........................................................                     Date privind furnizorul de formare profesională                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     Telefon/fax .............................................                     Valoarea totală a finanţării aprobate de principiu ......     Coordonator UIP,      Semnatura .............------------*1) Se completează de ANIMMC.*2) Suma totală a alocaţiei financiare nerambursabile nu va depăşi valoarea maxima, conform anexei nr. 1, pentru fiecare participant (cursant).  +  Anexa 4-------(la procedura)--------------CERERE-TIPde eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile(Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare)Subscrisă .........., având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin domnul/doamna .........., identificat/identificata cu B.I./C.I. seria ..... nr. ....., eliberat/eliberata la data de ......, cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. ..., bl. ...., sc. ..., ap. ...., sectorul/judeţul ........., cod poştal ......, solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor Programului aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie nr. ....Datele de identificare a comerciantului:Denumirea comerciantului .............................................Data înregistrării ...................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/judecătorie (după caz)....................................................................Codul fiscal (după caz) ............................................Codul unic de înregistrare (după caz) ..............................Sediul/adresa ........................................................Telefon .........., fax ........., e-mail ............................Cont bancar nr. ......... deschis la Trezoreria ......................Anexez la prezenta: a) notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, în original; b) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 5 la procedura, însoţit de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la procedura, în ordinea activităţilor; c) documentele care dovedesc eligibilitatea furnizorilor de formare profesională; d) lista tuturor documentelor depuse în vederea eliberării alocaţiei financiare nerambursabile.Semnatura autorizata şi ştampila comerciantului*)Funcţia: ..................................Data semnării: ......................-------------- Notă *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoana autorizata sa reprezinte legal comerciantul.  +  Anexa 5
  la procedura
  ------------
                              FORMULAR DE DECONT*1)
       Denumirea solicitantului/comerciantului ............
                                                                    - lei -
  Nr. Documentul de plată
  Val.
  crt. Activi- Obiectul Nr. Data ValoareaFelulNr.DataVal.aloca-
  tatea*2)facturiifacturiifacturiifacturiidocu-fărătiei
  fără men- TVA neram-
  T.V.A. tuluibursa-
  bile
  TOTAL
                                                      Viza UIP
      Semnatura şi ştampila comerciantului Numele şi prenumele .........
                                              Semnatura ...................
                                              Data ........................
  -------------*1) La prezentul decont se va anexa lista documentelor justificative în conformitate cu anexa nr. 1 la procedura şi în ordinea activităţilor prezentate în decont, precum şi documentele justificative în original şi în copie.*2) Conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la procedura.
   +  Anexa 6--------la procedura------------CERERE-TIPde renunţare totală/parţială a finanţării pentrucare exista acord de principiu(Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiileîn care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)Subscrisă ..........., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin domnul/doamna ..........., având calitatea de ..........., renunt la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.Secțiunea A Prezentarea comerciantuluiDenumirea comerciantului ..........................................Adresa ............................................................Telefon ............... fax .............., e-mail ................Data înregistrării ..................................................Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului/judecătorie (după caz)....................................................................Codul fiscal (după caz) ............................................Codul unic de înregistrare (după caz) ..............................Nr. contului bancar în care se solicita transferarea alocaţiei financiare nerambursabile (ROL) ........., deschis la Trezoreria ..................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea                                                                 finanţării                                                                  pentru care                                                                  se solicita                                                                  renunţarea                                                                    - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor - taxa de participare individuală ............... la cursuri de - numărul de participanţi ............... formare/calificare profesională                         TOTAL: ..............                     Denumirea şi tematica cursului*1)                     .........................................................                     Date privind furnizorul de formare profesională*2) ......                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     Telefon/fax .............................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea                                                                 finanţării                                                                  pentru care                                                                  se solicita                                                                  renunţarea                                                                    - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor individuală: la cursuri privind - taxa de participare individuală ............... notiuni fundamentale de igiena - numărul de participanţi ...............                         TOTAL: ...............                     Date privind furnizorul de formare profesională*2):                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     Telefon/fax .............................................─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea activităţii Tipul de cheltuiala Valoarea                                                                 finanţării                                                                  pentru care                                                                  se solicita                                                                  renunţarea                                                                    - lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────[] Participarea [] Cheltuieli pentru instruire: comercianţilor - taxa de participare individuală ............... la cursuri de - numărul de participanţi ............... specializare/ perfecţionare profesională                         TOTAL: ...............                     Denumirea şi tematica cursului*1) ......................                     .........................................................                     Date privind furnizorul de formare profesională*2):                     Denumirea ...............................................                     Adresa ..................................................                     Telefon/fax .............................................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Semnatura autorizata şi ştampila comerciantului           Funcţia ...............           Data ..................Secțiunea C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificata cu B.I./C.I./pasaport seria ....... nr. ....., eliberat/eliberata la data de ........., cu domiciliul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......., în calitate de reprezentant legal al comerciantului ............., declar pe propria răspundere ca renunt total sau parţial la finanţarea pentru care am primit acordul de principiu al ANIMMC.Semnatura autorizata şi ştampila comerciantului*)Funcţia ..................Data semnării ............-----------------*1) Se completează pentru fiecare curs.*2) Se completează pentru fiecare beneficiar eligibil/comerciant. Notă *) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoana autorizata a solicitantului.--------------