ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 22 august 2003privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 28 august 2003  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea a 2 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (2) Beneficiarii sprijinului în valoare de 2 milioane lei/ha sunt: a) producătorii agricoli, persoane fizice care au în proprietate teren arabil pe care îl exploatează direct, de până la 5 ha inclusiv; cei care au în proprietate peste 5 ha beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha; b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, organizate în exploataţii agricole fără personalitate juridică, care au în proprietate şi exploatează terenuri arabile de până la 5 ha, beneficiază de sprijin numai în limita a 5 ha.  +  Articolul 2Persoanele fizice ale căror terenuri se afla în evidentele exploataţiilor agricole cu personalitate juridică nu beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1 alin. (2) pe baza cererii scrise al carei model este prevăzut în anexa nr. 1. (2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţa de până la 5 ha inclusiv, se depun în termen de 25 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cărora se afla amplasat terenul, se verifica de reprezentantul centrului agricol sau centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura şi se vizează de primar. (3) Specialiştii de la centrele agricole sau de la centrul comunitar pentru cadastru şi agricultura întocmesc lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (4) În situaţia în care un producător agricol are în proprietate suprafeţe de teren arabil aflate în mai multe localităţi pe care le exploatează direct, acesta formulează cerere şi primeşte sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea unde este situat terenul, fără a depăşi suma totală corespunzătoare suprafeţei de până la 5 ha inclusiv. (5) Sprijinul în valoare de 2 milioane lei pe hectarul de teren arabil se acordă producătorilor agricoli proporţional cu suprafaţa aflată în proprietate şi potrivit solicitării cuprinse în cerere, în limita suprafeţei de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (6) Lista producătorilor privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, solicitat pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv, se afişează la sediul primăriilor, comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (7) Producătorii agricoli beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi din lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv sau cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mica decât cea cuvenită, pot depune contestaţii la sediul primăriilor în termen de 5 zile de la data afişării acestora. (8) Primării împreună cu reprezentanţii direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, soluţionează contestaţiile în termen de maximum 5 zile de la data depunerii acestora şi dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare.  +  Articolul 4În termen de 5 zile de la data afişării, listele producătorilor privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, solicitat de producătorii agricoli pentru suprafeţele de teren de până la 5 ha inclusiv, se înaintează direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru validare.  +  Articolul 5 (1) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc centralizatorul privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, pe care îl înaintează la Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, pe baza centralizatorului privind sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha, acordat pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv, va solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru alimentarea conturilor direcţiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit situaţiei justificative al carei model este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6 (1) Sprijinul în valoare de 2 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, se atribuie după cum urmează: a) pentru culturile care se înfiinţează în toamna anului 2003, în doua etape, astfel:- 1.000.000 lei/ha în luna octombrie 2003, pentru infiintari de culturi de toamna;- 1.000.000 lei/ha până la data de 1 aprilie 2004, pentru fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003; b) pentru culturile care se înfiinţează în primavara anului 2004, sprijinul se acordă în trei etape astfel:- 700.000 lei/ha până la data de 1 martie 2004, pentru efectuarea araturilor;- 600.000 lei/ha până la data de 1 iulie 2004, pentru întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor;- 700.000 lei/ha până la data de 1 septembrie 2004, pentru recoltarea culturilor. (2) Beneficiarii sprijinului direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 ha inclusiv au obligaţia să respecte minimul de verigi tehnologice specifice fiecărei culturi, după cum urmează: a) executarea lucrărilor pentru înfiinţarea culturilor în perioadele optime impuse de tehnologia fiecărei culturi; b) executarea lucrărilor de întreţinere, fertilizare şi erbicidare în perioada optima din zona de cultura; c) utilizarea seminţelor de buna calitate, care să asigure o densitate optima la rasarire.  +  Articolul 7 (1) Sumele necesare acordării sprijinului direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli se prevăd în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Direcţiile pentru agricultura şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, virează totalul sumelor solicitate în baza listei prevăzute în anexa nr. 2 în conturi distincte deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama unităţilor administrativ-teritoriale, în afară bugetului local. (3) Plata de către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor acordate ca sprijin direct al statului producătorilor agricoli se efectuează în numerar sau prin virare în cont bancar, după caz.  +  Articolul 8Reprezentanţii centrului agricol sau centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura verifica suprafeţele, culturile şi lucrările agricole pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului, şi întocmesc procesul-verbal de recepţie, regularizare şi restituire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 9 (1) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se întocmesc după cum urmează: a) pentru culturile insamantate în toamna, până la data de 15 noiembrie 2003; b) pentru efectuarea araturilor la culturile din primavara anului 2004, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003, întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004, până la data de 15 iulie 2004. (2) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se înregistrează într-un registru special deschis de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura.  +  Articolul 10Reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultura întocmeşte centralizatorul justificativ al sumelor acordate producătorilor agricoli ca sprijin direct al statului în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 11 (1) Înstrăinarea, deteriorarea şi pierderea Registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafaţa de până la 5 ha teren arabil inclusiv şi a proceselor-verbale de recepţie, regularizare şi restituire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 1-6, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat şi a plăţii penalitatilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2) se fac de către împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (2) Contravenientul poate achită, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 11, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Suma necesară pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în valoare de 2 milioane lei/ha pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, precum şi cheltuielile aferente tipăririi formularelor prevăzute în anexele nr. 1-6 se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. VIII din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor şi pentru instituirea unor măsuri de imbunatatire a colectării unor venituri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 17 ianuarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2003.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 22 august 2003.Nr. 72.  +  Anexa 1    Comuna (oraşul, municipiul) ............    Judeţul .................    Nr. de înregistrare ..... din ....              Verificat              ---------           Centrul agricol/          Centrul comunitar Vizat,    pentru cadastru şi agricultura ------              Semnatura Primar                                           Semnatura şi ştampilaCEREREpentru acordarea unui sprijin financiar pentru producătoriiagricoli, persoane fizice care exploatează direct sau înexploataţii agricole fără personalitate juridică terenarabil în suprafaţa de până la 5 ha, inclusivDomnul (d-na)______________domiciliat în localitatea_______ str._________, nr.___judeţul________B.I./Carte de identitate seria__nr.______ eliberat (a) la data de________de______.... CNP __________.În baza datelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez individual sau în exploatatie agricolă fără personalitate juridică suprafaţa de ______ ha teren arabil şi solicit sprijin pentru:
  Specificaţie Cultura/Lucrarea Suprafaţa -ha- Sprijinul acordat -lei/ha- Total sprijin Observaţii
  Înfiinţarea culturilor din toamna 2003 Etapa I arat,pregătit pat germinativ, semanat, etc 1.000.000
  Etapa II fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003 1.000.000
  Înfiinţarea culturilor din primavara anului 2004 Etapa I efectuarea araturilor pentru culturile din primavara anului 2004 Etapa II Întreţinerea, fertilizarea, erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 Etapa III recoltarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 700.000 600.000 700.000
  TOTAL GENERAL:
  Declar pe proprie răspundere ca suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultura specifice, de care am luat cunoştinţa.Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. ...../2003Mentionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea _________ pentru suprafaţa de _____ ha.Ma oblig sa particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor OUG nr......./2003 şi sa restitui sumele primite în condiţiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.Beneficiar----------(Semnatura)
   +  Anexa 2
                                                                  Vizat
      Comuna(oraşul, municipiul)______ Direcţia pentru
      Judeţul _____________ Agricultura
      Nr. _______ din ______ şi Dezvoltare Rurală
                                       LISTA
                producătorilor privind sprijinul direct al statului,
              de 2 milioane lei/ha solicitat de producătorii agricoli
             pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha, inclusiv
  Nr. crt. Numele şi Prenumele Infiintari culturi de toamna 1000000lei /ha Termen 1.10.2003 Executat araturile pentru cul turile din primavara anului 2004 700000 lei /ha Termen 1.03.2004 Fertiliza- rea şi erbicida- rea cul- turilor înfiinţate în toamna anului 2003 1000000lei /ha Termen 1.04.2004 Întreţinerea fertilizarea şi erbicida- rea culturi- lor înfiinţa te în prima- vara anului 2004 600000 lei/ ha Termen 1.07.2004 Recoltarea culturilor înfiinţate în prima- vara anului 2004 700000 lei /ha Termen 1.09.2004 Total suma solici tata mii lei
  Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei Su- praf ha Total spri- jin mii lei
