REGULI din 13 august 2003privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 29 august 2003   +  Capitolul I Înregistrarea operatorilor  +  Articolul 1 (1) Regulile prevăzute în prezentul ordin au scopul să ofere consumatorilor garanţii ca produsele menţionate la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, denumita în continuare O.U.G. nr. 34/2000, au fost obţinute în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura ecologică. (2) Operatorii care produc, prepara, transporta, importa şi/sau comercializează produsele menţionate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 au următoarele obligaţii: a) să îşi înregistreze activitatea în fiecare an la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, respectiv la Autoritatea Naţionala a Produselor Ecologice, denumita în continuare A.N.P.E., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2000; b) să se supună controlului unui organism de inspecţie şi certificare acreditat, conform art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000.  +  Articolul 2 (1) Înregistrarea activităţii se face prin completarea fişelor de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentele reguli. (2) Fişele de înregistrare se completează în doua exemplare: un exemplar se trimite la A.N.P.E., iar celălalt exemplar organismului de inspecţie şi certificare ales de producător, dintre cele acreditate de A.N.P.E. (3) În situaţia în care un producător administrează mai multe ferme, solicitantul va completa câte un set de fise de înregistrare pentru fiecare ferma ecologica. (4) În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, solicitantul furnizează A.N.P.E. şi alte documente solicitate de aceasta. (5) În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt complete sau conţin informaţii neclare, A.N.P.E. va acorda solicitantului o perioadă de 30 de zile pentru refacerea acestora. Dacă aceste nereguli nu sunt remediate în termenul legal, procedura de înregistrare va fi anulată. (6) A.N.P.E. pune la dispoziţie celor interesaţi lista actualizată cuprinzând numele şi adresele operatorilor supuşi sistemului de inspecţie şi certificare.  +  Capitolul II Condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare  +  Articolul 3 (1) Inspecţia şi certificarea operatorilor care produc, prepara, transporta, importa şi/sau comercializează produse agroalimentare ecologice se fac de către persoane juridice din sectorul public sau privat acreditate, denumite în continuare organisme de inspecţie şi certificare. (2) Acreditarea şi monitorizarea organismelor de inspecţie şi certificare se fac de către A.N.P.E., în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. f) şi g) din O.U.G. nr. 34/2000. (3) În scopul acreditării organismelor de inspecţie şi certificare, se constituie în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului Comisia de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare, în următoarea componenta: a) un preşedinte reprezentat de directorul general al direcţiei generale din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului în subordinea căruia se afla A.N.P.E.; b) 4 membri.  +  Articolul 4 (1) Organismele care solicită să fie acreditate de către A.N.P.E. ca organisme de inspecţie şi certificare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să fie persoane juridice cu sediul în România. Persoanele juridice care nu au sediul în România pot fi acreditate cu condiţia stabilirii şi menţinerii în România, în condiţiile legii, a unui sediu secundar pe toată perioada de acreditare; b) să aibă cel puţin un an experienta în inspecţie*1); c) sa dispună de un laborator propriu acreditat de organismul naţional de acreditare sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator pentru a executa toate analizele şi determinarile utile pentru controlul şi certificarea produselor agroalimentare ecologice; d) sa nominalizeze o persoană responsabilă de ansamblul activităţilor de inspecţie şi certificare; e) sa dispună de personal calificat pentru efectuarea inspecţiei. Dovada calificării se face prin prezentarea atestatului de formare al inspectorilor pentru sectorul de agricultura ecologică, emis de un organism abilitat în acest scop*2); f) să fie independente de toate părţile implicate, impartiale şi integre. Organismul de inspecţie şi certificare şi persoana responsabilă de realizarea inspecţiei nu trebuie să fie producătorul, procesatorul, furnizorul, utilizatorul sau distribuitorul produselor supuse inspecţiei şi nici reprezentantul autorizat al uneia dintre persoanele indicate mai sus. Organismul de inspecţie şi certificare şi personalul sau nu trebuie să fie supuse nici unei presiuni comerciale sau financiare care ar putea sa influenteze deciziile lor; g) sa satisfacă în totalitate exigenţele stabilite de standardul românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998 "Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor"; h) sa lucreze în concordanta cu regulile şi normele în vigoare naţionale şi comunitare din domeniu. (2) Persoana responsabilă de ansamblul activităţilor din cadrul organismului de inspecţie şi certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să aibă pregătire corespunzătoare, respectiv studii superioare de specialitate în agricultura, horticultura, zootehnie, medicina veterinara, ecologie sau industrie alimentara; b) să aibă un nivel ridicat de cunoştinţe teoretice şi practice privind modul de producţie ecologica în conformitate cu legislaţia naţionala şi comunitara din domeniu. Aceste cunoştinţe se apreciază anual în urma testarii organizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, respectiv de A.N.P.E.----------*1) Prevederea va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005.*2) Prevederea va intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 5Dosarul pentru acreditare se depune în doua exemplare la A.N.P.E. şi va cuprinde următoarele documente: a) cererea de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele reguli; b) copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, care să conţină şi codul unic de înregistrare; c) actul constitutiv al organismului de inspecţie şi certificare; d) scurta prezentare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare, din care să rezulte experienta în domeniul inspecţiei*3); e) planul de inspecţie al organismului de inspecţie şi certificare, care să cuprindă o descriere detaliată a măsurilor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor pe care îi controlează; f) sancţiunile pe care organismul de inspecţie şi certificare urmează să le aplice operatorilor pe care îi controlează, în cazul nerespectării prevederilor legale privind agricultura ecologică; g) copie de pe certificatul de acreditare deplina conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998 "Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor", eliberat de organismul naţional de acreditare. În cazul persoanelor juridice străine este suficient certificatul de acreditare deplina conform standardului european EN ISO 45011:1998, eliberat de organismul abilitat din statul în care acestea îşi au sediul principal; h) o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare menţionat la lit. g) sa pună la dispoziţie A.N.P.E., la cerere sau din oficiu, documente şi informaţii cu privire la acreditarea acestuia conform standardului românesc prin care s-a adoptat standardul european EN ISO 45011:1998 "Criterii generale pentru organismele care aplica sisteme de certificare a produselor"; i) organigrama organismului şi dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:(i) copie de pe diploma de studii superioare de specialitate;(îi) curriculum vitae;(iii) copie de pe carnetul de muncă sau contractul de colaborare;(iv) copie de pe atestatul de formare al inspectorilor*4);(v) raportul de evaluare tehnica în vederea acreditării, eliberat de organismul naţional de acreditare.  +  Articolul 6 (1) După analizarea documentelor depuse, comisia de aprobare prevăzută la art. 3 alin. (3) va emite o decizie motivată de acordare sau de respingere a acordării acreditării, al carei rezultat se consemnează într-un registru unic gestionat de comisie. Decizia comisiei se comunică în scris solicitantului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de acreditare. (2) Dacă solicitarea a fost acceptată, o dată cu decizia de acreditare comisia emite, în numele Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, certificatul de acreditare a organismului solicitant care a dovedit conformitatea cu cerinţele prezentelor reguli. Acreditarea organismului se poate face pentru toate sau numai pentru unele dintre următoarele domenii: a) producţia de plante vegetale, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere; b) unităţile de preparare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere; c) importatori de plante vegetale, produse vegetale, animale, produse animaliere, alimente; şi d) furaje. Modelul certificatului de acreditare este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele reguli. (3) Certificatul de acreditare este valabil 3 ani şi se vizează anual de către A.N.P.E., în urma verificării prin supraveghere şi monitorizare a activităţii organismului de inspecţie şi certificare. (4) A.N.P.E. va atribui fiecărui organism de inspecţie şi certificare acreditat un cod de identificare, acordat ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor acreditate.  +  Articolul 7 (1) Organismele pentru care s-au emis certificate de acreditare se notifica prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. (2) Ordinul menţionat conţine pentru fiecare organism notificat informaţii privind denumirea completa, sediul, domeniile pentru care s-a acordat acreditarea şi codul de identificare al organismului de inspecţie şi certificare. (3) Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cel târziu la 3 luni de la data emiterii certificatului de acreditare.  +  Articolul 8Organismele de inspecţie şi certificare acreditate au următoarele obligaţii: a) să se asigure ca cel puţin cerinţele de inspecţie şi măsurile de precautie din cadrul programului de inspecţie, prezentate în cap. III din prezentele reguli, sunt puse în aplicare în unităţile/fermele care fac obiectul inspecţiei lor; b) sa nu divulge informaţiile şi datele pe care le obţin în cursul activităţii de inspecţie altor persoane decât responsabililor exploatatiei sau A.N.P.E.; c) să ofere A.N.P.E., în scopul inspecţiei, acces la birourile şi facilităţile sale, precum şi tot sprijinul necesar pentru ca autoritatea responsabilă să îşi poată îndeplini obligaţiile care îi revin; d) sa transmită la A.N.P.E., până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, o lista a operatorilor supuşi inspecţiei lor până la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele şi adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), tipul produsului, data înregistrării, data certificării;-----------*3) Începând cu 1 ianuarie 2005.*4) Începând cu 1 ianuarie 2005. e) sa transmită la A.N.P.E., până la data de 31 decembrie a fiecărui an, raportul anual privind activitatea desfăşurată, precum şi alte date statistice complementare referitoare la mijloacele de producţie şi de preparare şi cantităţile de produse ecologice certificate, conform unui formular ce va fi elaborat de A.N.P.E.; f) sa transmită semestrial la A.N.P.E., în termen de 30 de zile după fiecare semestru, lista controalelor efectuate cuprinzând numele şi adresa operatorului, tipul operatorului (producător, procesator, importator, fabricant de furaje pentru animale), data controlului, tipul controlului (anuntat sau inopinat) şi, dacă este cazul, natura sancţiunii aplicate, data aplicării acesteia şi durata ei; g) sa comunice imediat la A.N.P.E. sancţiunea aplicată; h) la constatarea de nereguli privind aplicarea art. 4, 6, 7 şi 8 din O.U.G. nr. 34/2000 şi a prezentelor reguli sau neaplicarea măsurilor cuprinse în cap. III din prezentele reguli, sa dispună eliminarea menţiunilor prevăzute în art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2000, referitoare la metoda de producţie ecologica de pe întregul lot sau de pe o parte a lotului unde s-a produs neregularitatea; i) la constatarea de abateri repetate, sa interzică operatorului în cauza comercializarea produselor cu indicaţiile referitoare la metoda de producţie ecologica, pe o perioadă convenită de comun acord cu A.N.P.E.  +  Articolul 9În scopul urmăririi provenientei produsului final se vor avea în vedere următoarele: a) pentru producţia de carne din unităţile/fermele de creştere a animalelor, fără a prejudicia dispoziţiile cap. III secţiunea a 3-a din prezentele reguli, controalele se fac în toate stadiile de producţie, abatorizare, transare sau alte procesari şi până la vânzarea către consumator, pentru a garanta, în măsura în care tehnica permite, provenienţă produselor animaliere pe parcursul întregului lant de producţie, transformare şi preparare, de la unitatea/ferma de creştere a animalelor şi până la unitatea de condiţionat final şi/sau etichetat; b) pentru produsele animaliere, altele decât carnea, alte dispoziţii care permit urmărirea provenientei produselor, în măsura în care tehnica permite, sunt prevăzute în cap. III secţiunea a 3-a din prezentele reguli.  +  Articolul 10 (1) A.N.P.E., conform prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 34/2000, îşi exercită atributia de control şi supraveghere a activităţii organismelor de inspecţie şi certificare acreditate, astfel: a) asigura obiectivitatea controlului efectuat de organismele de inspecţie şi certificare; b) verifica eficacitatea controlului; c) ia cunoştinţa de orice nereguli şi/sau încălcări constatate şi de sancţiunile aplicate; d) limitează, suspenda sau retrage acreditarea organismului de inspecţie şi certificare în cazul în care acesta nu respecta cerinţele prevăzute la lit. a) şi b) sau nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 şi 8; e) furnizează celor interesaţi detalii cu privire la sistemul de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare; f) organizează cursuri de pregătire şi aplicaţii practice pe probleme de control; g) testeaza anual persoana responsabilă din cadrul organismului de inspecţie şi certificare şi aduce la cunoştinţa acesteia rezultatul testarii în termen de 24 de ore de la obţinerea rezultatelor verificării de la proba scrisă. (2) Pe tot parcursul activităţii de acreditare se va menţine confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.  +  Articolul 11 (1) Comisia menţionată la art. 3 alin. (3) poate să limiteze, sa suspende sau sa retragă acreditarea unui organism de inspecţie şi certificare în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. d) ori în situaţia în care organismul solicita acest lucru. (2) Solicitarea organismului de inspecţie şi certificare privind limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării trebuie înaintată A.N.P.E. cu minimum 3 luni înainte de data limitării/încetării activităţii, care va informa corespunzător comisia. (3) Organismul naţional de acreditare are obligaţia de a transmite din oficiu A.N.P.E. rapoartele de evaluare periodică a organismelor de inspecţie şi certificare, precum şi de a informa A.N.P.E. cu privire la limitarea, suspendarea, retragerea sau expirarea acreditării conform standardului EN ISO 45011 şi/sau la reînnoirea acesteia. (4) În caz de existenta a oricăror probleme cu privire la respectarea cerinţelor care au stat la baza acreditării, organismul de inspecţie şi certificare va transmite, la solicitarea A.N.P.E., toate informaţiile necesare pentru clarificarea situaţiei apărute. Dacă problemele se referă la respectarea exigenţelor impuse de standardul EN ISO 45011, organismul naţional de acreditare va realiza, la solicitarea A.N.P.E., un audit neplanificat al organismului de inspecţie şi certificare acreditat. (5) Organismul naţional de acreditare va transmite A.N.P.E. raportul şi concluziile referitoare la auditul de supraveghere prevăzut la alin. (4), în termen de doua zile lucrătoare de la finalizarea acestuia. (6) În situaţia prevăzută la alin. (1) organismul de inspecţie şi certificare trebuie să asigure predarea în mod corespunzător a documentelor şi înregistrărilor în legătură cu evaluarile realizate sau aflate în curs de realizare din perioada în care a fost acreditat, cu acceptul clientului, către A.N.P.E. sau către un alt organism de inspecţie şi certificare acreditat din domeniu, stabilit de comisie. (7) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului prevăzut la art. 7 se va modifica corespunzător cu decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării. (8) Limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării unui organism de inspecţie şi certificare nu afectează valabilitatea certificatelor de control emise de către acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea sau retragerea acreditării respectivului organism.  +  Articolul 12A.N.P.E. adopta toate măsurile necesare pentru a se asigura ca un operator care respecta prevederile legale privind agricultura ecologică şi care achită contribuţia sa la cheltuielile de inspecţie şi certificare are acces la sistemul de inspecţie şi certificare.  +  Capitolul III Cerinţele de inspecţie şi măsurile de precautie din cadrul programului de inspecţie  +  Secţiunea 1 Cerinţele generale de inspecţieCerinţele minime de control  +  Articolul 13Exigenţele de control prevăzute în prezentul capitol se aplică în scopul urmăririi provenientei produselor menţionate la art. 9, pe tot parcursul lantului de producţie, în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura ecologică.Controlul iniţial  +  Articolul 14 (1) Când inspecţia are loc pentru prima data, operatorul responsabil din unitatea/ferma respectiva elaborează următoarele documente: a) o descriere completa a unităţii/fermei şi/sau a spaţiilor şi/sau a activităţilor desfăşurate; b) măsurile concrete luate în unitate/ferma şi/sau în spaţiile şi/sau în activitatea desfăşurată pentru a se asigura respectarea prevederilor prezentului capitol şi a dispoziţiilor legale privind agricultura ecologică. (2) Descrierea şi măsurile respective se consemnează într-o declaraţie semnată de operatorul responsabil. (3) Declaraţia va fi însoţită şi de angajamentul operatorului în ceea ce priveşte: a) efectuarea operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5 din O.U.G. nr. 34/2000; b) acceptarea ca în caz de neîndeplinire a acestor obligaţii sa i se aplice sancţiunile prevăzute la art. 10 şi 11 din O.U.G. nr. 34/2000; c) acceptarea de a informa în scris cumpărătorii produsului, înainte ca referinţa privind modul de producţie ecologica să fie retrasă. (4) Documentele menţionate la alin. (3) se verifica de organismul de inspecţie şi certificare care întocmeşte un raport în care se va consemna orice abatere sau încălcare constatată faţă de dispoziţiile legale privind agricultura ecologică. Operatorul contrasemnează acest raport şi întreprinde măsurile corective necesare.Comunicări  +  Articolul 15Operatorul responsabil comunică în timp util organismului de inspecţie şi certificare orice schimbare în descrierea sau măsurile concrete specificate la art. 14, precum şi alte modificări privind dispoziţiile de control iniţial prevăzute în secţiunile a 2-a, a 3-a, a 4-a şi a 5-a din prezentul capitol.Vizitele de control  +  Articolul 16 (1) Organismul de inspecţie şi certificare face cel puţin o dată pe an un control fizic complet al unităţii de producţie şi/sau de preparare şi al altor spaţii. Cu ocazia acestui control se pot preleva probe pentru a se determina dacă sunt utilizate produse sau tehnici de producţie care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1, 2 şi 3 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001. Probele se preleveaza şi pentru a se determina eventualele contaminari cu produse neautorizate. Aceste prelevări sunt obligatorii atunci când se presupune utilizarea de produse neautorizate. Organismul de inspecţie şi certificare întocmeşte un raport după fiecare control, contrasemnat de responsabilul unităţii/fermei respective. (2) În afară controlului anual planificat prevăzut la alin. (1), organismul de inspecţie şi certificare va efectua un număr de vizite inopinate de control la cel puţin: a) 50% din numărul producătorilor supuşi controlului; b) 75% din numărul procesatorilor supuşi controlului; c) 75% din numărul importatorilor supuşi controlului.Evidenta contabila  +  Articolul 17 (1) Unitatea/ferma va pune la dispoziţie organismului de inspecţie şi certificare evidenta financiar-contabila, astfel încât operatorul şi organismul de inspecţie şi certificare să obţină următoarele informaţii: a) furnizorul şi, dacă sunt diferiţi, vânzătorul sau exportatorul produselor; b) natura şi cantitatea produselor agricole specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, care au fost livrate unităţii/fermei, şi, după caz, natura şi cantitatea tuturor materiilor cumpărate, precum şi utilizarea acestora şi, dacă este cazul, componenta furajelor compuse; c) natura produselor, cantitatea, destinatarii şi, dacă sunt diferiţi, cumpărătorii produselor specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, care au ieşit din unitate, din spaţiile sau din depozitele primului destinatar; d) alte informaţii solicitate de organismul de inspecţie şi certificare. (2) Datele cuprinse în documentele financiar-contabile trebuie să fie susţinute de justificări potrivite.Ambalarea şi transportul produselor în alte unităţi sau spaţii de producţie şi/sau de preparare  +  Articolul 18Produsele specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 nu se transporta către alte unităţi, inclusiv la angrosisti şi detailisti, decât în ambalaje, containere sau vehicule adecvate, închise şi sigilate, astfel încât acestea sa nu poată fi deschise fără deteriorarea sigiliului. Acestea trebuie să fie prevăzute cu o eticheta în care să se precizeze, în concordanta cu prevederile legale privind etichetarea, următoarele: a) numele şi adresa operatorului şi, dacă sunt diferiţi, numele şi adresa proprietarului sau ale vânzătorului produsului; b) denumirea produsului sau, în cazul furajelor compuse, descrierea lor, însoţită de menţiunea referitoare la modul de producţie ecologic, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2000; c) numele şi codul de identificare ale organismului de inspecţie şi certificare la care operatorul este înscris; d) în anumite situaţii, marca de identificare a