INSTRUCŢIUNI nr. 507 din 7 august 2003de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1 din 28 iulie 2003
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 507 din 7 august 2003
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 22 august 2003    Având în vedere prevederile art. 5 şi 5^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Normele privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor,ministrul sănătăţii şi ministrul administraţiei şi internelor emit următoarele instrucţiuni:  +  Articolul 1 (1) Beneficiarii serviciilor acordate în unităţile de asistenţa medico-sociale sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesita permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natura economică, fizica, psihică sau socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi competente pentru integrare socială. (2) Internarea în unităţile de asistenţa medico-sociale este recomandată de către unităţi sanitare cu paturi şi este condiţionată de evaluarea medico-socială prealabilă, efectuată în conformitate cu grila de evaluare medico-socială aprobată prin reglementările comune ale Ministerului Sănătăţii şi ale Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 2 (1) Evaluarea medico-socială a persoanelor cu nevoi medico-sociale se face în unităţi sanitare cu paturi de către personalul medico-sanitar al acestor unităţi şi, respectiv, de către serviciul public de asistenţa socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în care îşi au domiciliul persoanele respective. (2) Internarea în unităţile sanitare cu paturi în vederea evaluării medicale se efectuează în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. (3) Internarea în unităţi de asistenţa medico-sociale a persoanelor prevăzute la alin. (1) este efectuată cu avizul conducerilor acestor unităţi, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare.  +  Articolul 3 (1) Unităţile de asistenţa medico-sociale asigura servicii medicale, servicii de îngrijire şi servicii sociale. (2) Asigurarea continuităţii asistenţei medicale în unităţile de asistenţa medico-sociale se asigura prin linie de garda sau prin chemări de la domiciliu, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (3) Serviciile medicale şi de îngrijire asigurate în unităţile de asistenţa medico-sociale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, la acestea fiind adăugate serviciile recomandate la externarea din unităţile sanitare cu paturi, cuprinse în biletele de ieşire, scrisori medicale, planuri de recuperare şi altele asemenea. (4) Serviciile sociale de care pot beneficia persoanele internate în unităţile de asistenţa medico-sociale sunt următoarele: a) asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţa; b) asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea; c) asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale; d) asigurarea consilierii şi informării atât a asistatilor, cat şi a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice şi altele asemenea); e) intervenţii pentru prevenirea şi combaterea institutionalizarii prelungite; f) stimularea participării la viaţa socială; g) facilitarea şi încurajarea legăturilor interumane, inclusiv cu familiile proprii; h) organizarea de activităţi psihosociale şi culturale; i) identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat. (5) Serviciile sociale prevăzute la alin. (3) sunt asigurate de personal specializat, angajat al unităţilor de asistenţa medico-sociale sau al serviciilor publice locale de asistenţa socială.  +  Articolul 4 (1) Încadrarea cu personal medico-sanitar şi auxiliar a unităţilor de asistenţa medico-sociale va fi efectuată în conformitate cu următorul normativ: a) un medic la 25-30 de paturi; b) un cadru sanitar mediu la 15-20 de paturi/tura; c) o infirmiera la 8-12 paturi/tura; d) o ingrijitoare pentru 200 mp. (2) În unităţile de asistenţa medico-sociale care nu au medici proprii angajaţi, serviciile medicale necesare pot fi asigurate prin contractarea acestora cu furnizori publici sau privati.  +  Articolul 5Unităţile de asistenţa medico-sociale pot funcţiona şi în regim de spitalizare de zi, furnizand atât servicii medicale, cat şi servicii sociale.  +  Articolul 6Atribuţiile medicilor angajaţi ai unităţilor de asistenţa medico-sociale sunt următoarele: a) organizează şi răspund de activitatea de asistenţa medicală acordată persoanelor internate pe care le au în îngrijire; b) examinează la internare şi, după caz, la externare fiecare persoana internată pe care o au în îngrijire; c) întocmesc foile de observatie ale persoanelor internate pe care le au în îngrijire, asigura înscrierea tratamentului şi a evoluţiei bolii, precum şi păstrarea documentelor medicale (foi de observatie, buletine de analize, bilete de ieşire şi altele asemenea); d) instituie sau urmăresc, după caz, aplicarea tratamentelor medicale şi a regimurilor dietetice, supraveghează tratamentele medicale efectuate de cadrele medii sanitare, iar la nevoie le efectuează personal; e) asigura respectarea recomandărilor cuprinse în bilete de ieşire, scrisori medicale, planuri de recuperare şi altele asemenea pentru persoanele internate pe care le au în îngrijire; f) trimit la spital cazurile care necesita îngrijire spitaliceasca, asigurând asistenţa medicală în timpul transportului; g) controlează calitatea alimentaţiei pregătite înainte de servirea meselor principale, refuza servirea felurilor de mancare necorespunzătoare din punct de vedere dietetic şi igienico-sanitar, consemnand observaţiile în condica blocului alimentar; h) confirma decesul, consemnează acesta situaţie în foile de observatie şi dispun transportarea cadavrelor la morga după doua ore de la deces; i) participa la efectuarea de autopsii şi la confruntari anatomoclinice privind persoanele internate pe care le-au avut în îngrijire; j) asigura instruirea proprie şi a personalului din subordine în probleme privind cunoaşterea reglementărilor din domeniul medico-sanitar; k) controlează zilnic prezenta la serviciu, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine; l) controlează, îndrumă şi răspund de aplicarea normelor de igiena şi sănătate publică şi a normelor de protecţia muncii; m) selectioneaza persoanele care pot fi cuprinse în acţiuni de imunizare activa şi stabilesc contraindicatiile medicale; n) efectuează ancheta epidemiologica preliminară în cazul apariţiei unor focare de boli transmisibile; o) răspund de păstrarea, prescrierea şi evidenta substanţelor stupefiante; p) răspund de utilizarea corecta a aparaturii medicale şi a instrumentarului unităţilor; q) participa la analizele periodice ale activităţii unităţilor de asistenţa medico-sociale şi la elaborarea de către conducerile acestora a raportarilor şi a materialelor informative; r) informează conducerile unităţilor asupra aspectelor deosebite privind supravegherea şi îngrijirea persoanelor internate; s) răspund de aplicarea regulamentelor de organizare şi funcţionare şi a măsurilor dispuse de conducerile unităţilor; t) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerile unităţilor.  +  Articolul 7Atribuţiile asistentilor medicali angajaţi ai unităţilor de asistenţa medico-sociale sunt următoarele: a) îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, în conformitate cu reglementările profesionale şi cu cerinţele postului; b) preiau persoanele nou-internate şi acţionează pentru acomodarea acestora la condiţiile de cazare şi de respectare a regulamentelor de organizare şi funcţionare a unităţilor; c) acorda primul ajutor şi cheamă medicul în situaţii de urgenta; d) participa la examinarea de către medici a persoanelor internate, informandu-i asupra stării şi evoluţiei acestora, şi executa indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea tratamentului şi a analizelor medicale, la regimul alimentar şi la igiena persoanelor respective; e) identifica problemele privind îngrijirea persoanelor internate, stabilesc priorităţile, elaborează şi îndeplinesc planurile de îngrijire şi evalueaza rezultatele obţinute; f) recolteaza produse biologice pentru analizele de laborator, în conformitate cu prescripţiile medicilor; g) răspund de îngrijirea persoanelor supravegheate şi urmăresc efectuarea de către infirmiere a toaletei acestora, schimbarea lenjeriei de corp şi de pat, asigurarea condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbarea poziţiei şi altele asemenea; h) supraveghează şi asigura alimentarea persoanelor dependente şi supraveghează distribuirea alimentaţiei în conformitate cu prescripţiile cuprinse în foile de observatie; i) administrează personal medicatia, efectuează tratamentele, imunizarile, testarile biologice şi altele asemenea, în conformitate cu prescripţiile medicale; j) pregătesc materialele sanitare şi instrumentarul medical pentru sterilizare; k) cunosc şi aplica normele de securitate, manipulare şi descărcare a substanţelor stupefiante, precum şi a medicamentelor cu regim special; l) participa la acordarea ingrijirilor paliative; m) se integreaza în graficul pe ture stabilit de conducerile unităţilor şi efectuează verbal şi în scris preluarea şi predarea fiecărei persoane internate şi a serviciului în cadrul raportului de tura; n) în caz de deces al persoanelor internate inventariaza obiectele personale ale acestora şi organizează transportul cadavrelor la morga; o) utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unica folosinţă utilizat şi urmăresc colectarea acestora în vederea distrugerii; p) utilizează echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor, schimbandu-l ori de câte ori este nevoie; r) respecta reglementările în vigoare referitoare la prevenirea, controlul şi combaterea infectiilor nosocomiale; s) respecta secretul profesional şi codul de etica al asistentului medical; t) supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine; u) colaborează cu asistenţii medicali comunitari care îşi desfăşoară activitatea în teritoriul în care funcţionează unităţi de asistenţa medico-sociale; v) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de conducerile unităţilor.  +  Articolul 8Atribuţiile asistentilor sociali angajaţi ai unităţilor de asistenţa medico-sociale sunt următoarele: a) elaborează proiecte de intervenţie în scopul prevenirii şi combaterii institutionalizarii pentru fiecare persoana internată; b) întocmesc documentaţia necesară pentru internare în cămine pentru persoane varstnice, centre de îngrijire şi asistenţa şi altele asemenea în cazul persoanelor care se transfera în aceste unităţi; c) acorda sprijin, după caz, persoanelor internate, în vederea obţinerii unor ajutoare băneşti, materiale şi sociale, pensii şi altele asemenea; d) efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon pentru identificarea apartinatorilor persoanelor abandonate şi pregătesc reintegrarea acestora în propria familie sau internarea în cămine pentru persoane varstnice, centre de îngrijire şi asistenţa şi altele asemenea; e) participa la adoptarea deciziilor privind încadrarea în grupe de probleme a persoanelor care necesita protecţie socială şi la stabilirea modului de soluţionare a problemelor identificate; f) furnizează persoanelor internate sau apartinatorilor acestora informaţii privind drepturile de care beneficiază în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi asupra funcţionarii unităţilor de asistenţa medico-sociale; g) colaborează cu organizaţii neguvernamentale, fundaţii, asociaţii la realizarea unor programe care se adresează grupurilor ţinta de populaţie din care fac parte persoane internate în unităţi de asistenţa medico-sociale; h) cunosc şi aplica reglementările legale în vigoare referitoare la abandon, protecţie socială, acordare de ajutoare şi altele asemenea; i) respecta şi apara drepturile persoanelor internate; j) respecta secretul profesional şi codul de etica şi deontologie profesională.  +  Articolul 9Atribuţiile infirmierelor angajate în unităţile de asistenţa medico-sociale sunt următoarele: a) îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi sub supravegherea asistentilor medicali; b) pregătesc paturile şi schimba lenjeria persoanelor internate; c) efectuează sau participa la efectuarea toaletei zilnice a persoanelor internate imobilizate, ori de câte ori este nevoie, cu respectarea normelor de igiena; d) acorda sprijin persoanelor internate, pentru efectuarea toaletei zilnice; e) acorda sprijin persoanelor internate, pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tavite renale şi altele asemenea); f) asigura curăţenia, dezinfectia şi păstrarea recipientelor utilizate; g) ajuta la pregătirea persoanelor internate în vederea examinării; h) transporta lenjeria de pat şi de corp utilizata în containere speciale la spalatorie şi aduc lenjeria curata în containere speciale, cu respectarea circuitelor igienice; i) efectuează dezinfectia zilnica a mobilierului din saloane; j) pregătesc saloanele pentru dezinfecţie ori de câte ori este necesar; k) efectuează curăţenia şi dezinfectia carucioarelor, a targilor şi a altor obiecte care servesc la deplasarea persoanelor internate; l) colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unica folosinţă utilizat în recipiente speciale şi asigura transportul acestora în spaţiile amenajate pentru depozitare, în vederea neutralizarii; m) ajuta asistenţii medicali şi brancardierii la schimbarea poziţiei persoanelor imobilizate; n) în situaţia decesului persoanelor internate, pregătesc cadavrele şi participa la transportul acestora la morga; o) utilizează echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor, schimbandu-l ori de câte ori este nevoie; p) respecta normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii; q) respecta reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infectiilor nosocomiale; r) transporta alimentele de la blocurile alimentare în sălile de mese sau în saloane, cu respectarea normelor igienico-sanitare; s) asigura spalarea veselei şi tacamurilor, ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare; t) asigura păstrarea şi utilizarea în bune condiţii a inventarului pe care îl au în primire; u) îndeplinesc orice alte atribuţii la solicitarea asistentilor medicali şi a medicilor.  +  Articolul 10 (1) Conducerea unităţii de asistenţa medico-sociale se asigura de către director, care este numit şi eliberat din funcţie, după caz, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea primarului, sau prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui acestuia. (2) În realizarea atribuţiilor sale directorul este sprijinit de un consiliu consultativ compus din 5 membri desemnaţi în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale. (3) Numărul de personal, structura organizatorică şi statul de funcţii se aproba de către consiliul local, la propunerea primarului, sau, după caz, de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea preşedintelui acestuia, în funcţie de resursele financiare. (4) Veniturile proprii ale unităţilor de asistenţa medico-sociale se constituie din: a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate, pe bază de contracte încheiate cu acestea, pentru finanţarea cheltuielilor de personal aferente medicilor şi asistentilor medicali din aceste unităţi, precum şi a cheltuielilor cu medicamentele şi materialele sanitare, conform prevederilor contractului-cadru; b) contribuţii personale ale beneficiarilor serviciilor prestate sau ale susţinătorilor legali ai acestora, aprobate, în condiţiile legii, prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; c) donaţii, sponsorizări şi alte venituri.  +  Articolul 11Directorul unităţii de asistenţa medico-sociale îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) coordonează întreaga activitate a unităţii, cu sprijinul consiliului consultativ; b) stabileşte răspunderile şi competentele şi elaborează fişa postului pentru fiecare angajat; c) asigura crearea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii unităţii; d) stabileşte măsuri pentru protejarea fondurilor gestionate şi a patrimoniului şi răspunde de administrarea acestora; e) colaborează permanent cu autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniul asigurării ingrijirilor medico-sociale.  +  Articolul 12 (1) Personalul unităţilor de asistenţa medico-sociale se angajează, după caz, cu contract de muncă pe durata nedeterminată sau determinata ori prin cumul de funcţii, în condiţiile legii. (2) Încadrarea şi încetarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se efectuează prin dispoziţie a directorului unităţii de asistenţa medico-sociale.  +  Articolul 13 (1) În termen de 30 zile de la înfiinţarea unei unităţi de asistenţa medico-sociale directorul acesteia elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, cuprinzând prevederi privind funcţionarea unităţii, atribuţiile, competentele şi răspunderile personalului. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de asistenţa medico-sociale este aprobat prin hotărârea de înfiinţare adoptată de consiliul local sau, după caz, de consiliul judeţean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 14Controlul activităţii unităţilor de asistenţa medico-sociale şi al calităţii serviciilor acordate este exercitat de personalul abilitat al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al caselor de asigurări de sănătate şi al serviciilor publice de asistenţa socială din cadrul structurilor administrativ-teritoriale.Dispoziţii finale  +  Articolul 15Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile locale vor pune în aplicare prezentele instrucţiuni.  +  Articolul 16Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministrul delegat pentru administraţia publică,Ion Calin,secretar de stat  +  Anexa SERVICIILE MEDICALE ŞI DE ÎNGRIJIREasigurate în unităţile de asistenţa medico-sociale1. Evaluarea la internarea în unitate2. Efectuarea de măsurători antropometrice3. Acordarea primului ajutor4. Monitorizarea parametrilor fiziologici: temperatura, respiratie, puls, tensiune arteriala, diureza, scaun5. Toaleta persoanei internate: parţială, totală la pat, totală la baie, cu ajutorul dispozitivelor de sustinere6. Administrarea medicamentelor per os, intravenos, intramuscular, subcutanat, intradermic, prin perfuzie endovenoasa, pe suprafaţa tegumentelor şi a mucoaselor, prin seringa automată7. Efectuarea de imunizari8. Măsurarea glicemiei cu glucometrul9. Recoltarea de produse biologice10. Clisma cu scop evacuator11. Clisma cu scop terapeutic12. Alimentare artificiala pe sonda gastrica sau nazogastrica şi pe gastrostoma13. Spalatura vaginala14. Masajul limfedemului15. Mobilizare, masaj, aplicaţii medicamentoase locale, utilizarea colacilor de cauciuc şi a rulourilor pentru evitarea escarelor de decubit*)16. Schimbarea poziţiei, tapotaj, fizioterapie respiratorie pentru evitarea complicatiilor pulmonare*)17. Mobilizare, masaj, bandaj compresiv, aplicaţii medicamentoase locale pentru evitarea complicatiilor vasculare la membrele inferioare*)18. Îngrijirea plagilor simple şi suprainfectate19. Îngrijirea escarelor multiple20. Îngrijirea tubului de dren21. Îngrijirea canulei traheale22. Îngrijirea ochilor, mucoasei nazale şi a mucoasei bucale23. Suprimarea firelor de sutura24. Îngrijirea stomelor şi fistulelor25. Evacuarea manuală a fecaloamelor26. Aplicarea de pampers, plosca, bazinet27. Aplicarea de prisnite şi cataplasme28. Calmarea şi tratarea durerii29. Kinetoterapie individuală30. Examinare şi evaluare psihologică.---------- Notă *) Se aplica pentru persoanele imobilizate la pat-------