  TOTAL:
                Primar Centrul Agricol
   +  Anexa 3
      Direcţia pentru Agricultura
      şi Dezvoltare Rurală
      Judeţul ______________
      Nr._______din______
                                  CENTRALIZATORUL
             privind sprijinul direct al statului, de 2 milioane lei/ha
          acordat producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil
                             de până la 5 ha, inclusiv
  Nr. crt. Specificaţie Suprafaţa ha Valoare sprijin lei/ha Total suma solicitată mii lei
  1. Infiintari culturi de toamna 1.000.000
  2. Executat araturile pentru culturile din primavara anului 2004 700.000
  3. Fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003 1.000.000
  4. Întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 600.000
  5. Recoltarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 700.000
  TOTAL GENERAL
              DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
   +  Anexa 4
    MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
                                                           Se aprobă,
                                              Ordonator principal de credite
                             SITUAŢIA JUSTIFICATIVĂ
         privind sprijinul direct al statului, de 2 milioane lei/ha acordat
                      producătorilor agricoli pentru suprafeţe
                     de teren arabil de până la 5 ha, inclusiv
  Nr c r t. Jude- tul Infiintari culturi de toamna 1000000 lei/ha Executat araturile pentru culturile din primavara anului 2004 700000 lei/ha Fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2003 1000000 lei/ha Întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în primavara anului 2004 600000 lei/ha Recoltarea culturilor înfiinţate în prima- vara anului 2004 700000 lei/ha To- tal spri jin mii lei
  Su- praf. ha To- tal spri jin mii lei Su- praf. ha Total spri- jin mii Supraf. ha Total sprijin mii Supraf. ha Total spri- jin mii Su- praf. ha To- tal spri jin mii
  TOTAL
         DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE DIRECTOR GENERAL
   +  Anexa 5Comuna ..................Judeţul .................Nr. ...... din ..........PROCES-VERBALde recepţie, regularizare şi restituireBeneficiarul sprijinului de 2.000.000 lei/ha pentru suprafeţele cultivate de până la 5 hectare de teren arabil, domnul (doamna) ....... cu domiciliul în localitatea ..... str. ....... nr. ....., judeţul ...... posesor/posesoare al B.I./Carte de identitate ..........CNP ............. împreună cu domnul/doamna ......... reprezentând centrul agricol sau centrul comunitar pentru cadastru şi agricultura .......... judeţul ........, am constatat următoarele:Beneficiarul sprijinului s-a angajat prin cererea nr. .... din ..... 2003/2004                       a. Proces-verbal de recepţie                                                15.11.2003
  Cultura Suprafaţa din anexa nr.1 ha Realizată ha Diferenţe ha + - Observaţii (Calitatea lucrărilor)
  TOTAL
          Reprezentant        Centrul agricol/        Centrul comunitar pentru Beneficiar sprijin        cadastru şi agricultura    Semnatura,               Semnatura    b. Proces verbal de recepţie, regularizare şi restituire                                                           15 iulie 2004┌───────────────────┬──────┬──────┬───────┬────────┬───────┬───────┬──────────┐│Specificaţie │Supra-│Supra-│ Suma │ Suma │ Dife- │ Suma │ *Suma de ││ cultura/ │faţa │faţa │primită│ justi- │ rente │ de │ restituit││ lucrarea │din │reali-│ │ ficata │ │regula-│ mii lei ││ │anexa │zata │mii lei│ mii lei│ │ rizat │ ││ │nr. 1 │ ha │ │ │ │mii lei│ ││ │(cere-│ │ │ │ │ │ ││ │ re) │ │ │ │ │ │ ││ │ ha │ │ │ │ + - │ │ │├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┬───┼───────┼──────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┼───┼───────┼──────────┤│ TOTAL I │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┬───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┼───┼───────┼──────────┤│ │ De │ │ │ │ │ │ │ │ ││Recoltat │ primit│ │ │ │ │ │ │ │ ││culturi │conform│ │ │ │ │ │ │ │ ││înfiinţate │cererii│ │ │ │ │ │ │ │ ││în prima- ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │ ││vara anului│Se │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 2004 │acorda │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │efectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────┴───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼───┼───┼───────┼──────────┤│ TOTAL II │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────┴──────┴───────┴────────┴───┴───┴───────┴──────────┘    * Sumele de restituit se virează în contul numărul ..... până la data  de ......../ sau se regularizează la alte forme de sprijin în anul următor.        Reprezentant        Centrul agricol/        Centrul comunitar pentru   Beneficiar sprijin        cadastru şi agricultura         Semnatura,               Semnatura                Ştampila
   +  Anexa 6
      Comuna ..................
      Judeţul .................
      Nr. ....... din ....... 2003
                                   CENTRALIZATOR
                 justificativ al sumelor acordate ca sprijin direct
                   al statului, de 2 milioane lei/ha solicitat de
               producătorii agricoli pentru suprafeţe de teren arabil
                             de până la 5 ha, inclusiv
  Nr.PersoanaNr. Proces Suma Suma Diferenţa Suma de Suma de
  crtVerbal de acordatăjustificatăregulari- restituit*)
  recepţie (lei) (lei) + - zat*) (lei)
  (lei)
  0 1 2 3 4 5 6 7
      *) Sumele de regularizat sau de restituit vor fi comunicate la MAPAM.
      Reprezentantul Centrului agricol/Centrului comunitar
      pentru cadastru şi agricultura
                   Semnatura
  -------------