lotului, aplicată conform unui sistem de marcaj agreat la nivel naţional sau convenit cu organismul de inspecţie şi certificare, care să permită confruntarea între lot şi documentele financiar-contabile specificate la art. 17.Depozitarea produselor  +  Articolul 19Spaţiile de depozitare a produselor trebuie să fie alese astfel încât să asigure identificarea loturilor şi să se evite orice amestec sau contaminare cu produse ori substanţe care nu sunt realizate în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura ecologică.Produse suspecte de a nu fi conforme dispoziţiilor legale privind agricultura ecologică  +  Articolul 20 (1) Dacă un operator considera sau suspecteaza ca produsul pe care îl fabrica, prepara, importa sau îl primeşte de la un alt operator nu corespunde dispoziţiilor legale privind agricultura ecologică, el poate fie sa retragă de pe produs referinţa la modul de producţie ecologic, fie sa îl separe şi sa îl identifice. El va proceda la procesarea, ambalarea sau comercializarea produsului, dar fără referinţa la modul de producţie ecologic. Dacă dubiul persista, operatorul informează imediat organismul de inspecţie şi certificare. Organismul de inspecţie şi certificare va aproba ca produsul să fie comercializat cu referinţa la modul de producţie ecologic numai după ce se va asigura, cu ajutorul informaţiilor primite de la operator sau din alte surse, ca suspiciunea a fost înlăturată. (2) Dacă organismul de inspecţie şi certificare are argumente de a suspecta ca un operator are intenţia de a comercializa pe piaţa un produs în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura ecologică, dar care cuprinde o referinţa la modul de producţie ecologic, el interzice operatorului respectiv, cu titlu provizoriu, sa comercializeze produsul cu aceasta referinţa. Aceasta decizie este completată de obligaţia operatorului de a retrage de pe produsul respectiv referinţa la modul de producţie ecologic. Dacă suspiciunea nu se confirma, decizia de mai sus este anulată într-un termen stabilit de organismul de inspecţie şi certificare. Toate aceste decizii se iau în scris şi se comunică persoanelor interesate de către organismul de inspecţie şi certificare. Operatorul va asigura o buna colaborare cu organismul de inspecţie şi certificare, în scopul inlaturarii acestor suspiciuni.Accesul la instalaţii şi la alte spaţii  +  Articolul 21 (1) Operatorul permite organismului de inspecţie şi certificare accesul în scopul controlului la toate părţile unităţii/fermei sale, la instalaţii şi la alte spaţii utilizate de acesta. El pune la dispoziţie organismului de inspecţie şi certificare evidenta financiar-contabila a acestora, precum şi alte documente solicitate de acesta. (2) La cererea organismului de inspecţie şi certificare, operatorul prezintă acestuia rapoartele de control şi probele prelevate din propria iniţiativa. (3) Importatorul şi primul destinatar, la solicitarea organismului de inspecţie şi certificare, prezintă acestuia aprobările de import, precum şi certificatele de control privind importurile din alte tari.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţele de inspecţie pentru producţia de plante vegetale, produse vegetale, animale şi/sau produse animaliereDomeniul de aplicare  +  Articolul 22 (1) Prezenta secţiune se referă la toate unităţile/fermele care intervin, în nume propriu sau în numele unei terţe părţi, în producţie, astfel cum este definită la art. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 34/2000, pentru produsele menţionate la art. 2 alin. (1) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă. (2) Producţia trebuie să se realizeze într-o unitate/ferma de producţie ale carei locuri de producţie, parcele, păşuni, spaţii de exerciţiu în aer liber, parcursuri exterioare, adaposturi de creştere a animalelor şi, după caz, spaţii de depozitare pentru produsele vegetale şi animaliere, pentru materiile prime şi pentru produsele intrate sunt clar separate de cele ale altei unităţi care nu produce în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura ecologică. (3) Procesarea, ambalarea şi comercializarea pot fi efectuate în unitatea de producţie atât timp cat aceste activităţi nu se referă la produsele ieşite din unitate/ferma. (4) Cantităţile vândute direct către consumatorul final sunt contabilizate zilnic. (5) Depozitarea în unitate/ferma a produselor care nu sunt autorizate conform dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi c) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001 este interzisă. (6) La recepţia produselor specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, operatorul verifica închiderea ambalajelor sau a containerelor şi evidenta financiar-contabila, conform prevederilor art. 17 şi 18 din prezentele reguli.Controlul iniţial  +  Articolul 23Atunci când activitatea operatorului se limitează la colectarea de plante din flora spontana, descrierea unităţii/fermei menţionate la art. 22 se va completa cu următoarele documente: a) o prezentare a locurilor de depozitare şi producţie, a parcelelor şi/sau a zonelor de colectare a plantelor din flora spontana şi, acolo unde este cazul, a spaţiilor în care au loc operaţiunile de procesare şi/sau de ambalare a acestora; b) o specificare a datei ultimei aplicari, pe parcelele şi/sau zonele de colectare a plantelor din flora spontana, a produselor a căror utilizare nu este compatibila cu dispoziţiile art. 3 alin. (2) lit. b) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001; c) în cazul recoltarii plantelor din flora spontana, garanţiile acordate de terţe părţi producătorului, care să dovedească faptul ca acesta respecta prevederile art. 4 din anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001.Comunicări  +  Articolul 24În fiecare an, înainte de data stabilită de organismul de inspecţie şi certificare, operatorul transmite acestuia programul de producţie a produselor vegetale, defalcat pe fiecare parcela.Exploatarea mai multor unităţi de producţie de către acelaşi operator  +  Articolul 25 (1) În cazurile în care un operator exploatează mai multe unităţi de producţie în aceeaşi zona, unităţile/fermele producătoare de plante vegetale sau de produse vegetale care nu sunt cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, precum şi locurile de depozitare a materiilor prime intrate în unitate (îngrăşăminte, produse fitofarmaceutice şi seminţe) se supun cerinţelor generale de inspecţie prevăzute la art. 13-15 şi la art. 17 din prezentele reguli. (2) Aceleaşi varietati, precum şi cele produse în unităţile specificate la art. 22 alin. (2) nu pot fi produse în aceste unităţi. (3) Fac excepţie de la regula stabilită la alin. (2) produsele obţinute de la culturi perene (arboricultura, cultura viţei de vie şi a hameiului), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) producţia respectiva se înscrie în cadrul unui plan de conversie pe care producătorul se angajează, de la începutul conversiei ultimei părţi a suprafeţelor în cauza, sa îl parcurga în cel mai scurt timp posibil, dar care să nu depăşească maximum 5 ani; b) au fost luate toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura separarea permanenta a produselor obţinute în fiecare unitate implicata; c) organismul de inspecţie şi certificare este informat despre începerea recoltarii fiecărui produs, cu cel puţin 48 de ore înainte; d) imediat după încheierea recoltarii operatorul comunică organismului de inspecţie şi certificare cantităţile exacte recoltate în unităţile respective, precum şi alte informaţii ce permit identificarea producţiei; el confirma faptul ca măsurile luate în vederea separarii produselor au fost aplicate; e) planul de conversie şi măsurile menţionate la lit. a) - c) au fost aprobate de organismul de inspecţie şi certificare. Aceasta aprobare se confirma în fiecare an după demararea planului de conversie. (4) De asemenea, se exceptează de la prevederile alin. (2) următoarele: a) suprafeţele destinate cercetării agricole, stabilite de comun acord cu A.N.P.E., dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) şi e); b) suprafeţele destinate producerii de seminţe, de material de reproducere vegetativ şi de rasaduri, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) lit. b), c), d) şi e); c) păşunile destinate furajarii animalelor cu masa verde.  +  Secţiunea a 3-a Cerinţele de inspecţie pentru animale şi produsele animaliere provenite din creşterea animalelorControlul iniţial  +  Articolul 26Când inspecţia are loc pentru prima oara, operatorul completează descrierea unităţii/fermei menţionată la art. 14, cu următoarele documente: a) o descriere completa a adaposturilor de creştere a animalelor, a pasunilor, a suprafeţelor de exerciţiu în aer liber, a traseelor exterioare etc. şi, acolo unde este cazul, a spaţiilor de abatorizare a animalelor, precum şi a spaţiilor de depozitare şi ambalare a produselor animaliere, a materiilor prime şi a inputurilor; b) o descriere completa a instalaţiilor de depozitare a gunoiului de grajd provenit din creşterea animalelor; c) un plan de imprastiere a gunoiului de grajd, stabilit de comun acord cu organismul de inspecţie şi certificare, şi o descriere completa a suprafeţelor destinate producţiei vegetale; d) după caz, contractele încheiate cu alţi producători pentru distribuirea gunoiului de grajd provenit din creşterea animalelor; e) un plan de producţie pentru unitatea de creştere ecologica a animalelor.Identificarea animalelor  +  Articolul 27Animalele se identifica în permanenta prin tehnici adaptate fiecărei specii, individual pentru mamifere mari şi individual sau pe lot pentru păsări şi mamifere mici.Registrele de creştere a animalelor  +  Articolul 28 (1) Înregistrarea animalelor se face în registrul de creştere a animalelor care rămâne la dispoziţia organismelor de inspecţie şi certificare în orice moment, la sediul unităţii/fermei. (2) Registrele de creştere a animalelor conţin o descriere completa a sistemului de management al septelului şi cuprind următoarele informaţii: a) evidenta pe specii, cu privire la intrarea animalelor: originea, data intrării, perioada de conversie, marca de identificare şi antecedentele veterinare; b) evidenta, pe specii, cu privire la ieşirea animalelor: vârsta, numărul, greutatea la tăiere, marca de identificare şi destinaţia; c) evidenta animalelor pierdute şi motivele pierderii acestora; d) evidenta în ceea ce priveşte furajarea: tipul furajului, inclusiv suplimentele furajere, proporţia diferitelor componente ale ratiei, perioadele de acces la suprafeţele de exerciţiu în aer liber, perioadele de transhumanta, dacă exista restrictii la acestea; e) evidenta cu privire la prevenirea bolilor, tratamentul şi la asistenţa veterinara: data tratamentului, diagnosticul, tipul produsului administrat, modalităţile de tratament şi reteta eliberata de medicul responsabil cu asistenţa veterinara, o dată cu prezentarea motivelor şi a termenului de asteptare impus înainte de comercializarea produselor animaliere.Exploatarea mai multor unităţi de producţie de către acelaşi operator  +  Articolul 29 (1) Atunci când un operator administrează mai multe unităţi/ferme de producţie, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) şi ale art. 21 alin. (3) din anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, unităţile care cresc animale sau produc produse animaliere care nu sunt specificate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 se supun, de asemenea, prevederilor art. 27, precum şi dispoziţiilor privind programul de creştere a animalelor, registrelor de creştere şi principiilor de depozitare a produselor utilizate pentru creşterea animalelor. (2) Organismul de inspecţie şi certificare, cu acordul A.N.P.E., acorda exploataţiilor, în scopul activităţii de cercetare din domeniul agricol, derogări de la obligaţiile privind prezenta mai multor specii diferite, prevăzută la art. 6 alin. (6) din anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, numai în următoarele condiţii: a) dacă au fost luate măsuri, de comun acord cu organismul de inspecţie şi certificare, pentru a garanta separarea permanenta a animalelor, a produselor animaliere şi a gunoiului de grajd din fiecare unitate; b) dacă operatorul informează în prealabil organismul de inspecţie şi certificare despre vânzarea animalelor sau a produselor animaliere; c) dacă operatorul informează organismul de inspecţie şi certificare despre cantităţile exacte produse în unitatea sa, precum şi despre toate caracteristicile care permit identificarea produselor şi dacă confirma ca măsurile luate pentru separarea produselor au fost aplicate.Alte precizări  +  Articolul 30Prin derogare de la prevederile prezentelor reguli, depozitarea medicamentelor de uz veterinar alopatice şi a antibioticelor este permisă în unităţi/ferme, dacă ele sunt prescrise de un medic veterinar în cadrul unor tratamente specificate în anexa nr. 1 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, sunt depozitate în locuri supravegheate şi sunt înregistrate în registrul unităţii/fermei.  +  Secţiunea a 4-a Cerinţele de inspecţie pentru unităţile de preparare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliereDomeniul de aplicare  +  Articolul 31Prezenta secţiune se aplică tuturor unităţilor care intervin, în nume propriu sau în numele unei terţe părţi, în activitatea de preparare, astfel cum este definită la art. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 34/2000, pentru produsele specificate la art. 2 alin. (1) din aceeaşi ordonanţa de urgenţă şi cuprind în special următoarele unităţi: a) unităţile de ambalare şi/sau de reambalare a produselor; b) unităţile pentru etichetarea şi/sau reetichetarea produselor.Controlul iniţial  +  Articolul 32Descrierea completa a unităţii menţionată la art. 14 va fi completată de o prezentare a instalaţiilor utilizate pentru recepţia, procesarea, ambalarea, etichetarea şi depozitarea produselor agricole şi a măsurilor luate pentru transportul produselor.Evidenta contabila  +  Articolul 33Documentele financiar-contabile specificate la art. 17 trebuie să aibă menţiunea verificărilor prevăzute la art. 36 din prezentele reguli.Unităţile de preparare care utilizează produse provenite din agricultura ecologică şi produse care nu provin din aceasta  +  Articolul 34Atunci când în aceeaşi unitate sunt preparate produse menţionate la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, precum şi produse care nu provin din agricultura ecologică, se vor avea în vedere următoarele: a) unitatea sa dispună de spaţii complet separate pentru depozitarea produselor cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, înainte şi după operaţiuni; b) operaţiunile se efectuează în mod continuu până când este completată seria de producţie, separată în timp şi în spaţiu de operaţiunile similare aferente produselor care nu sunt cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000; c) dacă astfel de operaţiuni nu sunt efectuate frecvent sau într-o zi stabilită, unitatea/ferma