ORDONANŢĂ nr. 80 din 28 august 2003 (*actualizată*)privind concediul de odihnă anual şi alte concedii ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene, precum şi ale primarilor şi viceprimarilor**)(actualizată până la data de 27 decembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003.***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, în tot cuprinsul ordonanţei sintagma "concediu de odihnă" se înlocuieşte cu sintagma "concediu de odihnă anual".În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii au dreptul la un concediu de odihnă anual plătit pentru fiecare an calendaristic.----------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "concediu de odihnă" cu sintagma "concediu de odihnă anual". (2) Durata concediului de odihnă anual pentru persoanele prevăzute la alin. (1) este de 25 de zile lucrătoare.  +  Articolul 2Concediul de odihnă anual cuvenit potrivit prezentei ordonanţe se poate efectua în maximum trei fracţiuni, din care una este de cel puţin 15 zile lucrătoare.----------------Art. 2 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "concediu de odihnă" cu sintagma "concediu de odihnă anual".  +  Articolul 3Planificarea concediului de odihnă anual al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face de preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti şi de primarul unităţii administrativ-teritoriale, în luna decembrie a anului premergător celui în care se efectuează concediul, pe baza consultării cu vicepreşedinţii, respectiv viceprimarii.----------------Art. 3 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "concediu de odihnă" cu sintagma "concediu de odihnă anual".  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) vor aduce la cunoştinţa consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv consiliului local, în şedinţa premergătoare plecării în concediu, perioada de efectuare a acestuia. (2) În aceeaşi şedinţă preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti, respectiv primarul, va aduce la cunoştinţă consiliului dispoziţia privitoare la desemnarea vicepreşedintelui consiliului judeţean, respectiv a viceprimarului, care îi va îndeplini atribuţiile pe durata concediului.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003.  +  Articolul 5Preşedintele şi vicepreşedinţii aceluiaşi consiliu judeţean, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primarul şi viceprimarul, respectiv viceprimarii aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, nu pot efectua concediul de odihnă anual simultan.----------------Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "concediu de odihnă" cu sintagma "concediu de odihnă anual".  +  Articolul 6În situaţia în care mandatul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) începe în timpul anului, durata concediului de odihnă anual se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat sau cu timpul care va fi lucrat în anul respectiv.----------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "concediu de odihnă" cu sintagma "concediu de odihnă anual".  +  Articolul 7Pentru perioada concediului de odihnă anual, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii beneficiază de o indemnizaţie de concediu ce reprezintă media zilnica a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicata cu numărul de zile de concediu de odihnă anual. Media zilnica a indemnizaţiei din luna/lunile în care este efectuat concediul se calculează prin împărţirea indemnizaţiei aferente lunii/lunilor în care este efectuat concediul la numărul de zile lucrătoare din luna/lunile respectiva/respective.----------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "concediu de odihnă" cu sintagma "concediu de odihnă anual".  +  Articolul 8 (1) Preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii efectuează concediul de odihnă anual în fiecare an. (2) În cazuri excepţionale, cu aprobarea consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot efectua concediul de odihnă anual şi în anul următor. (3) Concediul de odihnă anual al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) poate fi întrerupt în mod excepţional dacă interesele colectivităţii locale impun prezenta acestora în unitatea administrativ-teritorială. În asemenea situaţii, inlocuitorul desemnat îl va înştiinţa de îndată pe preşedinte, pe primarul general, respectiv pe primar, iar concediul de odihnă anual al acestuia se întrerupe. La încetarea cauzelor care au determinat întreruperea concediului de odihnă anual, acesta va fi reluat, durata lui prelungindu-se cu perioada cat a fost întrerupt.----------------Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003, prin înlocuirea sintagmei "concediu de odihnă" cu sintagma "concediu de odihnă anual".  +  Articolul 9În afara concediului de odihnă anual, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primarii şi viceprimarii au dreptul şi la celelalte concedii prevăzute de legislaţia în vigoare.--------------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003.  +  Articolul 10Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) beneficiază de concediu fără plată şi concediu pentru formare profesională, potrivit prevederilor Codului muncii aplicabile personalului din administraţia publică.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003.  +  Articolul 11Pentru evenimente familiale deosebite, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) au dreptul, în afara concediului anual de odihnă, la zile libere plătite după cum urmează: a) pentru căsătoria celui în cauză - 5 zile; b) pentru naşterea sau căsătoria unui copil - câte 3 zile; c) în caz de deces al soţului/soţiei sau al unei rude de până la gradul II inclusiv - câte 3 zile.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 578 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 24 decembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentruadministraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 80.--------------