respectiva anunta în prealabil organismul de inspecţie şi certificare într-un termen fixat de comun acord cu acesta; d) se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura identificarea cu usurinta a loturilor şi pentru a se evita orice amestec cu produse care nu provin din agricultura ecologică; e) înainte ca produsele cuprinse la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 să fie preparate, instalaţiile de producţie vor fi bine spalate. Eficacitatea măsurilor privind spalarea este controlată de organismul de inspecţie şi certificare şi face obiectul unei note de constatare.Ambalarea şi transportul produselor în unităţile de preparare  +  Articolul 35Laptele, ouăle şi produsele din oua, care provin din agricultura ecologică, se colectează separat de produsele care nu sunt obţinute din agricultura ecologică. Sub rezerva aprobării prealabile a organismului de inspecţie şi certificare, colectarea nu poate fi facuta simultan decât dacă sunt luate toate măsurile pentru prevenirea amestecului sau a schimbului cu produse care nu sunt obţinute în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura ecologică şi pentru a permite identificarea cu usurinta a produselor obţinute din agricultura ecologică. Operatorul va tine o evidenta stricta a recoltarilor pe zile, ore, circuit de colectare, precum şi a datelor şi orelor de recepţie a produselor, pe care o prezintă organismului de inspecţie şi certificare.Recepţia produselor care provin din alte unităţi  +  Articolul 36La primirea în unitate/ferma a unui produs specificat la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, operatorul verifica închiderea ambalajului sau a containerului şi prezenta pe eticheta a indicaţiilor specificate la art. 18. Operatorul confrunta datele de pe eticheta cu datele din documentele care însoţesc produsul. Rezultatul acestei verificări se consemnează conform prevederilor art. 17.  +  Secţiunea a 5-a Cerinţele de inspecţie pentru importatorii de plante vegetale, produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente care conţin produse vegetale şi/sau animaliereDomeniul de aplicare  +  Articolul 37 (1) Prezenta secţiune stabileşte cerinţele de inspecţie pentru operatorii de produse agroalimentare ecologice, importatori şi/sau primi destinatari, care intervin în importul şi/sau recepţia, în cont propriu sau în contul altui operator, a produselor specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000. (2) În prezenta secţiune următorii termeni se definesc astfel: a) importator - orice persoană fizica sau juridică care importa un lot în vederea comercializării directe sau prin intermediul unui reprezentant; b) primul destinatar - orice persoană fizica sau juridică la care lotul este livrat în vederea unei preparari suplimentare şi/sau pentru comercializarea sa.Controlul iniţial pentru importatori  +  Articolul 38 (1) Descrierea completa a unităţii prevăzută la art. 14 trebuie să cuprindă o descriere completa a spaţiilor importatorului şi a activităţilor sale de import, cu indicarea punctelor de intrare a produselor în România, precum şi a altor spaţii pe care importatorul intenţionează să le utilizeze pentru depozitarea produselor importate, în asteptarea livrării lor la primul destinatar. (2) În plus, declaraţia prevăzută la art. 14 trebuie să cuprindă angajamentul importatorului de a supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare toate spaţiile pe care le utilizează pentru depozitarea produselor.Controlul iniţial pentru primul destinatar  +  Articolul 39 (1) Descrierea completa a unităţii prevăzută la art. 14 trebuie să includă spaţiile utilizate de primul destinatar pentru recepţia şi depozitarea produselor sale. (2) În cazul în care primul destinatar efectuează şi alte activităţi de transformare, ambalare, etichetare, depozitare şi transport, se vor aplica prevederile de la secţiunea a 4-a.Evidenta contabila  +  Articolul 40 (1) În situaţia în care importatorul şi primul destinatar sunt aceeaşi persoana juridică şi operează în aceeaşi unitate, rapoartele prevăzute la art. 14 pot fi grupate într-un singur raport. (2) În situaţia în care importatorul şi primul destinatar operează în unităţi diferite, fiecare trebuie să îşi organizeze propria evidenţa contabilă. (3) Importatorul şi primul destinatar au obligaţia de a furniza organismelor de inspecţie şi certificare la care sunt înregistraţi, la cererea acestora, toate informaţiile privind transportul produselor importate de la exportator la primul destinatar.Informaţii referitoare la loturile importate  +  Articolul 41Importatorul va comunică organismului de inspecţie şi certificare la care este înregistrat, imediat după primirea certificatelor de control eliberate de organismele competente din ţara exportatoare, toate informaţiile privind loturile importate, şi anume: a) numele şi adresa primului destinatar; b) o copie a certificatului de control privind importurile de produse ecologice, precum şi orice alte informaţii pe care acest organism de inspecţie şi certificare le solicita. Importatorul trebuie, la cerere, sa transmită toate informaţiile necesare şi organismului de control al primului destinatar.Importatorii şi primii destinatari care se ocupa şi de produse care nu provin din agricultura ecologică  +  Articolul 42Atunci când produsele importate, specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, sunt depozitate în aceleaşi spaţii cu alte produse agricole sau alimente care nu provin din agricultura ecologică se vor avea în vedere următoarele: a) produsele specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 se depozitează separat de alte produse agricole şi/sau alimente; b) se vor lua măsuri pentru asigurarea identificarii loturilor şi pentru evitarea amestecurilor cu produse care nu sunt obţinute conform regulilor privind producţia agroalimentara ecologica.Vizite de control  +  Articolul 43 (1) Organismul de inspecţie şi certificare verifica evidenţa contabilă conform prevederilor art. 40, precum şi compatibilitatea produselor importate cu certificatul de control. (2) În situaţia în care importatorul efectuează operaţii de import în diferite unităţi sau în diferite locuri, el trebuie să prezinte, la cererea organismului de inspecţie şi certificare, rapoartele menţionate în art. 14-16 pentru fiecare dintre aceste instalaţii.Recepţia produselor importate  +  Articolul 44 (1) Produsele prevăzute în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000 vor fi importate doar în ambalaje sau containere corespunzătoare, închise şi sigilate, cu identificarea exportatorului, astfel încât să se prevină substituirea conţinutului lor, şi însoţite de alte mărci sau alte numere care să permită identificarea lotului cu datele cuprinse în certificatul de control. (2) La primirea produselor importate, specificate în art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2000, primul destinatar verifica închiderea ambalajelor sau a containerelor şi corespondenta dintre datele de identificare a lotului şi cele conţinute de certificatul de control.Rezultatul acestei verificări se va menţiona în evidenţa contabilă conform prevederilor din art. 33.  +  Articolul 45Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele reguli.  +  Anexa 1-------la reguli---------MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUIDirecţia Generală de Implementare şi ReglementareAutoritatea Naţionala a Produselor Ecologice
  FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICA ANUL ........
                 SE APROBA, VIZAT,
              DIRECTOR GENERAL D.A.D.R
          Nr. ...... din ........ Nr. ..... din ......
  1) PRODUCĂTOR (Persoana fizica/juridică) ...............................Act de identificare ....................................................Domiciliul/sediu: Localitate ................... judeţ ................. Str. ................ Nr. ..... Tel. .............. Fax .......... E-mail ...........Responsabil agricultura ecologică:Nume şi prenume: ......................................................Localitatea de domiciliu ............. judeţ........... Str. .............. Nr. ...... Tel. ......... Fax .................. E-mail .....................2) ANGAJAMENT. Solicit înregistrarea şi ma angajez sa respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind producţia ecologica, prepararea, comercializarea şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice din 17 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38 din 7 martie 2001.- Hotărârea de Guvern nr. 917 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.- Ordinul comun nr.417/13.09.2002 şi nr.110/7.10.2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea- Ordinul MAPAM nr. ....... Reguli privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidata) privind modul de producţie ecologica a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente.- Alte acte normative din domeniu.3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE CONTROL ACREDITAT*)Numele organismului de control ales: ....................................Codul organismului de control: ..........................................4) PRODUCŢIA VEGETALA (se va completa cu datele din formularul cuprins în anexa.2, "Registrul parcelar")SUPRAFATA AGRICOLĂ EXPLOATATĂ: .........................................- suprafaţa în agricultura ecologică: ..................................- suprafaţa în conversie: Conversie anul 1 .............................Conversie anul 2 .............................Conversie anul 3 .............................- suprafaţa în agricultura conventionala: ..............................--------- Notă *) numai organisme de control acreditate de A.N.P.E.5) PRODUCŢIA ANIMALIERANume producător: .....................................................┌───────────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────────────────────┐│ │ RASA/ │ │ MOD DE PRODUCŢIE ││ PRODUCŢIA │ SPECIA │ EFECTIVE ├────────┬─────────┬───────┤│ │ │ │Ecologic│ În │Conven-││ │ │ │ │conversie│tional │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Producţia de bovine │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│Vaci de lapte │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Juninci rasa de lapte │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Vaci gestante │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Juninci gestante │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Bovine mascule peste 2 ani │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Bovine mascule între 1-2 ani │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Bovine mascule 6 luni-1 an │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Viţei sub 6 luni │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Producţia de ovine │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│Oi mame │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Mioare │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Berbeci │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Alte ovine │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Producţia caprine │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│Capre de lapte │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Tapi de reproducere │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Alte capre │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Producţia porcine │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│Scroafe de reproducere │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Vieri │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Purcei sugari │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Alţi porci │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Păsări │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│Gaini ouatoare │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Pui de carne │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Rate │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Bibilici │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Curcani │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Ecvine │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│Cai şi iepe │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┼────────┼──────────┼────────┼─────────┼───────┤│Alte ecvine │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Apicultura │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│Nr. stupi │ │ │ │ │ │├───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┤│ Altele │├───────────────────────────────┬────────┬──────────┬────────┬─────────┬───────┤│ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴─────────┴───────┘       Data: Semnatura
   +  Anexa 2    -------la reguli---------             MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI               Direcţia Generală de Implementare şi Reglementare                  Autoritatea Naţionala a Produselor Ecologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ REGISTRUL PARCELAR - 2003 │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────┬───────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────┐│Nr. │Denumi-│Suprafa-│Suprafa-│Suprafa-│ Suprafaţa în agricultura ecologică ││par- │rea │ta │ta │ta în ├──────┬──────┬───────────────────────┤│cela │par- │cadas- │agricolă│agricul-│Cultu-│Supra-│din care: ││cadas│celei │trala │exploata│tura │ra │faţa ├─────┬─────┬─────┬─────┤│trala│ │ │ta*) │conven- │ │ │Con- │Con- │Con- │Certi││ │ │ │ │tionala │ │ │ver- │ver- │ver- │ficat││ │ │ │ │ │ │ │sie │sie │sie │eco- ││ │ │ │ │ │ │ │anul │anul │anul │logic││ │ │ │ │ │ │ │ I │ II │ III │ ││ │ ├───┬────┼────────┼────────┤ ├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │Ha │mp │ Ha │ ha │ │ ha │ ha │ ha │ ha │ ha │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────┼───────┼───┼────┼────────┼────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────┴───┴────┴────────┴────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘    *) În cazul în care nu se exploatează în totalitate parcela cadastrala,       indicaţi suprafaţa exploatată  +  Anexa 3-------la reguli---------MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUIDirecţia Generală de Implementare şi ReglementareAutoritatea Naţionala a Produselor Ecologice
  FIŞA DE ÎNREGISTRARE A PROCESATORILOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICA - ANUL ....... (operaţii de condiţionare şi/sau de transformare a produselor agricole)
            SE APROBA, VIZAT,
         DIRECTOR GENERAL D.A.D.R
      Nr._______din____ Nr.______din____
  1) PROCESATOR (Persoana fizica/juridică) ................................Act de identificare .....................................................Domiciliul/sediu: Localitate .............. judeţ .......... Str. ....... Nr....... Tel. ............... Fax ................ E-mail ..................Responsabil agricultura ecologică:Nume şi prenume: ........................................................Localitatea de domiciliu ........... judeţ .............. Str ........... Nr....... Tel. ............ Fax ................ E-mail .....................2) ANGAJAMENT.Solicit înregistrarea şi ma angajez sa respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind producţia ecologica, prepararea, comercializarea şi etichetarea produselor agricole şi a alimentelor în general. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice din 17 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38 din 7 martie 2001- Hotărârea de Guvern nr. 917 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.- Ordinul comun nr.417/13.09.2002 şi nr.110/7.10.2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea.- Ordinul MAPAM nr. ....... Reguli privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidata) privind modul de producţie ecologica a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente.- Alte acte normative din domeniu.3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE CONTROL ACREDITAT*)Numele organismului de control ales: ...............................Codul organismului de control: .....................................--------- Notă *) numai organisme de control acreditate de A.N.P.E4) Specificarea locurilor de transformare şi/sau de condiţionare şi/sau de depozitare şi natura operaţiilor şi a produselor, prin precizarea locului de procesare.Numele procesatorului:.............................................
  Produs finit*) Loc de transformare Cantitate estimată în anul ....... (kg sau litri) Natura operaţiilor**)
  *) Produsul care iese din unitate (ex: pâine, branza de oaie, făina de grâu)
  **) Operaţii privind: - condiţionarea fără transformare (se va nota cu CFT)
                        - transformarea cu condiţionare (se va nota cu TCC)
                        - transformarea fără condiţionare (se va nota cu TFC)
             Data Semnatura
   +  Anexa 4-------la reguli---------MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUIDirecţia Generală de Implementare şi ReglementareAutoritatea Naţionala a Produselor Ecologice
  FIŞA DE ÎNREGISTRARE A IMPORTATORILOR DE PRODUSE AGROALIMENTARE ECOLOGICE ANUL ..............
  SE APROBA, VIZAT,DIRECTOR GENERAL D.A.D.RNr. ... din .... Nr. ... din ...1) IMPORTATOR ..............................................Certificat de înmatriculare Registru Comerţ ................Cod fiscal .......... Sediu: ...............................Banca ............... Cont .................................Tel. .......... Fax ................. E-mail ...............Reprezentat legal prin ............. în calitate de ........2) ANGAJAMENT.Solicit înregistrarea şi ma angajez sa respect ansamblul dispoziţiilor naţionale şi comunitare privind importul, depozitarea, etichetarea şi comercializarea de produse agroalimentare ecologice. Aceste dispoziţii sunt:- Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice din 17 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38 din 7 martie 2001.- Hotărârea de Guvern nr. 917 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice.- Ordinul comun nr. 417/13.09.2002 şi nr. 110/7.10.2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru aprobarea Regulilor specifice privind etichetarea.- Ordinul MAPAM nr. ....... Reguli privind sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică- Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidata) privind modul de producţie ecologica a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente- Alte acte normative din domeniu.3) ALEGEREA ORGANISMULUI DE CONTROL ACREDITAT*)Numele organismului de control ales*): ........................Codul organismului de control: ................................------------- Notă *) numai organisme de control acreditate de A.N.P.E.Data Semnatura4) Localizarea tarii de origine a produselor importate şi natura produselor, cu precizarea regiunii sau unităţii de producţieNume importator: ........................................  
         
    ProdusulVolumul importat estimat (kg/litri/buc)Ţara de origineLocurile de depozitare (în România sau în UE)
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                    Data Semnatura                ....... ...........
   +  Anexa 5-------la reguli----------Nr. Data Se aprobă înscriereaCEREREpentru obţinerea acreditării în vederea inspecţiei şi certificăriiproduselor agroalimentare, din sectorul de agricultura ecologicăPersoana juridică .................................... cu sediul în localitatea ........................ str. ............ nr. ..... bl. ....... sc. .......... ap. ........ judeţul/sectorul ....................... ţara ........ telefon .................... fax .................... înmatriculată la registrul comerţului sub nr. ............. reprezentată prin responsabil ......................... solicit acreditarea şi eliberarea "Certificatului de acreditare" pentru sectorul de agricultura ecologică pentru următoarele domenii:[] producţia de plante vegetale, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere;[] unităţile de preparare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere;[] importatori de plante vegetale, produse vegetale, animale, produse animaliere, alimente;[] furaje.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anexăm la prezenta cerere următoarele documente: a) copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului care să conţină şi codul unic de înregistrare; b) actul constitutiv al organismului de inspecţie şi certificare; c) scurta prezentare a activităţii organismului, din care să rezulte experienta în domeniul inspecţiei;5) d) planul de inspecţie al organismului de inspecţie şi certificare care să cuprindă o descriere detaliată a măsurilor de control pe care organismul se angajează sa îl impună operatorilor pe care îi controlează; e) sancţiunile pe care organismul de inspecţie şi certificare urmează să le aplice operatorilor pe care îi controlează, în cazul nerespectării prevederilor legale privind agricultura ecologică; f) copie după certificatul de acreditare deplina conform Standardului EN ISO 45011:1998, eliberat de organismul naţional de acreditare sau de organismul abilitat din statul în care organismul îşi au sediul principal; g) o declaraţie scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare menţionat la punctul g) sa pună la dispoziţie A.N.P.E., documente şi informaţii cu privire la acreditarea acestuia h) organigrama organismului şi dosarul de prezentare al personalului angajat, care va cuprinde:- copie după diploma de studii superioare de specialitate;- curriculum vitae;- copie după cartea de muncă sau contractul de colaborare;- copie după atestatul de formare al inspectorilor;6)- raportul de evaluare tehnica în vederea acreditării, eliberat de organismul naţional de acreditare.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Declar pe propria răspundere ca organismul acreditat va fi liber de orice presiune în activitatea de inspecţie şi certificareSemnatura responsabilului,--------------5) Începând cu l ianuarie 20056) Începând cu l ianuarie 2005  +  Anexa 6-------la reguli---------ROMÂNIAMINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUIAUTORITATEA NAŢIONALA A PRODUSELOR ECOLOGICE
                            
  CERTIFICAT DE ACREDITARE
  NR. ........Organismul ......................... cu sediu în localitatea .............. ....................... str. ................... nr. ......... telefon ............ fax ............... ţara .................... având codul de identificare ................................ reprezentat prin responsabil ................... este acreditat ca organism de inspecţie şi certificare a produselor agroalimentare ecologice, pentru următoarele domenii:[] producţia de plante vegetale, produse vegetale, animale şi/sau produsele animaliere[] unităţile de preparare a produselor vegetale şi animaliere şi a alimentelor compuse din produse vegetale şi animaliere[] importatori de plante vegetale, produse vegetale, animale, produse animaliere şi alimente[] furajeData: ..............Director General
  Acest certificat nu este valabil decât vizat pe anul în curs
  Anul I Anul II Anul III
  -------